Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Startovací bydlení

Startovací bydlení nabízí mladým lidem na začátku samostatného života a začátku pracovní kariéry možnost dostupného bydlení. V současné době je pro startovací bydlení určen jeden byt o velikosti 2+kk, v lokalitě Kopaniny. Startovací byt je určen pro jednotlivce, nesezdané páry, manžele nebo registrované partnery, bezdětné i s dětmi, kteří potřebují překonat počáteční a časově omezenou bytovou krizi

Žadatelem o uzavření nájemní smlouvy ke startovacímu může být fyzická osoba, která

  1. je plně svéprávná; tato podmínka se považuje za splněnou, jedná-li za osobu s omezenou svéprávností zákonný zástupce nebo soudem jmenovaný opatrovník, 
  2. má trvalý pobyt na území statutárního města Přerova, 
  3. má věk do 30let včetně; v případě žadatelů partnerů či manželů nesmí přesáhnout součet jejich věku 60let, 
  4. nevlastní nemovitost, kterou by mohl užívat k bydlení, 
  5. je účastna na trhu práce nepřetržitě po dobu alespoň 6 kalendářních měsíců před podáním žádosti; podmínka se považuje za splněnou, je-li žadatel v daném období studentem vysoké školy, případně prokazatelně pečuje o nezletilé dítě nebo jinou osobu blízkou. 

Je-li žádost podávána manželi, registrovanými partnery nebo nesezdanými páry, musí podmínky dle tohoto odstavce splňovat oba žadatelé.

Podmínky pro přidělování startovacích bytů jsou uvedeny ve ikona souboruVnitřním předpise č. 10/2022 vydaném Radou města Přerova, metodickém pokynu k uzavírání nájemních smluv ke startovacím bytům.

Aktuální nabídku naleznete na REALITNÍM WEBU

K žádosti o uzavření nájemní smlouvy ke startovacímu bytu (příloha č. 2) žadatel přiloží
  • souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů správcem městem Přerov dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, "GDPR") dle přílohy č. 1 tohoto metodického pokynu,  
  • čestné prohlášení žadatele o skutečnosti, že nevlastní nemovitost, kterou by mohl užívat k bydlení[1], že je plně svéprávný, příp. rozhodnutí o omezení svéprávnosti, že nemá vůči městu Přerovu žádné závazky po lhůtě splatnosti, příp. dohodnutý splátkový kalendář, který řádně splácí a souhlas s prověřením uvedených skutečností dle přílohy č. 3 vnitřního předpisu,  
  • doklad o výši příjmů domácnosti 
  • souhlas žadatele s prověřením bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Přerov.
Je-li žádost podávána manželi, registrovanými partnery nebo nesezdanými páry, musí doklady dle tohoto odstavce předložit oba žadatelé samostatně.

Po podání žádosti bude pracovníkem odboru sociálních věcí a školství provedeno sociální šetření v domácnosti žadatele, kdy pracovník prověří aktuální sociální situaci a postoupí zjištěné informace a žadatelem doložené doklady Komisi Rady města Přerova příslušné k projednávání bytových záležitostí (dále jen „Komise“). O sociálním šetření bude vyhotoven písemný záznam.

V případě většího počtu podaných žádostí (více než 1 žádost na 1 byt) bude s žadatelem před pracovní skupinou odboru sociálních věcí a školství (dále jen „odbor“), tvořenou z pracovníků odboru, proveden motivační pohovor, při němž budou zjišťovány důvody k podání žádosti, současné bytové poměry žadatele, požadavky na byt, požadavky na délku trvání nájmu, aj. Výsledek motivačního pohovoru bude postoupen Komisi. Komise posoudí jednotlivé žádosti, přitom přihlíží k celkové sociální situaci žadatele, k bezproblémové bytové historii, je-li ji možné zjistit, aktuální bytové situaci, délce trvalého pobytu v Přerově, závazkům vůči městu Přerov, příjmové situaci domácnosti, pracovní historii, vizi budoucího navazujícího bydlení, event. výsledkům motivačního pohovoru a posuzuje je s ohledem na situaci ostatních žadatelů. Po vyhodnocení všech žádostí Komise Radě města uzavřít nájemní smlouvu s žadatelem doporučí nebo nedoporučí.

Žádosti o startovací byt podávejte na adrese

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, oddělení sociálních služeb a bydlení, Smetanova 7, Přerov, Jana Kupková, DiS., přízemí, dveře č. 11, tel.: 581 268 747, e-mail: jana.kupkova@prerov.eu.

2.9.2022 10:28:33 - aktualizováno 23.5.2023 12:31:23 | přečteno 984x | webmaster
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17742
Za týden: 374085
Za den: 62666
Online návštěvníků: 808
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load