Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Tréninkové bydlení

Pilotní projekt „Tréninkové bydlení“ v sociálních a dostupných bytech ve vlastnictví města

1. Cíl projektu

Cílem projektu „Tréninkové bydlení“ (dále jen TB) v sociálních a dostupných bytech je zlepšit kvalitu života dotčených obyvatel města, aktivizovat je k přijetí zodpovědnosti za své základní potřeby, preventivně předcházet ztrátám bydlení a s  tím spojeným sociálně patologickým jevům.

Realizátorem projektu je Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova (dále jen SPP).

Termín zahájení realizace projektu je 01. 06. 2016.

2. Systém TB

Po předchozí přípravě na vstup do systému TB, která spočívá v přímé sociální práci sociálních pracovníků SPP s  klienty žijícími v krizové krátkodobé nebo nevyhovující formě bydlení (zejména azylový dům, komerční ubytovny a bytové domy nevykazující znaky standardního bydlení), následuje jejich zařazení do systému TB realizovaného formou nájemního bydlení:

 • tréninkového bydlení s vysokou intenzitou sociální práce v sociálních bytech,
 • tréninkového bydlení s nižší intenzitou sociální práce v dostupných bytech.

V počáteční fázi projektu probíhá realizace TB ve čtyřech bytech, a to v závislosti na uvolněných sociálních a dostupných bytech.

O možnosti vstoupit do systému TB jsou jeho potenciální klienti sociálními pracovníky v předstihu informováni, a to formou informační kampaně spočívající v  distribuci informativních letáčků se všemi potřebnými informacemi. První informační kampaň proběhla v období od 8. dubna 2016 do 9. května 2016. Další informační kampaně probíhají podle potřeby.

Do budoucna je v  rámci rozšíření projektu uvažováno o navázání spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi působícími na území města a jejich zapojení do projektu.

3. Základní pojmy

Klíčový sociální pracovník - sociální pracovník SPP, který na základě svých odborných znalostí z práce s klientem navrhne jeho zařazení do systému TB a vhodného typu obecního bytu. Po projednání návrhu v Kazuistické skupině uzavře s  klientem dohodu o vzájemné spolupráci a zařazení do systému TB a dále s ním pracuje.

Kazuistická skupina  - skupina sociálních pracovníků SPP, která odborně posoudí a vyhodnotí návrh klíčového sociálního pracovníka na zařazení klienta do systému TB a odpovídajícího typu bytu a v  případě nespolupráce ze strany klienta a nedodržení nastavených podmínek jeho přesun do jiného typu bytu nebo vyřazení ze systému TB. Na základě výsledků jednání Kazuistické skupiny je následně podán návrh Radě města Přerova na uzavření, příp. ukončení nájemní smlouvy k odpovídajícímu typu obecního bytu.

Sociální a dostupný byt – specifikace dle Vnitřního předpisu č. 3/2016, vydaného Radou města Přerova, o hospodaření s obecními byty.

4. Klient TB

TB v sociálních a dostupných bytech je principiálně realizováno jako dobrovolné a vstoupit do něj mohou jen klienti ochotní změnit svou aktuální sociální situaci.

Klienty TB jsou občané České republiky nebo cizinci, zejména osoby s trvalým pobytem na území statutárního města Přerova, a to jednotlivci, rodiny i rodiny s dětmi s aktuální nedostatečnou kompetencí pro udržení nájemní formy bydlení, v současné době žijící především v  komerčních ubytovnách provozovaných na území města, v azylovém domě a v bytových domech, které nevykazují znaky standardního bydlení.

5. Podmínky pro zařazení do TB

Základní podmínkou vstupu do TB je předchozí spolupráce klienta se sociálním pracovníkem SPP. 

Do systému TB může být zařazen:

 • klient, který má dluhy vůči statutárnímu městu s  podmínkou, že bude tyto dluhy pravidelně splácet,
 • klient, který nemá dluhy u dodavatele energií (elektřina, plyn), jinak by nemohla být uzavřena smlouva o dodávce těchto energií,
 • klient, kterého doporučí klíčový sociální pracovník a kazuistická skupina vyhodnotí vhodnost zařazení navrhovaného klienta do systému TB,
 • klient, který uzavře písemnou dohodu o vzájemné spolupráci a možnosti zařazení do odpovídajícího obecního bytu v systému TB,
 • klient, se kterým statutární město Přerov uzavře na základě usnesení Rady města Přerova nájemní smlouvu k odpovídajícímu typu obecního bytu.

6. Motivační nástroje TB

 • výše jistiny při přidělení sociálního obecního bytu v TB je stanovena ve výši 1 000 Kč s  možností úhrady ve 3 splátkách v případech, kdy nebude úřadem práce poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc na úhradu této jistiny,
 • výše jistiny při přidělení dostupného obecního bytu v TB je stanovena ve výši 2 000 Kč 
 • s možností úhrady ve 4 splátkách v případech, kdy nebude úřadem práce poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc na úhradu této jistiny,
 • přidělovaný obecní byt je připojen na všechny energie s tím, že nový nájemce pouze uzavře smlouvu o dodávce energií,
 • přidělovaný obecní byt je vybaven funkčními topidly,
 • v případě nedoplatku na vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, možnost uzavření splátkového kalendáře na pohledávku vůči statutárnímu městu, dle návrhu klíčového sociálního pracovníka,
 • v případě dluhu vůči statutárnímu městu, který bude v průběhu TB uhrazen, klíčový sociální pracovník SPP doporučí orgánům města prominutí úhrady penále a poplatků z prodlení v maximální možné výši.

