Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuálně ke komunálnímu odpadu v Přerově

Odpad

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. (po novele zákonem č. 169/2013 Sb.), stanoví mimo jiné povinnost zpracovávat plány odpadového hospodářství (POH) České republiky, kraje a obce. Obec, jako původce komunálního odpadu, vznikajícího na území obce při činnosti fyzických osob, zpracovává POH v případě, kdy produkuje ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun ostatního odpadu. 

POH města Přerova byl zpracován v roce 2005 a schválen Zastupitelstvem města Přerova v roce 2006 na pětileté období, tj. do roku 2010. Vzhledem k tomu, že zatím nedošlo ke změně POH ČR a ani POH Olomouckého kraje, z jehož závazné části musí vycházet POH města Přerova, není (po dohodě s Krajským úřadem Olomouckého kraje) od roku 2011 zpracován nový POH města Přerova.

HLAVNÍ CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ Z POH

K hlavním cílům směřujícím k naplnění POH patří mimo jiné snížit maximální množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) ukládaného na skládky tak, aby podíl této složky činil:

 • v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních,
 • v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních,
 • výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních

z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995.

HIERARCHIE ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Dle zákona o odpadech musí být v rámci odpadového hospodářství dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:

 1. Předcházení vzniku odpadů (bezodpadová technologie, domácí kompostování)
 2. Příprava k opětovnému použití a recyklace odpadů (materiálové využití odpadů)
 3. Energetické využití odpadů (zařízení na energetické využití odpadů)
 4. Odstranění odpadů (skládkování odpadů)

Dle POH města Přerova mělo být na skládku uloženo v roce 2010 max. 8 488 tun směsného komunálního odpadu (SKO), v roce 2013 má být uloženo na skládku max. 5 504 tun SKO.

Směsný komunální odpad k 2015, obrázek se otevře v novém okně

I přesto, že je na dobré úrovni zavedeno ve městě Přerově třídění využitelných složek komunálního odpadu sbírané formou sběrných nádob (kontejnery), stále převyšuje množství směsného KO (zbytkového) ukládaného na skládku. Část odpadu z údržby veřejné zeleně je zpracovávána v tzv. malém zařízení s kapacitou zpracování max. do 150 tun biologicky rozložitelného odpadu za rok (umístěno u skládky KO) a část tohoto odpadu je ukládána na skládku, vzhledem k dosud nerealizované plánované výstavbě kapacitně větší kompostárny (předpoklad vybudování této kompostárny v roce 2014).

Množství skládkovaného odpadu v Olomouckém kraji, obrázek se otevře v novém okně

V souvislosti s dalším směřováním rozvoje odpadového hospodářství v Olomouckém kraji a s ohledem na závazné cíle stanovené POH kraje a měst, zahájil Olomoucký kraj postupné kroky k jejich naplňování. Jejich cílem je příprava integrovaného systému nakládání s odpady (dále jen - ISNO) v Olomouckém kraji, včetně vybudování zařízení na energetické využití odpadů na území Olomouckého kraje. ISNO by tak zajistil dlouhodobé a koncepční řešení nakládání s komunálním odpadem, jehož součástí by měly být stávající i nově budovaná zařízení – dotříďovací linky, zařízení pro nakládání s bioodpadem, stávající skládky, zařízení na energetické využití odpadů (dále jen – ZEVO), včetně zařízení doplňkových, jako jsou např. překládací stanice apod.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI A SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI TVORBĚ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OLOMOUCKÉM KRAJI

Prvním krokem, který v této věci Olomoucký kraj uskutečnil, bylo projednání a schválení „Memoranda o spolupráci a společném postupu při tvorbě integrovaného systému nakládání s odpady v  Olomouckém kraji“ (dále jen - Memorandum). Memorandum podepsalo všech 13 ORP v Olomouckém kraji.

ikona souboruMemorandum o spolupráci a společném postupu při tvorbě integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji

Nezbytnou podmínkou pro vybudování ISNO, včetně zařízení na energetické využití odpadů, je z hlediska ekonomického, ekologického a sociálního dlouhodobé zajištění dostatečného množství odpadu. Z tohoto důvodu je nutný společný postup zodpovědných subjektů – měst a obcí jako původců komunálních odpadů na území Olomouckého kraje. Současně vznikl řídící tým pro přípravu a tvorbu ISNO, ve kterém má svého zástupce také město Přerov. Zastupitelstvo města Přerova schválilo Memorandum na svém zasedání dne 31.10.2011. Tímto se město Přerov připojilo ke spolupráci s olomouckým krajem k tomuto Memorandu.

TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU BUDE I NADÁLE PRIORITOU

Vývoj produkce a třídění komunálního odpadu v Přerově

Prioritou je třídění nebezpečných složek komunálního odpadu (např. obaly znečištěné škodlivinami, nepoužitelná léčiva, zbytky barev, zbytky chemikálií) a sběr výrobků, které podléhají zpětnému odběru (pneumatiky, výbojky, zářivky, elektrozařízení z domácností).

V Memorandu se strany, mimo jiné, zavazují dodržet oblast spolupráce týkající se předcházení vzniku odpadů, třídění a využívání odpadů (recyklace). Také pro město Přerov je i nadále prioritou třídění komunálního odpadu a to zejména svoji účastí na projektu Olomouckého kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně využití jeho obalové složky“, který byl zahájen v roce 2004. Za dobu jeho trvání (do roku 2012) bylo do projektu vloženo téměř 41 mil. korun. Z těchto finančních prostředků čerpalo také město Přerov, zejména na nákup sběrných nádob na tříděný komunální odpad. Kromě těchto finančních prostředků poskytuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. městům a obcím, tedy i městu Přerovu, finanční odměny za množství vytříděných využitelných složek komunálního odpadu.

Přehled finančních prostředků (odměn) poskytnutých autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM a.s. za vytříděné využitelné složky komunálního odpadu:

 Rok Odměna EKO-KOM (Kč) Využití finančních prostředků
  2003

1 500 000,-

TS zakoupily svozové vozidlo

  2004

1 450 000,-

 
  2005

1 877 000,-

 
  2006

1 966 152,-

Pořízení sběrných nádob v rámci změny barevnosti 1 500 000,-

  2007

2 842 602,-

Vybudování 12-ti nových stanovišť v MČ Přerova na separaci 885 713,-

  2008

3 034 887,-

 
  2009

3 401 754,-

Nákup lisu na dotříďovaní linku 2 460 570,- 

  2010

3 560 610,-

Nákup nakladače na linku 1 961 370,-

Nákup svozového vozidla 4 796 400,-

Nákup sběrných nádob 287 640,-

  2011

2 758 489,-

Nákup nádob na separaci do ZŠ 205 788,-

  2012

2 484 853,-.

Zpracování projektové dokumentace a vybudování stanovišť sběrných nádob na třídění KO.

Oprava přebíracího dopravníku u dotříďovací linky.

Zpracování PD na rekonstrukci dotříďovací linky.

Nákup nádob (košů) na třídění KO v přerovských školách.

 20132 828 000,-Rekonstrukce dotříďovací linky v areálu skládky KO

Zpracování PD a vybudování stanovišť sběrných nádob na tříděný KO

Nákup nádob (košů) na třídění do přerovských škoek

Nákup 5000 sad barevných tašek na třídění (papír, plasty, sklo) do domácností

Celkem

27 704 347 ,-

 

Poznámka: Finanční prostředky získané od autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. jsou účelově vázány a lze je použít pouze do systému separace využitelných složek KO.

CO PŘINESE NOVELA ZÁKONA O ODPADECH (zejména v oblasti skládkování odpadů)

Otázkou snižování množství komunálního odpadu ukládaného na skládky a zejména jeho využíváním (např. i energetickým) je nutno se intenzivně zabývat. Připravovaná novela zákona o odpadech totiž přinese mimo jiné výrazné zvýšení poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku. Předpokládá se také, že v letech 2023 – 2025 dojde k zákazu skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu.

CO  PŘINESE  ISNO  (včetně realizace ZEVO)

 • stabilitu odpadového hospodářství na území Olomouckého kraje
 • vytvoření ekonomicky silného subjektu v podnikatelském prostředí (snadnější podmínky pro obchodování s odpady)
 • sociálně, ekonomicky a environmentálně nejlepší řešení
 • zabezpečení paliva pro provoz ZEVA tzn. Stálý přísun paliva (odpadů) bez ohledu na vývoj a stabilitu ceny a dostupnosti fosilních paliv (pro občany odebírající teplo v rámci CZT výhodná cenová stabilita)
 • v případě náhrady spalování fosilních paliv dochází ke snížení emisi vypouštěných do ovzduší (přísné limity pro ZEVA, které jsou dány legislativou a jsou nižší např. pro tuhé znečišťující látky 10x, pro oxid siřičitý 34x, pro oxidy dusíku 3x, pro těkavé organické látky 5x)
 • nahradí cca 60 000 tun uhlí, což je cca 2300 vagonů.

