Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

K čemu se zavázala přerovská koalice? Zástupci města dnes představili Programové prohlášení rady

Město Přerov

Programové prohlášení Rady města Přerova dnes představili novinářům zástupci Hnutí ANO 2011, sdružení Pomáháme městu – ODS a nezávislé osobnosti města a volební koalice KDU-ČSL. Je rozděleno do deseti oblastí: Strategie a rozvoje; Hospodaření; Dopravy; Správy majetku, Bydlení, Životního prostředí; Veřejného pořádku a městské policie; Sociálních služeb a zdravotní péče; Vzdělání a školství; Sportu, kultury a volného času.

Autoři prohlášení, které je platné pro léta 2022 až 2026, se shodli, že je nejdůležitější, aby se městu podařilo udržet zdravé finance a energie na přijatelné výši, přichystat se na problematiku nakládání s odpady – a realizovat připravené investice. V plánu je například rekonstrukce zanedbané budovy na adrese TGM 16, kde má vzniknout nové sídlo magistrátu. Počítá se s opravou smuteční síně na hřbitově, v areálu by měla být vybudována rovněž retenční nádrž, která by zachycovala dešťovou vodu. Letos se bude vyměňovat bazénová vana v krytém plaveckém areálu, chystá se oprava učeben a kabinetů v pěti základních školách a rekonstrukce školních hřišť. Otevřeno bude Inovační centrum v Blažkově domě, které by mělo být přínosem nejen pro podnikatele, ale také školy. Radní se shodli i na tom, že budou pokračovat ve snaze najít developera, který by se ujal rekonstrukce Strojaře na bytové jednotky. V plánu jsou i opravy bytového fondu, chodníků a silnic – a také výsadba, která by udělala Přerov zelenějším městem. Do konce roku 2026 by měl být Přerov bohatší o tisícovku stromů. Město by chtělo seniorům zdarma pořídit hlásiče požárů a zajistit dostupnost nedostatkových zubařů poskytnutím stipendií budoucím stomatologům. Rozšiřovat se má kamerový systém a novinkou by mělo být pořízení smart kamer, které jsou schopny v ulicích zachytit konfliktní jednání. Radní se zavázali také k výstavbě multifunkčního amfiteátru, který by měl ideálně vzniknout v jedné z okrajových částí Michalova, kde by se mohlo například roztáhnout plátno pro letní kino nebo postavit pódium pro koncerty pod širou oblohou.

To jen stručný výčet plánovaných aktivit – Programové prohlášení v plném znění přinášíme níže.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA PŘEROVA 2022 - 2026

Preambule

Na základě mandátu občanů, získaného ve volbách do zastupitelstev obcí v září 2022, volební Hnutí ANO 2011, sdružení Pomáháme městu – ODS a nezávislé osobnosti města a volební koalice KDU-ČSL a TOP09, vědomy si své odpovědnosti za další udržitelný rozvoj města Přerova i odpovědnosti vůči občanům, vydávají toto Programové prohlášení Rady města Přerova.

Při tvorbě společného programového prohlášení všechna tři volební uskupení vycházela z politiky otevřenosti, informovanosti a spolupráce, s cílem dodržovat koncepční přístup k rozvoji města ve všech oblastech, zajistit občanům dobře fungující město, zachovat kvalitu životní úrovně a dále vytvářet podmínky pro harmonický rozvoj obyvatel všech generací.

Programové prohlášení v bodech popisuje základní vize a představy o budoucím fungování města Přerova a jeho rozvoji v následujících oblastech:

Oblast strategie a rozvoje

 • nastavení a dodržování koncepčního přístupu k rozvoji města ve všech oblastech
 • podpora vybudování strategických průmyslových zón jako zdroj hospodářského rozvoje a tvorby pracovních míst
 • maximální spolupráce s Olomouckým krajem, vládou i orgány státní správy
 • podpora inovací a SMART řešení
 • rekonstrukce nové budovy magistrátu TGM 16
 • rozvoj území okolo vlakového nádraží
 • rozvoj místních částí města ve spolupráci s místními výbory
 • budování kanalizací v místních částech

