Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zpráva o plnění programového prohlášení Rady města Přerova v období 2006 - 2009

Hospodářský rozvoj


V oblasti hospodářského rozvoje chceme:

 • naplňovat Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Přerova

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 2007 - 2013 byl schválen na 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 5. února 2007, usnesením č. 56/4/6/2007. Navazuje na předešlý strategický plán, jehož platnost byla prodloužena do roku 2006. Formuluje strategické cíle města na zvolené období a dále je konkretizuje ve formě příslušných priorit, opatření a aktivit, včetně stanovení způsobu financování a implementace.

První zpráva o plnění Strategického plánu, zpracovaná Odborem rozvoje, oddělením koncepce, rozvoje a GIS na základě podkladů od dotčených odborů Magistrátu města Přerova, organizací a dalších zúčastněných subjektů, popisuje naplňování jednotlivých aktivit v průběhu roku 2007. Tuto zprávu plnění vzalo Zastupitelstvo města Přerova na vědomí na svém 17. zasedání konaném dne 8.9.2008 usnesením č. 443/17/5/2008. Zpráva o plnění za rok 2008 byla předložena na 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova (usnesení 722/22/5/2009). Mnohá opatření a aktivity vyplývající ze Strategického plánu jsou rozvinuty dále v jednotlivých bodech tohoto Programového prohlášení.


1.1.1.1 Průmyslová zóna Újezdec u Přerova

Odborem rozvoje je připravován nový územní plán. V tomto územním plánu je mimo jiné zahrnuta změna dotčeného pozemku p.č. 813 na oblast určenou pro výstavbu RD. Tento územní plán dle informací z Odboru rozvoje bude schválen v září r.2009. Odbor právní v současné době má zpracované podmínky výběrového řízení na převod nemovitých věcí pozemku p.č. 813 v k.ú. Újezdec u Přerova na developerskou společnost, která zajistí výstavbu RD v dané lokalitě. Dne 20.4.2009 schválilo Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 623/21/4/2009 - záměr statutárního města Přerova převod pozemku p.č. 813 v k.ú. Újezdec u Př. a vyhlášení výběrového řízení na úplatný převod dotčené nemovitosti developerské společnosti. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 1.6.2009 a bude ukončeno do 31.8.2009.

1.1.1.3 Lokalita bydlení ul. Jateční

Uvedená lokalita je ve vlastnictví dvou strategických vlastníků - statutárního města Přerov a Přerovské stavební a.s.. Na statutární město Přerov se obrátila tato spol. se žádostí o převod pozemků dotčených (dle přiložené studie) stavbou polyfunkčních objektů. V současné době je Radou města Přerova schváleno usnesení, které doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit převod pozemků dotčených touto stavbou do vl. spol Přerovská stavební a.s. formou sml. o smlouvě budoucí za cenu 3000,-Kč/m2. Dne 20.4.2009 Zastupitelstvo města Přerova schválilo usnesením č. 631/21/4/2009 úplatný převod nemovitostí v dané lokalitě do vlastnictví Přerovské stavební a.s. formou smlouvy o smlouvě budoucí za kupní cenu 3.000,-Kč/m2.

1.1.1.4 Lokalita bydlení Pod Hvězdárnou

Z důvodu krácení rozpočtu není tato lokalita v řešení. V dané oblasti vlastní statutární město Přerov pouze dva pozemky s cca 50 pozemků.

1.1.1.5 Lokalita bydlení Přerov - Lánce

Statutárním městem Přerov byli osloveni vlastníci pozemků v této lokalitě, kteří požadovali za výkup svých nemovitostí 700,-Kč/m2. Z důvodu dalších nákladů na vybudování inženýrských sítí by prodejní cena uvedených pozemků činila 2100,-Kč/m2 . Od záměru bylo upuštěno s ohledem na vysoké náklady.

