Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Spalovna a „vynalézavost“ politiků ODS-ČSSD (6.3.2012)

Názor občana - odpady

Zveřejněné názory občanů se nemusejí shodovat s názory radnice. Neprošly jazykovou ani stylistickou úpravou.

Ačkoli je „efektivnost“samostatného spalování odpadů ve spalovnách zjednodušeně srovnatelná s „efektivnosti“ výroby biopaliv („Litr biopaliva za dva litry nafty.“), lze z veřejně přístupných informací vydedukovat, že tito zástupci lidu rozjíždí v ČR další „zelený“ dotační byznys. Co na tom, že z jiného „zeleného“ byznysu, fotovaltaického a biopalivového, jsme se ještě nestačili vzpamatovat a hned tak ani nevzpamatujeme… 

Jak nám bylo na únorovém zastupitelstvu prezentováno krajským náměstkem Horákem, k prosazení vybudování sítě všeobecně ztrátových spaloven odpadů po celé ČR si již nyní politici ODS-ČSSD připravili několik trumfů do „rukávu“,.

Ministerstvo průmyslu poskytne bonusy za výrobu „zelené“ energie, ministerstvo životního prostředí připraví zvýšení poplatků za komunální odpad na 1500 Kč/os., a o zbytek investičních dotací se podojí EU a rozpočty krajských a městských samospráv. Nechybí samozřejmě ani manuál jak vést „profesionálně“ veřejná projednávání, jak nebývá doceněn význam těch správných „nositelů názorů“, apod.

Prostudujte si propagandistický materiál. „Energetické využití odpadů“
http://www.odpadoveforum.cz/prilohy/Priloha5.pdf
Do „dokonalosti“ je doveden i web www.odpadjeenergie.cz

Stavět spalovnu v Přerově pod ušlechtilou záminkou využití odpadů pro výrobu „zeleného“ tepla a elektrické energie je velmi neuvážené… výstižněji řečeno, sprosté a bezohledné vůči jeho obyvatelům.

Nepotřebujeme čekat na žádnou studii proveditelnosti, abychom si nedokázali odpovědět na základní otázku, zda skutečně neexistují jiné smysluplnější varianty řešení. Vždyť všichni kolem sebe dnes a denně spatřujeme jak stávající zatížení životního prostředí v Přerově přestává být pro nás již únosné.

Např. na stránkách http://arnika.org/priklady-odpadoveho-hospodarstvi-ze-zahranici-2 naleznete odkazy na projekt „Nespaluj a recykluj“ kde je uvedeno mnoho příkladů evropských regionů, ve kterých se místní samosprávy velmi úspěšně vydaly jinou cestou, než je podpora spalování a skládkování a nezablokovaly si tak prostor pro další zvyšování míry recyklace po využití odpadu jako paliva.

COVAR 14 – Itálie Během 2 let zde snížili produkci směsného komunálního odpadu o 40 %, současně zhruba o stejnou hodnotu zde zvýšili recyklaci, Belgie – Flandry patří mezi nejúspěšnější země v odpadovém hospodářství v Evropě. Recyklují zde přes 70 % odpadů….

Budete-li pátrat dál, odborníci z přerovských strojíren Vám např. potvrdí, že v okrese Přerov se nachází jedna z nejmodernějších evropských cementáren. V Hranicích byly investovány značné finanční prostředky do účinných filtrů, modernizace provozu a plné automatizace. Před cca deseti léty byly vytvořeny technické podmínky pro spalování alternativních náhradních paliv na bázi komunálních odpadů.

Bohužel do dnešního dne nebyl v Olomouckém kraji zájem na využití těchto možností. A tak se v hranické cementárně spaluje komunální odpad města Ostravy. Firma OZO Ostrava vybudovala výrobní linku na přípravu alternativního paliva a zpracovává komunální odpady pro výrobu certifikovaného paliva PALOZO.

A co nám ona studie proveditelnosti zadaná krajem doporučí? Nepochybně obdobu návrhu na vybudování spalovny odpadů v Jihlavě a je upřímně na co se „těšit“. http://arnika.org/spalovny-odpadu-v-jihlave

  • má vyrůst nová obří spalovna komunálních odpadů o kapacitě až 150 tisíc tun spálených odpadů za rok.
  • překladiště byla navržena na kapacitu 120 000 tun odpadu ročně
  • přímým svozem by mělo pak být do spalovny sváženo 30 000 tun odpadu
  • Firma FITE ve studii navíc nedoporučila využití železniční dopravy pro svoz odpadu. Návrh tedy počítá s maximální silniční dopravou odpadu

Spalování komunálních odpadů v cementárnách

Je nezpochybnitelným faktem, že ve starých členských zemích EU je ZÁSADNĚ preferováno spalování alternativních paliv připravených na bázi komunálních a průmyslových odpadů v cementárnách před spalováním ve spalovnách, byť ryze účelově nazývaných Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO).

