Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Občanský průkaz

Informace:

 1. ikona souboruZrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání OP a CP od 1. 1. 2016
 2. ikona souboruInformační leták shrnující zásady týkající se cestování do zahraničí s dětmi
 3. ikona souboruMožnosti a pravidla vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let
 4. Od ledna 2016 nastaly změny ve vydávání občanek i pasů, novinky očekávejte i na úseku evidence obyvatel
 5. ikona souboruZměny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
 6. ikona souboruZměny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018
 7. ikona souboruPoužívání elektronických funkcí e-občanky 1. strana letákuhttps://info.eidentita.cz/eop/
 8. ikona souboruPoužívání elektronických funkcí e-občanky 2. strana letáku
 9. ikona souboruPoučení pro držitele eObčanky 
 10. ikona souboruPoučení pro dežitele ePasu
 11. ikona souborueObčanka je konečně pro občany
 12. ikona souboruPrůvodci životními událostmi
 13. ikona souborueObčanka - Portál občana, jednoduše a online
 14. ikona souborueObčanka – Aktivace čipu
 15. ikona souboruKlíč k elektronickým službám

Kde mohu vyřídit

Požádat o vydání občanského průkazu (dále jen OP) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen pověřený úřad), v případě vydání OP ve zkrácené lhůtě v pracovní den do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů může občan požádat i na pracovišti Ministerstva vnitra ČR (adresa pracoviště: Na Pankráci 72, Praha 4). Příslušným úřadem k vydání OP je pověřený úřad, u něhož občan podal žádost o jeho vydání. V Přerově můžete požádat na Magistrátu města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště v ulici Kratochvílova 14.

Vyhotovený OP převezme občan u pověřeného úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, ale výjimka je v případě OP vyhotoveného ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hod, kdy tento OP občan přebírá vždy na pracovišti Ministerstva vnitra v Praze. OP lze také převzít i jiného pověřeného úřadu, který občan uvedl v žádosti, to neplatí pro OP vydaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů, ten může občan převzít na pověřeném úřadu, kde žádost podal nebo na pracovišti Ministerstva vnitra v Praze.

Pokud ale občan při podání žádosti ve standardní lhůtě do 30 dnů, požádá o převzetí občanského průkazu u jiného pověřeného úřadu, uhradí při převzetí za tento úkon správní poplatek ve výši 100,- Kč.

V Přerově můžete OP převzít na Magistrátu města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště  v ulici Kratochvílova 14.

Kontakty

Úřední hodiny, kontaktní spojení, podatelna

Telefon.: 581 268 680, 581 268 681, 581 268 694


Důležité změny od 2. 8. 2021

 • V občanském průkazu se již nebude uvádět titul.
 • U žadatelů starších 12 ti let se budou pořizovat otisky prstů.
 • Již nebude možnost použít pro účely vydání občanského průkazu fotografii pořízenou a zaslanou fotografem do datové schránky MVČR.
 • Občanský průkaz vydaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. před 2. 8. 2021 zůstává v platnosti po dobu v něm uvedenou, s výjimkou OP vydaného do 30. června 2000, který pozbývá platnosti dnem 2. srpna 2026.
 • Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu, nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení nebo změny pohlaví. Dále pokud je v občanském průkazu uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, tak uzavřením manželství nebo vzniku registrovaného partnerství, úmrtím manžela nebo partnera, nabytím právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství.
 • Při převzetí OP je občan povinen odevzdat dosavadní OP. Správní orgán odevzdaný OP znehodnotí. Žadatel může požádat, aby mu správní orgán tento jeho znehodnocený OP ponechal.

Doplňující informace:

 • O bezplatnou výměnu OP lze požádat půl roku před skončením platnosti stávajícího OP. O vydání OP je také možno požádat z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP za správní poplatek 200,- Kč.
 • OP může mít i občan mladší 15 let věku a občan bez trvalého pobytu v České republice.
 • Občan si může za poplatek zvolit i kratší lhůtu pro vydání OP, v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů.

Co budu potřebovat

Pokud občan žádá o vydání OP nevyplňuje a nepředkládá žádost ani fotografii. Žádost o vydání OP se vyhotovuje na pracovišti podacího místa za asistence úřední osoby s využitím formuláře vydaného ministerstvem vnitra. Podací místo pořídí biometrické údaje žadatele o vydání OP - zobrazení obličeje a otisky prstů (od 12 ti let) a dále je žadatel povinen se podepsat na žádost digitalizovaným podpisem pro účely vedení jeho podpisu v OP.

Občan si při podání žádosti sám zváží, zda bude mít v OP uvedený rodinný stav.

1. Vydání prvního občanského průkazu 

Občan předkládá: 

 • rodný list občana, jemuž má být OP vydán nebo platný cestovní pas ČR
 • doklad o státním občanství předkládá jen, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (dokladem o státním občanství je platný cestovní pas dále osvědčení o státním občanství nebo listina o nabytí či udělení státního občanství ČR dítěte ne starší 1 roku) 

O vydání prvního OP pro občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce, který je povinen prokázat svoji totožnost. V případě vydání prvního OP pro občana staršího 15 let je žadatel povinen prokázat svoji totožnost (platný cestovní pas). V případě, že není držitelem platného cestovního pasu, potvrdí totožnost jeho zákonný zástupce, popř. jiná osoba starší 18 let, tyto osoby předloží svůj platný OP. 