1.1.1.6 Zóna Přerov - Meopta

Vlastníkem této lokality byla ČR-Pozemkový fond České republiky. Tento pozemek byl s ohledem na nový územní plán rozdělen na tři části. Část pozemku určená pro výstavbu RD, část pozemku určená pro podnikání a část pozemku určená pro komunikaci. V současné době je vlastníkem pozemku určeného pro výstavbu RD - pozemek p.č. 2580/4 statutární město Přerov. Vlastníkem pozemku pro podnikání - p.č. 2580/3 - Hlasová Dagmar, Terronská 49, Praha - Bubeneč k id ½ a Ing. Ječný Miloslav, Zahradní 62, Valdice. Tito vlastníci získali pozemek od ČR-Pozemkového fondu ČR jako restituční nárok. Pozemek určený pro výstavbu komunikace - p.č. 2580/5 je ve vlastnictví ČR-Pozemkového fondu ČR. Statutární město Přerov požádalo o bezúplatný převod tohoto pozemku do svého vlastnictví. V současné době Rada města Přerova dle svého usnesení doporučila Zastupitelstvu města Přerova bezúplatný převod pozemku p.č. 2580/5. Dne 20.4.2009 Zastupitelstvo města Přerova schválilo usnesením č. 638/21/4/2009 - bezúplatný převod pozemku p.č. 2580/5 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova.

1.1.1.8. Příprava dalších ploch pro bydlení a podnikání.

k.ú.Kozlovice - V současné době je vlastníkem pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u Přerova o výměře 2729m2 statutární město Přerov. Tento pozemek byl převeden s ČR-Pozemkového fondu ČR na statutární město Přerov a je v lokalitě určené pro výstavbu RD. V současné době Odbor právní jedná s vlastníky přiléhajících pozemků o možném převodu na statutární město Přerov.

k.ú.Přerov - Lokalita Křivá - vlastníkem pozemků v lokalitě Křivá (určených pro výstavbu RD) je statutární město Přerov. V současné době jedná Odbor právní se žadateli o převodu 16 pozemků do vlastnictví žadatelů a následné výstavbě RD.

2.1.2.6 Obchvat Kozlovic

Odbor právní ve spolupráci s Olomouckým krajem řeší majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčených stavbou obchvatu i bezprostředně přiléhající k této stavbě.

2.1.2.9. Rozšíření ulice Palackého vč. vybudování cyklostezky

Odbor právní ve spolupráci s Odborem rozvoje řeší vlastnické vztahy k pozemkům dotčených výstavbou cyklostezky v ul Palackého, Velká Dlážka. Strategickým pozemkem pro stavbu cyklostezky v ul. Palackého je část pozemku p.č. 37 , který je ve spoluvlastnictví p. Krátkého Tomáše k id.1/2 a paní Nitschové Kateřiny k id. ½. V současné době je Radou města Přerova schválen záměr směny pozemků mezi vlastníky pozemku p.č. 37 a statutárním městem Přerov. Jsou připravovány geometrické plány a znalecké posudky na ocenění směňovaných nemovitostí.

3.2.3.2 Připravit a realizovat bydlení pro handicapované občany a občany ohrožené sociálním vyloučením

Odbor právní ve spolupráci s Odborem sociálních služeb realizuje převod dvou bezbariérových bytů včetně garáží od spol Soft Estate do vl. Statutárního města Přerova za celkovou cenu 3.500.000,- Kč.


 • vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání a zvýšení zaměstnanosti

I přes značný handicap, kterým je stále absence napojení na dálniční síť, se podařilo na území Přerova podpořit některé významné zaměstnavatele - např. společnosti Gambro, Olympus, v jednání jsou firmy Karát a Nipro.

Méně viditelná, ale o to významnější je strategie města při poskytování podmínek podnikatelským subjektům, které zde působí. Město jde cestou aktivní politiky při stanovení smluvních vztahů s živnostníky a drobnými podnikateli, kteří podnikají na majetku města.

Ovšem faktem zůstává, že základním předpokladem pro razantní nástup nových investorů je napojení Přerova na dálniční síť.

Rozpočet roku 2009 byl udržen bez hlubších dopadů i v době krize. Díky tomu a také díky úspěšnosti při získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů i ze státního rozpočtu může statutární město Přerov realizovat většinu naplánovaných investičních akcí na území města. A tím dává práci převážně regionálním firmám, které uspějí ve výběrových řízeních.

 • hospodařit s vyrovnaným rozpočtem města

Každým rokem je hospodaření statutárního města Přerova přezkoumáváno nezávislým auditorem. Výsledky přezkoumání jsou součástí Závěrečného účtu a výroční zprávy za příslušný kalendářní rok. Dosavadní výsledky přezkoumání hospodaření vždy končily závěrem „bez chyb a nedostatků“.


 • usilovat o co největší získání dotací z fondů Evropské unie a dalších zdrojů

Oddělení projektového manažera Odboru rozvoje aktivně vyhledává možnosti a zdroje využití sdruženého financování investičních akcí města. V průběhu let 2007 - 2008 bylo podáno celkem 55 žádostí, z toho 30 projektů bylo podpořeno (10 projektů spolufinancovaných z operačních programů EU, 18 projektů ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstev a státních fondů a 2 z prostředků rozpočtu Olomouckého kraje).

