Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Nejpoužívanější právní předpisy Odboru sociálních věcí a školství

Oddělení školství a mládeže

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních správ a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Vnitřní předpisy

 • Vnitřní předpis č. 15/2016  - Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem
 • Vnitřní předpis č. 16/2016  - Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Přerova
 • Vnitřní předpis č. 12/2017 – Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování RM a ZM o majetkoprávních jednáních 
 • Vnitřní předpis č. 20/2017 – Metodický pokyn k účtování příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem a rozpočtový proces 
 • Vnitřní předpis č. 07/2019 – Kritéria ke stanovení platů ředitelů škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerovem
 • Vnitřní předpis č. 08/2019 – Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerovem před uplynutím 6letého období na vedoucím pracovním místě
 • Obecně závazná vyhláška města Přerova č.  5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního města Přerova 
 • Obecně závazná vyhláška města Přerova č.  1/2018 o školských obvodech spádových mateřských škol na území statutárního města Přerova

Oddělení sociálních služeb a bydlení

 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99//1963 Sb., občanský soudní řád ( §§ 186 až 191g ), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Vnitřní předpisy

 • Vnitřní předpis č. 3/2016 vydaný Radou města, o hospodaření s obecními byty, ve znění pozdějších předpisů
 • Vnitřní předpis č. 6/2012 vydaný Radou města – metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou, ve znění pozdějších předpisů
 • Vnitřní předpis č. 21/2012 vydaný Radou města – metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení zvlášť upravený pro bydlení zdravotně postižených osob, ve znění pozdějších předpisů
 • Vnitřní předpis č. 17/2017 vydaný Radou města Přerova - metodický pokyn k uzavírání smluv o nájmu k bezbariérovým garážím

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 • Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • Sdělení č. 34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče

 

Oddělení sociální prevence a pomoci

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů – ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
 • Nařízení Rady (EHS) 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství
 • Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění , ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • Zákon č. 99//1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o silničním provozu)
 • Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 389/2011 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních a vysokých školách
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů



27.6.2011 11:39:49 - aktualizováno 9.6.2021 12:26:24 | přečteno 6737x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49968125
Za týden: 559475
Za den: 88747
Online návštěvníků: 633
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load