Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

E-podatelna

K 1. říjnu 2001 byla zřízena elektronická podatelna pro příjem podání v elektronické podobě. Od 1. 11. 2009 statutární město Přerov a Magistrát města Přerova (dále jen MMPr) přijímá datové zprávy i pomocí datové schránky.

Pravidla pro doručování datových zpráv

 • Elektronická podatelna i datová schránka jsou určeny pro příjem datových zpráv doručovaných na Statutární město Přerov, Magistrát města Přerova a Městskou policii Přerov.
 • Elektronická podatelna není určena pro příjem reklamních, komerčních a obchodních zpráv. Takovéto podání není převzato do spisové služby a dále se s ním nepracuje.
 • Elektronické adresy jednotlivých zaměstnanců statutárního města Přerov a odborů Magistrátu města Přerova nejsou určeny jako elektronická podatelna. Jsou určeny k běžné elektronické komunikaci mezi zaměstnanci statutárního města Přerova a fyzickými či právnickými osobami. Zprávy zaslané na tyto elektronické adresy nelze považovat za podání předané statutárnímu městu Přerov, Magistrátu města Přerova nebo Městské policii Přerov.

Elektronická adresa podatelny: posta@prerov.eu

 • Doručení datové zprávy podepsané elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 • Doručení datové zprávy, která není podepsána elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem a je převzata do spisové služby MMPr se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 • Doručení datové zprávy, která není podepsána elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem a není převzata do spisové služby MMPr, je považováno za běžnou e-mailovou komunikaci a její příjem e-podatelnou není potvrzován a není o ní vedena evidence.
 • Příjem datových zpráv na elektronické adrese e-podatelny posta@prerov.eu je nepřetržitý, potvrzení doručení datové zprávy je odesíláno v pracovní době MMPr. Součástí zprávy o potvrzení doručení datové zprávy je:
  • elektronická značka elektronické podatelny (kvalifikovaný systémový certifikát) CN=Automat potvrzení došlého e-mailu
  • datum a čas kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou
  • Vzor „Potvrzeni doručení datové zprávy“
   Vaše podání '#EMAIL_Subject#' bylo přijato elektronickou podatelnou #nazev_uradu_2p# dne #EMAIL_datum_doruceni# v #EMAIL_cas_doruceni#. Identifikátor dokumentu: #EMAIL_identifikator#“.

ID datové schránky: etwb5sh

Doručení každé datové zprávy do datové schránky statutárního města Přerova (MMPr) potvrzuje informační systém datových schránek.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

 • Podání v elektronické podobě je možno zasílat pomocí datové schránky nebo jako přílohu e-mailu na adresu elektronické podatelny  
  • datovou schránkou lze podání zasílat ve formátech, o které jsou uvedeny ve vyhlášce číslo 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů, příloze číslo 3 Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky.
  • přílohu e-mailu lze zasílat ve formátech:
   • prostý text (CP 852, 1250) s příponou .TXT
   • dokument Rich Text Format s příponou .RTF 
   • HTML dokument s příponou .HTM nebo .HTML
   • Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF
   • Microsoft Word s příponou .DOC/.DOCX
   • Microsoft Excel s příponou .XLS/.XLSX
   • rastrový obrázek GIF, BMP, JPG s odpovídající příponou
   • video soubor ve formátu MPEG1 s příponou MPG, MPEG
   • video soubor ve formátu WMV s příponou WMV (v žádném případě ne WMV HD)
   • audio soubor ve formátu MP3 příponou MP3
   • audio soubor ve formátu WAV s příponou WAV
   • XML soubor ve formátu FO a ZFO (602XML Form)
   • CAD dokument ve formátu DWG do verze AUTOCAD 2013
   • CAD dokument ve formátu DGN do verze MicroStation V8
   • GIS data ve výměnném formátu ESRI SHP files
   • dokument XML s příponou .XML
  • Povolené přílohy dle výše uvedeného seznamu mohou být komprimovány kompresí ZIP, 7Z nebo RAR bez zaheslování. Archiv nesmí obsahovat jiné typy souborů.
  • Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přečíst.
  • Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty. 
  • Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy je 20 MB.