 • připravovat podmínky pro vznik integrovaného logistického centra s terminálem kombinované přepravy

Na projekt terminálu a logistického centra je nutné pohlížet jako na významný logistický prvek nadregionálního významu. Rozvojová lokalita o celkové rozloze cca 110 ha, určená pro terminál kombinované dopravy (TKD) a logistické centrum, leží na jihozápadním okraji města Přerova.

V březnu 2007 byla zpracována analýza TKD, návrh institucionálního řešení a návrh využití prostředků fondů EU. Na podkladě této analýzy založilo město v červnu 2007 obchodní společnost Přerovská rozvojová s.r.o. Hlavní náplní společnosti je výkup pozemků, rovněž vyřízení dotací a rozběhnutí celého projektu terminálu, případně logistického centra. Průběžně probíhají jednání Přerovské rozvojové s.r.o. a vedení města s potencionálními investory. V části plochy určené pro TKD a v jeho těsném sousedství odkoupila pozemky firma NYPRO hutní prodej, a.s., a předložila projekt na distribuční halu, o kterém jedná s vedením města a s Krajským úřadem Olomouckého kraje.

 • podporovat nové průmyslové zóny a aktivně přistupovat k získávání investorů

Statutární město Přerov se každoročně účastní mezinárodního veletrhu investic, financí, realit a technologií pro města a obce Urbis Invest v Brně, RegionInvestu v Olomouci v rámci stavebního a technického veletrhu Stavotech - Moderní dům a v roce 2008 se poprvé zúčastnilo mezinárodního veletrhu Real Vienna ve Vídni v rámci společné expozice s Olomouckým krajem. Své projekty zde nabízely developerské společnosti a realitní kanceláře společně se zástupci regionů, obcí a průmyslových zón. I v letošním roce (ve dnech 26.-28.5.2009) se město Přerov zúčastnilo tohoto speciálního veletrhu. Aktivní účast města na veletrhu představuje nejen zviditelnění jeho rozvojových lokalit, ale i města samotného.

Průběžně jsou poskytovány informace potencionálním investorům a předává se kontakt na Přerovskou rozvojovou, a.s. a agenturu CzechInvest.


Doprava


Přehled nejdůležitějších dopravních aktivit

 • 12/2006 - Žádost o společné jednání ohledně dopravních problémů Města na hejtmana Olomouckého kraje

 • 02/2007 - Podepsáno Memorandum pro podporu rozvoje dopravní technické infrastruktury mezi Přerovem, Lipníkem nad Bečvou, Kojetínem a Hranicemi

 • 03/2007 - Žádost o pomoc s urychlením výstavby Dálnice D1, průtahu a rychlostní komunikace R/55 - odesláno na Ministra dopravy, Generálního ředitele ŘSD

 • 03/2007 - Jednání s ministrem dopravy

 • 04/2007 - Zastupitelstvo bere na vědomí Memorandum pro společný postup pro podporu rozvoje dopravní a podnikatelské infrastruktury Střední Moravy v období let 2007-2013, vyslovuje nespokojenost s postupem přípravy dálnice D1 v úsecích Říkovice-Přerov a Přerov-Lipník nad Bečvou, žádá hejtmana Olomouckého kraje o pomoc při řešení problémů s přípravou a výstavbou dálnice D1

 • 04/2007 - Zastupitelstvo schvaluje návrh na vytvoření Sdružení statutárních měst Olomouckého kraje za účelem spolupráce pro rozvoj v letech 2007-2013

 • 04/2007 - Jednání s generálním ředitelem ŘSD

 • 07/2007 - Jednání mezi zástupci ŘSD,Olomouckého kraje a Přerova ohledně dopravní situace v Přerově u primátora města

 • 04/2008 - Zastupitelstvo schválilo záměr spolufinancování stavebních objektů připravovaných v rámci akce Silnice I/55 Přerov-průtah centrem, 1. etapa, a to v předpokládané výši 23.806 mil. Kč

 • 11/2008 - Zamítavé stanovisko Ministerstva dopravy k zařazení průtahu do státních investic

 • 02/2009 - společné jednání za účasti Olomouckého kraje, Přerova a ŘSD v Olomouci

 • 04/2009 - Podpora k realizaci průtahu vyjádřena Valným shromážděním Sdružení obcí střední Moravy v Prostějově

