Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Poplatky

Poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za komunální odpad na rok 2022 je zaveden ikona souboruObecně závaznou vyhláškou č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška“), kterou vydalo Zastupitelstvo města Přerova dne 6.12.2021 (dále jen „vyhláška“) s účinností od 1.1.2022.

Poplatníkem je:

  • fyzická osoba přihlášená ve městě,

  • vlastník nemovité věci (fyzická a nově i právnická osoba, svěřenské fondy, podílové fondy a fondy obhospodařované penzijní společností) zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města. Spoluvlastníci uvedené nemovitosti jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Podrobné informace - životní situace: Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství   (aktualizace 1. 1. 2022)

Poplatek ze psů

Předmětem poplatku je držení (chov) psa, který je starší než tři měsíce.

Poplatníkem je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba, která se o něj stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem. Rozhodujícím faktorem místní příslušnosti držitele psa je jeho trvalý pobyt nebo sídlo. Za držení psa se nepovažuje například opatrování psa v době dovolené jeho držitele nebo pobytu držitele v nemocnici, lázních apod.
Trvalým pobytem se rozumí adresa občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání ( § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ). Povinnosti platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle ustanovení § 65 odst. 1 písm a) a následně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Poplatkovou povinnost však nemají cizinci s přechodným pobytem na území České republiky bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o přechodný pobyt krátkodobý či déle trvající.
Sídlem právnické osoby je zpravidla místo, kde má právnická osoba stálou provozovnu nebo místo, kde vykonává hlavní část své činnosti nebo místo, kde se nachází převážná část jejího nemovitého majetku.

Podrobné informace - životní situace: Místní poplatek ze psů

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Seznam veřejných prostranství, která podléhají místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství dle čl. 3 ikona souboruObecně závazné vyhlášky č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedena v příloze č. 1.
V roce 2021 byl stávající jmenný seznam ulic rozšířen o další místo - viz ikona souboruObecně závazná vyhláška č. 6/2021kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 10/2020.

Podrobné informace - životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství   (aktualizace 1. 1. 2022)

Místní poplatek z ubytovací kapacity

je od 1. 1. 2020 zrušen a nahrazen místním poplatkem z pobytu 

Místní poplatek z pobytu

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt na území statutárního města Přerova trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která na území města Přerova není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Poplatek je vybírán za jakýkoliv krátkodobý úplatný pobyt bez ohledu na druh a určení místa, kde je poskytován.

Podrobné informace- životní situace: Místní poplatek z pobytu(aktualizace 1. 1. 2022)
11.5.2011 11:39:01 - aktualizováno 3.1.2022 9:02:04 | přečteno 27417x | webmaster
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 421381
Za den: 57118
Online návštěvníků: 1389
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load