Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Ekologický provoz školy

Přívlastkem „ekologický“ jsme si zvykli označovat předměty a procesy, které v ideálním případě mají blahodárný vliv na životní prostředí nebo je alespoň nezhoršují. Jsou environmentálně šetrné. 

kontejnery, obrázek se otevře v novém okně

Z praxe víme, že tato „šetrnost“ u mnohých, zaručeně ekologických výrobků spočívá v tom, že poškozují životní prostředí jen o něco málo méně než ty, které byly vyvinuty před desítkami let. Podobně tomu je, když se řekne „ekologický provoz“. Je to pojem velmi relativní. Obecně můžeme říct, že provoz zařízení (auta, továrny, úřadu, jídelny) je tím „ekologičtější“, čím nižší jsou jeho nároky na materiál a energii z vnějších zdrojů (slunce a vítr jsou jako zdroje v pořádku) a čím méně zatěžuje vnější prostředí svými odpady (tuhými, kapalnými i plynnými). „Ekologický provoz školy“ pak znamená nejen úsporné nakládání s materiálem, vodou a energií a omezování odpadů z provozu školy, ale s ohledem na hlavní poslání školy - vzdělávat a vychovávat - i neformální, přesvědčivé vedení žáků k dobrovolnému ohleduplnému přístupu k životnímu prostředí. Nejlepší je vedení osobním příkladem, a tímto úkolem, jak každý pochopí, nelze pověřit jednoho „environmentalistu“. Nic se ale nesmí přehánět. Vypnout v zimě topení a nutit třídu, ať si myje celý den ruce v jednom lavóru studené vody, je sice environmentálně šetrné, ale pro žáky i pedagogy přinejmenším demotivující.

Chcete, aby byl provoz vaší školy ekologický? Nevíte, kde začít? Možná zde najdete inspiraci.

KROK PRVNÍ:

Založení pracovního týmu pro ekologický provoz školy

Tím úplně prvním krokem vlastně je, aby se vůbec našel někdo, kdo se pro tuto myšlenku nadchne a, zpravidla bez nároku na zvláštní honorář, získá mezi kolegy do začátku alespoň několik spojenců. Také je třeba, aby i vedení školy připustilo užitečnost ekologického provozu školy a aby se o jeho smyslu dozvěděli žáci. Pak je možné začít se sestavováním pracovního týmu. Je velmi důležité, aby v takovém týmu byly zastoupeny, pokud možno, všechny dotčené skupiny. Určitě žáci, učitelé, provozní zaměstnanci a vedení školy. V ideálním případě ještě rodiče, místní samospráva, případně místní ekologické organizace. Pro další práci týmu je důležité, aby zde jeho členové nefigurovali pouze formálně nebo na příkaz. A k čemu vlastně je pracovní tým?

 • je praktickým vyjádřením společného zájmu;
 • zajišťuje, aby názory všech složek školy byly vyslyšeny;
 • zajišťuje, aby byly jednotlivé zvolené kroky provedeny (zajišťuje jejich kontinuitu);
 • děti získají pocit odpovědnosti a poznají, že si jejich nápadů a myšlenek ceníte;
 • zprostředkovává vazbu na vedení školy a na místní komunitu.

Pracovní tým může mít samozřejmě různou podobu v závislosti na situaci ve vaší škole - na její velikosti, na existenci už fungujících struktur ve škole (školní rada, žákovský parlament, výuka ekologického praktika…), na stáří a schopnostech žáků apod. Klíčová je pestrost týmu a především účast žáků (podílejí se na rozhodování a učí se přebírat za své činy zodpovědnost). Někde bude lépe fungovat formálnější „výbor“, jinde to bude méně formální „pracovní tým“. Každopádně by měl stále zastupovat všechny a měl by vést zápisy ze svých schůzek a zaznamenávat přijatá rozhodnutí. Rozhodně se nemusíte bát svěřit odpovědnost za řízení či zapisování schůzek žákům. Cílem je přece také výchova a získávání dovedností.