 • 04/2009 - Vydáno územní rozhodnutí na realizaci průtahu (nabytí právní moci 05/09)

 • 06/2009 - Podpora realizace průtahu vyjádřena Radou Olomouckého kraje

 • 06/2009 - Zastupitelstvo vyslovuje znepokojení nad problémy s financováním staveb státní dopravní infrastruktury zvláště s ohledem na realizaci D1-stavby 0136 a 0137 a pověřuje vedení města k jednání s Ministerstvem dopravy a ŘSD

 • 06/2009 - Žádost o schůzku ve věci schváleni investičního záměru výstavby průtahu na náměstka ministra dopravy

 • 07/2009 - Jednání s náměstkem dopravy


V oblasti dopravy budeme:

 • aktivním přístupem usilovat o výstavbu průpichu, dálničního obchvatu a rychlostní komunikace Přerov - Olomouc

Odbor rozvoje nechal zpracovat dokumentaci investičního záměru (IZ) „I/55 Přerov, průtah centrem, 1. etapa“ pro registraci stavby na Ministerstvu dopravy. Na základě požadavků Ředitelství silnic a dálnic ČR byla několikrát přepracována. Až pátá verze IZ byla ŘSD ČR schválena, nikoliv však Ministerstvem dopravy. V současné době je vydáno územní rozhodnutí č. 46/2009 ze dne 2.4.2009 s nabytím právní moci dne 7.5.2009 na uvedenou stavbu. Dle původní dohody mezi městem a GŘ ŘSD ČR mělo po vydání územního rozhodnutí v záměru pokračovat ŘSD ČR dokumentací pro stavební povolení a realizaci stavby, ale vzhledem k tomu, že IZ není ministerstvem schválen (stavba není zaregistrována, není ji přiděleno registrační číslo a nejsou vyčleněny finanční prostředky), ŘSD ČR vydané územní rozhodnutí ani zpracovanou dokumentaci k územnímu rozhodnutí nepřevezme a v další přípravě nepokračuje.

Na stavby dálnice „D1 Říkovice - Přerov“ a „D1 Přerov - Lipník“ jsou vydána územní rozhodnutí, zpracovány dokumentace pro stavební povolení a probíhají právní úkony k získání vztahů k pozemkům. ŘSD ČR navázalo na studii rychlostní komunikace „R55 Přerov - Olomouc“, kterou zpracovalo město Přerov, financovanou z předvstupních fondů EU. Je vydáno kladné stanovisko Ministerstva živ. prostředí, bylo ukončeno posouzení vlivu na živ. prostředí (EIA). Vedení města aktivně podporuje tuto stavbu, která zlepší propojení s krajským městem Olomouc. Realizace je plánována v období duben 2013 až říjen 2016 (zdroj http://www.dalnice-silnice.cz/R/R55.htm).

 • budovat nová parkovací místa

V roce 2007 byla realizována stavba parkoviště v Bratrské ul. (před budovou magistrátu, kde bylo dříve jen podélné stání vozidel), s celkovými náklady ve výši 440 000,- Kč.

V rámci prostorové úpravy ul. Hranická v Předmostí (4. etapa regenerace PS Předmostí) vzniklo 9 nových podélných parkovacích stání a 4 kolmá stání. V rámci 5. etapy regenerace PS Předmostí bylo přebudováno parkoviště v ul. Pod Skalkou, kde byla celková kapacita parkovacích stání navýšena o 64 míst (na celkových 142 míst) a v ulici Dr. Milady Horákové vzniklo parkoviště pro 12 automobilů.

V roce 2008 bylo vybudováno nové parkoviště Osmek o 37 parkovacích místech a 10 dalších míst vzniklo v sousední ul. U Žebračky, tyto akce si vyžádaly 4,1 mil. Kč. V současné době probíhá realizace parkoviště Za Mlýnem se 40 park. místy a předpokládanými náklady 5 mil. Kč.

V letošním roce se projekčně připravuje výstavba nových parkovacích míst v oblouku ul. Trávník, v ul. Alšova, Jižní Čtvrť, Pod Hvězdárnou, Interbrigadistů a B. Němce. Na základě protestů občanů bylo upuštěno od záměru výstavby parkoviště v ul. Bratrská (za budovou České spořitelny).

 • rozšiřovat síť cyklistických stezek

V roce 2002 byla zpracována studie „Návrh sítě cyklistických tras a cyklostezek v Přerově“, která slouží jako hlavní vodítko při budování nových stezek. S ohledem na finanční možnosti se město snaží postupně naplňovat koncepci v oblasti cyklodopravy a plynule navazovat jednotlivými úseky cyklostezek.

