Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Byty sociální

Městské byty v lokalitách ulic:

  • Husova
  • Škodova
  • Kojetínská

Aktuální nabídka sociálních bytů: REALITNÍ WEB

K žádosti o uzavření nájemní smlouvy k vybranému sociálnímu bytu žadatel předloží:
  • souhlas žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, se zpracováním osobních údajů správcem městem Přerov dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, "GDPR") dle přílohy č. 1 vnitřního předpisu,
  • čestné prohlášení žadatele o skutečnosti, že nevlastní nemovitost, kterou by mohl užívat k bydlení, že je plně svéprávný, příp. rozhodnutí o omezení svéprávnosti, že nemá vůči městu Přerovu žádné závazky po lhůtě splatnosti, příp. dohodnutý splátkový kalendář, a souhlas s prověřením uvedených skutečností dle přílohy č. 2 vnitřního předpisu,
  • čestné prohlášení osoby, která hodlá sdílet s žadatelem obecní byt, že nemá vůči městu Přerovu žádné závazky po lhůtě splatnosti, příp. dohodnutý splátkový kalendář, a souhlas s prověřením uvedených skutečností dle přílohy č. 2 vnitřního předpisu,
  • doklad o příjmové situaci domácnosti (potvrzení zaměstnavatele o průměrné výši mzdy/platu, potvrzení místně příslušného úřadu práce o zařazení do evidence žadatelů o zaměstnání, potvrzení o přiznání a výše dávek hmotné nouze, potvrzení o přiznání a výše dávek státní sociální podpory).

Žadatel může k žádosti o sociální byt předložit další doklady, které mají vliv na prokázání potřebnosti poskytnutí sociálního bytu, např. zdravotní stav žadatele a osob trvale žijících s žadatelem, doklad o aktuální bytové potřebnosti (bydlí v nevyhovujících podmínkách, na ubytovně, končící podnájem, bydlí v obecním bytě, ale žádá o jiný byt,..), případně další doklady.

Žádost o nájem volného sociálního bytu za účelem uzavření nájemní smlouvy k danému bytu se předkládá k projednání Komisi Rady města Přerova příslušné k projednávání bytových záležitostí (dále jen „Komise“). 

Pověřený zaměstnanec oddělení SSB provede u všech žadatelů o nájem sociálního bytu sociální šetření, prověří aktuální sociální situaci žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, a postoupí zjištěné informace a žadatelem doložené doklady Komisi, která posoudí jednotlivé žádosti, kdy přihlíží k celkové sociální a zdravotní situaci žadatele a osob, které hodlají sdílet s žadatelem obecní byt, k bezproblémové bytové historii, je-li ji možné zjistit, délce trvalého pobytu v Přerově, závazkům vůči městu Přerov, příjmové situaci rodiny, úplnosti rodiny, pracovní historii a posuzuje je s ohledem na situaci ostatních žadatelů. Po vyhodnocení všech žádostí Komise Radě uzavřít nájemní smlouvu s žadatelem doporučí nebo nedoporučí. V odůvodněných případech může být Radě doporučen i žadatel, který nesplňuje všechna kritéria. V odůvodněných případech Komise nedoporučí Radě žádného žadatele.

Žádosti o sociální byt podávejte na adrese:

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálních služeb a bydlení, Smetanova 7, Přerov.

Jana Kupková, DiS., přízemí, dveře č. 11, tel.: 581 268 747, e-mail: jana.kupkova@prerov.eu.

Formuláře

15.3.2016 9:14:29 - aktualizováno 4.9.2023 14:52:19 | přečteno 5429x | webmaster
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 28080
Za týden: 559318
Za den: 111005
Online návštěvníků: 1591
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load