Zde je několik tipů k pracovnímu týmu a jeho práci:

 • Pracovní tým je hnací silou prováděných změn, je nejvyšší a rozhodovací instancí, nikoli však jediným realizátorem. Podněty a nápady při plánování ekologických opatření, stejně jako vlastní realizace by měly být věcí celé školy. Podstatná část úkolů může být například svěřena žákům z ekologického kroužku ve škole, v rámci volitelného předmětu environmentální výchova atd.
 • Tým by se měl scházet nejméně dvakrát za pololetí, v některých fázích projektu častěji. Sami zjistíte jaká četnost setkání je pro vás nejvhodnější.
 • Z hlediska fungování projektu je výhodné, aby byly v týmu zastoupeny různé věkové skupiny, zástupci různých tříd.
 • V některých školách v zahraničí se k získání žáků pro danou věc osvědčily volby, které můžete zorganizovat například takto: kandidát musí na registrační list získat určitý počet podpisů spolužáků. List potom zanese zodpovědnému učiteli, který jej vyvěsí. Žáci školy pak sami zvolí své oblíbené kandidáty.

KROK DRUHÝ:

Analýza ekologického stavu školy

Analýza vám pomůže vyhledat oblasti, kterým byste ve škole měli věnovat pozornost, a stanovit si konkrétní cíle, co budete chtít zlepšit. Nesnažte se nutně v prvním období realizace projektu hned vyřešit veškeré možné nedostatky, na které jste ve své analýze přišli. Jde spíše o to, vybrat si důležité oblasti, zamyslet se nad možným cílovým stavem, vymyslet společně kroky, kterými lze tohoto stavu dosáhnout. Pro nejbližší období (např. tento školní rok) si stanovte realistické cíle. Budete-li to považovat za potřebné, můžete provést analýzu po určité době znovu a stanovit si další cíle pro zlepšení ekologického provozu školy. Ze zjištěných problémů se můžete soustředit jenom na ty, které považujete za nejdůležitější. Ekologický provoz škol by měl ve své šíři, tedy i v plánování následných kroků, pokrýt všechny oblasti, byť s různou mírou intenzity.

Analýzu můžete ve vyučování zařadit do různých předmětů. Ve své podstatě jde o proces získávání, zaznamenávání, třídění a vyhodnocování informací, spojený s řešením určitého problému, týmovou spoluprací atd. Například různé formy, kterými žáci mohou získávat potřebné informace od zástupců vedení školy a některých provozních zaměstnanců, rozvíjí nebývalou měrou jejich komunikativní schopnosti v reálné situaci a plným právem mohou být zařazeny do hodin českého jazyka. Na druhou stranu analýza vyžaduje určité množství odbornějších znalostí, které spadají do obvyklé náplně jiných předmětů (např. fyzika - otázky energie). Analýzu lze také dobře provádět v rámci občanské výchovy nebo přímo environmentální výchovy. O vašich zjištěních informujte i další žáky.

KROK TŘETÍ:

Naplánování realizačních opatření

 • Stanovujte si dosažitelné cíle a úkoly. Úspěch zvedá sebevědomí a vytváří nadšení pro určování nových cílů a úkolů v následujících letech. Ekologizace školy je běh na dlouhé trati, odolejte svodům být příliš ambiciózní v prvním roce projektu, protože selhání na úvod by vás mohlo od projektu navždy odradit.
 • Je vhodné stanovit si dlouhodobé cíle a ty postupně rozpracovávat do dílčích cílů a konkrétních úkolů pro nejbližší období realizace projektu (nejlépe pro probíhající školní rok). Víme potom, že malý úkol 1 přispívá k vyřešení velkého cíle C a budou po něm v příštích letech ještě následovat úkoly 2-5, které jsou zatím ještě bez konkrétního časového zařazení.
 • Osvědčilo se třídit úkoly i podle finanční náročnosti na beznákladové (můžete udělat sami a hned), nízkonákladové (řádově tisíce - můžete realizovat z běžného rozpočtu školy), středněnákladové (deseti až statisíce - lze zapracovat do rozpočtů na příští roky) a vysokonákladové (milióny - jsou předmětem jednání ředitelství se zřizovatelem školy, ředitelství bude určitě vděčné za každý argument na jeho straně).
 • Při plánování může pracovnímu týmu ekoškoly pomáhat třída starších žáků, například v rámci občanské nauky nebo specializovaného předmětu environmentální výchova. Určitě stojí za to zapojit do plánování ty nejaktivnější: členy školního parlamentu, ekologického kroužku apod.
 • Snažte se činnosti v tomto plánu svázat se školním vzdělávacím programem (zařazení činností do výuky různých předmětů v různých ročnících). Plán ekologizace školy pro vás může být z podstatné části podkladem pro tvorbu školního plánu environmentální výchovy.
 • Co možná nejvíce zapojte do tvorby plánu samotné žáky. Sami dokáží vymyslet, jaké činnosti je potřeba udělat pro naplnění vytčených cílů.

