Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Studie a projekty

Studie zpracovaná Ing. Hanou Tomaštíkovou řeší úpravu bývalých Knejzlíkových sadů v Přerově-Předmostí. Celé území lze rozdělit do několika celků – Školní kopec, Školní amfiteátr, Libosad Malého Noe, Památník ovocnému stromoví, Památkový sad a ostatní plochy.

Přerov – KNEJZLÍKOVY SADY:

O projektu Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní památky Na Popovickém kopci

původní stromyProjekt má za cíl obnovu bývalých obecních sadů (tzv. Knejzlíkových) v Přerově-Předmostí, Na Žernové. V průběhu 7 let bude podpořena vhodnou formou péče (spásání, kosení, redukce náletových a nepůvodních dřevin) populace přírodně hodnotných, chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Na pozemcích bývalého sadu se bude postupovat dle zpracovaného managementového plánu. Jedná se převážně o pozemky ve vlastnictví Města Přerov a z menší části společnosti Cement Hranice, a. s., se kterými má spolek Predmostenzis uzavřenu smlouvu a výpůjčce. Na cca 10 ha pozemků krajinné zeleně jsou z větší části plochy lokálních biocenter a lokální biokoridor. Na pozemcích sousedících, v ochranném pásmu a v části přírodní památky Popovický kopec porostlé dřevinami, se bude postupovat podle schváleného plánu péče. Vhodným způsobem budou redukovány porosty invazního trnovníku akátu a podporována travní společenstva.

Pražínka z PředmostíPro vzbuzení zájmu návštěvníků a odborné veřejnosti je nezbytné věnovat pozornost popularizační části projektu. Knejzlíkovy sady byly v posledních desetiletích zanedbány zejména pro nezájem veřejnosti. Mimo jiné bude zpracována samostatná publikace, která bude v průběhu projektu dvakrát aktualizována o uskutečněné zásahy a dotisknuta, a na závěr projektu se uskuteční dvoudenní konference pro odbornou veřejnost s předcházejícím seminářem. Součástí popularizační části budou i exteriérové prezentační tabule „Pěškobus“, tj. 14 tabulí na sloupech z akátových kmenů. Klasické informační tabule spolek instaloval v roce 2012 za podpory ČSOP, ale návštěvníci lokality je málo čtou. Proto vznikl nápad „Pěškobus“ – netradiční turistika při které budou návštěvníci chodit podle jízdního řádu a číst informace o přírodě a projektu stylizované do jazyka městského. Zhotovení tabulí bude řešeno dodavatelsky. Záměr bude vhodně doplňovat stávající vlastivědnou stezku Předmostím až do pravěku.

Jednotlivá opatření realizovaná v rámci projektu

Kosení – bude prováděno ručně kosou na místě bez výřezu náletových dřevin, posečená travní biomasa bude na místě usušena, shrabána, slisována a odvezena mimo zájmovou lokalitu.

Sečení lehkou mechanizací – bude prováděno křovinořezem a ručně vedenou sekačkou, posečená travní biomasa bude na místě usušena, shrabána, slisována a odvezena mimo zájmovou lokalitu. Při sečení budou sečeny jednotlivé plochy postupně, aby vznikla mozaika posečených a nesečených ploch. Dále budou při sečení vynechávány neposečené plošky s hodnotnější vegetací jako pastva pro hmyz a úkryt pro drobné živočichy včetně chráněných a ohrožených druhů.

Pastva – bude prováděna na jednotlivých dílčích plochách jako jednorázová oplůtková pastva smíšeného stáda k obnově travního porostu v kombinaci se sečením daných ploch. Pastva bude prováděna dle standardů AOPK ČR, a to postupně, aby vznikla mozaika spasených a nespasených ploch.

pasení

Odstranění křovin – bude provedeno vyřezání náletových dřevin vyšších než 1 metr motorovou pilou, vyřezaná biomasa bude na místě poštěpkována a odvezena mimo zájmovou lokalitu, po vyřezání křovin budou frézou na pařezy zarovnány pařízky se zemí pro snadnější následné sečení ploch.

Odstranění výmladků dřevin – bude provedeno křovinořezem na plochách po vyřezaných dřevinách k potlačení zmlazení vyřezaných dřevin. Vyřezaná biomasa bude shrabána a odvezena mimo zájmovou lokalitu.

Likvidace invazních druhů dřevin – bude provedena motorovou pilou pro likvidaci trnovníku akátu a škumpy orobincolisté. Bezprostředně po vyřezání budou řezné plochy ošetřeny herbicidem v ředění. V následujících letech po výřezu budou plochy kontrolovány a případné výmladky dolikvidovány.

Řez a výsadba ovocných dřevin – budou provedeny motorovou pilou, vyvětvovací pilou případně nůžkami jako zdravotní a výchovný řez dle Standardů péče o ovocné dřeviny AOPK ČR. V rámci výsadeb budou použity dostupné staré místní odrůdy ovocných dřevin.

Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k  poškození zvláště chráněných druhů ve všech vývojových stádiích a poškození jejich biotopu. Při pracích budou ponechávány všechny stromy s dutinami a výletovými otvory (mimo invazní druhy dřevin), boudou ponechány hranice mrtvého dřeva u paty vybraných ovocných stromů pro podporu hmyzu a úkryty pro drobné živočichy (např. ještěrka obecná), dále budou ponechány torza starých stromů (zejména starých třešní s ohledem na výskyt krasce třešňového Anthaxia candens). Dále budou na plochách ponechány solitérní keře jako hnízdiště a potrava pro ohrožené a chráněné druhy živočichů. Na vybraných místech bude uložena část dřevní biomasy. Práce na údržbě dřevin budou prováděny mimo hnízdní sezónu a před provedením prací budou provedeny průzkumy s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů (např. výskyt saproxylického hmyzu). Následná péče o mladé ovocné stromky po jejich vyřezání z křovin a u vybraných naroubování (štěpování) obsahuje každoroční výchovné zastřižení větví nebo řez, odstranění výmladků na kmeni a u kořenů, úprava ochrany proti okusu.

Rozpočet projektu v tis. Kč

POLOŽKA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CELKEM
S DPH 
 zpracování dokumentace 165,0       165,0
 technika nákup 1218,0       1218,0
 materiál a pomůcky 192,0       192,0
 průzkumy  50,0    100,0  
 náklady na propagaci  200,0     85,0 285,0
 management dodavatelsky 380,1 757,6 792,1 279,4  135,7  61,7  12,4 2419,0 
 management svépomocí 916,5 818,7 795,8 813,2 792,1 709,2 560,5 5406,0
 CELKEM 2871,6 1826,3 1587,9 1092,6 927,8 870,9 657,8 9835,0
 z toho předpoklad město Přerov 82,7 332,0 296,2 221,9 197,2 188,6 158,7 1475,311.10.2017 12:20:48 | přečteno 1262x | Ing. Jana Pivodová

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49959303
Za týden: 191372
Za den: 53985
Online návštěvníků: 1310
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load