Znovu je třeba zejména laické veřejnosti vysvětlit, proč je případné spalování odpadů v cementárnách násobně prospěšnější než ve spalovně odpadů.

Energetické využití komunálních odpadů pro výrobu tepla a elektrické energie ve spalovně ZEVO je výrazně nižší než energetické využití v cementárně, kde částečně nahrazuje černé uhlí používané pro výpal slinku.

Je to dáno především dokonalým spalováním, kdy teplota společného spalování uhlí a alternativního paliva (odpadu) je cca 2000°C. a teplota potřebná pro slinování surovinové moučky v portlandský slinek je cca 1500°C. Vysoké teploty spalin po dlouhou dobu zaručují dokonale spálení všech nebezpečných látek jako je například PCB.

Spaliny v nejmodernějších cementárnách prochází přes rotační pec, kalcinátor a systém několika cyklónových odlučovačů proti toku surovinové moučky jejíž hlavní složkou je vápenec. Při slinování, kdy surovinová moučka je roztavena, jsou veškeré prvky obsažené v palivu jako je například síra, železo, hliník a těžké kovy pevně zavázány do krystalické mřížky slinku.

Na rozdíl od spalovny ZEVO se v cementárně nevytváří toxický odpad - struska a popel.

Systém cyklónových odlučovačů, kde spaliny jsou v intenzivním styku s rozkládajícím se vápencem a pohybují proti toku suroviny, funguje jako účinný filtr k zachycení kyselých součástí (SO2, HF, HCl) kouřových plynů. Dochází k rychlému zchlazení spalin a je tak zabráněno zpětné syntéze a k tvorbě např. dioxinů.

Odpady jako alternativní paliva pro cementářskou rotační pec jsou využívány komplexně, jejich energetický obsah slouží k částečné náhradě standardních paliv a jejich popel zase jako částečná náhrada přírodních surovin. Pro spalování alternativních paliv na bázi průmyslových a komunálních dopadů musí být splněna přísná kriteria. Při nedodržení těchto parametrů by mohlo dojít v cementárně k značným škodám v řádů milionů přerušením výroby z titulu vadného paliva. Provoz výpalu slinku je plně automatizován a palivo průběžně kontrolováno. Při spalování alternativních paliv na bázi odpadů nedochází ke zvýšení emisí což bylo několikrát prokázáno spalovací zkouškou a měřením emisí. Naproti tomu vybudováním nové spalovny VŽDY dojde ke zvýšení emisí v daném území.

Více „Současná paliva v cementářském průmyslu“ http://www.odpadoveforum.cz/prilohy/Priloha3.pdf

Jednotlivé typy odpadů a alternativních paliv spoluspalovaných v dnešní době v cementárnách

Odpady

Nebezpečné odpady

Zvlášť nebezpečné odpady

Alternativní paliva

Zpracování ropy

Likvidace ropných

zátěží

Petrokoks

další odpady ze zpracování ropy

Ropná pole a laguny

Dehet, dehtové oleje, asfalty

Průmyslové hořlavé

odpady

Uhelné kaly, proplástky

Odpadní oleje s obsahy PCB atd..

(těžce regenerovatelné)

Alkoholy, zbytky z organických syntéz

CFCs – freony z chladících médií

Použitá těkavá rozpouštědla

Pneumatiky celé i trhané

Gumový a pryžový odpad

Plastový odpad z průmyslu

Vytříděné směsné plasty z komunálního odpadu

Dřevěné odpady impreg. a neimpregnované

Odpady z textil. a kožedělného průmyslu

TAP – tuhé alternativní palivo

Odpadní papírenské kaly

Biologické odpady,

nebezpečné

MBM – masokostní moučka

OŽT – kafilérní odpadní živočišný tuk

Nemocniční odpady

Komunální odpady tříděné a netříděné

Odpadní kaly z čistíren odpadních vod

Biologické odpady,

netoxické

Slupky, skořápky

Sláma, plevy, slupky z ořechů, tráva, seno

Cementářská surovina

s malým obsahem paliva

(nespálený uhlík)

Struska z vysokých pecí

Škvára z elektrárenských kotlů

Popílek z elektrárenských kotlů

Popílek z spaloven odpadů kontaminovaný

PCDD/F

Odpadní písek ze sléváren

Zemina kontaminovaná olejem či ropou při ekologických haváriích

Richard Šlechta
zastupitel za koalici Společně pro Přerov

27.4.2012 8:01:10 | přečteno 2703x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961841
Za týden: 122723
Za den: 22132
Online návštěvníků: 382
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load