Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Nejpoužívanější právní předpisy odboru stavebního úřadu a životního prostředí

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší) 
 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a o změně některých zákonů
 • Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých zákonů
 • Zákon č. 353/1999 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií)
 • Zákon č. 76/2002 Sb. (zákon o integrované prevenci)
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 99/2004 Sb. (zákon o rybářství)
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákon č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon)
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Právní předpisy města Přerova

27.6.2011 12:04:59 - aktualizováno 30.4.2021 10:47:37 | přečteno 5047x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49964278
Za týden: 530262
Za den: 72751
Online návštěvníků: 1776
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load