Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování

Co je komunitní plánování sociálních služeb?

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby byla zajištěna jejich dostupnost s přihlédnutím k místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů. Sociální služby nabízejí možnost naplnit určité potřeby u lidí, kteří nejsou schopni si je z různých důvodů naplnit sami. Cílem KPSS je zjistit momentální stav poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a identifikovat potřeby, které nejsou naplněny. Na základě tohoto zjištění a za současného posouzení finančních zdrojů jsou pak naplánovány priority a cíle rozvoje sociálních služeb. Statutární město Přerov využívá metodu komunitního plánování již od roku 2003. V roce 2019 začalo město Přerov plánovat rozvoj sociálních služeb na celém správním území obce s rozšířenou působností Přerov.

Proč je plánování komunitní?

Plánování sociálních služeb má přízvisko komunitní, neboť by mělo probíhat za účasti komunity. Konkrétně se jedná o zapojení a spolupráci zástupců tří skupin, tzv. triády: uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Počítá se rovněž se zapojením širší veřejnosti, která se zajímá o téma sociálních služeb.
  1. Zadavatelé sociálních služeb = obce a kraje. Nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních služeb a zodpovídají za realizaci výstupů komunitního plánování. Zadavatelem KPSS na Přerovsku je statutární město Přerov.

  2. Poskytovatelé sociálních služeb = subjekty, které služby poskytují a nabízejí, zejména nestátní neziskové organizace a organizace zřízené obcí nebo krajem. Poskytovatelé dobře znají problematiku sociálních služeb, a proto má jejich zapojení do procesu KPSS velký význam. Na Přerovsku působí tři desítky poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, kteří zajišťují téměř 60 služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a je zde realizována řada návazných služeb a projektů. 

  3. Uživatelé sociálních služeb = klienti sociálních služeb, tedy lidé v nepříznivé sociální situaci, kteří služby využívají. Zapojením do procesu KPSS získávají uživatelé možnost vyjádřit se k problematice poskytování sociálních služeb, sdělit své potřeby a informace o kvalitě poskytovaných služeb, a spolupodílet se tak na utváření podoby sítě sociálních služeb na Přerovsku.
Veřejnost
O procesu KPSS by měla být informována široká veřejnost. I lidé, kteří sociální služby přímo nevyužívají, mohou vyjádřit svůj názor a aktivně se do procesu KPSS zapojit. Statutární město Přerov jakožto zadavatel KPSS seznamuje pravidelně veřejnost se záměry, cíli a výsledky komunitního plánování.

Kontaktním místem, kde je možné se informovat o procesu KPSS v ORP Přerov a vznášet náměty a připomínky k problematice plánování sociálních služeb,  je Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova, oddělení sociálních služeb a bydlení, Smetanova 7. 

Koordinátorka KPSS

Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá

Čeho chce komunitní plánování dosáhnout?

Komunitní plánování chce dosáhnout toho, aby:
  • nabídka sociálních služeb odpovídala aktuálním potřebám občanů
  • byla zvyšována dostupnost a kvalita registrovaných i návazných sociálních služeb 
  • byla podporována sociální integrace osob, jež mají specifické potřeby 
  • finanční prostředky na zajištění sociálních služeb byly vynakládány efektivně
  • poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb úzce spolupracovali se zadavatelem
  • se místní společenství zapojovalo do KPSS
  • byla zajištěna propagace služeb, projektů a aktivit v sociální oblasti
  • se zlepšilo povědomí veřejnosti o problematice sociálních služeb a možnostech pomoci v nepříznivé sociální situaci
  • se hledal kompromis mezi přáními a potřebami na jedné straně a tím, co je reálně možné, na straně druhé

Jakou vizi má komunitní plánování sociálních služeb na Přerovsku? 

Vize popisuje, jaký má být hlavní výstup procesu KPSS, a definuje ideální představu o podobě sociálních služeb na konci plánovacího období. Všechny kroky, které jsou v rámci KPSS vykonávány, vedou právě k naplnění vize.

Aktuální vize KPSS v ORP Přerov 2024 zní:
ORP Přerov - region, kde je zajištěna dostupná, provázaná a široká síť sociálních a návazných služeb pro všechny občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi.

Navigace

Sociální oblast a zdravotnictví

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18549
Za týden: 377345
Za den: 71815
Online návštěvníků: 1301
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load