Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Lesy

Nejčastější dotazy 

Kdo se stará o městské lesy?

Jedná se zejména o lesní komplexy Žebračka a Svrčov (mimo správní území města Přerova), které jsou ve vlastnictví Statutárního města Přerova. Prvky výkonu práv provádí k tomu pověřený Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr. Lesní hospodaření zabezpečují TSMPr, s.r.o.

Chcete pokácet strom na lesním pozemku, který je nahnutý a hrozí pádem mimo les?

V případě dřevin rostoucích z lesa, které hrozí pádem a tím způsobením škody na majetku nebo zdraví osob, lze požádat orgán státní správy lesů o povolení kácení a to pak provést na svůj náklad. Problematika je řešena v ust. §22 lesního zákona. Pro současně zastavěné území města Přerova se žádost podává u

- MMPr,  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Kdo může kácet stromy na lesním pozemku?

Těžbu dříví provádí vlastník lesa nebo nájemce lesa, případně jiná osoba s výjimkou udělenou vlastníkem lesa. Pro jiné osoby je v lese zakázáno těžit stromy a keře nebo je poškozovat. Těžba dřeva se řídí přísně stanovenými pravidly v lesním zákoně (§33). Pro informaci volejte

- MMPr,  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Chcete si v lese rozdělat oheň?

Tato činnost, pokud na ni vlastník lesa neudělil výjimku z lesního zákona, patří mezi zakázané činnosti v lese. Zejména v letním období za sucha toto může být příčinou lesního požáru, a tím vzniku značných škod na lesích a životním prostředí. Zákaz vyplývá z §20 lesního zákona. Toto se vztahuje i na vzdálenost do 50 m od okraje lesa. Zákaz se nevztahuje na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření vlastníků a nájemců v lese (např. pálení zbytků dřevin po těžbě).

Kdo může vstupovat do lesa?

Každý má právo vstupovat do lesa (právo obecného užívání lesa), a to na vlastní nebezpečí a v lese si počínat tak, aby nezpůsobil škodu nebo neztížil hospodaření v lese, a dbát pokynů vlastníka nebo nájemce lesa, příp. jeho zaměstnanců.

Kam nelze v lese vstupovat?

Do porostů, kde se provádí těžba, manipulace a doprava dřeva z důvodu značného rizika úrazu nebo usmrcení. Dále do míst oplocených (tzv. oplocenky) sloužících k ochraně vysazených sazenic lesních dřevin před škodami zejména zvěří, do míst označených zákazem vstupu, který nařídil orgán státní správy lesů pro odvrácení hrozícího nebezpečí (např. narušená stabilita porostu po větrné nebo sněhové kalamitě, riziko vzniku požárů v letním období a další).

Lze v lese jezdit motorovým vozidlem, na kole, na koni nebo lyžích?

Vjezd do lesa a stání motorových vozidel v lese je zakázáno, pokud k tomu neudělí vlastník lesa výjimku z tohoto zákazu. Na kole, na koni, lyžích nebo saních lze v lese jezdit pouze po lesních cestách a vyznačených trasách. Mimo lesní cesty a trasy je zakázáno vjíždět do lesa z důvodu možného poškození podrostu, sazenic a z důvodu narušení půdního krytu v lesních porostech. Přísnější pravidla platí v NPR Žebračka. Pro informaci o zvláštních podmínkách v rezervaci volejte

- MMPr,  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Lze oplotit les?

Lesním zákonem je zakázáno oplocovat les z důvodu vlastnických nebo za účelem omezení obecného užívání lesa. Les, resp. pouze jeho část, lze oplotit jen za účelem zřízení lesních školek pro pěstování a ochranu sazenic lesních dřevin, oplocení (tzv. oplocenky) chránící nově vysazené části lesa před poškozením zvěří, při zřízení obor a farmových chovů zvěře.


9.10.2014 10:49:41 | přečteno 3230x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49980676
Za týden: 392400
Za den: 81855
Online návštěvníků: 1187
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load