Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Užitečné kontakty (EVVO)

Agentura ochrany přírody a krajiny - středisko Olomouc: www.olomouc.ochranaprirody.cz

příroda a krajina; životní prostředí obecně, přednášky pro školy, příležitostně exkurze, naučné stezky, jeskyně

Lafayettova 13, 772 00; Olomouc, RNDr. Jiří Šafář; tel.: 585 229 832; jiri.safar@nature.cz , RNDr.Irena Vágnerová, tel.: 583 229 873, irena.vagnerova@nature.cz

Arnika : www.sdruzeniarnika.cz

Ekologické sdružení zaměřené na ochranu mokřadů, vodních toků, znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady, a na pomoc občanům při řešení ekologických problémů.

Pobočka Ostrava - Bohumínská 63, 710 00 Ostrava 2, Kamila Šaffrová, tel.: 596 244 314, ostrava@arnika.org

Barvínek : www.barvinek.net

Občanské sdružení, které lidem přibližuje minulost regionu Drahanská vrchovina a současně o její kulturně historické a přírodní bohatství. Organizuje volnočasové aktivity a pobyty dětí v přírodě, podporuje myšlenky místníAgendy 21, pořádá semináře, vydávápublikace a provozuje ekoporadnu

Podomí 155, 683 04 Drnovice, tel.: 517 385447, 739 084 950, info@barvinek.net

Bioconsulting - Ivan Zwach : www.biokonsulting.cz

exkurze pro děti, nabídka kurzů herpetologie pro učitele

Rozstání 44, 798 62, Ivan Zwach; tel.: 582 395 621, 603 283 873, biokonsulting@iol.cz

Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK) : www.bezk.ecn.cz

Organizace, která se snaží šířit objektivní informace o životním prostředí, přinášet nápady a rady k šetrnějšímu chování k životnímu prostředí.

Malířská 6, 170 00 Praha 7, tel.: 233 381 546, pavel.cincera@ecn.cz

Český svaz ochránců přírody

Regionální sdružení a Ekocentrum Iris : www.iris.cz

vydává čtvrtletník IRIS, EVP pro MŠ a ZŠ; výtvarné soutěže a fotosoutěže na téma příroda, besedy a zájezdy pro veřejnost, osvětové akce pro veřejnost (Den Země)

Husovo náměstí 67, 796 01 Prostějov, Zdenek Chmelař, tel.: 582 338 278, 602 558 703, iris@iris.cz

ZO 71/01 Olomouc

údržba ekologicky významných nechráněných území a ploch, ošetřování stromů a zeleně, problematika tuhých komunálních a průmyslových odpadů

tř. Míru 73, 779 00; Olomouc, Jiří Žatka, tel.: 585 387 358, 608 310 610, zo7101@volny.cz

ZO 71/09 ASTACUS

údržba ekologicky významných území; ochrana biodiverzity, přírodovědné průzkumy, stanice pro handicapované živočichy, záchranné transfery, ochrana vod, problematika dopravy, programy ochrany biodiverzity ČSOP: ochrana mokřadů v lesích, ohrožené a chráněné ryby a kruhoústí, záchrana raka, eliminace larev pakomárů

Družební 1, 779 00 Olomouc, RNDr. Miloš Holzer, tel.: 602 513 840, mholzer@volny.cz

ZO 74/03 Lipník nad Bečvou

účast ve správním řízení, přírodovědné průzkumy, údržba ekologicky významných území, osvětové akce pro veřejnost, provoz naučné stezky, publikace a distribuce materiálů, letní tábor

Zahradní 1260, 751 31 Lipník nad Bečvou, Tomáš Petr, tel.: 581 772 123, tompres@email.cz

Dům dětí a mládeže Litovel : www.ddmlitovel.cz

základní kolo Zelené stezky, Den Země, besedy - péče o zvířata, ekologie, chovatelství, přírodovědné vycházky CHKO LP, kroužky zájmové činnosti

Komenského 719/6, 784 01 Litovel, Ing. Pavel Sova, tel.: 585 371172, ddmlitovel@ddmlitovel.cz

Dům dětí a mládeže Šumperk : www.mddm.adam.cz

expozice živočichů, minerálů, dokumentace, přednášky

Náměstí míru 20, 787 01 Šumperk, Ing. Bořivoj Malec,tel.: 583 215 395, malec@ddm.spk.cz

Ekologický institut Veronica : www.veronica.cz

ZO ČSOP, Ekologická poradna, časopis Veronica, řídí a realizují projekty v oblasti ochrany přírody a kulturní venkovské krajiny, podpory trvale udržitelného rozvoje venkovských a městských sídel a podpory občanské angažovanosti v problémech životního prostředí.

