Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Ochrana přírody a krajiny

Veřejná správa - orgány a právní předpisy

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v ČR soustavu Natura 2000. Ochranou přírody a krajiny se podle zákona rozumí péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Příslušné orgány (§75 a následující):

Místně příslušné orgány:

1. Obecní úřady

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 75011 Přerov

2. Pověřené obecní úřady

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 75011 Přerov

3. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 75011 Přerov

4. Krajské úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc

5. Správy národních parků a chráněných krajinných oblastí

Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906/5a, 78401 Litovel

6. Česká inspekce životního prostředí

 • Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 19000 Praha 9,
 • ČIŽP - Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 77200 Olomouc

7. Ministerstvo životního prostředí

 • Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10,
 • Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 77900 Olomouc

8. Újezdní úřady, Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 16001 Praha 6 - Dejvice

Zákon č.100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Zákon upravuje ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou ohroženy na přežití, s cílem jejich zachování regulováním obchodu s nimi v souladu s mezinárodním právem.

Příslušné orgány (§25):

Místně příslušné orgány:

1. Ministerstvo

 • Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10,
 • Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 77900 Olomouc

2. Ministerstvo financí

Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 11810 Praha 1

3. Česká inspekce životního prostředí

 • Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 19000 Praha 9,
 • ČIŽP - Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 77200 Olomouc

4. Celní úřady

Celní úřad Přerov, Tržní 5, 75000Přerov

5. Orgány veterinární správy

 • Státní veterinární správa ČR, Slezská 7, 12056 Praha 2
 • Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj, tř. Míru 101, 77900 Olomouc,
 • Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj - inspektorát Přerov, Bayerova 3, 75002 Přerov

6. Orgány rostlinolékařské péče

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,Hroznová 63/2, 65606 Brno,
 • ÚKZÚZ – Oblastní odbor Opava, pracoviště Přerov, Wurmova 2, 75152 Přerov

7. Krajské úřady mimo území NP a CHKO

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc

8. Správy NP a správy CHKO na území NP a CHKO

 • Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, Husova 906/5a, 78401 Litovel

Zákon č.115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Zákon upravuje poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Příslušné orgány:

Místně příslušné orgány:

1. Krajské úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc

2. Magistrát hl. města Prahy

Zákon č.162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Zákon upravuje podmínky a postup při vydávání licence k provozování zoologických zahrad, kontrolu nad dodržováním povinností plynoucích z tohoto zákona, základní podmínky pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad a sankce za porušení povinností. Zoologickou zahradou se přitom rozumí trvalé zařízení, v němž jsou chováni a po dobu nejméně 7 dnů v kalendářním roce vystavováni pro veřejnost volně žijící živočichové, popřípadě též zvířata domácí.

Příslušné orgány (§11):

Místně příslušné orgány:

Ministerstvo

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10

15.10.2014 7:47:11 - aktualizováno 15.10.2014 7:47:12 | přečteno 1668x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1098
Za týden: 358771
Za den: 55924
Online návštěvníků: 1098
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load