Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Ochrana spotřebitele

Nařízení ES č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“)

S účinností od 29.12.2006 jsou všechny členské státy Evropské unie a další smluvní státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Společenství“)povinny postupovat podle výše uvedeného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ikona souboruč. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, které stanoví podmínky, za nichž orgány v jednotlivých členských státech Společenství určené jako příslušné pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů spolupracují navzájem (a s Evropskou komisí) za účelem zajistit dodržování těchto zákonů, jakož i řádné fungování vnitřního trhu, a posílit ochranu ekonomických zájmů spotřebitelů.

Zákony na ochranu zájmů spotřebitelů se rozumějí směrnice, jak jsou provedeny ve vnitrostátním právu členských států, a nařízení uvedené v příloze.

Jedná se o tyto směrnice a nařízení:

1.ikona souboruSměrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984

o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy (Úř. věst. L 250, 19.9.1984, s. 17). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES (Úř. věst. L 290, 23.10.1997, s. 18).

Směrnice byla do českého právního řádu implementována především zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, a zákonem č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění.

2.ikona souboruSměrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory (Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 31).

Směrnice byla do českého právního řádu implementována do zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (§§ 52 — 57).

3.ikona souboruSměrnice Rady 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru (Úř. věst. L 42, 12.2.1987, s. 48). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/7/ES (Úř. věst. L 101, 1.4.1988, s. 17).

Směrnice byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru.

4.ikona souboruSměrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání: články 10 až 21 (Úř. věst. L 298, 17.10.1989, s. 23). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES (Úř. věst. L 202, 30.7.1997, s. 60).

Sdělení č. 57/2004 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o Evropské úmluvě o přeshraniční televizi ve znění Protokolu pozměňující Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi.

5.ikona souboruSměrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 59).

Směrnice byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (ten v této souvislosti zakotvil do zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, úpravu cestovní smlouvy — §§ 852a — 852 k).

6.ikona souboruSměrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř.věst. L 95, 21.4.1993, s. 29). Směrnice ve znění rozhodnutí Komise 2002/995/ES (Úř. věst. L 353, 30.12.2002, s. 1).

Směrnice byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (§§ 52 - 57).

7.ikona souboruSměrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitostí (tzv. timesharing) (Úř. věst. L 280, 29.10.1994, s. 83).

Směrnice byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (§§ 58 — 65).

8.ikona souboruSměrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku (Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19). Směrnice ve znění směrnice 2002/65/ES (Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16).

Směrnice byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (§§ 52 — 57). Směrnice o určitých aspektech služeb v informační společnosti, zejména elektronického obchodu, v rámci vnitřního trhu, byla implementována zákonem č. 400/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

9.ikona souboruSměrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala srovnávací reklamu.

Směrnice byla do českého právního řádu transponována novelou zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

10.ikona souboruSměrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80, 18.3.1998, s. 27).

Směrnice byla do českého právního řádu implementována do zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění

11.ikona souboruSměrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12).

Směrnice byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (§§ 612 — 627).

12.ikona souboruSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000 s. 1).

Směrnice byla do českého právního řádu implementována především zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

13.ikona souboruSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků: články 86 až 100 (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/27/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 34).

14.ikona souboruSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku.

15.ikona souboruNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1).

Směrnice 84/450/EHS a 97/55/ES týkající se klamavé a srovnávací reklamy byly do českého právního řádu transponovány novelou zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Zákonem o regulaci reklamy je dána příslušnost dozorových orgánů v oblastech vymezených těmito směrnicemi mimo jiné příslušnost krajských živnostenských úřadů.

Každý orgán veřejné moci zřízený na celostátní, regionální nebo místní úrovni zvlášť pověřený vymáhat dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů je ve smyslu tohoto nařízení tzv. příslušným orgánem.

Každý příslušný orgán má vyšetřovací a donucovací pravomoci nezbytné k uplatňování tohoto nařízení a vykonává je v souladu s vnitrostátním právem.

Tyto pravomoci lze vykonávat pouze v případě důvodného podezření na protiprávní jednání uvnitř Společenství a zahrnují alespoň právo:

 1. mít přístup ke každému důležitému dokumentu v jakékoli podobě, který se týká protiprávního jednání uvnitř Společenství;
 2. požadovat od kohokoli důležité informace, které se týkají protiprávního jednání uvnitř Společenství;
 3. provádět nezbytné kontroly na místě;
 4. písemně požadovat po dotčeném prodejci nebo dodavateli ukončení protiprávního jednání uvnitř Společenství;
 5. získat od prodejce nebo dodavatele odpovědného za protiprávní jednání uvnitř Společenství závazek takové jednání ukončit a ve vhodných případech výsledný závazek zveřejnit;
 6. požadovat ukončení nebo zákaz jakéhokoli protiprávního jednání uvnitř Společenství a ve vhodných případech výsledná rozhodnutí zveřejnit;
 7. požadovat po žalované straně, která neuspěla v soudním řízení, aby v případě neplnění rozhodnutí provedla platbu do veřejné poklady nebo příjemci určenému ve vnitrostátních právních předpisech nebo na jejich základě.

Protiprávním jednáním uvnitř Společenství je každé jednání nebo opomenutí, které je v rozporu se zákony na ochranu zájmů spotřebitele a které poškozuje nebo může poškodit společné zájmy spotřebitelů s bydlištěm v členském státě nebo členských státech jiných, než je členský stát, ve kterém má uvedené jednání nebo opomenutí původ nebo ve kterém k němu došlo; nebo ve kterém je usazen odpovědný prodejce nebo dodavatel; nebo ve kterém se nacházejí důkazy nebo aktiva týkající se tohoto jednání nebo opomenutí.

Každý příslušný orgán je povinen seznámit širokou veřejnost s právy a povinnostmi, které mu jsou podle tohoto nařízení svěřeny, a určit příslušné úředníky.

Příslušní úředníci dodržují služební normy a podléhají odpovídajícím vnitřním kodexům nebo pravidlům chování zajišťujícím zejména ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, nestrannost řízení a řádné dodržování ustanovení článku 13 o důvěrnosti a služebním tajemství.

Kontaktní pracovníci:

 • Pro oblast klamavé reklamy: Mgr. Michal Franěk za Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Pro oblast cestovního ruchu: Ing. Petr Věrný za Magistrát města Přerova

Podněty o porušování právních předpisů v souvislosti s ochranou společných zájmů spotřebitelů můžete podávat na tyto úřady:

 • Krajský úřad Olomouckého kraje, OdborKrajský živnostenský úřad, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
 • Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Oddělení obecní živnostenský úřad, Bratrská 34, 750 11 Přerov (pracoviště Smetanova 2015/7)
25.5.2011 10:38:02 | přečteno 556x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 358796
Za den: 53266
Online návštěvníků: 1014
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load