Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov

Dne 13. května 2015 schválila Evropská komise Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV). Cílem OP VVV je přispět ke strukturálnímu posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti. 

Bude kladen velký důraz na propojení vzdělávání s trhem práce. Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti.

Oblasti regionálního školství se týká zejména Prioritní osa 3 daného programu, která je zaměřena například na tyto specifické cíle:

 • Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na základních školách.
 • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích.
 • Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání.
 • Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání, zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami.

Oprávněnými žadateli o dotace z OP VVV budou zejména školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy, dále další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy apod.

Důraz je kladen na koncentraci vynakládaných prostředků a podložení jejich potřebnosti analýzou či strategií.

Pro oblast regionálního školství musí být zpracovány krajské a místní akční plány rozvoje vzdělávání (dále jen KAP a MAP).

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Přerov

Místní akční plán vzdělávání (dále jen MAP) cílí na předškolní a základní vzdělávání, včetně neformálního a zájmového vzdělávání. Je strategickým dokumentem, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti. Kvalitně zpracovaný MAP přináší do budoucna možnost zjednodušeného čerpání dotací pro školy a školská zařízení formou šablon. Nejdůležitější je vznik partnerství zřizovatelů, ředitelů, škol a vzdělávacích organizací v místě (např. nestátní neziskové organizace, školní družiny, soukromé vzdělávací instituce apod.). Hlavním přínosem MAP má být vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území.

Základní priority MAP:

 • Rozvoj kvality vzdělávání – mateřské a základní školy (čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost, vybavení a infrastruktura).
 • Otevřenost a inkluzivita vzdělávání v mateřských a základních školách.
 • Dostupnost kvalitního vzdělávání v mateřských a základních školách.

Spolupráce partnerů v území

V roce 2015 statutární město Přerov oslovilo s žádostí o spolupráci starosty obcí v rámci ORP Přerov a dále pak i ředitele škol všech zřizovatelů.

Ve dnech 4. a 7. 12. 2015 proběhla jednání zástupců města Přerova, starostů obcí, zástupců místních akčních skupin a zástupců dobrovolných svazků obcí, jejichž výsledkem byla dohoda potenciálních žadatelů MAP, tj. Statutární město Přerov, MAS – Partnerství Moštěnka, DSO mikroregionu Moštěnka, MAS Střední Haná, Mikroregion Střední Haná, MAS Hanácké Království a Sdružení obcí mikroregionu Dolek, že nositelem projektu MAP za ORP Přerov bude statutární město Přerov.

Projekt Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov

Žádost o podporu projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov byla podána dne 28. 1. 2016 prostřednictvím aplikace IS KP14+.

Odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy má realizační tým, který zahájil svoji činnost k 1. 4. 2016.

Dalším nezbytným orgánem v rámci MAP je Řídící výbor, jehož činnost je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. Řídící výbor byl ustanoven 19. 5. 2016.

Tvorba MAP a realizace v něm uvedených opatření přinese školám a školským zařízením a jejich zřizovatelům na území ORP Přerov následující očekávané změny:

 • vytvoření a posílení funkční sítě vzdělávacích zařízení a zapojení dalších partnerů odpovědných za společný rozvoj vzdělávání v území dle jeho aktuálních potřeb, společný postup při rozvoji vzdělávání dle zpracované jednotné vize rozvoje vzdělávání v ORP Přerov,
 • větší míra spolupráce pedagogů, odborných kapacit s podrobnou znalostí vzdělávacích potřeb a příležitostí na daném území, sociálních služeb a rodiny při vzdělávání dětí, rozvoj nástrojů pro pedagogickou diagnostiku,
 • zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka (v rámci spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi, komunitně vedeného rozvoje, poradenských služeb apod.),
 • rozvoj personálních a materiálových kapacit pro inkluzivní vzdělávání v regionu, zejména rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků mateřských a základních škol pro inkluzivní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí ze socio-ekonomicky marginalizovaných skupin,
 • zvýšení počtu žáků s individuálními potřebami v daném území, kteří získají přístup ke kvalitnímu vzdělávání prostřednictvím začlenění do běžného schématu výuky,  
 • zvýšení úrovně vzdělávání, zejména v sociálně vyloučených lokalitách,
 • zvýšení prevence předčasného ukončování školní docházky a umožnění zpětného začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy,
 • větší podpora rozvoje předškolního vzdělávání (nízkoprahová centra, rozvoj kompetencí dětí pro snazší přechod na základní školy, podpora polytechnického vzdělávání),
 • zvýšení úrovně základních gramotností žáků.

Bližší informace k projektu naleznete na webu www.mapprerovsko.cz


OP VVV

Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000374

10.6.2016 11:27:53 - aktualizováno 10.6.2016 12:39:03 | přečteno 610x | Dagmar Janásová
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 9292
Za týden: 373477
Za den: 61701
Online návštěvníků: 1120
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load