Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Hlavní změny v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., provedené zákonem č. 169/2013 Sb.

Jde o změny týkající se především původců odpadů a oprávněných osob (změny od 01. 10. 2013, od 01. 01. 2014 a od 01. 10. 2014)

- Zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen (§ 2 odst. 3 zákona)  – účinnost od 01. 10. 2013.

- Provedeny změny u odpadového hospodáře (§15) – účinnost od 01. 10. 2013.

- Provedeny změny v povinnostech původce odpadů (§ 16); zrušena povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství, shromažďování nebezpečných odpadů (§ 16 odst. 3) již nepodléhá souhlasu – účinnost od 01. 10. 2013. Pro jiné druhy nakládání (sběr, výkup, skladování, úprava, využití a odstranění) se souhlas dále uděluje.

- Došlo k úpravě nakládání s bateriemi a akumulátory (§ 31a – 31j) – od 01. 10. 2013.

- Došlo ke změnám v povinnostech při nakládání s odpadem z výroby oxidu titaničitého (§ 34) – účinnost od 01. 10. 2013.

- Došlo ke změnám v povinnostech při nakládání s autovraky (§ 37, 37b – nově pořizovat fotodokumentaci stavu přijatých autovraků, § 37e – placení poplatku při přeregistraci použitého vozidla následujícího po registraci nebo přeregistraci, při kterých byl žadatel od poplatku osvobozen…) – účinnost od 01. 10. 2013.

- Nové povinnosti pro zpětný odběr použitých pneumatik (§ 38a, 38b) – účinnost od 01. 01. 2014.

- Nové povinnosti a změny v evidenci a ohlašování odpadů a zařízení (§ 39) – účinnost od 01. 10. 2014.

- Ohlašování provozu zařízení (§ 39 odst. 3) již ne obci s rozšířenou působností, ale krajskému úřadu…, provozovatelé skládek zasílat údaje o stavu vytvořené finanční rezervy a o volné kapacitě skládky krajskému úřadu (§ 39 odst. 4) a ne obci s rozšířenou působností.

- Obce zasílat údaje o provozovaných sběrných dvorech, na které se nevydává souhlas podle § 14 odst. 1 krajskému úřadu (§39 odst. 6).

- Neposílají se obci s rozšířenou působností údaje o zařízení nakládání s odpady, zařízení uvedená v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrných míst odpadů a skladů odpadů a dopravců odpadů (§ 39 odst. 7).

- Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou mimo jiné – rozsah a způsob vedení průběžné evidence odpadů, rozsah a způsob ohlašování odpadů, zařízení podle § 39 odst. 3 a 6, odpadů perzistentních organických znečišťujících látek, PCB, odpadů PCB a zařízení obsahující PCB a způsob ohlašování změn v jejich evidenci, způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu a množství elektroodpadu a způsobů jeho zpracování, využití nebo odstranění.

- Od 01. 10. 2014 se nově budou zasílat evidenční listy o přepravě nebezpečných odpadů po území ČR (§ 40).

- Evidence se povede elektronicky prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP – informace www.ispop.cz).

- Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou rozsah a způsob vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů.

- Zrušují se přílohy k zákonu – od 01. 10. 2013, a sice č. 1 Skupiny odpadů, č. 5 Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným a č. 8 Látky, které označují odpady za odpady perzistentních organických znečišťujících látek.

- Jsou změny v přechodných ustanoveních zákona (osoby pověřeny k hodnocení nebezpečných odpadů, osoby provozující zařízení lehce kontaminované PCB, povinná osoba pro pneumatiky, provoz elektrozařízení…).

- Došlo ke změně zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Zpracovala: Bea Kotíková

30.9.2013 14:08:56 | přečteno 5502x | RNDr. Yvona Machalová

Navigace

Životní prostředí

 

Aktuální informace ŽP

Modernizace systému sběru v Přerově v rámci ITI Olomoucký kraj zpracovává adaptační strategii. Zapojte se Odbor stavebního úřadu a životního prostředí vyhlásil pro rok 2022 tři dotační programy Geocacheři uklidili lokalitu Hradisko Informace pro provozovatele kotlů na pevná paliva Místo pro pozorování odpočívajícího ptactva Nový zákon o odpadech přináší změny ve vydávání závazných stanovisek Termíny podání žádostí o dotace pro rok 2021 Svoz zbytkového komunálního odpadu a bioodpadu Kontejnery na drobná elektrozařízení a baterie v Přerově Soutěž statutárních měst „Hejbni s elektrem“ Dotazník týkající se plánování v oblasti vod Den Země 2018 Monitoring úhynu vyder říčních Proč se v zimě nesváží BIO odpad Začalo sčítání chovů drůbeže a jiného chovaného ptactva v Přerově, Lověšicích a Újezdci Lípa malolistá v Tučíně Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty Povinné kontroly kotlů na pevná paliva - seznam odborně způsobilých osob Nová Zelená úsporám VÝSKYT BOBRŮ NA VODOTEČÍCH SDĚLENÍ MŽP, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů Od března 2015 třídíme bioodpad Rozvoz nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad Upozornění na změnu vyhlášky o povolování kácení dřevin Aktuálně ke komunálnímu odpadu v Přerově Použitý textil už nemusí končit v kontejnerech na směsný odpad Odborné ošetření lísky turecké na nábřeží Rudolfa Lukaštíka Hlavní změny v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., provedené zákonem č. 169/2013 Sb. VYHLÁŠKA č. 189/2013Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Zpřístupnění informací o válečných hrobech a pietních místech INFORMACE O KVALITĚ OVZDUŠÍ aneb SVĚTELNÉ TABULE V PŘEROVĚ

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961279
Za týden: 139191
Za den: 22269
Online návštěvníků: 473
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load