Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Referent/ka oddělení investic

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV – TAJEMNÍK MAGISTRÁTU MĚSTA PŘEROVA

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Referent/ka oddělení investic Odboru řízení projektů a investic

 • místo výkonu práce: město Přerov
 • pracovní poměr: na dobu neurčitou
 • předpokládaný nástup: dohodou

Požadované vzdělání, znalosti a dovednosti

 • kvalifikační předpoklad vzdělání – středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru, případně vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu stavebního nebo technického zaměření. 

Požaduje se

 • dobrá orientace v oblasti přípravy a realizace investic a základní orientace v následujících právních předpisech:
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
  • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
  • zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • schopnost samostatně rozhodovat a přijímat za rozhodnutí odpovědnost,
 • flexibilita, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů,
 • odolnost vůči stresu, asertivní jednání,
 • znalost práce s výpočetní technikou (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, práce s internetem, práce se soubory a adresáři včetně uživatelského ovládání kancelářských aplikací),
 • ochota dále se vzdělávat

a to vše v souvislosti s rozsahem činnosti funkce referent oddělení investic Odboru řízení projektů a investic Magistrátu města Přerova.

Výhodou

 • praxe v oblasti přípravy a realizace staveb,
 • orientace v oblasti dotačních titulů a správy dotací,
 • znalost práce s ekonomickými účetními systémy veřejné správy,
 • praxe ve veřejné správě,
 • znalost problematiky územních samosprávných celků,
 • oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny „B“.

Platové zařazení

Platová třída 10 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Předpoklady

 • občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt,
 • věk nad 18 let,
 • bezúhonnost dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • způsobilost k právním úkonům.

K písemné přihlášce přiložte

 • strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech týkajících se činnosti ve výše uvedeném oboru,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky s uvedením jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, data a podpisu a s výše uvedenými doklady zašlete nebo doručte osobně v zalepené obálce a označte nápisem „Výběrové řízení – Kancelář tajemníka – neotvírat“ do 12. 6. 2023 na adresu: Magistrát města Přerova, Kancelář tajemníka, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2.

Upozornění pro uchazeče – v případě neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení, bude postupováno v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnuté osobní údaje bude statutární město Přerov (dále jen „správce“) zpracovávat pro účely výběrového řízení a souvisejících povinností. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Jako uchazeč máte právo požadovat přístup k osobním údajům a jejich opravu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů správcem včetně zásad tohoto zpracování a kontaktu na pověřence jsou k dispozici na webových stránkách správce.

Kontaktní osoba

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. – právník, personalista pro výběrová řízení, vzdělávání, telefon: 581 268 267

Vyvěšeno: 23. 5. 2023
Sňato: 12. 6. 2023

23.5.2023 12:33:21 | přečteno 537x | Ing. Jana Pivodová

Výběrová řízení na volná místa - MMPr

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 11065
Za týden: 366238
Za den: 61002
Online návštěvníků: 1124
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load