Panská 9, 602 00 Brno, Hana Chalupská, tel.: 542 422 750, veronica@veronica.cz

Hnutí DUHA Olomouc : www.centrum.hnutiduha.cz/olomouc

odpady, propagace biopotravin, školní ekologická výchova, osvěta a práce s veřejností (měsíčník Ekologické listy), ekologické a právní poradenství, publikace, distribuce materiálů

Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc, Jiřina Popelková, tel.: 585 228 584, 604 247 185, olomouc@hnutiduha.cz

Hnutí GO! : www.hnuti-go.cz

iniciační kurzy pro studenty 1. r. SŠ na pilotních školách projektu GO!, vzdělávací semináře pro instruktory (zážitková pedagogika, skupinová dynamika, cílování a dramaturgie, zpětná vazba, motivace, facilitace, zdravověda, hra), vzdělávací semináře pro učitele, odborný výzkum a publikační činnost

Tř. Míru 115, 771 11 Olomouc-Neředín, Mgr. David Másilka, tel.: 585 636 252, masilka@email.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje : www.kr-olomoucky.cz

management koncepce EVVO

Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc, EVVO - Mgr. Marcela Stratilová, oddělení mládeže a sportu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, tel.: 585 508 662, m.stratilova@kr-olomoucky.cz

Lipka : www.lipka.cz

školské zařízení pro environmentální vzdělávání, akce pro učitele, veřejnost, brigády

Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky, tel.: 543 211 264, 543 330 838, lipka@lipka.cz

Magistrát města Olomouce : www.olomouc.eu

Horní náměstí čp. 583, radnice, 779 11 Olomouc, tel.: 585 513 111

Magistrát města Přerova : www.prerov.eu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, vedoucí odboru RNDr. Pavel Juliš, tel.: 581 268232, pavel.julis@prerov.eu

EVVO - RNDr. Yvona Machalová, tel.: 581 268 221, yvona.machalova@prerov.eu

Městský úřad Hranice : www.mesto-hranice.cz

besedy pro školy, osvěta

Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, Ing. Táňa Drábková, vedoucí oddělení životního prostředí, tel.: 581 828 347, tana.drabkova@město-hranice.cz

Městský úřad Prostějov : www.prostejov.eu

projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov, osvěta

Náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, koordinátor zdravého města PaedDr. Alena Dvořáková, tel.: 582 329 128, Alena.Dvorakova@prostejov.eu;  vedoucí Odboru životního prostředí Ing. Martina Cetkovská, tel.: 582 329 400, Martina.Cetkovska@prostejov.eu

Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO: www.mos-cso.cz

Nevládní nezisková organizace sdružující profesionální i amatérské ornitology, birdwatchery, milovníky ptactva a přírody. Zabývá se výzkumem a ochranou ptáků, popularizací ornitologie, ekologickou výchovou a osvětou (exkurze, výstavy, přednášky, mapování hnízdišť rorýsů, kroužkování ptáků apod.). Dále vydává členský informační zpravodaj Moudivláček, podporuje vydávání odborného časopisu Zprávy MOS, účastní se správních řízení apodporuje výkupy pozemků významných pro ochranu ptáků a je členem Unie neziskových organizací Olomouckého kraje, Unie pro řeku Moravu a Oborové platformy nevládních neziskových ekologických organizací Zeleného kruhu.

Bezručova10, 750 02 Přerov, tel. + 420 606 324 763, v pracovních dnech až po 17. hod., předseda RNDr. Josef Chytil, Ph.D., mail: info@mos-cso.cz

Muzea

Muzeum Komenského : www.prerovmuzeum.cz

Expozice minerálů, entomologická expozice, expozice „staré školy“, rozsáhlé komeniologické archiválie

Horní náměstí 7, 750 11 Přerov, Mgr. Radim Himmler, tel.: 581 215 052, info@prerovmuzeum.cz

