Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Memorandum o partnerství

memorandum

„Nechť i nadále je Knejzlíkovo Předmostí Mekkou poutníků, kteří nejen chlebem jsou živi, nechť je trvalým a povzbudivým příkladem všem, jimž blaho obce a občanů hlouběji tkví v srdci než mnoha obecním kupčíkům směňujícím falešný peníz zdánlivé péče o obec tam, kde je možno tvořit, zkrášlovat a činit šťastným.“

…z článku Doc. Dr. Karla Kamenického Obecní ovocné sady Josefa Knejzlíka (časopis Rádcova práce v zahradě, na poli a ve dvoře; 1948)


Spolek PREDMOSTENZIS, z. s.
se sídlem: Žernava 147, 751 24 Přerov
jednající Liborem Pokorným
IČ: 66743885
(dále jen „Spolek“)

a

Statutární město Přerov
se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
jednající Mgr. Vladimírem Puchalským, primátorem města
IČ: 00301825
(dále jen „Město“)

uzavírají toto Memorandum o partnerství, kterým vyjadřuji svou vůli společně, každý dle svých možností, se přičinit o zvelebení ovocných sadů v Předmostí, včetně přilehlých ploch ve vlastnictví města, a v duchu historického odkazu někdejšího předmostského starosty Josefa Knejzlíka zde, s respektem k dochovaným přírodním hodnotám, rozvíjet a podporovat takové aktivity, díky kterým zde občané Přerova naleznou příjemné místo odpočinku, na které budou právem hrdí (dále jen „Memorandum“).

Článek I.

Východiska

 1. Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci obou partnerů při realizaci společných i vlastních kroků směřujících k zvelebení zájmového území (viz grafická příloha), k jeho zatraktivnění pro přerovskou veřejnost, k ochraně jeho přírodních hodnot a k popularizaci jeho jedinečné minulosti, zejména období vzniku obecních ovocných sadů Josefa Knejzlíka.
 2. Spolek, jako iniciátor kroků směřujících k oživení odkazu Josefa Knejzlíka, je vypůjčitelem části ploch v zájmovém území a jeho činnost na těchto plochách je plně v duchu cílů uvedených v tomto Memorandu.
 3. Město je vlastníkem většiny ploch zájmového území, z nichž některé pronajímá či půjčuje a na zbývajících provádí základní údržbu. Součástí zájmového území ve vlastnictví města je i přírodní památka Na Popovickém kopci a autokrosové závodiště „Přerovská rokle“.
 4. Část zájmového území využívá k výuce v přírodě a dalším aktivitám Základní škola J. A. Komenského v Předmostí (dále jen Škola), přičemž spolupracuje se Spolkem i Městem.
 5. Spolek, Město i Škola jsou již partnery projektu „Předmostím až do Pravěku“, na nějž aktivity zmíněné tímto Memorandem tematicky navazují a rozvíjejí jej.
 6. Cíle uvedené v čl. II jsou v souladu se Strategickým plánem územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020 (prioritní osa 3: Rozvoj lidských zdrojů, zvyšování kvality života; priorita 3.3: Atraktivita města pro život; opatření 3.3.3: Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času; projekt: Obnova Knejzlíkových sadů).

Článek II.

Společné cíle a zásady

 1. Cílem obou partnerů je vytvořit ze zájmového území pro občany Přerova vyhledávané místo odpočinku, zábavy i poučení; přitom částečně obnovit funkci ovocných sadů, zpřístupnit a oživit vybraná zákoutí a podpořit biologickou rozmanitost přírodních společenstev; přitom nabídnout veřejnosti nové možnosti využití zájmového území.
 2. Veškeré úpravy terénu, výsadby nových dřevin, pěstební opatření na stávajících ovocných i okrasných dřevinách, instalace nových prvků a údržba ploch budou prováděny v souladu s veřejným zájmem, zejména se zájmy ochrany přírody a krajiny.
 3. O zamýšlených úpravách a nově zaváděných aktivitách bude veřejnost předem informována; jejich příprava bude projednána se zástupci obyvatel části města Přerov-Předmostí v příslušném výboru zastupitelstva města a dle povahy aktivity s dalšími zájmovými skupinami (turisty, cyklisty, kynology, myslivci, ornitology apod.).
 4. Jednotlivé úpravy a aktivity budou oba partneři připravovat a provádět společně nebo každý samostatně, přičemž si budou poskytovat informační, organizační a dle svých možností i materiální a finanční podporu. Zároveň budou oba partneři spolupracovat při vyhledávání a získávání finančních zdrojů na přípravu a realizaci jednotlivých úprav a aktivit.
 5. Oba partneři společně připraví osvětovou kampaň, ve které se zaměří na výjimečnost historie lokality Předmostí, zejména pak období vzniku obecních ovocných sadů Josefa Knejzlíka a širší společenský význam těchto sadů, a dále v ní představí cílový záměr v zájmovém území, včetně jeho zdůvodnění – očekávaného přínosu přerovské veřejnosti. Kampaň bude probíhat průběžně a její součástí budou aktuální informace o připravovaných a realizovaných konkrétních opatřeních. V rámci osvětové kampaně budou oba partneři využívat jednotné logo, na jehož podobě se dohodnou.
 6. Přípravu a realizaci aktivit v zájmovém území, jakož i informační a osvětové kampaně budou oba partneři vzájemně koordinovat a vyhodnocovat, a to při vzájemných setkáních zástupců partnerů, konaných minimálně jednou za dva měsíce, a dále operativně dle povahy jednotlivých aktivit. Aktivity, které se svou povahou dotýkají nebo mohou dotýkat činnosti jiných subjektů, zejména Školy a Autoklubu Přerov, budou koordinovat též s těmito subjekty.

Článek III.

Ustanovení společná a závěrečná

 1. Součástí Memoranda je příloha: Grafické vyznačení zájmového území.
 2. Uzavřením Memoranda, jakožto vyjádření společné vůle obou partnerů, nevznikají žádnému z partnerů žádné finanční závazky.
 3. Uzavření Memoranda schválilo Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 840/29/92017 ze dne 19. června 2017.
 4. Memorandum je sepsáno ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý partner obdrží po 2 vyhotoveních.
 5. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran. Memorandum pozbývá platnosti písemnou dohodou stran nebo doručením písemného oznámení jedné ze stran druhé straně, že se Memorandem nehodlá nadále řídit.


V Přerově dne 30. 5. 2017


11.10.2017 12:21:00 | přečteno 1083x | Ing. Jana Pivodová

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18391
Za týden: 607441
Za den: 67703
Online návštěvníků: 759
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load