2. Vydání nového občanského průkazu 

Občan předkládá: 

dosavadní OP, nemůže-li předložit dosavadní OP je povinen předložit rodný list nebo jiný průkaz totožnosti, který je veřejnou listinou a obsahuje jeho podobu a údaj o státním občanství ČR. Pokud žadatel nemůže předložit žádné výše uvedené doklady, je povinen prokázat totožnost jiným hodnověrným způsobem.

Jak dlouho budu čekat:

OP se vyhotoví ve standartní lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti u pověřeného úřadu.

Občan může požádat i o vydání OP v kratší lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hod. nebo do 5 pracovních dnů. Vydání OP v kratší lhůtě podléhá uhrazení správního poplatku (viz níže).

Žadatel o vydání OP, který dosáhl věku 15 let, má právo při převzetí OP za asistence úřední osoby provést aktivaci nebo jinou správu dat pro elektronické využití občanského průkazu, která jsou v OP uložena z moci úřední. Identifikační certifikát slouží k autentizaci držitele OP při dálkovém přístupu k informačnímu systému nebo elektronické aplikaci s využitím postupu podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci. Funkci identifikačního certifikátu může držitel OP aktivovat u pověřeného úřadu při převzetí OP nebo kdykoliv po převzetí OP.

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu podepsat digitalizovaným podpisem potvrzení o převzetí občanského průkazu.

Nemůže-li se žadatel o vydání OP z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí OP, může za něj OP převzít jeho zmocněnec. Zmocní-li žadatel k převzetí OP jinou osobu, je zmocněnec povinen při převzetí OP předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.  

Za občana mladšího 15 let přebírá OP zákonný zástupce (otec nebo matka), je nutné předložit platný doklad totožnosti zákonného zástupce a případně rodný list dítěte. Přítomnost dítěte není nutná.

Žadatel o vydání OP je povinen při převzetí OP odevzdat dosavadní občanský průkaz. Správní orgán příslušný k předání OP odevzdaný OP znehodnotí. Požádá-li o to žadatel, správní orgán mu znehodnocený OP ponechá.

Kolik budu platit

 Vydání občanského průkazu

 Správní poplatky

v pracovních dnech do 24 hodin občanům starším 15 let

- převzetí OP pouze na pracovišti Ministerstva vnitra

1 000,- Kč

500,- Kč uhradí při podání

 500,- Kč při převzetí na MV

v pracovních dnech do 24 hodin občanům mladším 15 let

- převzetí OP pouze na pracovišti Ministerstva vnitra

500,- Kč

250,-  uhradí při podání

250,-  při převzetí na MV

do 5 pracovních dnů občanům starším 15 let

- převzetí na stejném úřadu, kde byla žádost podána nebo na pracovišti Ministerstva vnitra

500,- Kč

250,-   uhradí při podání

250,-   při převzetí na MV

do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let

- převzetí na stejném úřadu, kde byla žádost podána nebo na pracovišti Ministerstva vnitra

300,- Kč

200,-   uhradí při podání

100,-   při převzetí na MV

do 30 dnů občanům mladším 15 let

100,- Kč

do 30 dnů po ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneplatnění z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití OP nebo průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy

200,- Kč

do 30 dnů z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP 

200,- Kč

Vydání e-OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR

200,- Kč

Vydání e-OP ve lhůtě do 30 dnů z důvodu, změny údajů zapsaných v e-OP (změna trvalého pobytu, rodinného stavu, jména, rodného čísla, příjmení), uplynutí platnosti dosavadního e-OP ne delší do půl roku

Bez poplatku

Převzetí vyhotoveného e-OP vydávaného do 30 dnů u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než kde občan podal žádost (uvádí občan při podání žádosti)

100,- Kč

Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití OP obecním úřadem obce s rozšířenou působností

100,- Kč


 Vydání dočasného občanského průkazu

Správní poplatky 

Vydání dočasného občanského průkazu s platností na 2 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství ČR

  • Osobám mladším 15 let
  • Osobám, které dosáhli věku 15 let

  100,- Kč
  200,- Kč

  Správní poplatek se vybírá při podání žádosti o vydání OP; jedná-li se o převzetí OP platí se před jeho převzetím.


  Nenašli jste, co jste hledali? Potřebujete jinou informaci týkající se dokladů. Přejděte na Řešení životních situací

  Informace pro imobilní žadatele o občanský průkaz

  Magistrát města Přerova zajišťuje službu vyřízení žádosti o občanský průkaz pro imobilní občany, kteří jsou v jeho správním obvodu v domácí péči, hospitalizováni nebo trvale žijí v domově pro seniory, osobní návštěvou v místě jejich současného pobytu (není podmínkou trvalý pobyt ve správním obvodu). 

  12.5.2015 10:41:00 | přečteno 2635x | Bc. Marta Dostalová, DiS | Celý článek
   
  11.5.2011 11:34:59 - aktualizováno 20.3.2023 11:04:17 | přečteno 2635x | Ing. Jana Pivodová

  Anketa

  Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
   
  90% (270)
   
  10% (29)
  Všechny ankety a kvízy
   

  Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8.00 - 11.30
  8.00 - 11.30*
  8.00 - 11.30
  8.00 - 11.30*
  ZAVŘENO*

  12.30 - 17.00
  12.30 - 15.00*
  12.30 - 17.00
  12.30 - 15.00*
   ZAVŘENO*

  *) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
  Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
  Přerov - znak města

  Magistrát města Přerova
  Bratrská 709/34
  Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
  E-podatelna: posta@prerov.eu
  ID datové schránky:  etwb5sh
  Telefon: +420 581 268 111
  IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

  Návštěvnost

  Celkem přístupů: 16311
  Za týden: 375107
  Za den: 69577
  Online návštěvníků: 1383
   
  Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
  load