Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Informace pro vlastníky lesů

Informace o ochraně lesů proti kůrovcům Obecné povinnosti vlastníků lesů

Kůrovec, obrázek se otevře v novém okněNa tomto obrázku lze zcela názorně vidět velmi silné napadení kůry smrku lýkožroutem smrkovým. Ná kůře stojících stromů se vedle závrtových otvorů objevují malé hromádky tmavohnědých drtinek. Po náletu kůrovců dochází také k barevným změnám jehličí, které světlá, postupně rezne a opadává. Současně začíná v místě primárního náletu opadávat kůra.

Nejvýznamnějšími kůrovci na smrku - lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý jsou ve smyslu ust. § 3 vyhl. 101/1996 Sb.v platném znění kalamitními škůdci, při jejichž přemnožení je povinnen každý vlastník napadeného lesa přijímat obranná opatření. Pouze souhrn kombinací účinných postupů může zabránit dalšímu rozšíření tohoto škůdce. 

Nejvýznamnějšími kůrovci na smrku, obrázek se otevře v novém okně

prostorové rozmístění jednotlivých druhů, obrázek se otevře v novém okněV případě napadení lýkožroutem severským je třeba věnovat značnou pozornost vizuálnímu vyhledávání, neboť brouci napadají horní část koruny, takže není možné zjistit u stojících stromů závrtové otvory ani drtinky na kořenových nábězích.

Obrázek znázorňuje prostorové rozmístění jednotlivých druhů kůrovců na smrku.Článek ikona souboruDoporučené technologické postupy při ochraně lesa proti kůrovcům podá informace o doporučených technologických postupech na ochranu lesa před kůrovci, jako velmi škodlivými biotickými činiteli zejména na smrkových porostech. Tyto informace vám komplexně objasní metody k ochraně vašich lesních porostů a současně pomohou splnit závazné nařízení ministerstva zemědělství - viz výše.

Webové stránky Ministerstva zemědělství podávájí zásadní informace o možnostech poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v daném roce. Na příspěvek není právní nárok, poskytuje se do vyčerpání finančních limitů daných státním rozpočtem ve smyslu stanovených závazných pravidel na daný rok.

Upozornění pro vlastníky lesů:

 1. Ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů  je vlastník lesa povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech. Souhrnné údaje musí vlastník lesa za uplynulý rok předat orgánu státní správy lesů (zde Magistrát města Přerova, odbor Odbor stavebního úřadu a životního prostředí) vždy do konce měsíce března následujícího roku. 
 2. Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s OLH (odborný lesní hospodář)

Povinnosti a oprávnění OLH:

 • Zabezpečuje vlastníku odbomou úroveň hospodaření v lese
 • Poskytuje poradenskou činnost
 • Vyjadřuje se k těžbě v případě hospodaření bez převzatých osnov
 • Vyjadřuje se k žádosti o odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa, součinnost s vlastníkem při zpracování projektů zalesnění na pozemky prohlášené za pozemky určené k plnění funkce lesa
 • Soustřeďuje podklady a vede evidenci o prováděných odborných úkonech a činnostech
 • Poskytuje poradenskou činnost v oblasti dotací a potvrzuje provedení dotovaných výkonů

Výběr z povinností vlastníka lesa (§ 25,31,32,33,40 zákona č. 289/95 Sb., o lesích v platném znění)

 • Pro vlastníka o výměře do 3 ha, který převezme osnovu, se stává závazná nepřekročitelnost celkové výše těžeb. Vlastník lesa nad 3 ha lesa musí dodržet také podíl (%) melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Pro státní a obecní lesy je navíc závazná povinnost provést naléhavé výchovné zásahy v porostech do 40 let věku.
 • Obnovovat a vychovávat lesní porosty tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala odolnost a plnění funkcí lesa
 • Velikost holé seče nesmí překročit 1 ha a její šíře dvojnásobek průměrné výše těženého porostu (u exponovaných stanovišť jednonásobek). Šíře není omezena při domýcení porostních zbytků menších 1 ha
 • Nesmí úmyslnou těžbou silně prořeďovat porost (snižovat zakmenění pod 7)
 • Nelze přiřazovat holou seč k nezajištěným plochám, pokud by souvislá výměra přesáhla 1 ha a šířka dvojnásobek průměrné výšky porostu bez ohledu na vlastnickou hranici
 • Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku
 • Vlastník je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les
 • Je zakázáno provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších 80 let
 • Vlastník je povinen vést hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení osnova o provedené obnově lesa. Souhrnné údaje předá orgánu státní správy do konce března za uplynulý rok.
 • Je povinen chránit les před znečišťujícími látkami. Používat v lese výhradně biologicky odbouratelné oleje a kapaliny.
26.5.2011 14:18:01 - aktualizováno 13.10.2014 12:16:34 | přečteno 2028x | Mgr. Marek Herman

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 358796
Za den: 53266
Online návštěvníků: 1014
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load