Muzeum Prostějovska : www.muzeumpv.cz

Stálé expozice jsou věnovány Jiřímu Wolkerovi, archeologii, geologii a paleontologii, hodinám a hodinkám

nám. T. G. Masaryka 7/2, 796 01 Prostějov, tel.: 582 330 991, muzeum@muzeumpv.cz

Vlastivědné muzeum : www.vmo.cz

výklad pro žáky ZŠ v expozici, geologické exkurze, určování geologických vzorků pro veřejnost, seminář pro dobrovolné ochránce přírody a státní úředníky, příprava infomateriálů

nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc, PhDr. Miloslava Hošková, CSc, tel.: 585 515 111, 585 222 743, vmo@vmo.cz

Vlastivědné muzeum : www.muzeum-sumperk.cz

výstavy (2003 Život v tekoucích vodách a jeho výzkum), přednášky; vedení diplomových prací

Hlavní třída 22, Šumperk, Dr. Ivan Tuša, tel.: 583 214 070, ovmsumperk@seznam.cz

Vlastivědné muzeum Jesenicka: www.muzeum.jesenik.net

přírodovědné přednášky, expozice geologie a mineralogie Jesenicka; expozice historie jesenického regionu od pravěku, doklady hornictví, kamenictví a vápenictví a také lázeňství

Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník, Ing. Petr Košacký, tel.: 584 401 070, muzeumjesenik@net.cz

Naše společná krajina o.s. : www.koroptvicky.cz
Splečnost pro partnerství lidí a přírody, zabývá se ochranou přírody a krajiny, šetrnou dopravou i turistikou a environmentálním vzděláváním
P.O. Box 70, 750 02 Přerov 2, Mgr. Petr Rejzek, info@koroptvicky.cz

Olomoučtí kolaři : www.kolari.olomouc.com

pořádání cyklovýletů pro veřejnost, vydání Katalogu služeb pro cyklisty, vydání Cyklomapy Olomouce, podpora výstavby cyklostezek a dopravních řešení ke zklidnění dopravy, besedy, sčítání cyklistů v Olomouci

Haškova 14, 783 51 Olomouc-Svatý Kopeček, Jaroslav Mikšaník, tel.: 585 432 305, 585 548 331, kolari@centrum.cz

ORNIS Přerov : www.ornis.cz

Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově. Stálá expozice „Ptáci ČR“, výstavy, přednášky, provozování záchranné stanice pro zvířata z volné přírody, ekoporadna a houbařská poradna.

Návštěvní doba: listopad-březen: pondělí-pátek 8.00 - 16.00 hod.; duben-říjen: pondělí-pátek 8.00 - 16.00 hod., sobota, neděle 9.00 - 17.00 hod., v jiný termín lze po domluvě.

Bezručova 10, Přerov, 581 219 910, RNDr. Josef Chytil, Ph.D, tel.: 581 219 910, +420 724 947 544, chytil@prerovmuzeum.cz, ornis@prerovmuzeum.cz;

záchranná stanice: tel. +420 724 947 543, ornis@prerovmuzeum.cz

ekoporadna: tel. 581 219 910, kosturova@prerovmuzeum.cz, ornis@prerovmuzeum.cz, pondělí-pátek 8.00 - 16.00 hod.

houbařská poradna: 581 219 910, Jiří Polčák, pondělí-pátek 8.00 - 15.00 hod.

Pavučina : www.pavucina-sev.cz

Sdružení středisek ekologické výchovy, celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Akce pro veřejnost, poradenské a konzultační služby, školní ekologické projekty, výstavy, metodické a didaktické publikace, pomůcky pro ekologickou výchovu, atd. - střediska v Olomouckém kraji - Sluňákov, Vila Doris Šumperk

Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, ředitelka kanceláře - Mgr. Lenka Daňková, tel.: 234 621 386, 721 133 108, info@pavucina-sev.cz

Pedagogické centrum Olomouc : www.pcol.cz

další vzdělávání pedagogických pracovníků

Wellnerova 25, 779 00 Olomouc, Mgr. Zuzana Starostová, tel.: 585 540 144, zuzana.starostova@pcol.cz

Rosa, Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. : www.rosa.ecn.cz

Obecně prospěšná společnost. Propagace různých aspektů trvalé udržitelnosti, pořádání seminářů, přednášek, vydávání informačních materiálů, provoz rozsáhlé environmentální knihovny s videotékou

Senovážné nám. 9, 370 01 České Budějovice, , tel.: 387 432 030, rosa@ecn.cz

Rozmarýnek : www.lipka.cz

Středisko ekologické výchovy, odloučené pracoviště Lipky

Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov, tel.: 541 220 208, rozmarynek@lipka.cz

Rychta Krásensko : www.rychtakrasensko.cz

poskytuje týdenní pobytové kurzy zaměřené na přírodovědu, ekologii a výchovu k trvale udržitelnému životu. V programu jsou zařazeny i kolektivní stmelovací aktivity, terénní sporty či základy pobytu v přírodě. Program si může na základě nabízených kurzů sestavit každý učitel na míru. Školy mohou využít nabídku jednodenních ekologických výukových programů přímo v budově střediska.