7. Sociální práce s klienty TB

Sociální pracovníci SPP jsou nositeli činností přímé sociální práce ve prospěch klientů, a to zejména:

 • vyhledávají vhodné klienty do systému TB,
 • uzavírají dohodu o vzájemné spolupráci a zařazení do systému TB,
 • poskytují činnosti sociální práce klientům v systému TB spočívající zejména v sestavení individuálního plánu, kde ve spolupráci s klientem určí reálné cíle a postup vedoucí k jejich dosažení, především v případě dluhů nastavení reálných splátkových kalendářů, doplnění dávek ze sociálního systému, nastavení přímých úhrad nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na účet města apod.
 • dohlížejí, pomáhají a podporují klienta v plnění individuálního plánu směřujícího k postupu v rámci systému TB,
 • pravidelně jednou za týden navštěvují domácnosti klientů v sociálních bytech a jednou za měsíc v dostupných bytech,
 • kontrolují platby služeb souvisejících s bydlením, pomáhají s řešením nepříznivé životní situace,
 • motivují klienty k setrvání v systému TB v případě jejich nepříznivých životních změn.

8.  Přechod klienta z přípravné fáze do sociálního bytu TB

8.1 Přechod klienta z  přípravné fáze do sociálního bytu TB

Přechod klienta z  přípravné fáze do sociálního bytu TB představuje samostatné krátkodobé nájemní bydlení na dobu určitou, maximálně 24 měsíců a je spojen s intenzivní sociální prací sociálních pracovníků SPP. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu 3 - 6 měsíců s možností prodloužení, ale i s možností předčasného ukončení v případech, kdy se klient v  rámci systému TB neosvědčí. Klient zároveň musí, s výjimkou bezdlužnosti vůči městu, splňovat podmínky pro přidělení sociálního bytu stanovené Vnitřním předpisem č. 3/2016, vydaným Radou města Přerova, o hospodaření s obecními byty. Hlavní podpora klientů TB v sociálních bytech je realizována činnostmi přímé sociální práce terénní formou, a to v rozsahu nejméně jedné osobní návštěvy klíčového sociálního pracovníka v domácnosti klienta za týden. Nezbytným předpokladem je rovněž aktivní spolupráce klienta s klíčovým sociálním pracovníkem.

8.2 Přechod klienta ze sociálního bytu do dostupného bytu

Přechod klienta ze sociálního bytu do dostupného bytu v systému TB se řídí obdobnými pravidly jako přechod z přípravné fáze do sociálního bytu. Klient zároveň musí, s výjimkou bezdlužnosti vůči městu, splňovat podmínky pro přidělení dostupného bytu stanovené Vnitřním předpisem č. 3/2016, vydaným Radou města Přerova, o hospodaření s obecními byty. Do dostupného bytu jsou zařazeni klienti, kteří již mají dostatečné kompetence v oblasti bydlení. Dohled sociálních pracovníků SPP má spíše evaluační charakter a postupně vymizí zakázky stanovené individuálním plánem. Klient je však minimálně 3 - 6 měsíců sledován pracovníky SPP.

8.3 Úspěšný výstup klienta ze systému TB

Klient ze systému TB odchází okamžikem, kdy se dohodne s  klíčovým sociálním pracovníkem SPP o ukončení činností přímé sociální práce. Tímto okamžikem se z něj stává plnohodnotný nájemce obecního bytu, který je již schopen dostát všem svým závazkům a tím se na něj bezvýjimečně vztahují pravidla vnitřního předpisu o hospodaření s obecními byty. SPP vystaví klientovi písemné vyjádření o úspěšném absolvování projektu TB pro případné využití při hledání dalšího bydlení.

8.4 Přechod v systému TB směrem dolů

Lze předpokládat, že někteří klienti budou v získávání svých kompetencí selhávat a objeví se u nich problémy, které je mohou z úspěšného postupu v systému vyřadit.

Mezi potenciální problémy lze řadit například:

 • nový dluh vůči městu Přerovu,
 • ztrátu zaměstnání nebo jiného významného zdroje finančních příjmů,
 • závislost u klienta či členů jeho rodiny,
 • další individuální problémy - zdravotní potíže, rozpad rodiny, narušování sousedských vztahů aj.

O klientových problémech se nejčastěji dozví jeho klíčový sociální pracovník, který na základě sběru objektivních informací o problémech klienta neprodleně zahájí práci na včasné intervenci, zintenzivnění spolupráce s klientem, frekvenci činností sociální práce v rámci sociálního bydlení, které by měly k brzkému vyřešení vzniklých problémů.  Pokud nebude dosaženo nápravy, Kazuistická skupina zváží návrh vyřazení klienta ze systému TB. Při tomto sehraje významnou roli i volná kapacita organizací poskytujících pobytové sociální služby a komerční ubytování.

ikona souboruPravidla tréninkového bydleníTréninkové bydlení - video

20.4.2017 9:01:30 | přečteno 449x | Oddělení sociální prevence a pomoci | Celý článek
 
20.4.2017 9:01:18 - aktualizováno 20.4.2017 9:06:18 | přečteno 449x | Oddělení sociální prevence a pomoci

Tréninkové bydlení

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 14928
Za týden: 373724
Za den: 68194
Online návštěvníků: 923
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load