Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Byty dostupné

Městské byty v lokalitách ulic:

 • Denisova
 • Generála Štefánika
 • Nám. Fr. Rasche
 • Jižní čtvrť I/21-22
 • Jižní čtvrť II/5
 • Jižní čtvrť II/13
 • Jižní čtvrť III/1-5
 • Kainarova 12

Základními kritérii, která musí žadatel o nájem dostupného bytu splnit, jsou:

 • doložená účast na trhu práce, kdy žadatel nebo některá ze zletilých osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, byl/a v posledních 3 letech zaměstnancem nebo se jinak pracovně uplatnil/a alespoň po dobu 6 kalendářních měsíců nepřetržitě. Splnění podmínky účasti na trhu práce se prokazuje platnou pracovní smlouvou, dokladem o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovním uplatněním v rámci institutu veřejně prospěšné práce, společensky účelného pracovního místa, veřejné služby, dobrovolnictví. U osob, které mají přiznaný invalidní nebo starobní důchod, se podmínka účasti na trhu práce nevyžaduje. Účast na trhu práce se rovněž nevyžaduje u osamělých rodičů, kteří celodenně pečují o zdravotně postižené dítě s přiznaným příspěvkem na péči alespoň II. stupně. U osamělých rodičů pečujících o dítě mladší 3let se za prokázání účasti na trhu práce považuje vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství před aktuálním rodičovským příspěvkem. Pověřený pracovník oddělení SSB je oprávněn ověřovat doložené podklady,
 • příjem domácnosti do 3,5násobku životního minima za poslední čtvrtletí předcházející měsíci, ve kterém žadatel žádá o nájem dostupného bytu, v případě jednočlenné a dvoučlenné domácnosti ponížený o průměrné měsíční náklady na bydlení za poslední čtvrtletí předcházející měsíci, ve kterém žadatel žádá o nájem dostupného bytu.

Aktuální nabídka dostupných bytů: REALITNÍ WEB

K žádosti o nájem dostupného bytu žadatel předloží:

 • souhlas žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, se zpracováním osobních údajů správcem městem Přerov dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, "GDPR") dle přílohy č. 1 vnitřního předpisu,
 • čestné prohlášení žadatele o skutečnosti, že nevlastní nemovitost, kterou by mohl užívat k bydlení, že je plně svéprávný, příp. rozhodnutí o omezení svéprávnosti, že nemá vůči městu Přerovu žádné závazky po lhůtě splatnosti, příp. dohodnutý splátkový kalendář, a souhlas s prověřením uvedených skutečností dle přílohy č. 2 vnitřního předpisu,
 • čestné prohlášení osoby, která hodlá sdílet s žadatelem obecní byt, že nemá vůči městu Přerovu žádné závazky po lhůtě splatnosti, příp. dohodnutý splátkový kalendář, a souhlas s prověřením uvedených skutečností dle přílohy č. 2 vnitřního předpisu,
 • doklad o účasti žadatele a ostatních zletilých osob žijících trvale s žadatelem na trhu práce za poslední 3 roky (pracovní smlouva, zápočtový list, dohody na práce konané mimo pracovní poměr,), fyzická osoba podnikající předloží živnostenský list, invalidní a starobní důchodce potvrzení o přiznání důchodu. Platnost tohoto dokladu pro případ, že žadatel žádá opakovaně o nájem dostupného bytu v Přerově a nenastala-li změna v těchto skutečnostech, je 6 kalendářních měsíců,
 • výpis z evidence Oddělení přestupků Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova o spáchaném protiprávním jednání žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, a to protiprávního jednání dle ust. § 182a odst. 1písm a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 117 odst. 1) a odst. 2) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dle ust. § 5 odst. 1) písm. d, e, f, g, ust. § 7 odst. 1) a odst. 3), ust. § 8 odst. 1) písm. a, b zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů za poslední 1 rok. Platnost tohoto dokladu pro případ, že žadatel žádá opakovaně o nájem dostupného bytu v Přerově a nenastala-li změna v těchto skutečnostech, jsou 3 kalendářní měsíce,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 30 dní. Platnost tohoto dokladu pro případ, že žadatel žádá opakovaně o poskytnutí dostupného bytu v Přerově a nenastala-li změna v těchto skutečnostech, jsou 3 měsíce,
 • doklad o výši příjmů domácnosti.

Žadatel může k žádosti o dostupný byt předložit další doklady, které mají vliv na prokázání potřebnosti poskytnutí dostupného bytu, např. zdravotní stav žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, doklad o aktuální bytové potřebnosti (bydlí v nevyhovujících podmínkách, na ubytovně, končící podnájem, bydlí v obecním bytě, ale žádá o jiný byt,..), případně další doklady.

Pověřený zaměstnanec oddělení SSB provede u všech žadatelů a osob, které hodlají sdílet s žadatelem dostupný byt a splňují základní kritéria dle ust. čl. IV odst. 3, sociální šetření, kdy prověří aktuální sociální situaci a postoupí zjištěné informace a žadatelem doložené doklady Komisi, která posoudí jednotlivé žádosti, přitom přihlíží k celkové sociální a zdravotní situaci žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem dostupný byt, k bezproblémové bytové historii, je-li ji možné zjistit, délce trvalého pobytu v Přerově, závazkům vůči městu Přerov, příjmové situaci domácnosti, úplnosti rodiny, pracovní historii a posuzuje je s ohledem na situaci ostatních žadatelů.  Po vyhodnocení všech žádostí Komise Radě uzavřít nájemní smlouvu s žadatelem doporučí nebo nedoporučí. V odůvodněných případech může být Radě doporučen i žadatel, který nesplňuje všechna kritéria. V odůvodněných případech Komise nedoporučí Radě žádného žadatele.

Žádosti o dostupný byt podávejte na adrese:

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, Oddělení sociálních služeb a bydlení, Smetanova 7, Přerov.

Jana Kupková, DiS., přízemí, dveře č. 11, tel.: 581 268 747, e-mail: jana.kupkova@prerov.eu.

Formuláře

15.3.2016 15:14:18 - aktualizováno 7.12.2022 10:13:54 | přečteno 19176x | webmaster

Byty dostupné

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49958865
Za týden: 135647
Za den: 12876
Online návštěvníků: 318
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load