Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Cestovní pas

Informace:

 1. ikona souboruZrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání OP a CP od 1. 1. 2016
 2. ikona souboruInformační leták shrnující zásady týkající se cestování do zahraničí s dětmi
 3. ikona souboruMožnosti a pravidla vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let
 4. Od ledna 2016 nastaly změny ve vydávání občanek i pasů, novinky očekávejte i na úseku evidence obyvatel
 5. ikona souboruZměny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
 6. ikona souboruZměny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018
 7. ikona souboruPoučení pro držitele ePasu
 8. ikona souboruePas - EasyGO Systém samoobslužného odbavení cestujících

Kde mohu vyřídit

Požádat o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen e-pas) není vázáno na trvalý pobyt občana.

Žádost může občan podat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen OÚORP).

O e-pas ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů může občan požádat i na pracovišti Ministerstva vnitra ČR v Praze (adresa pracoviště: Na Pankráci 72, Praha 4).

E-pas vydává OÚORP, u něhož občan podal žádost o jeho vydání.

Vyhotovený e-pas převezme občan u OÚORP, u kterého byla podána žádost o vydání e-pasu, ale pozor, netýká se e-pasu vydaného ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin – občan přebírá vždy na pracovišti Ministerstva vnitra v Praze. Pokud občan při podání žádosti ve lhůtě do 30 dnů požádá o převzetí cestovního pasu u jiného OÚORP, bude za tento úkon vybírán správní poplatek ve výši 100,- Kč, zde pozor opět výjimka, netýká se e-pasů vydaných ve lhůtě do 5 pracovních dnů – e-pas musí občan převzít u OÚORP u které si podal žádost nebo na pracovišti Ministerstva vnitra v Praze.

Vydání e-pasu ve zkrácené lhůtě

Občan může také u kteréhokoli OÚORP nebo na pracovišti Ministerstva vnitra v Praze požádat o vydání e-pasu v kratší lhůtě než 30 dnů.

Občan může požádat o vydání e-pasu ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů s tím, že den podání žádosti o jeho vydání se do lhůty nezapočítává. Správní poplatek za vydání e-pasu v této zkrácené lhůtě činí u občanů starších 15 let 3 000,- Kč a u občanů mladších 15 let 1 000,- Kč. Tento e-pas je možné převzít buď u OÚORP, u kterého byla žádost podána nebo na pracovišti Ministerstva vnitra v Praze.

Nebo občan může požádat o vydání e-pasu ve zkrácené lhůtě v pracovní dny do 24 hodin, ale občan si e-pas musí vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra v Praze. Správní poplatek za vydání

e-pasu ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin je pro občany starší 15 let za 6 000,- Kč a pro občany mladších 15 let za 2 000,- Kč.

Doplňující informace

Občan, který si podá žádost o vydání e-pasu u zastupitelského úřadu, může jej pak převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. O vydání e-pasu ve zkrácené lhůtě je možné zažádat pouze na území ČR, nikoliv prostřednictvím zastupitelských úřadů v zahraničí. 

V Přerově můžete požádat o e-pas a vyzvednout vyhotovený e-pas na Magistrátu města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště v ulici Kratochvílova 14 . 

Kontakty

Úřední hodiny, kontaktní spojení, podatelna

Telefon: 581 268 698, 581 268 694, 581 268 645

Co budu potřebovat

Občan nevyplňuje žádný formulář, předloží pouze potřebné doklady. Fotografie se pořizuje přímo na místě. Po vytištění žádosti se občan podepíše. Podpis se digitalizuje a přenáší se do cestovního pasu.

1) vydání občanovi staršímu 15 let

 • platný občanský průkaz,
 • oddací list změnil-li žadatel příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem nebo „Potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu“, které mu bylo vydáno při uzavření sňatku oddávajícím orgánem,
 • pokud je žadatel nezletilý, je součástí žádosti písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným podpisem,
 • za žadatele, kterému soud jmenoval opatrovníka z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, může podat žádost opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti. Za žadatele staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může podat žádost člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • dosavadní cestovní pas, pokud mu byl vydán – je povinen odevzdat neplatný cestovní pas

2) vydání občanovi do 15 let věku

S dítětem se na úřad dostaví zákonný zástupce - rodič, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen žadatel), který předkládá:

 • svůj občanský průkaz, 
 • rodný list dítěte (místo rodného listu lze předložit platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas dítěte),
 • doklad o státním občanství ČR se vyžaduje pouze, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního cestovního pasu v tomto případě doklad o státním občanství, ověří úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního cestovního pasu, na jeho žádost státní občanství u úřadu příslušného k jeho vydání.
 • pravomocné rozhodnutí soudu o svěření občana mladšího 15 let do výchovy, nebo rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy,
 • dosavadní cestovní pas, pokud byl dítěti vydán – zákonný zástupce je povinen odevzdat neplatný cestovní pas

Jak dlouho budu čekat

E-pas bude vydán ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádá-li občan o vydání e-pasu  v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů

Převzetí cestovního pasu

Vyhotovený cestovní pas přebírá: 

 • občan (držitel) starší 15 let
 • zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 • opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, bylo schváleno soudem
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (v případě, že se držitel zdržuje mimo ČR a cestovní pas si nemůže v ČR vyzvednout).

Co je nutné doložit:

 • Občan starší 15 let předloží občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Jestliže nemá tyto doklady z důvodu ztráty nebo odcizení, předloží jiný průkaz totožnosti – např. řidičský průkaz nebo rodný list.
 • U občana do 15 let věku je nutné předložit platný doklad totožnosti zákonného zástupce a případně rodný list dítěte. Přítomnost dítěte není nutná.
 • Zmocněnec předloží platný doklad totožnosti a originál zvláštní plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele.

Kolik budu platit   

Vydání e-pasu

Správní poplatky

v pracovních dnech do 24 hodin občanům starším 15 let

- převzetí e-pasu pouze na pracovišti Ministerstva vnitra

6 000,- Kč

4 000,- Kč uhradí při podání

2 000,- Kč při převzetí na MV

v pracovních dnech do 24 hodin občanům mladším 15 let

- převzetí e-pasu pouze na pracovišti Ministerstva vnitra

2 000,- Kč

1 500,- uhradí při podání

500,- při převzetí na MV

do 5 pracovních dnů občanům starším 15 let

- převzetí e-pasu na stejném úřadu, kde byla žádost podána nebo na pracovišti Ministerstva vnitra

3 000,- Kč

2 000,- uhradí při podání

1 000,- při převzetí na MV

do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let

- převzetí e-pasu na stejném úřadu, kde byla žádost podána nebo na pracovišti Ministerstva vnitra

1 000,- Kč

500,- uhradí při podání

500,- při převzetí na MV

do 30 dnů občanům starším 15 let

600,- Kč

do 30 dnů občanům mladším 15 let

100,- Kč

Převzetí vyhotoveného e-pasu vydávaného do 30 dnů u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než kde občan podal žádost (uvádí občan při podání žádosti)

100,- Kč

Správní poplatek se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu; jedná-li se o převzetí cestovního pasu, platí se před jeho převzetím.

PODROBNÉ POPISY ŽIVOTNÍCH SITUACÍ TÝKAJÍCÍCH SE CESTOVNÍCH PASŮ

Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete jinou informaci týkající se dokladů. Přejděte na Řešení životních situací!

11.5.2011 11:35:57 - aktualizováno 20.3.2023 11:07:17 | přečteno 10286x | Ing. Jana Pivodová
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 7381
Za týden: 359019
Za den: 68146
Online návštěvníků: 1194
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load