Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Odpady

Nejčastější dotazy

Které složky komunálního odpadu v domácnosti třídíme a kam je odkládáme?

Vytříděné využitelné složky komunálního odpadu

 1. PAPÍR odkládáme do kontejnerů modré barvy nebo do kontejnerů s modrým víkem. 

  Patřísem: noviny, časopisy, sešity, knihy bez vazby a desek z PVC, kancelářský papír, reklamní letáky, rozložené krabice a obalový papír (neznečištěný), karton.

  Nepatřísem: vícevrstvé materiály (např. nápojové kartony), kopíráky, voskový a pauzovací papír, papíry znečištěné od olejů a potravin, hygienicky závadný papír (např. použité papírové kapesníky, pleny, obvazy apod.).

 2. SKLO odkládáme do kontejnerů zelené barvy nebo do kontejneru se zeleným víkem. 

  Patřísem: tabulové sklo, sklenice a skleněné láhve, skleněné střepy.

  Nepatřísem: lepená skla (autoskla), drátěné sklo, televizní obrazovky, zrcadlo, zářivky, výbojky a žárovky, porcelán, keramika, kamenina, sklo znečištěné chemickými látkami apod.

 3. PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONYodkládáme do kontejnerů žluté barvy nebo do kontejnerů se žlutým víkem.

  Patřísem: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD, plastové hračky. Dále zde patří nápojové kartony, např. krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků. 

  Nepatřísem: plastové obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. Dále zde nepatří měkké sáčky např. od kávy a různých potravin v prášku, nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin. Nezapomeňte PET-láhve a nápojové kartony před vhozením do kontejneru sešlápnout! 

 4. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD odkládáme do kontejnerů a popelnic hnědé barvy. 

  Patří sem: odpad rostlinného původu, nastříhané větve, tráva, listí, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, seno, sláma, použité čajové sáčky, hlína z květináčů, piliny, hobliny, dřevěný popel, seno, sláma, skořápky z vajec a ořechů.

  Nepatří sem: zbytky jídla, oleje a tuky, uhynulá zvířata, zvířecí exkrementy, použité papírové kapesníky a pleny, mléčné výrobky, zbytky masa a výrobky z něj, ryby a výrobky z nich, dřevotříska, popel z uhlí, smetky z chodníku, textil, vytříděné složky papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady.

 5. JEDLÉ OLEJE A TUKY odkládáme do zelených nádob s oranžovým víkem. 

  Patří sem: použité oleje a tuky z domácností (např. fritovací oleje), ztužené jedlé tuky.

  Nepatří sem: technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny. 

  Tuky a oleje do nádob vhazujte v uzavřených PET láhvích.

 6. TEXTIL odkládáme do kontejnerů bílé barvy. 

  Patří sem: oděvy, textil, obuv, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, kabelky, tašky, batohy, hračky plyšové i dřevěné.

  Nepatří sem: koberce, matrace, silně znečištěný a mokrý textil. Textilie se do kontejnerů vkládají v zavázaných igelitových pytlích nebo taškách, boty nejlépe svázané po párech.

Nebezpečné složky komunálního odpadu

Jsou to odpady, které jsou běžně produkovány v domácnosti, obsahující jedovaté či jinak škodlivé látky, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Patří zde např. nepoužitelné léky, staré barvy a ředidla, vyjeté oleje, pesticidy, fotochemikálie, plechovky od barev, apod. Místa, kam tyto odpady můžeme odevzdat, jsou:

 • Sběrné dvory v areálu TSMPr, s.r.o., Na hrázi 17 a v areálu bývalých želatovských kasáren v ulici Gen. Fajtla. 
  Provozovatel: TSMPr, s.r,o., Na hrázi 17, 750 02 Přerov I-Město. 

  Do sběrných dvorů odkládají nebezpečné odpady občané s trvalým pobytem v Přerově ZDARMA (po předložení průkazu totožnosti), podnikatelé platí poplatek. 
  Telefon: Sběrný dvůr Na hrázi 17 - 581 291 189, sběrný dvůr ul. Gen. Fajtla (areál bývalých želatovských kasáren) – 725 952 710.
  Provozní doba ve sběrných dvorech: pondělí až pátek od 6.00 – 17.00 hod., sobota od 8.00 - 12.00 hod., neděle od 12.00 - 16.00 hod.
 • V místních částech Přerov III až XIII při mobilním sběru, který se provádí dvakrát ročně (jaro, podzim) podle předem stanoveného časového harmonogramu. Technicky je mobilní sběr realizován tak, že speciálně vybavené vozidlo stojí ve stanoveném čase na předem určených zastávkách, kde školená obsluha odebírá od občanů nebezpečné odpady. Podrobné informace o zastávkách mobilního sběru, datu a času přistavení speciálních vozidel obdrží každá domácnost v příslušné místní části v letáku doručeném do schránky. Informace jsou zveřejnovány také na webu města a technických služeb.

