Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. NÁZEV

Statutární město Přerov

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Statutární město Přerov je dle ust. § 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní korporací a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Na základě ust. § 4 odst. 1 zák. č. 234/2006 Sb., kterým se mění zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, je Přerov od 1. 7. 2006 statutárním městem.

Území statutárních měst se může členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány statutárního města jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34 Přerov I-Město,
750 02 Přerov 2 

Další kontakty

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

  • Základní účet: 1884482379/0800
  • Příjmový účet: 19-1884482379/0800
  • Výdajový účet: 27-1884482379/0800
  • Poplatky za komunální odpad, za psa či nájemného z pozemků mohou obyvatelé Přerova platit také prostřednictvím služby SIPO České pošty.

6. IČO

IČ: 00301825 (Identifikační číslo organizace)

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ 00301825 (Daňové identifikační číslo)

Statutární město Přerov se s účinností od 1.4.2009 stalo plátcem daně z přidané hodnoty. Finančním úřadem v Přerově mu bylo přiděleno daňové identifikační číslo CZ00301825.

8. DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), lze podat na základě žádosti žadatele nebo zveřejněním (§ 4 zákona). Žádost lze podat:

  • osobně na podatelně, příp. příslušném odboru Magistrátu města Přerova, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 

    750 02 Přerov 2,

  • prostřednictví elektronické podatelny na adresu posta@prerov.eu,
  • prostřednictvím poštovní přepravy na adresu Statutární město Přerov, Bratrská 709/34,Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádosti a další podání je možné podat na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34. K přijetí je kompetentní i každý odbor Magistrátu města Přerova. Písemnosti lze je podat osobně na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34 nebo zaslat na adresu:

Magistrát města Přerova či Statutární město Přerov,
název odboru, jméno úředníka, 
Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 
750 02 Přerov 2 

anebo zaslat elektronickou poštou: E-podatelna (posta@prerov.eu, podmínky viz. e-podatelna). Podrobné informace ke konkrétním žádostem naleznete v části Řešení životních situací.

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů Magistrátu města Přerova - opravné prostředky se podávají prostřednictvím odboru Magistrátu města Přerova, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno (zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města - proti rozhodnutí města, které nemá charakter správního rozhodnutí, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projednání orgány města. Proti rozhodnutí Magistrátu města Přerova a městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokové řízení lze podat žalobu podle zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Soudní přezkoumání - došlo-li pravomocným rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podat podle zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému soudu.

11. PŘEDPISY

11.1Nejdůležitější používané předpisy
11.2Vydané právní předpisy

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1 - Sazebník úhrad za poskytování informací - ikona souboruVnitřní předpis č. 1/2015
12.2 - Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádosti občanů dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vnitřní předpisy města

13. LICENČNÍ SMLOUVY

13.1 ikona souboruVzory licenčních smluv
13.2ikona souboruVýhradní licence

14. VÝROČNÍ ZPRÁVY PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

10.5.2011 11:01:20 - aktualizováno 1.3.2023 8:40:36 | přečteno 3369x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 359474
Za den: 53428
Online návštěvníků: 1052
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load