Příklad části plánu činností (pro dosažení jednoho cíle)

Cíl: zavést třídění a recyklaci a snížit produkci směsného odpadu ve škole o 60% do konce června

Kroky: o 30% do konce ledna, o 45% do konce dubna

Činnost

Zodpovídá  osoba/skupina

Termín

Zajistit přistavení kontejnerů na tříděný odpad ke škole (papír, plasty, sklo)

pan ředitel

říjen

Zjistit možnost (případně zajistit) odvozu dalších druhů odpadu - nápojové kartony, hliník, baterie

pan učitel Novák

říjen

Navrhnout způsob monitorování množství směsného odpadu produkovaného školou

matematika 3. ročník

listopad

Průzkum mezi žáky a zaměstnanci školy:

hledání nejlepších míst pro instalaci nádob na tříděný odpad na chodbách, ve třídách, sborovnách a kabinetech

český jazyk 4. ročník

listopad

Zpracovat grafické návrhy na nádoby

výtvarná výchova 6. ročník

listopad

Vyrobit nádoby a rozmístit je po škole

pracovní vyučování 8. ročník

prosinec

Vytvořit schéma rozmístění nádob a vyvěsit ho na vhodném místě

pracovní vyučování / výtvarná výchova 7. ročník

prosinec

Napsat články a upoutávky o zahájení třídění a publikovat je ve školním časopise a na nástěnkách

český jazyk 8. ročník

prosinec

Spočítat míru snížení produkce směsného odpadu v procentech a publikovat výsledky ve škole

matematika 7. ročník

únor

Rozhodnout o nápravných krocích, pokud nedochází ke splnění cílů

pracovní tým

únor

Napsat tiskovou zprávu o projektu do regionálních novin

český jazyk 9. ročník

březen

Způsobů, jakými váš plán činnosti můžete zpracovat a zapsat, je mnoho. Doporučujeme výstup v podobě přehledné tabulky. Činnosti a kroky v tabulce nemusí být vždy zpracovány do detailu jako ve výše uvedeném případě. Také může být velmi užitečné rovnou do tabulky plánu činností přidat další sloupce: především „způsob vyhodnocení“ nebo „náklady“ (kolik vás bude provedení naplánované činnosti stát). Tabulka by potom mohla vypadat takto:

Cíl / Činnost

Kdo zodpovídá

Termín

Náklady

Způsob vyhodnocení

Již ve stádiu plánování musí být stanoven způsob vyhodnocení, tj. jak budete provedení jednotlivých aktivit monitorovat a vyhodnocovat, jak poznáte, že jste dosáhli cíle. Součástí monitorování a vyhodnocování výsledků projektu by měla být také jeho dokumentace. Klíčové okamžiky v projektu dokumentujte fotograficky, schovávejte kopie zajímavých výstupů z projektu (letáky, novinové články) atd.. Tyto materiály můžete později využít nejenom při prokazování vašich výsledků, ale také například k uspořádání výstavy o realizaci projektu ve škole pro žáky.

Tak dalece, jak je to jen možné, by monitorování měli provádět sami žáci. Učitelé už mají svých starostí víc než dost. Celý proces může být velmi jednoduchý už pro ty nejmladší děti. Každý úspěch je potřeba hlasitě oslavit!

