Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podrobný popis činností Kanceláře primátora

Výběr činností odboru

 • přijímá petice, stížnosti a podněty od občanů a vyřizuje dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím směrované na Kancelář primátora a uvolněné funkcionáře,
 • zajišťuje organizační, informační a evidenční práce pro primátora a náměstky primátora,
 • zajišťuje grantový program, přímé podpory a žádosti o dotaci v oblasti kultury,
 • zajišťuje přípravu schůzí rady a zasedání zastupitelstva; zpracování zápisů a usnesení,
 • zabezpečuje spolupráci s osadními výbory, komisemi rady a výbory zastupitelstva,
 • zajišťuje propagaci města formou ediční, publikační a inzertní činnosti, propaguje město na tuzemských i zahraničních veletrzích, zajišťuje propagační předměty a tištěné materiály,
 • vytváří jednotný vizuální styl města,
 • zajišťuje komunikaci s tiskem a dalšími médii, organizuje tiskové konference, koncepčně vede a stanovuje strukturu webových stránek města,
 • zabezpečuje aktivity města v oblasti cestovního ruchu, spolupracuje s Komisí pro cestovní ruch a kulturu,
 • spolupracuje s Komisí pro občanské záležitosti,
 • organizuje a zajišťuje mezinárodní vztahy a vztahy s partnerskými městy,
 • organizuje společenské a kulturní akce pořádané městem, včetně vzpomínkových akcí, spolupracuje s příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova,
 • spolupracuje s novým vydavatelem měsíčníku Přerovské listy a vede kroniku města,
 • zajišťuje činnost Bezpečnostní rady a Krizového štábu města Přerova,
 • plní úkoly související s činností Integrovaného záchranného systému a zajištěním připravenosti správního obvodu na mimořádné události a krizové stavy,
 • plní úkoly na úseku ochrany obyvatelstva, obrany ČR, hospodářských opatření pro krizové stavy, utajovaných informací a zvláštních skutečností,
 • zpracovává povodňový plán města, plán varování obyvatelstva, plán ukrytí města a zabezpečuje činnost krytového útvaru města Přerova.

Oddělení organizační

Provádí zejména následující činnosti:

 • zajišťuje sekretářské práce, zabezpečují organizační, informační a evidenční práce pro primátora a jeho náměstky,
 • organizačně a technicky zajišťuje akce pořádané primátorem a náměstky primátora, zajišťuje překlady a tlumočení pro potřeby vedení města,
 • přijímají a vyřizují petice, stížnosti a podněty od občanů,
 • podílí se na přípravách a realizaci voleb a referend, 
 • zajišťuje volby přísedících soudců k Okresnímu soudu v Přerově,
 • zabezpečují organizaci kulturních zahraničních styků a s tím spojených návštěv,
 • v rámci propagace města zajišťuje propagační předměty,
 • komplexně zabezpečují realizaci grantového programu v oblasti kultury, včetně kontroly a vyúčtování poskytnutých dotací,
 • zajišťuje přípravu schůzí rady a zasedání zastupitelstva,
 • zajišťuje zpracování zápisů, usnesení, pořizují výpisy z usnesení a ze zápisů rady a zastupitelstva, zveřejňují usnesení na webových stránkách města,
 • evidují činnost komisí rady a výborů zastupitelstva,
 • spolupracují s předsedy komisí místních částí a osadních výborů,
 • zajišťuje kontaktní místo Czech Pointu,
 • provádí kopírování dokumentů za úhradu.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Provádí zejména následující činnosti:

 • spolupracuje s novým vydavatelem měsíčníku Přerovské listy,
 • komplexně zabezpečují vedení kroniky města, provádí sběr dokumentačních materiálů, zpracovávají koncept kroniky města, včetně fotodokumentace zabezpečují její přepis,
 • zabezpečují organizaci kulturně společenských a vzpomínkových akcí pořádaných městem, propagaci města a organizaci cestovního ruchu,
 • zajišťuje komunikaci s tiskem a dalšími médii, informuje o záležitostech souvisejících s činností města a veřejnou správou, organizuje tiskové konference,
 • komplexně připravuje podklady pro udělování Ceny města Přerova, včetně zajištění přípravy a realizace jejich předávání,
 • organizuje a zajišťuje mezinárodní vztahy bezprostředně související s činností města a veřejnou správou,
 • spolupracuje při organizaci společenských a kulturních akcí, zejm.moderování. 

Oddělení ochrany a krizového řízení

Provádí zejména následující činnosti:

 • zpracovává podklady pro Havarijní plán Olomouckého kraje, včetně rozpracování jednotlivých úkolů,
 • zpracovává Povodňový plán obce s rozšířenou působností a Povodňový plán města Přerova,
 • zpracovává podklady pro Krizový plán obce s rozšířenou působností,
 • zpracovává Plán spojení, Plán vyrozumění a Plán evakuace,
 • zpracovává dílčí plán obrany obce s rozšířenou působností a spolupodílí se na plánování obrany státu,
 • zpracovává opatření k zabezpečení mobilizace, 
 • zajišťuje plnění úkolů a činnost bezpečnostní rady a krizového štábu města Přerova,
 • plní úkoly související s činností Integrovaného záchranného systému,
 • plní úkoly související se zajištěním připravenosti správního obvodu na mimořádné události,
 • zajišťuje informování a varování obyvatel o vzniku mimořádné události a krizovém stavu,
 • zajišťuje varování obyvatel v případě mimořádné události,
 • plní úkoly spojené s nouzovým přežitím obyvatel a se zásobováním obyvatelstva základními potravinami,
 • plní úkoly spojené se zajišťováním nezbytných dodávek,
 • podílí se na vyhlašování regulačních opatření,
 • zpracovává plán ukrytí města a zabezpečuje činnost krytového útvaru města Přerova,
 • podílí se na zajišťování provozuschopnosti, funkčnosti a údržbě stálých úkrytů,
 • spolupracuje na odborných stanoviscích ke stavbám z hlediska civilní ochrany a záplavového území,
 • spolupracuje s ostatními úřady a organizacemi na území obce s rozšířenou působností v oblasti krizového řízení a povodňové ochrany,
 • plní úkoly na úseku požární ochrany, zajišťuje a koordinuje požární ochranu na území města a místních částí,
 • organizačně zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotek sboru dobrovolných hasičů a udržuje akceschopnost členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce,
 • spolupracuje na materiálním a finančním zabezpečení jednotek sboru dobrovolných hasičů,
 • zabezpečuje zřizování ohlašoven požárů,
 • plní úkoly na úseku požární prevence a zpracovává stanovenou požární dokumentaci,
 • plní úkoly na úseku utajovaných informací a zvláštních skutečností.
22.6.2011 10:48:09 - aktualizováno 5.2.2018 15:40:27 | přečteno 9460x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49960643
Za týden: 192712
Za den: 55325
Online návštěvníků: 1340
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load