Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Odpady - odpověď na e-mail

Hezký den, 

četl jsem v novinách o jednání zastupitelstva a o postojích přerovských politiků ke spalovně. Nabízím drobné zamyšlení nad argumentací zastánců spalovny: 
Pozornost veřejnosti i zastupitelů je záměrně odváděna od vlivu spalovny na životní prostředí a zdraví obyvatel. Přičemž hlavní argument pro výstavbu spalovny je, že v nejbližších letech bude zakázáno skládkování odpadu, stejně jako v "civilizované Evropě". Ne všude v civilizované Evropě jsou ale spalovny. Kde nejsou, mnohem více třídí odpad a využívají jej jako surovinu pro další výrobu. Také více využívají např. biodegrabilní procesy pro likvidaci komunálních aj. odpadů. Energeticky využívají jen bioplyn jímaný na skládkách. A tam, kde spalovny jsou, řeší naopak dost velký problém s toxickým popelem. Neustále vyzdvihovat (byť architektonicky zajímavou) spalovnu ve Vídni a to, jak se Rakousko "skvěle" postavilo k řešení likvidace odpadu, je zavádějící, protože právě tato země vyváží toxický popel do Německa. Mimochodem, Německo je v řadě případů nakládání s toxickými odpady jen mezistanice. S toxickými odpady, vč. popelu a popílku ze spaloven, totiž obchoduje řada firem a bohužel se záměrně nepřipomíná, že tyto toxické odpady jsou dále posílány do východní Evropy, kde za nízký poplatek končí trvale na nedostatečně zajištěných skládkách (pro neekonomy - skládkování v Německu by bylo násobně dražší a firmy by neměly očekávaný zisk). Zamořování chudších evropských zemí mi přijde naprosto nepřípustné. V těchto zemích se zvyšuje počet úmrtí ještě nenarozených dětí, narůstá počet chronicky nemocných lidí a lidí umírajících na zhoubné formy rakoviny. Také tyto souvislosti jsou důležité pro odpovědné rozhodování. 
Spalovna odpadu - jakkoli ji přikrášleně nazýváme "zařízením pro energetické využití odpadu" - bude produkovat toxický popel (mj. s obsahem dioxinů a těžkých kovů). Odpady nejsou dřevo, obsahují velkou část nespalitelných částí, těžkých kovů, toxických anorganických a organických  sloučenin. Ty všechny při vysokoteplotním spalování (což je termochemická reakce) mění svou podobu, vznikají ještě toxičtější sloučeniny a výsledný popel ze spalovací komory a popílek zachycený na filtrech komínu je toxickým odpadem. Důležité je, že se jedná o množství rovnající se celé jedné třetině hmotnosti nevytříděného komunálního odpadu, který na začátku spalování putuje do spalovací komory. Takže ve výsledku Olomoucký kraj možná dosáhne zrušení skládek komunálních odpadů, ale zároveň bude muset celou jednu třetinu hmotnosti původně skládkovaného odpadu skládkovat nově jako toxický  odpad na skládkách s mnohem rizikovějším provozem - tedy na skládkách NEBEZPEČNÉHO odpadu. Taky se můžeme začít obávat naprosto běžné praxe, kdy se toxický popel bude (ilegálně) objevovat jako stavební materiál při stavbě komunikací, ve stavebních tvárnicích nebo v jiné podobě a zpětně se toxické látky dostanou do ovzduší, do půdy a do podzemních vod. 
Dnes byla v Přerově opět vyhlášena smogová situace. Odpověď radních na dlouhodobě kritický stav ovzduší v našem městě přece nemůže být spalovna odpadu. Vždyť provoz spalovny a doprava odpadu i přeprava toxického popela razantně zhorší ovzduší našeho města.
Při své práci se často zabývám také nakládáním s odpady a ekotoxicitou, tedy vlivem jedovatých látek na životní prostředí a zdraví obyvatel. Politikové jsou často zahrnováni laickými nebo reklamními argumenty. Ty odborné vycházející z výzkumu i konkrétní lékařské praxe se k Vám však obvykle nedostanou - protože nezvete nezávislé odborníky. Třeba pozvaný náměstek hejtmana Olomouckého kraje Vám může představit politický záměr, ale za odborníky mluvit rozhodně nemůže. Všichni bychom se totiž od něho distancovali. My musíme pracovat s fakty, ne s domněnkami. Proto jsem cítil jako povinnost Vás o těchto nebezpečích v souvislosti s uvažovanou spalovnou informovat.
A ještě je tu právní stránka věci: Právo občanů na zdravé životní prostředí je zakotveno v Ústavě České republiky. Patří tedy mezi naše základní práva. Předpokládám, že ústavu zná důkladně každý zastupitel a nebude její ustanovení záměrně porušovat. V západních zemích se už podařilo vymáhat toto právo i soudní cestou. Proto se nejedná jen o suché konstatování, které by ani nestálo za řeč. Pomozte lidem v našem městě dýchat a zdravě žít! Předem děkuji.
 
