Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Byty pro výběrové řízení

Městské byty v ostatních lokalitách mimo byty sociální, dostupné a byty zvláštního určení:

 • Kopaniny
 • Osmek
 • Kratochvílova 
 • Komenského
 • Na Hrázi
 • Jižní čtvrť
 • Alšova
 • cca 200 tzv. neprodaných bytů v prodaných domech.

Aktuální nabídka bytů pro výběrové řízení: REALITNÍ WEB

Odbor správy majetku a komunálních služeb (dále jen „odbor majetku“) po provedení kontroly bytové jednotky (bytu) vyhlásí výběrové řízení na nájem bytu. Nabídka volného bytu musí být zveřejněna na úřední desce a na webu města Přerova po dobu minimálně 15 kalendářních dnů. Nabídka bude také vždy zveřejněna v místním tisku.

V nabídce bude uvedena adresa bytu, stručný popis bytu, fotodokumentace, průkaz energetické náročnosti budovy, podmínky výběrového řízení, termín prohlídky bytu.

K přihlášce do výběrového řízení zájemce dále předloží:
 1. souhlas žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, se zpracováním osobních údajů správcem městem Přerov dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, "GDPR") dle přílohy č. 1 vnitřního předpisu,
 2. čestné prohlášení zájemce a osob, které hodlají sdílet se zájemcem obecní byt, že nemají vůči městu Přerovu žádné závazky po lhůtě splatnosti dle přílohy č. 2 vnitřního předpisu, příp. dohodnutý splátkový kalendář,
 3. čestné prohlášení o zaměstnáních žadatele v posledních třech letech, potvrzení od zaměstnavatele o trvání aktuálního pracovního poměru, fyzická osoba podnikající předloží živnostenský list, invalidní a starobní důchodce potvrzení o přiznání důchodu, u osamělých rodičů pečujících o dítě mladší 3 let se za prokázání účasti na trhu práce považuje vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství předcházejícímu aktuálnímu rodičovskému příspěvku. Účast na trhu se nevyžaduje u osamělých rodičů, kteří celodenně pečují o zdravotně postižené dítě s přiznaným příspěvkem na péči alespoň II. stupně,
 4. výpis z evidence Oddělení přestupků Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova o spáchaném protiprávním jednání žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, a to protiprávního jednání dle ust. § 182a odst. 1písm a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 117 odst. 1) a odst. 2) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dle ust. § 5 odst. 1) písm. d, e, f, g, ust. § 7 odst. 1) a odst. 3), ust. § 8 odst. 1) písm. a, b zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů za poslední 1 rok. Platnost tohoto dokladu pro případ, že žadatel žádá opakovaně o nájem dostupného bytu v Přerově a nenastala-li změna v těchto skutečnostech, jsou 3 kalendářní měsíce,
 5.  výpis z rejstříku trestů ne starší 30 dní žadatele, v případě manželů od obou,
 6. čestné prohlášení o plné svéprávnosti žadatele, v případě manželů od obou, příp. rozhodnutí o omezení svéprávnosti.
Ve vypsaném výběrovém řízení je vždy uvedena požadovaná minimální výše nájemného. Tato cena neobsahuje úhrady za vybavení bytu v případě, že se toto v bytě nachází (např. kuchyňská linka, sporák, vařič, bojler, kamna, vest. skříň, atd.), a za služby spojené s užíváním bytu jako je teplo, osvětlení společných prostor, vodné a stočné, teplá voda, užívání výtahu atd.) 

Přihlášky na nájem bytu jsou přijímány na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, po dobu uvedenou ve vyvěšené nabídce. Odbor majetku předloží doručené obálky Komisi, která je posoudí a navrhne Radě města Přerova schválit budoucího nájemce z řad žadatelů o byt, kteří podali přihlášky do výběrového řízení na nájem bytu. S ostatními žadateli doporučí Radě města Přerova nájemní smlouvu neschválit. Pro výběr nájemce je rozhodující výše nabídnutého nájemného s přihlédnutím k výše uvedeným doloženým dokladům k přihlášce do výběrového řízení. Vybraný uchazeč je před uzavřením nájemní smlouvy povinen uhradit jistotu ve výši 1,5 násobku měsíční platby za nájem a služby spojené s bydlením. Jistota bude vratná při ukončení nájemní smlouvy.

Byt je zájemci pronajat na dobu určitou jednoho roku vždy však s možností prodloužení o další rok.
Vždy před prodloužením nájemní smlouvy bude odborem majetku provedena kontrola souladu s aktuální cenovou mapou a v případě, že nájemcovo nájemné bude nižší, bude vyzván k navýšení nájemného. Ze strany odboru majetku bude také prověřena nájemcova bezdlužnost, absence přestupků a účast na trhu práce. V případě, že s navýšením nebude souhlasit,
bude na obsazení bytu vypsáno nové výběrové řízení.

Formuláře:

8.4.2016 15:22:16 - aktualizováno 9.6.2022 10:52:36 | přečteno 11738x | webmaster
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 451236
Za den: 55401
Online návštěvníků: 744
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load