V předmětu a těle zprávy uveďte doplňující informace.

 • Elektronická podatelna zajišťuje centrální příjem podání v elektronické podobě a provádí následující kontroly
  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou
   Doručí (předá) tato podání příslušným odborům Magistrátu města Přerova k vyřízení.
 • Postup při zjištění škodlivého kódu a zakázané přílohy u přijaté datové zprávy
  • Pokud je v těle nebo příloze e-mailu zjištěn škodlivý kód, chybný formát apod., e-mail není přijat. Lze-li zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasíláno sdělení o zjištěné skutečnosti a nepřijetí e-mailu.
  • Pokud e-mail obsahuje zakázané přílohy, je e-mail přijat a o skutečnosti, že obsahuje zakázané přílohy, které byly z e-mailu odstraněny, je odesílatel informován.
 • Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny a datové schránky

Doručování analogových dokumentů s přílohou datové zprávy na technickém nosiči

 • Adresa:
  Magistrát města Přerova
  Bratrská 709/34
  Přerov I-Město
  750 02 Přerov
 • Úřední hodiny podatelny
  Pondělí: 8.00 – 17.00
  Úterý: 8.00 – 15.00
  Středa: 8.00 – 17.00
  Čtvrtek: 8.00 – 15.00
  Pátek: 8.00 – 13.30 
 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
  Datové zprávy jsou přijímány na USB Flash discích zformátovaných pro některý z “windowsovských” systémů souborů (FAT, FAT32, NTFS), nebo na médiu CD, DVD.
  Podání je zaevidované jako analogové s uvedením, že jeho přílohou je technický nosič. Přenosný technický nosič dat je součástí podání a podávajícímu se nevrací.

Seznam právních předpisů

podle kterých je možné vůči MMPr činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem
 • Podání podle zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a uveden současně poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát musí být připojen k podání nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; takové podání je třeba doplnit písemně nebo ústně do protokolu, nebo potvrdit zaručeným elektronickým podpisem nejpozději do pěti dnů
 • Podání podle kona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • datová zpráva, zaslaná na e-podatelnu MMPr musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem
  • datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
  • účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným výše
 • Zaslání evidence odpadů podle zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem
 • Podání podle § 196 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů
 • Zaslání žádosti o informace podle zákona číslo 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem
  • u žádostí zaslaných elektronickou formou si orgán vyžádá jejich písemné nebo ústní doplnění do protokolu
  • pro doplnění žádosti může orgán stanovit přiměřenou lhůtu a přerušit řízení.
 • Zaslání žádosti a oznámení podle zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • žádosti a oznámení podle § 92 až 94, § 98 až 102, § 108 až 112, § 114 až 116, § 123d, 123e a 123f může podat žadatel nebo držitel řidičského oprávnění
  • žádost nebo oznámení musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb,
  • doklad totožnosti žadatel nebo držitel řidičského oprávnění nepřikládá.
 • Podání podle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
  Podává-li dodavatel nabídku, žádost o účast, námitky proti úkonům zadavatele nebo prokazuje-li splnění kvalifikace elektronickými prostředky nebo jde-li o žádost o účast či o návrh v soutěži, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
  Zadavatel je oprávněn požadovat opatření datové zprávy elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu u jakýchkoliv datových zpráv zasílaných elektronickými prostředky.

Legislativní úprava k elektronickému podpisu, elektronické podatelně a datové schránce:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon číslo 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.
10.5.2011 11:41:54 - aktualizováno 24.11.2021 9:02:50 | přečteno 10946x | Ing. Pavel Šlesinger
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 26668
Za týden: 621084
Za den: 127240
Online návštěvníků: 2017
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load