Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Nejpoužívanější právní předpisy Odboru ekonomiky

Oblast místních poplatků

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Oblast vymáhání pokut uložených v přestupkovém řízení a v řízení dle zvláštních předpisů

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Oblast provozování hazardních her

 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.  202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
Oblast ohlašování tombol a turnajů malého rozsahu
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Oblast veřejných sbírek

 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

Oblast stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Oblast vymáhání neuhrazených faktur

 • Zákon č. 89/2015 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
 • Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

Oddělení rozpočtu

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších přepisů
 • Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších přepisů
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších přepisů
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů   

Oddělení účetnictví

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška č. 383/2009., Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563 /1991 Sb., i účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavování účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška)
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Právní předpisy města Přerova

12.5.2011 15:04:12 - aktualizováno 12.5.2021 10:33:12 | přečteno 4422x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961642
Za týden: 347222
Za den: 63426
Online návštěvníků: 1404
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load