Krásensko 76, 683 04 p. Drnovice, tel.: 517 385 429, info@rychtakrasensko.cz

Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy : www.sagittaria.ecn.cz

Sdružení pro ochranu přírody v regionu střední Moravy a aktivní vystupování při ochraně přírody a krajiny, podpora a iniciování aktivity vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji života v regionu střední Morava, naučná stezka Svatý Kopeček, péče o chráněná území, naučná stezka Středomoravský kras, péče o chráněná území

Lazecká 6, 779 00; Olomouc, tel.: 585 228 438, 605 524 385; michal.kratky@volny.cz

Sdružení „D“ : www.sdruzenid.cz

Nestátní nezisková organizace připravující a realizující projekty vzdělávání učitelů v interaktivních vyučovacích metodách, akreditované kursy osobnostního růstu a sociálního rozvoje pro učitele ZŠ a SŠ

Třída 17.listopadu 43, 772 00 Olomouc, Ing. Pavel Němeček, tel.: 585 235 451, 604 637 682, sdruzenid@post.cz

Správa CHKO Jeseníky : www.jeseniky.ochranaprirody.cz

přednášková a průvodcovská činnost pro veřejnost, přednášky pro školy a dětské letní a zimní tábory, spolupráce na akci Ukliďme svět a Vítání ptačího zpěvu, provoz naučných stezek, výstava fotografií strážců přírody s veřejnou vernisáží, informační letáky (NPR Praděd, NPR Šerák-Keprník), osvětová a informační činnost stráže přírody v terénu (Rejvíz, Šerák-Keprník, Praděd), vycházky pro veřejnost, publikování v místních periodikách

Šumperská 93, 790 01 Jeseník, Ing. Lenka Niklová, tel.: 584 458 645, 584 458 659 niklova@schkocr.cz

Správa CHKO Litovelské Pomoraví : www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz

přednášky a terénní exkurze pro žáky, studenty a pedagogy ZŠ a SŠ, vedení biologického kroužku při GJO v Litovli, fotografická soutěž „Litovelské Pomoraví ve fotografii“, budování a provoz naučných stezek, vydávání tiskovin s ekologickou tematikou, poskytování informačního a poradenského servisu pro obce, fyzické a právnické osoby o dotačních programech MŽP (SFŽP, PRŘS, PPK) a MZe (Sapard)

Husova 906/5, 784 01 Litovel, Ing. Miroslav Kluka, tel.: 85 344 156-7, litpom@schkocr.cz

Síť ekologických poraden ČR (STEP) : www.ekoporadna.cz

Prosazuje preventivní ochranu životního prostředí jako princip při rozhodování jednotlivých občanů, orgánů veřejné správy i podnikatelské sféry. Podporuje vzájemnou spolupráci v oblasti environmentálního poradenství (členy je 17 ekoporaden, např. Hnutí Duha Olomouc, Veronica, aj.)

Kancelář Brno : Panská 9, 602 00 Brno, tel.: 542 422 758, step@ecn.cz

Kancelář Ostrava : Na Hradbách 3, 702 00 Ostrava, tel.: 596 111 281, 603 449 385

Středisko ekologické výchovy Oddělení přírodních věd DDM Olomouc : www.ddmolomouc.cz

školní a mimoškolní ekologická výchova, akce pro veřejnost, soutěže, vzdělávání, publikační činnost

tř. l7. listopadu 47, 771 00 Olomouc 1, RNDr. Eva Havlická, Mgr. Jaroslav Marx, tel.: 585 223 233, panda@ddmolomouc.cz

Středisko ekologické výchovy Sluňákov OŽP Magistrátu města Olomouce : www.olomoucko.cz/slunakov

ekologické výukové programy pro školy, besedy a akce pro veřejnost, knihovna, videotéka

Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc, Michal Bartoš, tel.: 585 513 225, michal.bartos@mmol.cz

