Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Krátce z historie

Ovocný strom v libosadu

Krátce z historie obecních ovocných sadů v Předmostí – „Knejzlíkovy sady“

Prvotním impulsem pro vznik obecních sadů na stráních nad dnešním areálem „Přerovské rokle“ na katastru obce Předmostí byla v polovině 20. let minulého století myšlenka, aby pozemky, které byly kousek od obce, ale na kterých byl suchopár, obci více vynášely. Nositelem a realizátorem této myšlenky byl Josef Knejzlík (1878 – 1952), významný a dlouholetý starosta Předmostí, poslanec Národního shromáždění, redaktor a vydavatel časopisu Rádce z Předmostí.

Došlo ke scelení více než 150 měřic (téměř 30 ha) obecních pozemků. Následně byla založena obecní ovocná školka, ze které byl čerpán sadbový materiál, jehož sortiment byl konzultován s předními olomouckými pomology. Před výsadbou byl zpracován osazovací plán a na pozemcích byly vybudovány nové cesty pro pěší i pro povozy, opěrné kamenné zídky, byly zavezeny příkopy a skopány meze. Neplodné pozemky byly vyhnojeny pomocí kompostu, který byl částečně získán i ze smetků z obecních ulic.

Památník ovocnému stromovíV roce 1927 se začalo se samotnou výsadbou ovocného sadu tvořeného převážně ze švestek, jabloní, třešní a višní. Rovněž zde vzniklo asi tříhektarové alpinum s kamennými terasami, osázené skalničkami, šeříky, vinohradem a okrasnými keři. V těsné blízkosti bývalého lomu na rudku (vyčleněného na divadlo) byly vysazeny stromy a keře okrasné. Podél cest byla založena švestková stromořadí, z nichž část vysazovaly děti ze škol. K zalévání sloužila voda ze studny, která byla vykopána v blízkosti strání.

Na pohledově nejexponovanějším místě byl vybudován „Památník ovocnému stromoví“ od stavitele Ing. Aloise Pilce a akademického sochaře Františka Mádleho, později popraveného Němci. Šlo vůbec o první památník, který kdy obec postavila ovocným sadům. Odhalen byl 20. srpna 1939 a společně s „Obecními ovocnými sady Josefa Knejzlíka“ (celkem zde bylo ve třech etapách vysázeno 10 000 stromů) byl předán občanům. Posléze bylo ještě na ploše bývalé střelnice, v tzv. „hájíčku“, postaveno šest víkendových chat, do kterých byla zavedena elektřina.

Po roce 1948 přešla péče o sady pod zemědělské družstvo, které kromě péče o dřeviny provádělo pravidelné kosení travnatých ploch, vybrané plochy byly spásány ovcemi i krávami. Plody z ovocných dřevin byly nabízeny ke sklizni občanům.

Někdy v 60. až 70. letech byla z památníku odstraněna původní deska s nápisem „Obecní ovocné sady Josefa Knejzlíka. Pro blaho obce, pro krásu vlasti proměnil pusté stráně v plodonosné sady. 1939“ a v roce 1974 nahrazena deskou s jiným textem. Díky aktivitě ZŠ J. A. Komenského v Přerově-Předmostí byla nápisová deska s původním textem znovu zhotovena a na původním místě opět slavnostně odhalena 26. 6. 2002 u příležitosti 50. výročí úmrtí Josefa Knejzlíka. Od tohoto data jsou na památníku desky dvě.

deska památníku

Pro svůj členitý terén byla část sadů vybrána přerovským autoklubem pro pořádání motokrosových a autokrosových závodů. V roce 1949 zde byla uspořádána terénní jízda zdatnosti a první ročník motokrosu „Přerovská rokle“ se v červnu 1950 už jel v prostoru, kde se jezdí dodnes. V roce 1972 se k motokrosu přidaly i závody autokrosové.

Po roce 1989 převzalo někdejší Knejzlíkovy sady jako svůj historický majetek město Přerov (Předmostí je od roku 1960 součástí města Přerov). Klasické ovocnářské obhospodařování zde nikdy nebylo obnoveno, nicméně přirozeným vývojem porostů, včetně stárnoucích ovocných stromů, a extenzivní údržbou lučních ploch zde vznikla atraktivní ekologicky hodnotná krajina vybízející k procházkám obyvatele nedalekého, dnes převážně panelového, sídliště.

