Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Příroda a veřejná zeleň

Ráno po dešti, obrázek se otevře v novém okně

Zeleň ve městech, ve volné krajině i v lesích je pro svou nenahraditelnou ekologickou, hygienickou i estetickou funkci chráněna řadou právních předpisů. Nejdůležitějšími z nich jsou zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů a zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ochranou přírody a krajiny se podle zákona č.114/1992 Sb. rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny. Nově se zde objevují i pravidla související s ochranou soustavy zvané Natura 2000.

Smyslem této soustavy je zachovat biologickou rozmanitost v rámci celé Evropské unie prostřednictvím ochrany vybraných druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť, které jsou nejvíce ohroženy lidskou činností nebo patří k tomu nejvzácnějšímu, co se v rámci EU zachovalo.

Do seznamu evropsky významných lokalit, které jsou součástí soustavy Natura 2000, je navrženo i území národní přírodní rezervace Žebračka (vyhlášena r.1949 v původní rozloze 234,9 ha, nově vyhlášena r.2007; 228 ha), které představuje unikátní pozůstatek původně rozsáhlých lužních lesů v údolní nivě Bečvy. Kromě Žebračky se na území města Přerova (k.ú. Popovice u Přerova) nachází ještě jedno zvlášť chráněné území - přírodní památka Na Popovickém kopci (vyhl. r.1949; 3,32 ha) s ostrůvkem vzácné suchomilné a teplomilné stepní flóry. Zvláštní ochrany ve smyslu zákona požívá na území města také  památný strom  - jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) na  tř. 17. listopadu.

Městský park Michalov, obrázek se otevře v novém okněKromě zvláště chráněných částí přírody je v Přerově registrováno pět významných krajinných prvků, což jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Jsou to: městský park Michalov v k.ú. Přerov (zaregistrován v r.1994), vápencové zmoly v k.ú. Žeravice, (reg. r.1996), Malá lipová v k.ú. Žeravice (reg. r.1996), Skalice v k.ú. Žeravice (reg. v r.1996) a unikátní exemplář břečťanu popínavého (Hedera helix L) v k.ú. Přerov (reg. r.2001).

Jasan ztepilý, obrázek se otevře v novém okněOchraně podléhají i veškeré stromy a keře, ovocné i okrasné, a to bez ohledu na to, zda byly záměrně vysazeny, nebo se jedná o tzv. nálety. Dřeviny jsou majetkem vlastníka pozemku a péče o ně je jeho povinností. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody. Povolení ke kácení lze vydat pouze ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Kácení dřevin se provádí zpravidla mimo jejich vegetační dobu (od 1.11 do 20.3.). Péče o dřeviny rostoucí na lesních pozemcích, jakož i ochrana lesa  jako takového a hospodaření v něm, se řídí lesním zákonem, a to v závislosti na kategorii lesa.

Statutární město Přerov má přibližně 148 ha ploch veřejné zeleně. Sem patří především městské parky, zeleň podél komunikací, na sídlištích a další sadovnicky upravené veřejně přístupné plochy. Správně zvolená a udržovaná městská zeleň plní kromě své ekologické a estetické funkce i důležitou úlohu při ochraně lidského zdraví. Zmírňuje účinky hluku z dopravy a významně snižuje možnost opakovaného zviřování prachu do ovzduší. Na 106 ha veřejné zeleně, včetně největšího městského parku Michalov a zeleně v místních částech, provádějí správu a údržbu TSMP, s.r.o. Na zbývajících 42 ha společnost Konvička služby, s.r.o. Užívání veřejné zeleně na území města Přerova je upraveno obecně závaznou vyhláškou č.3/2004, o čistotě a o ochraně veřejné zeleně.

Další informace:


Laguna, obrázek se otevře v novém okně

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 19730
Za týden: 383598
Za den: 61926
Online návštěvníků: 952
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load