Směsný komunální odpad (tzv. zbytkový odpad)

Je to zbytková část komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění všech využitelných složek komunálního odpadu (papíru, skla, plastů, nápojových kartonů), dále textilu, jedlých olejů a tuků, objemného odpadu a nebezpečného odpadu. Jedná se např. o popel, smetí, odpady z kuchyně, znečištěný papír a plasty, apod. Zbytkový odpad odkládáme do kontejnerů šedé nebo černé barvy o objemu 1100 litrů, které jsou převážně umístěny na stálých veřejně přístupných stanovištích nebo do popelnic o objemu zpravidla 110 litrů nebo 120 litrů.

Nepatří sem: látky tekuté, prchavé, snadno zápalné a výbušné, uhynulá zvířata a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob.

Směsný komunální odpad je odstraňován na skládce KO v Přerově - Žeravicích.

Objemný odpad

Je to část komunálního odpadu obsahující věci, které nelze vzhledem k jejich rozměrům, hmotnosti či objemu ukládat do běžně používaných kontejnerů a popelnic. Objemný odpad nesmí být odkládán k nádobám určeným na komunální odpad, které jsou zpravidla umístěny na veřejně přístupných stanovištích.Objemný odpad odkládejte do velkoobjemových kontejnerů a do sběrných dvorů.

Patří sem: vyřazené kusy nábytku, umývadla, obaly větších rozměrů, matrace, koberce, podlahová krytina, apod.

Nepatří sem: stavební odpady, nebezpečné odpady, elektrozařízení jako např. lednice, televizory, počítače, monitory, pračky, drobné elektro, pneumatiky, akumulátory a baterie, které patří do místa zpětného odběru ve sběrných dvorech.

Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány na určených místech na jaře a na podzim dle stanoveného harmonogramu. Harmonogram najdete:

 • v měsíčníku Přerovské listy
 • na webu TSMPr
 • na webu MMPr

Mimo termín přistavování velkoobjemových kontejnerů si lze tyto kontejnery objednat u TSMPr, s.r.o. Objemný odpad lze rovněž odvézt přímo na skládku KO v Přerově - Žeravicích. Za uložení odpadu na skládku komunálního odpadu občané trvale bydlící v Přerově neplatí.

Provozní doba na skládce: pondělí - pátek 6.00 - 14.00 hod., provozovatel: TSMPr, s.r.o., Na hrázi 17, 750 02 Přerov I-Město, telefon na skládku: 602 500 627. 

Co s odpadem ze zahrádek a biologicky rozložitelným odpadem z domácnosti?

Sběr biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek a domácností je v Přerově prováděn prostřednictvím hnědých odpadových nádob, které jsou rozmístěny na stálých veřejně přístupných stanovištích a u rodinných domů. Někteří občané využívají rovněž kompostéry a kompostovací sila, které obdrželi od města zdarma. K odkládání odpadu rostlinného původu jsou také určeny sběrné dvory v areálu technických služeb a v areálu bývalých želatovských kasáren.

Odpad ze zahrádek lze spalovat pouze za podmínky, že se jedná o suchý rostlinný materiál a že jsou k tomu vhodné povětrnostní podmínky, aby nedocházelo k obtěžování obyvatelstva kouřem či zápachem.

Co se stavebním odpadem?

Je to odpad, který vzniká při rekonstrukcích domů, bytů nebo při demolici objektů. Tento odpad se nepovažuje za komunální odpad a nelze jej tudíž odkládat do nádob a na místa určená pro jednotlivé složky komunálního odpadu. Stavební odpady můžete na území města Přerova nabídnout k recyklaci na:

 • Recyklační závod v Přerově-Lověšicích, ulice Mírová 
  Provozní doba: pondělí - pátek 7.00 - 15.30 hod., provozovatel: RESTA DAKON, s.r.o., ul. Mírová, 750 02 Přerov-Lověšice, telefon: 608 855 308, 602 500 705.
 • Recyklační dvůr v Přerově-Předmostí (Žernavá)
  Provozní doba: pondělí - pátek 7.00 – 15.30 hod., provozovatel: Koop Agro FM, s.r.o., Petřivalského 1, Přerov, telefon: 606 292 057.