Oblast hospodaření

 • udržení úvěrové zadluženosti v přijatelné výši bez výrazných dopadů na investice a grantovou politiku
 • rozhodování s péčí řádného hospodáře za svěřený majetek včetně městských společností
 • odprodej zbytného majetku města
 • využívání národních i evropských dotačních titulů pro rozvoj města
 • pokračování nastavené strategie pro nakládání s odpady s cílem udržet přijatelnou cenu za komunální odpad
 • udržení přijatelné ceny tepla z městské společnosti Teplo
 • zavedení opatření na snížení nákladů města za energie

Oblast dopravy

 • pokračování spolupráce města s ŘSD a Olomouckým krajem v oblasti koordinace projektů dopravní infrastruktury
 • zajištění kvalitní dopravní infrastruktury
 • zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
 • rozšíření sítě cyklostezek
 • navýšení počtu parkovacích míst
 • zachování sníženého jízdného pro žáky a snížení věkové hranice Senior pas na MHD na 65+
 • zavedení expresní autobusové linky Předmostí – Přerov, autobusové nádraží

Oblast správy majetku

 • modernizace a rekonstrukce městského majetku včetně městských společností
 • každoroční investice do oprav chodníků a ulic
 • kultivace a revitalizace významných městských lokalit
 • ochrana a obnova kulturního dědictví historického města Přerova
 • kvalitní veřejný prostor i v místních částech

Oblast bydlení

 • pokračování strategie nakládání s bytovým fondem tzv. prostupné bydlení
 • investice do obnovy bytového fondu města a podpora individuální výstavby
 • spolupráce města se soukromým sektorem na bytové výstavbě
 • rozhodnutí o budoucnosti objektu hotelového domu Strojař
 • pokračování regenerace sídlišť

Oblast životního prostředí

 • podpora výjimečných přírodních zón v Přerově
 • pokračování spolupráce s Povodím Moravy v přípravě protipovodňových opatření
 • zlepšení mikroklimatu v městských ulicích a náměstích vysázením více stromů
 • zpracování koncepce tzv. sídelní zeleně
 • pokračování obnovy městského parku Michalov

Oblast veřejného pořádku a městské policie

 • aktivní podpora bezpečnostních opatření v krizových místech města
 • restrukturalizace práce městské policie, posílení pochůzkové činnost a zkvalitnění výstroje
 • zachování projektů prevence kriminality a protidrogové prevence
 • striktní dodržování pravidel a pořádku
 • podpora rozšíření a inovace kamerového systému

Oblast sociálních služeb a zdravotní péče

 • aktivní práce v oblasti prorodinné politiky
 • navýšení počtu míst sociálního bydlení pro seniory
 • vytvoření systému rodinných a seniorských slev
 • podpora terénní a sociální péče rodin pečující o své příbuzné v přirozeném domácím prostředí
 • rozšíření služby senior taxi
 • podpora bezpečnosti seniorů prostřednictvím bezplatného poskytnutí hlásičů požárů a nebezpečných plynů
 • vytvoření Klubu aktivních seniorů
 • rozšíření nabídky kurzů celoživotního vzdělávání pro seniory
 • zvýšení dostupnosti lékařské péče

Oblast vzdělání a školství

 • vytvoření nové koncepce v oblasti školství pro léta 2024-2028 na území města Přerova
 • postupná revitalizace objektů základních a mateřských škol
 • podpora vzdělávání na základních školách a udržení nadstandardů
 • zlepšení technických a materiálních podmínek v ZŠ, MŠ a zařízeních školního stravování
 • dokončení rekonstrukce školních hřišť a jejich zpřístupnění veřejnosti

Oblast sportu, kultury a volného času

 • podpora cestovního ruchu a turisticky výjimečných lokalit
 • navýšení peněz určených pro grantové programy pro sport a volný čas
 • podpoříme sportování veřejnosti otevřenými sportovišti
 • vybudujeme multifunkční přírodní amfiteátr
 • vytvoření moderního kulturního portálu (přehledná nabídka všech akcí ve městě včetně online předprodeje vstupenek)


Rada města Přerova

12.1.2023 13:09:23 | přečteno 964x | Bc. Lenka Chalupová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 8728
Za týden: 360366
Za den: 69493
Online návštěvníků: 1347
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load