Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zábřeh

Zvon sv. Barbora z roku 1614

Město a panství Zábřeh je spojeno s rodem Žerotínů osobou jejího významého příslušníka, Ladislava Velena ze Žerotína. Ten jej získal spolu s dalšími statky po smrti svého strýce Jana z Boskovic, který zemřel v Moravské Třebové 1. srpna 1589 jako poslední člen této rodové větve.

Ladislav Velen ze Žerotína se narodil počátkem prosince roku 1579 a byl pojmenován po otci své matky Kunky z Boskovic Ladislavem Velenem. Jan mladší ze Žerotína, Velenův otec, zemřel mezi léty 1582 a 1583, když byl chlapec ještě malý. Ve své závěti na syna pamatoval a jeho opatrovníkům Fridrichu ze Žerotína na Židlochovicích a Janu z Boskovic a na Moravské Třebové kladl na srdce, aby hocha časem dali na studia „tak aby v ctnostech a mravních dobrých vzrůst svůj bráti a sobě i jiným dobrým lidem se hoditi mohl“. Velen začal navštěvovat nižší bratrskou školu v Lipníku a v 11 letech byl poslán na městskou školu do Vídně. V té době však 23. září 1590 zemřela Velenovi na Zábřeze i jeho matka, která byla stejně jako její manžel pochována nad vsí Bílovicemi u Podivína na panství břeclavském, takže hoch úplně osiřel.

Protože v době smrti Jana z Boskovic bylo Ladislavu Velenovi teprve 10 let, starali se o rozsáhlý majetek poručníci Jindřich ze Žerotína (zemský hejtman) a Bernard Drnovský z Drnovic, bývalý dvorní soudce markrabství Moravského. Dědictví, sice zadlužené, stávalo ze statků Moravské Třebové, Zábřeha a Moravské Rudy, tří rozsáhlých severomoravských panství. Po návratu z Vídně byl Velen poslán na tehdy proslulou měšťanskou akademii ve Štrasburku. Již v březnu 1592 přešel do Basileje, aby pokračoval ve studii na tamní universitě, poté přešel do Heidelberka na zeměpanskou kalvínskou univerzitu, aby měl možnost pobývat u zeměpanského knížecího dvora falckých kurfiřtů.

Udává se, že Ladislav Velen žil na zámku v Moravské Třebové životem bohatého velmože, obklopen řadou učenců a umělců. Jsou mezi nimi i teologové a básníci, lékaři a chemici, sochaři, rytci, architekti, stavitelé, zlatníci a muzikanti. Zábřežský zámek byl taktéž oblíbeným místem, na kterém Ladislav Velen pobýval. V březnu roku 1601 slavil Velen v Uherském Brodě svatbu s Bohunkou z Kunovic, dcerou bohatého Arkleba z Kunovic a na Uherském Brodě a Hluku. Již v prvních letech po návratu ze studií začal po r. 1600 stavět jednopatrový zámek ve vsi Tátenice náležející k zábřežskému panství, který byl, jak hlásá nápis nad vchodem, dostaven roku 1606. Tento zámeček sloužil mladému šlechtici spíše jako útulek v jeho zálibách, které měly v jeho životě veliký význam. Lesy zábřežské mohly v těch dobách poskytovat dostatečnou kratochvíli. Jeho opatrovníci byli kvůli velké zadluženosti nuceni prodat roku 1596 losinské větvi statek Rudu za 52.000 zlatých, v roce 1615 ji ale kupuje zpět za 75.000 zlatých.

Bohunka z Kunovic roku 1614 zemřela, po dvou letech se Ladislav Velen oženil s hraběnkou Alžbětou z Thurnu. Ke zvaní na svatbu byli ze Zábřeha vypraveni také čtyři poslové, každý měl obět vymezenou část země, aby zvaly po šlechtických zámcích pánovy přátele. Také množství jídla bylo posláno ze Zábřeha do Třebové, mezi jinými půl desáté kopy raků, ryby, ovoce. Na svatbu pozval Velen také kardinála Františka z Dietrichsteina, který se však omluvil a přál, aby v novém manželství „radostně a pokojně v požehnání božském přebýval.“ V době moravského povstání na sebe Ladislav Velen strhl pozornost a stal se vůdcem rebelujících stavů, po porážce povstání zanechal své později konfiskované statky a uprchl, aby si zachránil holý život. Ladislav Velen zemřel někdy v měsíci březnu nebo dubnu, roku 1638 v Polsku, v místě nám blíže neznámém, v 59. roce svého života.

Ladislav Velen ze Žerotína byl vychován v duchu českobratrské tradice, později zřejmě pod vlivem své druhé manželky byl horlivým luteránem. V Zábřeze podporoval jak českobratrský sbor, který sídlil v prostorách současného filiálního kostela sv. Barbory, tak luterskou svatyni situovanou do původního farního kostela. S českobratrským sborem je spojena významná památka, která dodnes připomíná osobnost Ladislava Velena ze Žerotína a jeho manželku Bohunku z Kunovic. Je jí zvon, který spolu nechali v roce 1614 ulít příslušníky zvonařské huti Schrötterů z Hostinného. Druhý z dvojice zvonů byl zničen při válečných rekvizicích roku 1917.