DŮLEŽITÉ: Stavební odpad nesmí obsahovat azbest!

Jak naložit se stavebním odpadem obsahujícím azbest?

Azbest patří mezi karcinogenní látky. Obsahuje jej např. eternit, donedávna používaný jako střešní krytina, azbestocementová vlnitá krytina nebo azbestocementové potrubí kanalizačních stoupaček v bytových domech. Je nutné zajistit, aby se nedostal mezi ostatní stavební odpad. Při manipulaci s tímto odpadem je třeba:

 • používat speciální ochranné pomůcky (např. respirátory),
 • zamezit mechanickému narušení azbestocementových výrobků (v žádném případě nelámat, neřezat, neshazovat ze střechy!),
 • v průběhu odstraňování tohoto druhu odpadu nevětrat okny v domě,
 • zamezit šíření azbestových vláken (zakrýt kontejner, přívěs, na kterém je tento odpad přepravován),
 • předávat tento odpad pouze osobě, která je oprávněna s azbestovým odpadem nakládat (nejblíže - skládka nebezpečných odpadů Hradčany, tel.: 581 791 210, provozní doba pondělí - pátek od 7.00 do 15.30 hod.).

Co s kovovým odpadem?

Jde o veškerý kovový odpad, který vznikne z domácností (např. železo, ocel, barevné kovy, směsné kovy apod.). Můžete jej odevzdat ve sběrných dvorech nebo ve výkupnách sběrných surovin: 

 • Sběrný dvůr, ul. Na Hrázi 17 a sběrný dvůr, ul. Gen. Fajtla (areál bývalých želatovských kasáren)Provozní doba: pondělí - pátek 6.00 – 17.00 hod., sobota 8.00 – 12.00 hod., neděle 12.00 – 16.00 hod. Provozovatel: Technické služby města Přerova, Na Hrázi 17, 750 02 PřerovTelefon: 581 291 189 (sběrný dvůr Na Hrázi), 725 952 710 (sběrný dvůr želatovská kasárna)
 • Sběrna Přerov, ul. Velká DlážkaProvozní doba: pondělí – neděle 6.30 - 15.30 hod., sobota 8.00 - 12.00 hod.
  Provozovatel: PRAGOMETAL MORAVIA s.r.o., Velká Dlážka 1984, 750 02 Přerov Telefon: 581 250 580.
 • Sběrna Přerov, Tovačovská 2966 (areál Přerovských strojíren)
  Provozní doba: pondělí - pátek 6.00 - 16.00 hod., sobota 8.00 - 12.00 hod., Provozovatel: MODIT, spol. s r.o., 751 12 Pavlovice u Přerova 3. Telefon: 581 211 338 (provozovna Pavlovice u Přerova), 606 693 790, 602 119 302.
 • Sběrna Přerov, ul. Kojetínská
  Provozní doba: pondělí 7.00 – 17.00 hod., úterý – pátek 7.00 – 15.00 hod., sobota 7.00 – 12.00 hod.
  Provozovatel: SBĚRNÉ SUROVINY TOMEČEK s.r.o., Hranická 84/25, 751 24 Přerov II – Předmostí
  Telefon: 581 209 280, 731 580 037.

Co s autovrakem?

Podle zákona o odpadech je autovrakem každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem. Autovraku se lze zbavit pouze předáním osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. 

Nejblíže jsou to:

 • Sběrna Přerov, Tovačovská 2966 (areál Přerovských strojíren) Provozní doba: pondělí - pátek 6.00 - 16.00 hod., sobota 8.00 - 12.00 hod. Provozovatel: MODIT, spol. s r.o., 751 12 Pavlovice u Přerova 3 Telefon: 581 211 338 (provozovna Pavlovice u Přerova), 606 693 790, 602 119 302.
 • Sběrna Přerov, ul. Velká Dlážka Provozní doba: pondělí – neděle 6.30 - 15.30 hod., sobota 7.00 - 12.00 hod.
  Provozovatel: PRAGOMETAL MORAVIA s.r.o., Velká Dlážka 1984, 750 02 Přerov Telefon: 581 250 580.

DŮLEŽITÉ:K žádosti o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel je vždy potřeba Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu MMPr doložit„Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“.

Co s nepoužitelnými léky?

Nepoužitelné léky včetně jejich obalů jsou nebezpečným odpadem a nelze je odkládat do nádob na směsný komunální odpad. Lze je odevzdat:

 • ve všech lékárnách na území města Přerova,
 • do sběrných dvorů v areálu TSMPr, s.r.o., Na hrázi 17 a v areálu bývalých Želatovských kasáren ul. Gen. Fajtla,
 • při mobilním sběru nebezpečných odpadů (v místních částech).