S pozdravem a přáním pěkného dne
Mgr. P. R.

 


Ředitel společnosti Teplo Přerov Jaroslav Klvač požádal o rozklad článku odborníka, který se zabývá zařízeními na energetické využití odpadu (ZEVO). Poznámky k vyjádření Mgr. P. R.: 

Četl jsem v novinách o jednání zastupitelstva a o postojích přerovských politiků ke spalovně. Nabízím drobné zamyšlení nad argumentací zastánců spalovny:

Pozornost veřejnosti i zastupitelů je záměrně odváděna od vlivu spalovny na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Pan Magistr veřejnosti sděluje, že "kdosi" záměrně odvádí pozornost veřejnosti a zastupitelů od vlivu spalovny na životní prostředí. Pan Magistr zapomněl uvést, kdo to provádí a proč to provádí, dělá-li to záměrně – jistě tím sleduje nějaký svůj "osobní prospěch" nebo "chce pouze záměrně škodit lidem v našem městě".

Přičemž hlavní argument pro výstavbu spalovny je, že v nejbližších letech bude zakázáno skládkování odpadu, stejně jako v "civilizované Evropě". Ne všude v civilizované Evropě jsou ale spalovny. Kde nejsou, mnohem více třídí odpad a využívají jej jako surovinu pro další výrobu.

Pan Magistr snad z neznalosti či přímo hlouposti záměrně neuvádí, kde v civilizované Evropě nejsou spalovny, což vede k tomu, že se více třídí odpad a využívá se jako surovina pro další výrobu. Zapomněl rovněž uvést, které odpady se v těchto civilizovaných zemích využívají jako surovina pro jakou další výrobu. Neuvádí ani, ve kterých zemích je skládkování odpadu (ani nespecifikuje, jakého odpadu) zakázáno. Informace o těchto okolnostech lze získat z veřejně dostupných zdrojů. Proč to pan Magistr jako zkušený ekolog neuvádí?

Také více využívají např. biodegrabilní procesy pro likvidaci komunálních aj. odpadů.

Zmiňuje sice "biodegrabilní procesy" – ale nedokladuje ani co to je, ani jak to funguje. (Nejspíš se jedná o prosté skládkování.) Zřejmě, když se nasadí biodegrabilní procesy na komunální odpady, tak tyto nejspíš zmizí, nebo se z nich stávají suroviny užitečné pro další výrobu. Přitom samozřejmě neprodukují žádné škodlivé látky. Energeticky využívají jen bioplyn jímaný na skládkách. Jak je to s generováním "bioplynu" na skládkách a jeho jímáním, o tom pan Magistr cudně mlčí. Hlavně, že ten odpad není energeticky využíván – jen jímaný "bioplyn". Čeho všeho jsou otevřené skládky zdrojem, o tom se pan Magistr opět nezmiňuje, zřejmě má zkušenosti s tím, jak jsou u občanů v Přerově tyto skládky oblíbeny, takže se k nim houfně sestěhovávají a jímaný bioplyn energeticky s výhodou využívají.

A tam, kde spalovny jsou, řeší naopak dost velký problém s toxickým popelem. Ani zde neuvádí, kde a jak se řeší dost velké problémy s toxickým popelem a jakého druhu je jeho toxicita.

