Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Krizové bydlení - pro šest osob

Pro osoby v krizové životní situaci, rodiny s dětmi

1. Cíl krizového bydlení

„Krizové bydlení“ (dále jen KB) bude sloužit jako náhradní krátkodobé ubytování k překlenutí krizové životní situace maximálně 6 osob, a to osob blízkých, s ohledem na velikost a dispozici bytu. Pobyt zde bude omezen na dobu nezbytně nutnou. KB bude realizováno ve vhodných prostorách vybavených čtyřmi lůžky, dvěma přistýlkami, dětskou postýlkou, sociálním zařízením, kuchyňskou linkou a základním vybavením domácnosti.

Realizátorem KB je Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova (dále jen SPP). 

Termín zahájení realizace KB je 01. 03. 2019.

2. Základní pojmy

Klíčový sociální pracovník - sociální pracovník SPP, který je určen Kazuistickou skupinou k výkonu sociální práce s klientem KB.

Kazuistická skupina  - skupina sociálních pracovníků SPP, orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), Úřadu práce České republiky (dále jen ÚP ČR), která odborně posuzuje a schvaluje návrhy sociálních pracovníků SPP a OSPOD na umístění klienta do KB. 

Krizové bydlení – bezbariérovýbyt č. 1 (1+1), o ploše  56,69 m2, v přízemí domu č.p. 2534, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 5838/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť II č. o. 13, který je kompletně vybavený vhodným nábytkem a zařizovacími předměty pro šest osob. 

3. Klient KB

Klienty KB jsou občané České republiky nebo cizinci zejména s trvalým pobytem na území města Přerova, a to rodiny s dětmi, případně jiné blízké osoby nacházející se především v těchto krizových životních situacích: 

 • oběti živelních událostí (např. vytopení, vyhoření bytu),
 • oběti domácího násilí nebo incidentů se znaky domácího násilí,
 • oběti zneužívaní nebo týraní,
 • oběti vyhrocených konfliktů v rodinách s nutností náhlého opuštění stávajícího bydlení,
 • zletilé dítě po ukončení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče,
 • rodiče v rámci zajištění kontaktu s dítětem,
 • rodiče s nezletilými dětmi v rámci dosažitelnosti na dobu nezbytně nutnou, pokud hrozí umístění dětí do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ztráta bydlení, náhlé úmrtí v rodině – potřeba uvolnění bytu na žádost Policie ČR, apod.),
 • krizové krátkodobé ubytování v dalších případech, které nelze předem přesně specifikovat.  

KB není určeno pro:

 • osoby, které svým zdravotním stavem, chováním či životními návyky mohou ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců či jiných osob (např. osoby aktuálně závislé na alkoholu či na psychotropních látkách, osoby s akutním infekčním onemocněním).

4. Systém přijímaní klientů do KB 

KB mohou využívat osoby, které budou vybrány a schváleny Kazuistickou skupinou. Kazuistické skupině bude potenciální klient KB doporučen zpravidla sociálním pracovníkem SPP nebo OSPOD. Doporučující sociální pracovník zpracuje potřebné údaje o potenciálním klientovi KB do „Návrhu na umístění žadatele do KB“ (dále jen návrh). Tento návrh bude následně projednán v Kazuistické skupině. 

Přidělení bytu KB navrhuje Kazuistická skupina a schvaluje Rada města Přerova, v urgentním případě jí pověřená osoba.  Klíčový sociální pracovník spolupracuje s klientem KB při řešení jeho krizové životní situace v úzké součinnosti se sociálním pracovníkem OSPOD. 

Nájemní smlouva k bytu bude uzavřena mezi statutárním městem Přerov a klientem KB na dobu určitou, s možností jejího prodloužení max. však po dobu 6 měsíců.  Klient KB nebude skládat pronajímateli jistotu (kauci). Movité vybavení bytu bude upraveno v nájemní smlouvě včetně odpovědnosti klienta KB za poškození, příp. zcizení tohoto vybavení. 

5. Předčasné ukončení KB 

V případě, že klient KB nebude aktivně spolupracovat na plnění Individuálního plánu sociální práce k odstranění jeho krizové životní situace a bude porušovat ustanovení nájemní smlouvy, navrhne Kazuistická skupina ukončení KB a podá návrh Radě města Přerova na ukončení nájmu. 

6. Sociální práce s klienty KB 

Sociální pracovníci SPP jsou nositeli činností přímé sociální práce ve prospěch klientů, a to zejména:

 • vyhledávají vhodné klienty do systému KB,
 • podávají návrh na umístění žadatele do KB,
 • poskytují činnosti sociální práce klientům KB spočívající v sestavení Individuálního plánu sociální práce, kde ve spolupráci s klientem KB určí reálné cíle vedoucí k odstranění krizové životní situace a ukončení umístění v KB,
 • dohlížejí, pomáhají a podporují klienta v plnění individuálního plánu a podle potřeby navštěvují klienta v KB,
 • pravidelně kontrolují úhradu nákladů na KB,
 • motivují klienty k aktivnímu přístupu vedoucímu k odstranění jejich krizové životní situace,
 • v případě potřeby zajištění odpovídající péče o klienta KB klíčový sociální pracovník zprostředkuje prostřednictvím nezbytně nutné služby (sociální, zdravotní a jiné).,
 • spolupracuje se sociálním pracovníkem OSPOD.

7. Předpoklad úhrady od klientů KB 

Výše nájemného za užívání KB činí částku 40 Kč/m2 podlahové plochy bytu měsíčně. Klientu KB (nájemci) nebude účtována jistota. Běžný úklid bytu a praní prádla si zajišťuje klient KB. Úklid bytu, včetně praní ložního prádla v nutných případech bude zajištěn prostřednictvím pracovníka vykonávajícího veřejnou službu v Městském sociálním šatníku. V mimořádných případech úklid bytu, včetně praní prádla po ukončení nájmu uhradí klient KB. V odůvodněných a zcela ojedinělých případech může být mimořádný úklid bytu uhrazen z prostředků určených na „sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým“, kterými disponuje oddělení sociální prevence a pomoci ve svém rozpočtu.

U osob s vlastním příjmem, jako příjem z výdělečné činnosti, výživné, vdovský nebo sirotčí důchod, nemocenské dávky, dávky státní sociální podpory se předpokládá soběstačnost klienta KB při úhradě nákladů na KB.

V případě ubytování osob bez vlastního příjmu či osob s nízkým příjmem v KB, klíčový sociální pracovník bezodkladně poskytne poradenství a pomoc při  vyřízení a zajištění dávek pomoci v hmotné nouzi a zajistí výplatu doplatku na bydlení nebo mimořádné okamžité pomoci určené na úhradu nákladů bydlení přímo na účet statutárního města Přerova. Pokud bude zapotřebí klientu KB poskytnout odpovídající péči, tuto zajistí prioritně pečovatelská služba SSMP. Úkony pečovatelské služby budou uhrazeny z příspěvku na péči pobíraného klientem KB, případně z jiných finančních zdrojů klienta KB.

Bezbariérový byt Jižní čtvrť II

Krizové bydlení

Krizové bydlení

 
Krizové bydlení

Krizové bydlení

 
Krizové bydlení

Krizové bydlení

 
Krizové bydlení

Krizové bydlení

 
Krizové bydlení

Krizové bydlení

 
 
13.3.2019 10:42:59 | přečteno 1287x | Oddělení sociální prevence a pomoci
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 13970
Za týden: 603020
Za den: 63282
Online návštěvníků: 1709
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load