Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Referent/ka oddělení organizačního-asistentka náměstků primátora

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV – TAJEMNÍK MAGISTRÁTU MĚSTA PŘEROVA

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Referent/ka oddělení organizačního-asistentka náměstků primátora Odboru Kanceláře primátora

místo výkonu práce: město Přerov
pracovní poměr: na dobu neurčitou
předpokládaný nástup: dohodou

Obecná charakteristika pozice

 • Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend u náměstků primátora, v návaznosti na činnost magistrátu, orgánů města a v návaznosti na spolupráci se subjekty působícími mimo struktury statutárního města Přerova.
 • Příprava ucelených částí rozpočtu, kdy je zástupcem dílčího správce rozpočtu Kanceláře primátora, kontroluje a odpovídá za část rozpočtu Kanceláře primátora v určených oddílech, plní povinnosti dle příslušných vnitřních předpisů. Spolupracuje s vedoucím odboru při koordinaci zpracování podkladů při přípravě rozpočtu a vyúčtování hospodaření za odbor Kancelář primátora. Zajišťuje ekonomické sledování čerpání rozpočtu Kanceláře primátora.
 • Spolupracuje na zajišťování ucelených odborných agend v oblasti samosprávy a státní správy na úseku voleb.
 • Zastupování při provádění autorizované konverze dokumentů v souladu s ustanoveními zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Spisovým a skartačním řádem MMPr.
 • Zastupování při zabezpečování veškerých činností spisového uzlu v rámci spisové služby pro odbor Kancelář primátora, zajišťování činnosti spisové služby pro náměstky primátora.
 • Spolupráce na přípravě a organizaci voleb, spolupráce na rozpočtu (zástupce dílčího správce rozpočtu). 

Kvalifikační předpoklad 

 • vzdělání – vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Požadované znalosti a dovednosti

 • flexibilita, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů,
 • organizační a komunikační schopnosti, schopnost týmové spolupráce, asertivní jednání, 
 • přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, 
 • praxe ve veřejné správě výhodou,
 • znalost práce s výpočetní technikou, aplikace Microsoft 365 (ovládání e-mailu, práce s internetem, práce se soubory a adresáři včetně uživatelského ovládání kancelářských aplikací),
 • oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny „B“,

Předpokládá se orientace v dále uvedených zákonech a dalších právních předpisech v platném znění: 

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího zákona,
 • volební zákony v platném znění.

Předpoklady

 • občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt,
 • věk nad 18 let,
 • bezúhonnost,
 • způsobilost k právním úkonům.

Platové zařazení

 • platová třída 8 dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

K písemné přihlášce přiložte tyto doklady

 • strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech týkající se činnosti ve výše uvedeném oboru,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky s uvedením jména, příjmení a titulu uchazeče, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, data a podpisu a s výše uvedenými doklady zašlete nebo doručte osobně v zalepené obálce a označte nápisem „Výběrové řízení – Kancelář tajemníka – neotvírat“ do 10. 10. 2022 na adresu Magistrát města Přerova, Kancelář tajemníka, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2.

Upozornění pro uchazeče – v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení, nemohou být do výběrového řízení zařazeny.

Poskytnuté osobní údaje bude statutární město Přerov (dále jen „správce“) zpracovávat pro účely výběrového řízení a souvisejících povinností. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Jako uchazeč máte právo požadovat přístup k osobním údajům a jejich opravu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů správcem včetně zásad tohoto zpracování a kontaktu na pověřence jsou k dispozici na webových stránkách správce.

Kontaktní osoba

JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. – právník, personalista pro výběrová řízení, vzdělávání, telefon: 581 268 267.


Vyvěšeno: 22. 9. 2022
Sňato: 10. 10. 2022     
22.9.2022 11:27:48 | přečteno 332x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49973604
Za týden: 568666
Za den: 102133
Online návštěvníků: 1686
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load