Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Nejpoužívanější právní předpisy Odboru evidenčních správních služeb a živnostenského úřadu

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních lidských práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech české republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání symbolů České republiky a o změně některých zákonů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - platí pro správní řízení, ve znění pozdějších
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
 • vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
 • nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
 • vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

Přestupky

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky MV č. 340/2003 Sb.,
 • vyhláška 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • § 16 a) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • § 34 a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 

Ohlašovna pobytu

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 296/2004, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zák. č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění zák. č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zák. č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstvem krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláška č. 409/2003 Sb., o provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta, ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb.
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů

Matrika

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Dopravní právní předpisy

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č.478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Živnostenské podnikání

 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších změn
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
 • zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Právní předpisy města Přerova

27.6.2011 11:42:52 - aktualizováno 28.11.2019 9:28:21 | přečteno 4572x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49963980
Za týden: 135795
Za den: 28402
Online návštěvníků: 344
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load