V letech 2005 - 2007 byla po etapách vybudována cyklostezka v rámci projektu Regenerace a revitalizace PS Předmostí v ul. Hranická o délce cca 1,5 km. Další významnou stavbou je cyklostezka Přerov - Henčlov, o délce 2,7 km, s vynaloženými náklady v částce 14 mil. Kč, z toho dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury činila 5,5 mil. Kč a z rozpočtu Olomouckého kraje 1 mil. Kč. Nelze opomenout i 300 metrů dlouhý úsek cyklostezky budované při propojovací komunikaci ulic Dvořákova - Želatovská.

Dalším úsekem cyklistické sítě je cyklostezka Přerov - Újezdec (o délce 0,66 km), která byla dokončena v červnu letošního roku v rámci stavby propojovací komunikace ul. 9. května - m. č. Přerov - Újezdec (náklady na stavbu cyklostezky představují částku 6,13 mil. Kč). Celková délka stávající sítě cyklostezek na území města Přerova měří 18,9 km.

Mimo uvedené cyklostezky město opravilo povrch účelové komunikace (bývalé polní cesty) na levém břehu řeky Bečvy na území města Přerova i sousední obce Grymov, kterou lze použít pro cyklistickou dopravu a in-linové bruslení.

V následujících letech jsou naplánovány další nemalé investice do cyklistické infrastruktury. Současně se připravuje stavba cyklostezky Velká Dlážka, cyklostezky po pravém břehu řeky Bečvy od lávky u tenisu po Velkou Lagunu, cyklostezky v ul. Želatovská (po hranici k.ú. Přerov, kde naváže na cyklostezku regionu Moštěnka do Želatovic), Velké Novosady a Nábř. PFB, kolem Střední zemedělské školy v ul. Osmek, dále kolem Žebračky a Kauflandu. U některých z těchto staveb jsou prozatím nedořešeny vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům.

Odbor právní ve spolupráci s odborem rozvoje spolupracuje na realizaci těchto akcí:

Palackého - Strategickým pozemkem pro stavbu cyklostezky v ul Palackého je část pozemku p.č. 37, který je ve spoluvlastnictví p.Krátkého Tomáše k id.1/2 a paní Nitschové Kateřiny k id. ½. V současné době je radou města Přerova schválen záměr směny pozemků mezi vlastníky pozemku p.č. 37 a statutárním městem Přerov. Jsou připravovány geometrické plány a znalecké posudky na ocenění směňovaných nemovitostí.

Velká Dlážka -

 • část pozemků p.č. 4233 a p.č. 4234 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic a.s. - v současné době je Radou města Přerova schválen záměr úplatného převodu do vlastnictví statutárního města Přerova. Jsou zadány ke zpracování znalecké posudky a geometrické plány na oddělení částí pozemků.

 • Část pozemku p.č. 6850/1 v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví pí. Dimitrové Ivany k id.1/2 a p. Krbílka Dalibora k id.1/2 spoluvlastnického podílu. V současné době je Radou města Přerova schválen záměr úplatného převodu do vlastnictví statutárního města Přerova. Jsou zadány ke zpracování znalecké posudky a geometrické plány na oddělení částí pozemků.

Laguna - část pozemku p.č. 5009/1 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Povodí Moravy s.p. - v současné době je Radou města Přerova schválen záměr úplatného převodu do vlastnictví statutárního města Přerova. Jsou zadány ke zpracování znalecké posudky a geometrické plány na oddělení částí pozemků.

Velké Novosady - Odbor právní oslovil vlastníky dotčených pozemků se žádostí o vyjádření k možnému převodu částí pozemků dotčených stavbou cyklostezky, popřípadě s obdobným návrhem na řešení majetkoprávních vztahů k těmto pozemkům.

Bří.Hovůrkových - Želatovská - Lánce-Želatovice - Odbor právní oslovil vlastníky dotčených pozemků se žádostí o vyjádření k možnému převodu částí pozemků dotčených stavbou cyklostezky, popřípadě s obdobným návrhem na řešení majetkoprávních vztahů k těmto pozemkům.

 • technickými úpravami zvyšovat bezpečnost chodců na přechodech

V roce 2008 byly Odborem rozvoje vybudovány ochranné bezpečnostní ostrůvky na přechodu pro chodce v Lýskách a na místě pro přecházení u Lověšic. Obě akce si vyžádaly náklady v celkové částce 2,3 mil. Kč, z toho státní dotace činila 1 mil. Kč.