KROK ČTVRTÝ:

Realizace naplánovaných opatření (příklady „co lze vylepšit“)

1. Pedagogický sbor školy

 • Opravdový (v ideálním případě i plně kvalifikovaný) zájemce o problematiku ekologické výchovy je jmenován koordinátorem ekologické výchovy, ve své činnosti je všestranně a důsledně podporován ředitelstvím školy.
 • Školní plán EVVO vnáší systém a aktivizující metody do ekologické výchovy a na jeho naplňování se podílí celý učitelský sbor. Vedení školy plnění tohoto plánu pravidelně vyhodnocuje a zřetelně oceňuje dobré výsledky.
 • Učitelům je umožňováno navštěvovat nejrůznější vzdělávací a školicí akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO, učitelé této možnosti skutečně využívají, ředitelství podporuje ekopedagogické počiny všech aktivních (a zejména začínajících) učitelů.

2. Ekologická výchova ve škole

 • Škola uskutečňuje vlastní dlouhodobé i krátkodobé výchovně-vzdělávací ekologické projekty, pořádá projektové dny, zapojuje se do školních ekologických projektů jiných organizací (např. Alcedo, Barvínek, Tereza).
 • Každý žák se alespoň jedenkrát za školní docházku zúčastní vícedenního soustředění v pobytovém středisku ekologické výchovy, resp. školy v přírodě s výrazným ekologickým zaměřením, nebo terénních projektových dnů , vícedenní ekologické exkurze apod.
 • Je vyučováno ekologické praktikum (jako volitelný předmět), ekologická témata jsou běžnou součástí aktivit školní družiny, školního klubu.
 • V povinných přírodovědných předmětech je rozvíjeno chápání vztahů i souvislostí, upřednostňovány jsou tvořivé formy poznávání (např. skupinová práce, pozorování, aktivní práce s informacemi) a přímý kontakt s přírodou a životním prostředím v okolí, v regionu.
 • Ekologizující prvky jsou soustavně uplatňovány nejen v biologických předmětech, ale i v zeměpise, dějepise, občanské a výtvarné výchově i v dalších předmětech; SOŠ, SOU a učiliště vyučují ekologii v přímé praktické návaznosti na příslušný učební obor.
 • Na škole pracují ekologicky zaměřené zájmové kroužky, ředitelstvím i jednotlivými pedagogy jsou podporovány další mimoškolní aktivity v oblasti péče o životní prostředí, včetně spolupráce se středisky ekologické výchovy, nevládními organizacemi apod.

3. Budova a zahrada školy

 • Je vytvořeno školní informační centrum (internet, knihovna, videotéka) vybavené a průběžně doplňované potřebným softwarem, aktuálními tituly knih, časopisů a videosnímků s ekologickou tématikou, metodickými a pracovními listy, které vytvořili a v praxi ověřili pedagogové školy.
 • Na škole fungují koutky živé přírody, žáci se velkou měrou podílejí na péči o ně, včetně období prázdnin.
 • Soustavně je zvelebováno a okrašlováno vnitřní i vnější prostředí školy, v areálu školy je hodně zeleně a květin.
 • Neustále je dbáno na školní hygienu - třídy jsou náležitě osvětleny, řádně větrány a jejich prostředí je zpříjemněno pokojovými rostlinami, barevnou výzdobou.
 • Je zřízena a pro výuku běžně využívána biotopová část školní zahrady s ukázkami volně rostoucích druhů i kulturních plodin; o školní zahradu či políčko je žáky soustavně pečováno.
 • Pěstitelské práce na školní zahradě jsou vyučovány s výrazně environmentálním zřetelem (žáci např. pěstují stromky - společně i každý svůj), podílejí se na ozeleňování okolí školy, pěstují léčivé rostliny, materiály pro výtvarné kroužky, zpracovávají zeleninu, ovoce apod.