Neustále vyzdvihovat (byť architektonicky zajímavou) spalovnu ve Vídni a to, jak se *Rakousko "skvěle" postavilo k řešení likvidace odpadu, je zavádějící, protože právě tato země vyváží toxický popel do Německa.

Mimochodem, Německo je v řadě případů nakládání s toxickými odpady jen mezistanice. S toxickými odpady, vč. popelu a popílku ze spaloven, totiž obchoduje řada firem a bohužel se záměrně nepřipomíná, že tyto toxické odpady jsou dále posílány do východní Evropy, kde za nízký poplatek končí trvale na nedostatečně zajištěných skládkách (pro neekonomy - skládkování v Německu by bylo násobně dražší a firmy by neměly očekávaný zisk).

To vše jsou velice zajímavé informace, chybí ovšem zdroje těchto informací. Obviňování Rakouska a Německa z této zločinné činnosti bez jakýchkoli důkazů zavání mezinárodním průšvihem a šířením národnostní či mezinárodní nenávisti.

Zamořování chudších evropských zemí mi přijde naprosto nepřípustné. V těchto zemích se zvyšuje počet úmrtí ještě nenarozených dětí, narůstá počet chronicky nemocných lidí a lidí umírajících na zhoubné formy rakoviny. Také tyto souvislosti jsou důležité pro odpovědné rozhodování.

Ani zde pan Magistr neuvádí, v jakých zemích toxické odpady končí, a které evropské země považuje za chudší. Kde bere informace o počtech úmrtí ještě nenarozených dětí, chronicky nemocných lidí a lidí umírajících na zhoubné formy rakoviny. Zřejmě ze skládek se tyto toxické odpady šíří mezi lidi. Nicméně i v komunálním odpadu, který se u nás podrobuje "biodegrabilním procesům" se nachází řada toxických látek, které jsou odolné vůči těmto procesům.

Spalovna odpadu -jakkoli ji přikrášlené nazýváme "zařízením pro energetické využití odpadu" - bude produkovat toxický popel (mj. s obsahem dioxinů a těžkých kovů). Odpady nejsou dřevo, obsahují velkou část nespalitelných částí, těžkých kovů, toxických anorganických a organických sloučenin.

Ani zde pan Magistr nespecifikuje toxicitu a množství produkovaného popele, obsah dioxinů a těžkých kovů v jednotlivých druzích zbytkových látek ze spalování, což by jako ekolog měl vědět. Také by měl vědět, že i v odpadu se nachází např. dřevo, jehož přímým spalováním např. v domácích topeništích vznikají vysoké koncentrace zmiňovaných toxických látek ve spalinách, které unikají do ovzduší.

Ty všechny při vysokoteplotním spalování (což je termochemická reakce) mění svou podobu, vznikají ještě toxičtější sloučeniny a výsledný popel ze spalovací komory a popílek zachycený na filtrech komínu je toxickým odpadem.

Důležité je, že se jedná o množství rovnající se celé jedné třetině hmotnosti nevytříděného komunálního odpadu, který na začátku spalování putuje do spalovací komory. Takže ve výsledku Olomoucký kraj možná dosáhne zrušení skládek komunálních odpadů, ale zároveň bude muset celou jednu třetinu hmotnosti původně skládkovaného odpadu skládkovat nově jako toxický odpad na skládkách s mnohem rizikovějším provozem - tedy na skládkách NEBEZPEČNÉHO odpadu.

Ani zde pan Magistr nedefinuje, co je vysokoteplotní spalování a proč právě při něm panem Magistrem ze zmiňovaných látek vznikají ještě toxičtější sloučeniny a výsledný popel ze spalovací komory je ještě toxičtější. V tomto případě bych se obrátil přímo na Přírodovědeckou fakultu PU v Olomouci, kde že se tyto obory vyučují a jsou následně panem Magistrem v jeho drobných zamyšleních prezentovány, se zjevnou snahou ovlivnit rozhodování politiků z vedení města. Z jeho závěrů vyplývá, že o spalování komunálních odpadů se nenaučil vůbec nic, nebo zcela záměrně šíří poplašné zprávy o množství a nebezpečnosti zbytkových látek ze spalování ve spalovnách komunálního odpadu.

