Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Právo petiční, žádosti, stížnosti, právo shromažďovací...

Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí

Právo petiční

Jedním z prostředků, jak prosadit svůj požadavek a zároveň ukázat, kolik lidí požaduje totéž (a to nejen v oblasti životního prostředí) je petice. V Listině základních práv a svobod v čl.18 je uvedeno: „Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. Peticí se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.“

Postup při podávání a vyřizování petic upravuje zákon č.85/1990 Sb., o právu petičním.

  1. Petici může sepsat jednotlivec nebo skupina lidí, kteří vytvoří tzv. petiční výbor.
  2. Petice musí být písemná. Musí v ní být uvedeno, čeho se týká a co se požaduje, komu je adresována, jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává, v případě petičního výboru jména, příjmení a bydliště všech členů výboru s určením toho, kdo je oprávněn členy výboru ve věci petice zastupovat.
  3. K petici je připojen podpisový arch, v němž mohou ostatní občané požadavek podpořit. Zde uvedou jméno a příjmení, bydliště a podpis. Na petičním archu musí být uvedeno též jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo toho, kdo je oprávněn zastupovat členy petičního výboru. Neobsahuje-li arch celý text petice, musí být označen tak, aby z něho bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena.
  4. Petice a podpisové archy lze vystavovat na veřejně přístupných místech, a to bez povolení státních orgánů. Shromažďováním podpisů může být pověřena osoba starší 16 let. Petici (arch) může podepsat kdokoliv (bez omezení).
  5. Orgán, jemuž byla petice adresována, je povinen ji přijmout. Pokud věc nepatří do jeho působnosti, postoupí petici do 5 dnů příslušnému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. Orgán, který petici přijal, je povinen posoudit její obsah a do 30 dnů písemně odpovědět. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Žádosti, podněty orgánům města (kraje)

Jste-li starší 18 let a jste občanem obce (kraje) nebo na území obce (kraje) vlastníte nemovitost, máte právo požadovat projednání určité záležitosti spadající do samostatné působnosti v zastupitelstvu nebo radě obce (kraje). Pokud je taková žádost podpořena alespoň 0,5% občanů obce (1000 občany kraje), musí být žádost projednána nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost rady, nebo do 90 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva (podrobněji §16 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a §12 zákona č.129/2000 Sb., o krajích(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Podávání stížností

§175 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vám umožňuje obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, pokud správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany vašich práv (například možnost odvolání). Stížnost můžete podat ústně nebo písemně u orgánu, který vede řízení, a ten ji musí vyřídit do 60 dnů od jejího přijetí. Pokud máte za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena, požádejte o prošetření způsobu vyřízení vaší stížnosti orgán, který je nadřízený orgánu, k němuž jste podávali původní stížnost.

Právo shromažďovací

Shromáždění je formou veřejné demonstrace síly názoru - že nejde jen o názor několika kverulantů. Právo shromažďovací zajišťuje čl.19 Listiny základních práv a svobod a dále upravujezákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území ČR a musí být písemně oznámeno příslušnému úřadu (obecnímu úřadu, pokud shromáždění nepřesahuje územní obvod obce) alespoň 5 dnů předem. Náležitosti oznámení jsou stanoveny v §5 zákona. V §7 zákona jsou upraveny povinnosti účastníků shromáždění, především jsou povinni zdržet se všeho, co by narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění, pokojně se rozejít, je-li shromáždění rozpuštěno, nesmějí mít u sebe střelné zbraně a výbušniny, při případném zákroku Policie ČR nesmějí mít zakrytý obličej způsobem znemožňujícím jejich identifikaci atd.

20.11.2014 9:58:55 | přečteno 3882x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 19515
Za týden: 608565
Za den: 68827
Online návštěvníků: 1124
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load