4. Provoz školy

 • Ukliďme svět, obrázek se otevře v novém okně
  Provoz školy je co nejvíce bezodpadový (důraz na předcházení vzniku odpadů) a podporující recyklaci - např. pitný režim nápojů ve vratných obalech, využívání recyklovaného papíru, pořizování vázaných učebnic (což prodlužuje jejich životnost) ap. Je zavedeno třídění a separovaný svoz odpadků včetně bioodpadu ze školní kuchyně, jehož rostlinná složka je kompostována současně se zbytky ze školní zahrady. K tvořivosti je využíván hygienicky vhodný odpadový materiál z místních podniků, např. papír, látky, obalové materiály.
 • V rámci školních výletů škola upřednostňuje pěší, cyklo a kombinovanou turistiku před hromadnými autobusovými výpravami.
 • Škola má zpracovaný energetický audit a podle možností realizuje jeho doporučení za přímé účasti žáků, škola dává přednost alternativním energetickým zdrojům a propaguje jejich využívání. Je provedeno zateplení budov proti zbytečným únikům tepla v zimním období; otopný systém je vylepšován ve snaze o dosažení maximální úspornosti (termostatická regulace rozvodu tepla, instalace kogenerační jednotky pro výrobu tepla a elektřiny aj.); k ohřevu teplé užitkové vody je instalován solární kolektor, popř. využívány i jiné obnovitelné zdroje energie.
 • V co největší míře jsou používány úsporné spotřebiče, pro úsporu vody jsou instalovány pákové baterie, úsporná splachovadla, sprchy, je dořešeno čištění odpadní vody ap. Podle technických možností je k zalévání školní zahrady, pokojových rostlin i ke splachování na WC používána užitková (resp. dešťová) voda, ve škole je zaveden dvojí rozvod vody (užitková - pitná).
 • Při rekonstrukcích budov je brán v úvahu vliv kvality i barevnosti použitých materiálů na životní prostředí, jsou zvažovány účinky technického vybavení na zdraví dětí atd.
 • Běžně jsou užívány ekologicky příznivé (šetrné) výrobky - učební pomůcky (sešity, papíry, obaly, pastelky, barvy apod.), čisticí, mycí a prací prostředky.
 • Skladba jídelníčku a kultura stravování (dostatek času na oběd) ve školní jídelně respektuje zásady zdravé výživy, je dávána přednost místním dodavatelům a dodavatelům z certifikovaného ekologického zemědělství (situaci samozřejmě může komplikovat samostatná právní subjektivita školních jídelen).

5. Prostředí školy

 • Fungující žákovský parlament řeší i otázky péče o životní prostředí ve škole a v jejím okolí; škola organizuje nebo se aktivně podílí na akcích typu Den Země, Den ŽP, Den bez aut apod.
 • Při škole funguje centrum volného času (provozované školou nebo NNO), které mj. nabízí ekovýchovné aktivity
 • Škola umožňuje žákům bezpečné uložení jízdních kol a koloběžek
 • Ve škole panuje vlídný celodenní režim (je dořešeno ranní čekání dětí před 1. vyučovací hodinou, jsou zřízena a o přestávkách využívána relaxační místa, nevytvářejí se dlouhé fronty při čekání na oběd apod.)
 • Je omezován počet věcí, které děti musejí přenášet v brašně
 • Je dbáno na zajištění pitného režimu dětí, voleny jsou vhodné nápoje (včetně šetrných obalů)

6. Škola navenek

 • Škola zapojuje žáky do péče o zvlášť chráněné území (přírodní rezervaci, přírodní památku), o významný krajinný prvek, park, studánku ap.
 • Škola se zapojuje do komunitní práce, do projektů v rámci Místní Agendy 21 (např. v péči o veřejná prostranství), spolupracuje s místním orgány veřejné správy při tvorbě a ochraně životního prostředí.
 • Škola se snaží vlídně působit na rodiče a zapojovat je do školních i obecních environmentálních aktivit (např. prostřednictvím občanského sdružení při škole).
 • Škola podporuje využívání místních zdrojů surovin, místních výrobků i potravin včetně produktů ekologických zemědělců, podílí se na snahách o zachování lidových zvyků a tradic regionu.
 • V rámci školních výletů škola seznamuje děti s přírodními zajímavostmi regionu, rozvíjí a upevňuje citový vztah k rodnému kraji.

 

4.8.2008 12:14:42 - aktualizováno 21.10.2013 14:49:00 | přečteno 6620x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49964762
Za týden: 162341
Za den: 53775
Online návštěvníků: 1247
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load