Taky se můžeme začít obávat naprosto běžné praxe, kdy se toxický popel bude (ilegálně) objevovat jako stavební materiál při stavbě komunikací, ve stavebních tvárnicích nebo v jiné podobě a zpětně se toxické látky dostanou do ovzduší, do půdy a do podzemních vod.

Rovněž zajímavá informace o využívání toxického popela jako stavebního materiálu. Jestli ví o konkrétních případech této "naprosto běžné praxe", měl by se jako odpovědný a vzdělaný vědecký pracovník obrátit na odpovědné státní orgány, aby zasáhly a viníky potrestaly, aby už konečně tato zločinecká činnost byla právem potlačena. Nebo panu Magistru je takové počínání lhostejné?:

Dnes byla v Přerově opět vyhlášena smogová situace. Odpověď radních na dlouhodobě kritický stav ovzduší v našem městě přece nemůže být spalovna odpadu. Vždyť provoz spalovny a doprava odpadu i přeprava toxického popela razantně zhorší ovzduší našeho města. Pan Magistr jistě ví, co bývá příčinou smogových situací. Místo toho zřejmě z nějakých zkušeností či znalostí tvrdí, že zamýšlená spalovna může vyvolávat zhoršení stavu ovzduší. Zde by měl pan Magistr uplatnit své magisterské znalosti a vysvětlit lidem příčiny vzniku smogových situací – nedělá to – zřejmě o tom nic neví a magisterský diplom získal bůhvíjak. Doprava odpadu se výstavbou spalovny nezvýší, ten se stejně přepravuje a následně skládkuje na otevřených skládkách. Zde může být roznášen přírodními živly – větrem, ptactvem, hlodavci apod. v poměrně širokém okolí. Toxické zbytky se pak následně dostávají do půdy, ovzduší i vod nebo přímo do potravních řetězců. Mimochodem pan Magistr je členem MSO, takže by o úhynu ptactva mohl něco vědět.

Při své práci se často zabývám také nakládáním s odpady a ekotoxicitou, tedy vlivem jedovatých látek na životní prostředí a zdraví obyvatel. Politikové jsou často zahrnováni laickými nebo reklamními argumenty. Ty odborné vycházející z výzkumu i konkrétní lékařské praxe se k Vám však obvykle nedostanou - protože nezvete nezávislé odborníky. Třeba pozvaný náměstek hejtmana Olomouckého kraje Vám může představit politický záměr, ale za odborníky mluvit rozhodně nemůže. Všichni bychom se totiž od něho distancovali. My musíme pracovat s fakty, ne s domněnkami. Proto jsem cítil jako povinnost Vás o těchto nebezpečích v souvislosti s uvažovanou spalovnou informovat.

Zde se pan Magistr domýšlivě pasuje na renomovaného odborníka v oboru, který vychází z výzkumu a konkrétní lékařské praxe. Fakta žádná neuvádí – buď je nezná, nebo záměrně zamlčuje. Měl by rovněž uvést, které "nezávislé odborníky" má kromě sebe na mysli.

A ještě je tu právní stránka věci: Právo občanů na zdravé životní prostředí je zakotveno v Ústavě České republiky. Patří tedy mezi naše základní práva. Předpokládám, že ústavu zná důkladně každý zastupitel a nebude její ustanovení záměrně porušovat. V západních zemích se už podařilo vymáhat toto právo i soudní cestou. Proto se nejedná jen o suché konstatování, které by ani nestálo za řeč. Pomozte lidem v našem městě dýchat a zdravě žít! Předem děkuji.

Nezávislý odborník – pan Magistr se pasuje rovněž na renomovaného právního odborníka, aniž by uvedl v celém svém zamyšlení jedinou konkrétní informaci. Zejména proč by výstavbou spalovny měla být porušována naše ústava. Zase zapomněl uvést, kde se v souvislosti s výstavbou spalovny komunálního odpadu podařilo vymáhat toto právo soudní cestou.

28.2.2012 11:43:26 | přečteno 3044x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (270)
 
8% (25)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 170609
Za den: 48565
Online návštěvníků: 1585
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load