Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podrobný popis činností Odboru správy majetku a komunálních služeb

Oddělení dopravy

Prování zejména následující činnosti:

 • zajišťuje správu, údržbu a provoz ostatního majetku ve vlastnictví města, zejména místních komunikací, chodníků a světelných signalizačních zařízení
 • zajišťuje správu dopravního značení a mostů ve vlastnictví statutárního města Přerova
 • vyjadřuje se k připravovaným uzavírkám a k objízdným trasám na území města Přerova
 • vydává stanoviska ke všem stavebním úpravám, změnám provozu a užívání předmětných komunikací a zařízení
 • vydává stanoviska v rámci územního a stavebního řízení z hlediska vlastníka dotčeného či sousedního pozemku
 • udržuje pasport komunikací a provádí kvalifikační posouzení komunikací
 • zpracovává smlouvy s právem stavět na pozemcích ve vlastnictví města
 • zajišťuje odstranění vraků motorových vozidel z místních komunikací
 • spolupracuje se zástupci místních části při řešení jejich požadavků v rámci rozpočtu města
 • připravuje podklady pro řešení pojistných událostí
 • plní za město úlohu objednatele komunálních služeb (např. opravy komunikací a chodníků, apod.)

Oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb

Provádí zejména následující činnosti: 
 • zajišťuje správu, údržbu a provoz ostatního majetku ve vlastnictví města, zejména veřejných prostranství, městské zeleně, vodního hospodářství
 • spolupracuje se zástupci místních části při řešení jejich požadavků v rámci rozpočtu města
 • vydává stanoviska v rámci územního a stavebního řízení z hlediska vlastníka dotčeného či sousedního pozemku
 • zpracovává smlouvy s právem stavět na pozemcích ve vlastnictví města
 • uděluje souhlas vlastníka s zvláštním užíváním veřejného prostranství u veřejných prostranstvích nacházejících se na pozemcích ve vlastnictví města
 • připravuje podklady pro řešení pojistných událostí
 • plní za město úlohu objednatele komunálních služeb (např. svoz odpadu, údržba veřejné zeleně, parku Michalov, čištění města, apod.)
 • plánuje a zabezpečuje opravy kulturních a uměleckých památek ve vlastnictví města

Oddělení majetkoprávní

Provádí zejména následující činnosti:
 • eviduje žádosti, podněty týkající se nakládání s majetkem nemovitým, movitým - převod, nabytí, nájem, výpůjčka, zřizování věcných břemen a zajišťuje jejich projednání v orgánech obce
 • zajišťuje výběrová řízení ve věcech převodu a nájmu nemovitých věcí z majetku města
 • vede evidenci a provádí kontrolu úhrad nájemních smluv, věcných břemen, kupních smluv
 • vede agendu pojištění majetku města
 • zajišťuje vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků pro ocenění nemovitostí
 • zpracovává a eviduje následující smlouvy: smlouvy o nabytí a převodu nemovitého majetku, vyjma bytů; nájemní smlouvy (vyjma bytů); smlouvy o věcném břemeni; smlouvy o výpůjčce (včetně příslušných smluv budoucích)
 • zastupuje město v soudních sporech v majetkoprávních záležitostech

Oddělení bytové správy

Provádí zejména následující činnosti:
 • zajišťuje komplexní správu a provoz domovního majetku statutárního města Přerov vyčleněného do správy odboru
 • obstarávání oprav, udržování nejen společných částí domů vč. odstranění havárií, u velkých oprav a rekonstrukcí zajištění výběrového řízení pro získání nejvhodnější nabídky vč. komplexního zajištění celé akce
 • zabezpečení preventivních prohlídek týkajících se společných částí domu vč. upozornění na nutnost provedení oprav a návrhu možných způsobů odstranění zjištěných závad
 • zabezpečení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení vč. zajištění odstranění zjištěných závad
 • obstarávání výkonu práv a povinností vyplývajících z předpisů  o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně ve vztahu ke společným částem domu
 • zabezpečení řádného poskytování služeb spojených s užíváním jednotek, zabezpečení dalších vyžádaných služeb na základě rozhodnutí většiny nájemců (úklid společných prostor, chodníků apod.)
 • vedení a archivace dostupné technické dokumentace domů (projektová dokumentace, revizní zprávy, pasporty domů a bytů apod.)
 • stanovení záloh na poskytované služby, a to v souladu s požadavky všech nájemců v objektu nebo na základě platných předpisů, příp. cenových změn
 • vyúčtování nákladů za služby spojené s užíváním jednotek
 • zpracovává návrh koncepce nakládání s domovním majetkem města svěřeným do správy
 • zpracovává podklady pro plán investičních akcí na rozpočtový rok a delší časové období
 • zajišťuje zpracování projektové dokumentace a podklady pro stavební řízení na jím prováděné akce stavebního charakteru
1.4.2016 - aktualizováno 17.4.2018 12:39:32 | přečteno 13971x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961642
Za týden: 347222
Za den: 63426
Online návštěvníků: 1404
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load