AKTUÁLNÍ INFORMACE  O  NAPLŇOVÁNÍ  MEMORANDA

Na základě schváleného Memoranda bylo zadáno řídícím týmem zpracování a schválení studie proveditelnosti ISNO včetně vybudování zařízení na energetické využití zbytkového komunálního odpadu.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele studie proveditelnosti, které proběhlo v první polovině roku 2012, byla vybrána firma FITE a.s., Ostrava ve spolupráci s Institutem pro udržitelný rozvoj měst a obcí o.p.s., Praha. Studie byla zpracována v podzimních měsících roku 2012. Po zapracování řady připomínek byla tato studie proveditelnosti přijata řídícím týmem na lednovém zasedání roku 2013.

Analytická část studie popisuje aktuální stav nakládání s komunálními odpady, zjišťuje potenciál množství odpadů v ISNOL a vybavenost zařízeními pro jejich sběr, úpravu, využití a odstranění. Návrhová část rozpracovává možnosti energetického využívání směsného komunálního odpadu (SKO), které bylo vyhodnoceno jako nejvýhodnější alternativa pro řešení omezení skládkování SKO a dále výběr vhodné lokality pro výstavbu ZEVO. Hodnoceny byly čtyři návrhy lokalit pro výstavbu ZEVO:

 1. Lokalita Přerov – areál teplárny Dalkia ČR, a.s.
 2. Lokalita Mohelnice
 3. Lokalita Cukrovar Prosenice
 4. Spojený záměr papírenské společnosti ve vhodných lokalitách Olomouckého kraje

Studie proveditelnosti – Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji

Prezentace studie proveditelnosti pro veřejnost v Přerově proběhla ve dnech 20. března 2013 a 29. května 2013.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Své dotazy, týkající se problematiky nakládání s komunálním odpadem můžete zasílat:

 • písemně na adresu Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 11

Odpovědi na vaše dotazy jsou uveřejněny na:

Odpovědi na dotazy

23.2.2012 10:58:13 - aktualizováno 22.10.2014 10:32:41 | přečteno 1776x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 

Aktuální informace ŽP

Modernizace systému sběru v Přerově v rámci ITI Olomoucký kraj zpracovává adaptační strategii. Zapojte se Odbor stavebního úřadu a životního prostředí vyhlásil pro rok 2022 tři dotační programy Geocacheři uklidili lokalitu Hradisko Informace pro provozovatele kotlů na pevná paliva Místo pro pozorování odpočívajícího ptactva Nový zákon o odpadech přináší změny ve vydávání závazných stanovisek Termíny podání žádostí o dotace pro rok 2021 Svoz zbytkového komunálního odpadu a bioodpadu Kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie v Přerově Soutěž statutárních měst „Hejbni s elektrem“ Dotazník týkající se plánování v oblasti vod Den Země 2018 Monitoring úhynu vyder říčních Proč se v zimě nesváží BIO odpad Začalo sčítání chovů drůbeže a jiného chovaného ptactva v Přerově, Lověšicích a Újezdci Lípa malolistá v Tučíně Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty Povinné kontroly kotlů na pevná paliva - seznam odborně způsobilých osob Nová Zelená úsporám VÝSKYT BOBRŮ NA VODOTEČÍCH SDĚLENÍ MŽP, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů Od března 2015 třídíme bioodpad Rozvoz nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad Upozornění na změnu vyhlášky o povolování kácení dřevin Aktuálně ke komunálnímu odpadu v Přerově Použitý textil už nemusí končit v kontejnerech na směsný odpad Odborné ošetření lísky turecké na nábřeží Rudolfa Lukaštíka Hlavní změny v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., provedené zákonem č. 169/2013 Sb. VYHLÁŠKA č. 189/2013Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Zpřístupnění informací o válečných hrobech a pietních místech INFORMACE O KVALITĚ OVZDUŠÍ aneb SVĚTELNÉ TABULE V PŘEROVĚ

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 22194
Za týden: 581161
Za den: 106520
Online návštěvníků: 1930
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load