Oživení sadu od konce 90. let 20. století

Od konce 90. let minulého století jsou tato místa pravidelně využívána v rámci školní výuky Základní školou J. A. Komenského. V roce 2000 zde byla otevřena zhruba tříkilometrová školní naučná stezka, která tematicky navazuje na o rok dříve otevřené Malé školní muzeum v prostorách školy. Její součástí je i učebna přírodních věd pod širým nebem (tzv. Školní kopec nad Památníkem ovocnému stromoví). V témže roce byla nedaleko, poblíž přírodní památky Na Popovickém kopci, díky nadšencům ze Spolku Predmostenzis odhalena socha mamutíka Toma.

mamutík Tomškolní kopec sluneční hodiny

V roce 2006 všechna významná místa dávné i moderní historie Předmostí, včetně výše uvedených, spojila naučná vlastivědná stezka Předmostím až do pravěku. Otevřena byla na podzim u příležitosti konání již 9. ročníku turistického putování Po stopách lovců mamutů, který doposud každoročně pořádá ZŠ J. A. Komenského.

V letech 2013 a 2014 bylo na svahu pod polní cestou vedoucí od mamutíka Toma vysázeno celkem 129 okrasných třešní, lip, dubů, jeřabin a habrů. Každý z těchto stromů má svého patrona, který svou účastí na výsadbě finančně přispěl na projekty nadace Malý Noe, podporující zejména osiřelé děti. Výsadba nese příznačný název Libosad Malý Noe.

Libosad malého Noe výsadba

Jednoznačně nejvýznamnějším partnerem města při údržbě a zpřístupňování Knejzlíkových sadů je v posledních letech spolek Predmostenzis, který má ve výpůjčce většinu tohoto území a postupně realizuje záměr původního využití ploch pro pastvu a výsadbu ovocných dřevin. Každoročně zde za účasti veřejnosti pořádá ruční kosení luk, roubování peckovin na vzrostlé stávají podnože či odstraňování náletových dřevin. U pěšiny, kterou neprochází zmíněné naučné stezky, umístil informační tabule přibližující návštěvníkům různorodost živočichů vázaných na staré sady. V roce 2012 zde dokonce založením vinice na písčitém podloží jihovýchodního svahu obnovil již zapomenutou tradici pěstování vinné révy. Vinice byla oficiálně zaregistrována v roce 2014.

V září 2016 roku vznikla po jednání předsedy spolku Predmostenzis s primátorem města neformální pracovní skupina, jejímž úkolem by měla být koordinace stávajících a plánovaných činností na pozemcích bývalých ovocných sadů v Předmostí s cílem obnovit zde tradici obecních sadů a zatraktivnit území pro příměstské rekreační využití. Kromě předsedy spolku Predmostenzis, Libora Pokorného, jsou v pracovní skupině zastoupeny všechny dotčené odbory magistrátu, resp. ty, které se v minulosti na aktivitách probíhajících v lokalitě nějakým způsobem podílely. Pan Pokorný ostatním představil projekt na obnovu obecních sadů Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní památky Na Popovickém kopci, který spolek zpracoval ve spolupráci se sdružením pro ochranu přírody Sagittaria a který by měl být realizován do roku 2023 celkovým nákladem cca 9,8 miliónů Kč. 85 % těchto nákladů lze uhradit z dotačních prostředků operačního programu životního prostředí (o přidělení dotace bylo již rozhodnuto).

Libosad malého Noevinice

V květnu 2017 Rada města Přerova schválila uzavření memoranda o partnerství mezi statutárním městem Přerov a Spolkem Predmostenzis při revitalizaci sadů v Předmostí a zároveň zřídila svou oficiální komisi, jejíž členský základ tvoří původní pracovní skupina. Hlavním úkolem komise je nejen aktivní spolupráce se Spolkem Predmostenzis, ale i iniciace vlastních aktivit města v zájmovém území a jejich propagace v duchu přijatého memoranda. Následně Zastupitelstvo města Přerova vyjádřilo podporu projektu na obnovu obecních sadů a schválilo záměr finanční spoluúčasti na jeho realizaci až do roku 2023.


11.10.2017 12:20:40 | přečteno 1567x | Ing. Jana Pivodová

Navigace

Životní prostředí

 
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 20264
Za týden: 579231
Za den: 104590
Online návštěvníků: 2093
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load