Zvon sv. Barbory z roku 1614

Manýristický zvon o průměru věnce 99 cm a hmotnosti asi 700 kg zní nárazovým tónem a1. Je zavěšen na koruně se šesti uchy zdobenými lvími maskarony. Jednořádkový nápis na věnci, který je citací 1. listu sv. apoštola Pavla Korintským, 13. kapitoly, zní:

SI LINQVIS HOMINVM LOQVAR ET ANGELORVM CHARITATEM NON HABEAM FACTVS SVM AES RESONANS AVT CYMBA(L)VM TIMNIENS I COR XIII a v překladu znamená: „Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící zvon.“

Na jedné straně krku jsou umístěny dva erby obou donátorů spolu s nápisy.

Nad erbem Ladislava Velena ze Žerotína je nápis:

VROZENY PAN PAN LADISLAW / WELLEN Z ZEROTINA NA B(R)ETSLAWI / TREBOWE MORAWSKE A ZABRZEZE / GEHO MILOSTI CISARZSKE RADDA / A TEZ GEHO MILOSTI ARCYKNIZETE / MAXIMILIANA NEYSTARSIHO RAKAVSKEHO KOMORNIKA

Nad erbem Bohunky z Kunovic je nápis:

VROZENA PANI PANI BOHV(N)KA / ZEROTINSKA ROZENA / Z KVNOWITZ NA BETSLWI / TREBOWE MORAWSKE / A ZABRZEZE

Na protilehlé straně krku je uveden rozsáhlý nápis:

LID BOZI W STAREM ZAKONE PODLE PORVCZENI PANE / SWOLAWAN DO SHROMAZDENI SKRZE HLASYTE TRAVBENI / ALE W LIDV CYRKWE NOWE PROBVZVGI NAS ZWONOWE / K SLVZBAM BOZIM RYCHLE GITI BOHA SLYSSET SE MODLITI / PRI POHRBICH PAK ZWONOWY HLAS VCZI ZE NASTANE TEN CZ(AS) /  WNEMZ WSICKNI BVDEM WZBVZENI K HLASU KRYSTOWA K(DYZ) ZAWZ(NI) / A PONEWADZ K SLAWE BOZI TAKE Y ZWONOWE SLAVZI : (VROZ)ENI / (GE)GICH MILOSTI GEGICHZ GMENA TVTO S ERBY POLOZENA / TIM VMYSLEM DWA CHVDEHO ZWONY ZBORV ZABRESKEHO / NA SWVG NAKLAD PRELIT DALI DA BVCH BY ODPLATV WZALI / LETA PANE MDCXIV

Na zábřežském zámku Ladislav Velen nezanechal významnější stavební stopy, renesanční přestavba byla provedena již za Boskoviců. Významným urbanistickým počinem bylo vykoupení tří měšťanských domů v jižní frontě náměstí, které nechal kvůli zajištění pohledu na zámek a rozšíření renesanční zahrady v roce 1616. Velen se přátelil s tehdejší společenskou elitou, o čemž svědčí i to, že mu Jan Amos Komenský věnoval mapu Moravy. Osobnost Komenského je nakonec spojena taktéž s městem Zábřeh, odkud pocházela z Domu pod Podloubím jeho první manželka Magdalena Vizovská.

Webové stránky města: www.muzabreh.cz

Zajímavá místa v okolí:

Původně středověká tvrz v Nemili u Zábřeha byla renesančně přestavěna kolem roku 1620, poté co ji roku 1617 koupil rytíř Kryštof starší Huberck z Belnsdorfu, který působil jako regent zábřežského panství Ladislava Velena ze Žerotína. Dokládá typ obydlí drobné šlechty z přelomu 16. a 17. století. Se jménem Kryštofa staršího Hubercka z Belnsdorfuse setkáváme již v roce 1603 při dělení pozůstalosti po zámožném zábřežském měšťanu Burianu Vizovském, otci první manželky J. A. Komenského.

Zábřeh

Zvon sv. Barbora z roku 1614

Zvon sv. Barbora z roku 1614

 
Znak Bohunky z Kunovic na zvonu z roku 1614

Znak Bohunky z Kunovic na zvonu z roku 1614

 
Renesanční Dům pod Podloubím

Renesanční Dům pod Podloubím

 
Znak Ladislava Velena ze Žerotína na zvonu z roku 1614

Znak Ladislava Velena ze Žerotína na zvonu z roku 1614

 
Tvrz v Nemili - panský pokoj

Tvrz v Nemili - panský pokoj

 
Tvrz v Nemili - zima

Tvrz v Nemili - zima

 
 
31.5.2013 15:39:49 - aktualizováno 25.9.2014 10:20:43 | přečteno 4424x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961459
Za týden: 122341
Za den: 21750
Online návštěvníků: 359
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load