Co s nepotřebným šatstvem, obuví, hračkami, nábytkem a jinými věcmi z domácností?

Tyto pro nás již nepotřebné věci lze odevzdat charitativním organizacím, kde mohou posloužit sociálně potřebným lidem. V Přerově lze tyto věci odevzdat na těchto místech:

 • Český červený kříž- oblastní spolek Přerov, ul. U Bečvy 1, telefon: 581 204 828
  Zde můžete odevzdat čisté a nepoškozené lůžkoviny, přikrývky a šatstvo (šatstvo ne starší deseti let).
 • Oblastní charitaPřerov, ul. 9. května 82, Přerov, telefon: 581 204 717
  Sběrná místa oblastní charity Přerov: farní garáž vedle kostela v Přerově-Předmostí, ul. Hranická (dětský charitativní šatník).
  Sběr probíhá každé pondělí a čtvrtek od 15.30 do 17.00 hod. (v zimním období a době letních prázdnin zavřeno).

Na těchto sběrných místech můžete odevzdat čisté a nepoškozené šatstvo, obuv, hračky, školní potřeby, povlečení, přikrývky. Oblastní charita Přerov rovněž přijme použitý nábytek v dobrém stavu (po předchozí domluvě a prohlídce pracovníkem charity).

Co je zpětný odběr výrobků a co tam patří?

Zpětným odběrem se rozumí bezplatné odebírání některých výrobků na místě k tomu výrobcem určeném. Zpětný odběr se vztahuje na tyto výrobky:

 1. výbojky a zářivky
 2. pneumatiky
 3. baterie a akumulátory
 4. elektrozařízení pocházející z domácností.

Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která tyto výrobky vyrábí nebo uvádí v ČR na trh (povinná osoba). Tato povinná osoba musí prostřednictvím posledního prodejce zajistit, aby byl spotřebitel informován o způsobu zpětného odběru těchto použitých výrobků. Poslední prodejce má povinnost při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele (kupujícího) o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. Pokud tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně (prodejně), a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

Co s elektrozařízením pocházejícím z domácností?

Např. televizory, počítače, monitory počítačů, tiskárny, rádia, chladničky, elektrické nářadí, hračky apod. jsou výrobky, které podléhají zpětnému odběru. Pokud kupujete nové elektrozařízení, je poslední prodejce povinen vám zajistit možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení, a to v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. Staré elektrozařízení můžete odevzdat též ve sběrných dvorech v areálu TSMPr, s.r.o., Na hrázi 17 a v areálu Želatovských kasáren ul. Gen Fajtla.

Kdo platí poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem?

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ a ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Kde si mohu zajistit odpadovou nádobu k domu, případně výměnu poškozené nádoby?

U provozovatele systému, tj. TSMPr s.r.o.

Mohu jako podnikatel odkládat odpad do nádob na komunální odpad?

Zákon o odpadech umožňuje původcům odpadů (podnikatelům), kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu ze své činnosti, zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem, a to na základě smlouvy s obcí. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. V Přerově se podnikatelé do systému nakládání s komunálním odpadem nezapojují.

Objevili jste nepovolenou (černou) skládku?

Oznamte tuto skutečnost osobně, písemně nebo telefonicky - MMPr, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Vidíte někoho odkládat odpad na místa, která k tomu nejsou určena?

Pro rychlý zásah volejte Městskou policii Přerov,

nebo zapište datum, hodinu, případně druh odkládaného odpadu, u vozidel poznávací značku, barvu a typ vozidla (vhodné je pořízení fotodokumentace) a oznamte to:

- MMPr, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Co s odpadem ze septiků a žump?

Fekálie, tedy obsahy septiků (kal) a žump (odpadní voda) nelze přímo vyvážet na zemědělskou půdu zejména kvůli nebezpečí šíření nákazy a rovněž pro nedostatečnou kontrolu cizorodých látek. Na zemědělskou půdu lze použít jen „upravený kal“ tj. kal, který byl podroben biologické, chemické nebo jiné vhodné úpravě, kdy se významně sníží obsah patogenních organizmů v kalech a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací. Jediným řešením je přímé napojení na kanalizaci nebo odvoz odpadních vod do čistírny odpadních vod (ČOV). To lze zajistit např. u VaK Přerov.

 

8.7.2008 13:52:16 - aktualizováno 30.3.2017 11:18:46 | přečteno 5829x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 356640
Za den: 50975
Online návštěvníků: 1272
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load