Středisko ekologické výchovy Vila Doris při domu dětí a mládeže : www.doris.cz

biologická olympiáda, Den Země, dětské slyšení, Ukliďme svět, semináře pro učitele, EVP pro MŠ, ZŠ i SŠ, ekokluby pro SŠ, provoz Lesní ekostezky Švagrov

17. listopadu 2, 787 01 Šumperk, Mgr. Petr Šaj, tel.: 583 214 213, 731 186 056, saj@doris.cz

Středisko volného času ATLAS a BIOS - Středisko ekologické výchovy BIOS: www.svcatlas-bios.cz

ekologické programy EVVO pro předškolní, mladší a starší školní děti a studenty středních škol, biologické olympiády a středoškolská odborná činnost, ekologické soutěže - Naší přírodou, Zelená stezka, Zlatý list, Den Země, chovatelské a přírodovědné kroužky a chovatelská poradenská činnost (HOBBY PET poradna), knižní ekoklub - možnost studia odborné literatury (biologie, ekologie)

Bezručova 12, 750 11 Přerov, RNDr. Ivo Růžička - vedoucí střediska, tel.: 585 735 009, 604 437 695, ruzicka@svcatlas-bios.cz

Střední lesnická škola Hranice : www.slshranice.cz

exkurze v arboretu, sbírky přírodnin, kursy lesní pedagogiky ve školním polesí Valšovice

Jurikova 588, 753 01 Hranice, Ing. Alice Bučková, tel.: 581 601 231, slpcr@slshranice.cz

Univerzita Palackého Olomouc : www.upol.cz

Katedra biologie Pedagogické fakulty UP Olomouc

Purkrabská 2, tel. : 585 635 181

Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP

Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc, RNDr.Vlastimil Kostkan, tel.: 585 634 564, kost@prfnw.upol.cz

Sdružení Tereza : www.terezanet.cz

Nevládní nezisková organizace pro ekologickou výchovu, s projekty probouzejícími pocit spoluzodpovědnosti za současný i budoucí stav planety Země

Haštalská 17, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 868, tereza@terezanet.cz

Nevládní nezisková organizace pro ekologickou výchovu, s projekty probouzejícími pocit spoluzodpovědnosti za současný i budoucí stav planety Země

Společenství Vita Ostrava : www.vitaova.cz

Společenství s prostorem pro projekty ekovýchovy, poradenství, rozvoj občanské společnosti a podporu a služby neziskovým organizacím

Nádražní 29, 702 00 Ostrava, tel.: 596 616 155, info@vitaova.cz

Záchranná stanice pro živočichy ORNIS, www.ornis.cz

Bezručova 10, 750 02 Přerov, tel.: 581 219 910, +420 724 947 543, ornis@prerovmuzeum.cz

Provozovatel: Muzeum Komenského v Přerově, p.o.

Vymezené území: Přerov, Hranice, Olomouc, Lipník nad Bečvou, Kojetín

Poskytuje rychlé ošetření a dočasnou péči o živočichy, zejména ptáky, kteří nejsou následkem zranění či jiných závažných okolností schopni přežít ve volné přírodě

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Bartošovice na Moravě

742 54 Bartošovice na Moravě čp. 146, 556 758 675, 602 540 037, 723 648 759 (služba mimo pracovní dobu), zachr.stanice.bartosovice@csopnj.cz

Provozovatel: ZO ČSOP Nový Jičín

Záchrana zraněných nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů, projekt „Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd“

Záchranná stanice pro handicapovaná zvířata Němčice nad Hanou

Komenského náměstí 38, 798 27, Němčice nad Hanou, Drahoš Kňourek, tel.: 602 587 638,d.knourek@seznam.cz

Provozovatel: ZO ČSOP Haná

Záchranná stanice dravců a sov Stránské

Stránské 55, 793 51 Břidličná, 554 291 000, 777 256 577, www.stanicestranske.mistecko.cz , p.schafer@seznam.cz

Provozovatel: Agentura Petr Schäfer a ZO ČSOP 67/07, záchranná stanice pro dravce a sovy, odchov nalezených mláďat a jejich návrat do přírody

Zelený kruh : www.zelenykruh.cz

Servisní organizace nevládních ekologických organizací (členové Arnika, Děti Země…)

Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 517 143, 222 518 320, 776 600 333

4.8.2008 12:36:09 - aktualizováno 11.1.2016 10:31:43 | přečteno 1479x | RNDr. Yvona Machalová

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1045
Za týden: 359841
Za den: 54311
Online návštěvníků: 1045
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load