Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podrobný popis činností Odboru sociálních věcí a školství

Výběr činností odboru

 • zajišťuje podmínky pro předškolní a základní vzdělávání na území města Přerova
 • zabezpečuje školní stravování na území města Přerova
 • komplexně zajišťuje poskytování dotací v oblasti sportu a volného času
 • uděluje závazné pokyny při výkonu veřejné služby a zabezpečuje kontrolu výkonu veřejné služby
 • zprostředkovává kontakt s poskytovatelem sociálních služeb
 • podílí se na řešení otázek bydlení, včetně zajištění péče o staré a těžce zdravotně postižené občany
 • řeší problematiku příslušníků romské komunity a národnostních menšin
 • zabezpečuje komplexní výkon sociálně právní ochrany dětí a výkon činnosti sociálního kurátora
 • komplexně zajišťuje poskytování dotací v oblasti sociální a zdravotnické
 • poskytuje základní i rozšířené sociálně právní poradenství
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí
 • poskytuje sociální pomoc při předcházení nepříznivé životní situace
 • poskytuje sociální pomoc při odstraňování nepříznivé životní situace
 • poskytuje pomoc v krizových situacích
 • realizuje preventivní a osvětové aktivity, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů
 • vydává a eviduje parkovací průkazy držitelům průkazů ZTP, ZTP/P
 • zastupuje při uplatňování práv osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce
 • zabezpečuje výrobu, distribuci, evidenci receptů a žádanek s modrým pruhem na opiáty
 • řeší správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob dle § 36 odst. 2 zákona č. 65/20017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi působícími v oblasti sociální, sociálně zdravotní, podporuje jejich činnosti a organizuje pravidelné setkávání
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb a podílí se na vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče na daném území
 • vykonává činnosti zvláštního příjemce
 • zabezpečuje provoz Městského sociálního šatníku
 • zajišťuje projekt "Tréninkové bydlení" a projekt "Krizové bydlení"
 • realizuje činnosti v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů

 

Oddělení školství a mládeže

Provádí zejména následující činnosti:

 • spolupodílí se na tvorbě podmínek pro plnění povinné školní docházky ve městě
 • organizačně, technicky a materiálně zabezpečuje zřízení, fúze a rušení škol (mateřských a základních škol) a školských zařízení (zařízení školního stravování a školních jídelen) zřízených statutárním městem Přerov
 • zpracovává podklady k žádosti o zařazení, změnu zařazení a vyřazení škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov v rejstříku škol a školských zařízení
 • vyhodnocuje a sumarizuje hospodaření škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov
 • vyhlašuje termíny zápisů do 1. ročníku základních a mateřských škol na území statutárního města Přerova a eviduje odklady povinné školní docházky do 1. ročníku základních škol
 • dle pokynů Krajského úřadu Olomouckého kraje činí potřebné úkony ve vztahu k finančním prostředkům na přímé náklady na vzdělávání, vyčleněným ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v působnosti statutárního města Přerova jako obce III. stupně
 • vede dokumentaci spojenou se stanovením platů ředitelů škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov
 • připravuje podklady pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelů škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov
 • připravuje podklady pro jmenování a odvolání ředitelů škol a školských zařízení zřízených statutárních městem Přerov
 • zajišťuje realizaci přímých podpor a grantového programu statutárního města Přerova v oblasti sportu a volného času
 • připravuje podklady pro jednání orgánů statutárního města Přerova k poskytování dotací fyzickým či právnickým osobám v oblasti sportu a volného času
 • vede evidenci přerovských sportovců, sportovních družstev a evidenci o jejich výsledcích a úspěších
 • vede evidenci kroužků na základních školách na území statutárního města Přerova zaměřených na volný čas dětí a mládeže

 

Oddělení sociálních služeb a bydlení

Provádí zejména následující činnosti:

 • organizuje pořádání veřejných sbírek zaměřených na sociální popř. zdravotní oblast
 • zprostředkovává kontakt s poskytovatelem sociálních služeb
 • podílí se na řešení otázek bydlení, včetně zajištění péče o staré a těžce zdravotně postižené občany
 • zajišťuje podklady pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům, bezbariérovým bytům a k bytům v domech s pečovatelskou službou
 • zajišťuje vypravení pohřbu u osamělých občanů
 • připravuje návrhy smluv o poskytnutí dotací v oblasti sociální a zdravotnické v rámci dotačního programu statutárního města Přerova
 • koordinuje proces komunitního plánování v sociální oblasti
 • spolupracuje s neziskovými organizacemi působícími v oblasti sociální a sociálně zdravotní
 • ukládá sankce za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob dle § 36 odst. 2 zákona č. 65/20017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení
 • aktivity manažera prevence kriminality (zpracování koncepčních a programových materiálů města z oblasti prevence kriminality, koordinace činností projektů města v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů, preventivní projekty a aktivity města, průběžné mapování a analýza bezpečnostní situace ve městě a další)

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Provádí zejména následující činnosti:

 • poradenství rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytují pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhů týkajících se dítěte k soudu,
 • po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují rodičům pomoc, spočívající zejména v uspořádání jejich rodinných poměrů, které by umožnily návratu dítěte do rodiny,
 • poskytují pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů při ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů,
 • navštěvují rodinu, ve které dítě žije a zjišťují v místě bydliště, ve školských zařízeních nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování,
 • mluví s dítětem a poskytují mu odpovídající pomoc při jeho ochraně, a to i bez vědomí rodičů,
 • sledují dodržování práv dítěte ve zdravotnických a školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a v zařízeních sociální péče, kde je dítě dočasně umístěno,
 • navštěvují rodiče dětí, u kterých byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, působí na zlepšení podmínek v rodinách, svým působením napomáhají možnosti návratu dětí do rodinného prostředí,
 • navštěvují dítě, jež matka po narození opustila a zanechala ve zdravotnickém zařízení,
 • navštěvují dítě, o něž ve věznici pečuje odsouzená nebo obviněná žena,
 • navštěvují dítě, které je ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody,
 • sledují vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiným fyzickým osobám než rodičům, navštěvují rodiny, kde tyto děti žijí,
 • poskytují komplexní poradenství v oblasti náhradní rodinné péče,
 • sledují naplňování „Dohod o výkonu pěstounské péče“,
 • zprostředkovávají psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc dětem a osobám pečujícím,
 • vyhledávají fyzické osoby, které mají zájem stát se pěstouny či osvojiteli, zajišťují těmto osobám poradenství a pomoc, vedou dokumentaci o žadatelích, postupují ji na Krajský úřad Olomouckého kraje,
 • vyhledávají děti vhodné do NRP, vedou o nich dokumentaci, při zprostředkování NRP spolupracuje s Krajským úřadem Olomouckého kraje.
 • účastní se hlavního líčení a veřejného zasedání u soudu v trestních věcech mladistvých a nezletilých, kde aktivně využívají svá práva daná zákony, včetně opravných prostředků
 • navrhují soudu nařízení ochranné a ústavní výchovy či předběžného opatření, podávají podněty k nařízení výchovných opatření,
 • provádějí výchovná opatření u obtížně vychovatelných dětí a sledují jejich účinnost, účastní se přestupkových řízení vedených proti mladistvým,
 • navštěvují děti s nařízenou ústavní či ochranou výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, a zároveň navštěvují rodiče těchto dětí,
 • pomáhají dětem po propuštění z ústavní či ochranné výchovy a zajišťují pomoc při jejich opětovném začlenění do rodinného a sociálního prostředí,
 • spolupracují se zařízeními pro výkon vazby a výkonu trestu odnětí svobody,
 • mohou uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení nevhodných vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji, nebo
 • mohou uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc
 • pravidelně vyhodnocují situaci dítěte a jeho rodiny a zpracovávají na základě tohoto vyhodnocení individuální plán ochrany dítěte,
 • přijímají od fyzických i právnických osob oznámení, týkající se podezření z ohrožení zdravého vývoje dítěte, které následně prověřují,
 • vykonávají funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupují je při jednání u soudu, policie nebo i jiných orgánů a institucí,
 • vykovávají funkci opatrovníka a poručníka nezletilým dětem v zákonem stanovených případech.

 

Oddělení sociální prevence a pomoci

Provádí zejména následující činnosti:

 • poskytuje sociální poradenství při různých sociálních událostech (zdravotní postižení nebo duševní onemocnění, závislost na péči jiné osoby, sociální vyloučení – v důsledku stáří, zdravotního postižení, chudoby, nemoci, příslušnosti k národnostní menšině, ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, rizikový způsob života – zneužívání alkoholu, prostituce, závislost na hracích automatech, zneužívání omamných a psychotropních látek, trestná činnost, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení, nezaměstnanost a materiální problémy – nízké příjmy, nekompetence hospodařit s finančními prostředky, zadlužení, neschopnost dostát stanoveným vyživovacím povinnostem)
 • podílí se na realizaci protidrogové politiky
 • zabezpečuje vydávání závazného stanoviska – souhlasu obce v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele, který užívá byt v ubytovacím zařízení nacházejícím se v katastrálním území obce
 • poskytuje poradenství a pomoc při uplatňování nároku na dávky státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, pro občany zdravotně znevýhodněné a příspěvku na péči, nemocenského a důchodového pojištění
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí a realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta
 • zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů
 • realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta
 • spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta
 • eviduje sociální události klientů do „Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka klienta“, který je součástí jednotného informačního systému MPSV ČR
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi v oblasti nastavení a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě
 • spolupracuje s jinými subjekty v prostředí dané lokality a v přirozeném prostředí klienta
 • spolupodílí se na realizaci plánování rozvoje sociálních služeb
 • na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů
 • vydává a eviduje parkovací průkazy držitelům průkazů ZTP, ZTP/P
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, a zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území
 • vykonává činnosti zvláštního příjemce dávek pomoci v hmotné, dávek státní sociální podpory a dávek nemocenského pojištění na základě jeho ustanovení jako právnické osoby a s jeho souhlasem
 • podílí se na vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče na daném území a pro uspokojování potřeb jeho občanů, včetně tvorby koncepcí sociální politiky na daném území
 • zabezpečuje provoz Městského sociálního šatníku
 • zajišťuje projekty "Tréninkové bydlení" a "Krizové bydlení"
 • poskytuje základní sociální poradenství v oblasti národnostních menšin
 • vyhodnocuje situaci jednotlivých národnostních menšin podle stanovených kritérií
 • koordinuje plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti

22.6.2011 10:47:59 - aktualizováno 17.7.2019 11:50:54 | přečteno 2582x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 12300
Za týden: 371096
Za den: 65566
Online návštěvníků: 1015
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load