Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Lovecký a rybářský lístek

Kde mohu vyřídit

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34

Rybářský lístek

Žádost o vydání rybářského lístku se podává na Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 1. patro, dveře č. 25.

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v daném rybářském revíru.

Žadatel o rybářský lístek s dobou platnosti od 1 roku až po dobu neurčitou musí doložit své kvalifikační předpoklady, popř. výkon funkce rybářské stráže nebo rybářského hospodáře a na případnou výzvu úřadu doložit své osobní nacionále.

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. Od 1.1.2017 je možné získat rybářský lístek na dobu 30 dní včetně, pro který se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů.

Co budu potřebovat

 • vyplněný formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“ (k dispozici na příslušném odboru)
 • doklad o získané kvalifikaci (tj. osvědčení o získané kvalifikaci, dřívější rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře, nebo jeho zástupce, nebo na rybářskou stráž)
 • platný rybářský lístek, nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince)
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • v případě 30 denního rybářského lístku není potřeba předkládat doklad o získání kvalifikace 

Kolik budu platit

Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti rybářského lístku. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

Délka platnosti Poznámka Poplatek
na 1 rok 100,- Kč
na 1 rok

pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

50,- Kč
na 3 roky 200,- Kč
na 3 roky

pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

100,- Kč
na 10 let
500,- Kč
na 10 let

pro osoby mladší 15 let nebo pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

250,- Kč
na dobu neurčitoupro osoby starší 15 let1000,- Kč
na dobu neurčitou
pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci povolání nebo funkce500,- Kč
na 30 dnů
200,- Kč

Poznámka

Poplatek podle druhého, čtvrtého a šestého řádku tabulky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Jak dlouho budu čekat

Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o vydání dokumentu ve zkráceném správním řízení.

Kontakt: Ing. Eva Dostalíková , 581 268 536, 602 746 642


Lovecký lístek

Žádost o vydání loveckého lístku se podává na Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34.

Druhy loveckých lístků

 1. lovecký lístek pro české občany
 2. lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
 3. lovecký lístek pro cizince

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže:

 1. je starší 16 let
 2. má způsobilost k právním úkonům
 3. složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině, potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou
 4. je bezúhonný (Výpis z evidence Rejstříku trestů si pořizuje orgán státní správy myslivosti)
 5. je pojištěn

Co budu potřebovat

 • vyplněný formulář „Žádost o vydání loveckého lístku“
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, který si pořizuje orgán státní správy myslivosti
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách)
 • potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro "žáky a posluchače odborných škol...")
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 • doklad o povinném pojištění (u členů ČMMJ členský průkaz, ve kterém bude vyznačeno zaplacení členského příspěvku v roce podání žádosti, jinak předložení pojistné smlouvy)

Kolik budu platit

Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku:

 • na 1 den 30 Kč
 • na 5 dní 50 Kč
 • na 30 dní 70 Kč
 • na 6 měsíců 100 Kč
 • na 12 měsíců 150 Kč (pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75 Kč)
 • na dobu neurčitou 1 000 Kč

Jak dlouho budu čekat

Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o vydání dokumentu ve zkráceném správním řízení.

Kontakt: +420 581 268 541


Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete jinou informaci? Přejděte na Řešení životních situací!

Vyhledejte si potřebné formuláře.

12.5.2011 14:46:41 - aktualizováno 30.12.2022 10:17:24 | přečteno 14019x | webmaster

Lovecký a rybářský lístek

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 219139
Za den: 51372
Online návštěvníků: 1630
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load