Dále byly v loňském roce realizovány bezbariérové úpravy přechodů a chodníku v ul. Čechově (v místě křížení s ul. Kramářovou, v ul. Jaselské, Wurmově, vysazené chodníkové plochy mezi Priorem a nám. Přer. povstání a bezpečnostní ostrůvek u Šířavy) s celkovými realizačními náklady téměř 7 mil. Kč (z toho dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury činila 2,8 mil. Kč).

 • rekonstruovat autobusové nádraží

Mezi nejnákladnější investiční akce města Přerova v posledních letech patří rekonstrukce autobusového nádraží, která je již dlouhodobě připravována. Staveniště bylo dodavatelské firmě předáno dne 1.4.2009, odkdy se začíná připravovat staveniště pro vlastní rekonstrukci nádraží a samotná stavba bude zahájena 15.4.2009, kdy začne fungovat provizorní provoz autobusového nádraží. Rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši 144 mil. Kč. Podařilo se na ni získat evropskou dotaci 100 mil. Kč z ROP Střední Morava.

V rámci stavby je navrženo vybudování nové odbavovací budovy autobusového nádraží, zastřešení nových nástupních peronů, pootočených o 45° oproti stávajícímu řešení a vybavených mobiliářem - lavicemi, informačním systémem dopravců a umělým osvětlením. Pro autobusy bude vybudován jeden společný výjezd.

 • podporovat zkvalitnění hromadné přepravy osob v Přerově a v jeho místních částech

Na základě jednání o možnostech ekologizace městské hromadné odpravy je součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce „MHD v Přerově“ podmínka výměny všech autobusů zajišťujících provoz MHD v Přerově nejpozději do 5 let za autobusy na alternativní pohon (stlačený zemní plyn nebo elektrobusy). Součástí zadávacích podmínek jsou mimo jiné i standardy vybavení autobusů, standardy jízdních dokladů a standardy vybavení zastávek městské hromadné dopravy. Nový provozovatel má zajistit provoz MHD v Přerově od 1.1.2010. Proto je kladen důraz na to, aby byl dopravce do konce roku vybrán a aby byly v Přerově co nejrychleji zavedeny ekologické a bezbariérové autobusy.

Nepřímo je součástí zkvalitnění MHD také největší investiční akce roku 2009 - rekonstrukce autobusového nádraží, která nejen zkvalitní dopravu, ale zvýší i kulturu cestování a přinese úpravy parteru v přednádražním prostoru.


V období od roku 2007 byly řešeny následující spoje :

Platnosti od 1.8.2007, dodatek podepsán 10.7.2007 :

příměstská linka 920025 Přerov-Dluhonice-Citov-Krčmaň

posílení spojů do místní části Dluhonic

nárůst dotace + 294 912,-- Kč/1 rok

 MHD 925006 Přerov,Vinary-Předmostí-KAUFLAND-nám.T.G.Masaryka-aut.st.-PRIOR-hřbitov-U tenisu-nemocnice,Meopta

nový přímý spoj Přerov,nem.-Přerov,aut.st.

nárůst dotace + 13.320,-- Kč/1 rok

Platnost od 8.3.2009, dodatek podepsán 4.3.2009 :

příměstská linka 920005 Přerov-Čekyně-Žeravice-Kokory

prodloužení spoje č. 8 o aut. zastávku Přerov,Penčice,Penčičky náves

nárůst dotace + 18 323,-- Kč/1 rok

Platnost od 1.7.2009, dodatek podepsán 1.6.2009:

MHD 925001 Přerov,Předmostí-ul.Palackého-nám.T.G.Masaryka-aut.st.-PRIOR-nemocnice,MEOPTA-Kozlovice

zavedení 12-ti spojů linky do místní části Předmostí v době letních prázdnin

nárůst dotace + 73 844,-- Kč/1 rok

 • usilovat o vybudování nového Tyršova mostu

Po zamítnutí vítězné varianty stavby nového Tyršova mostu (návrhu č. 7) Odborem živ. prostředí MMPr pověřila Rada města Přerova Odbor rozvoje zajištěním projektových prací dle návrhu č. 9 od zpracovatele Architektonická kancelář Alena Šrámková - Architekt, Praha, který se umístil na 2. místě. Zastupitelstvo města Přerova schválilo na svém 10. zasedání usnesením č. 202/10/5/2007 vypracování projektové dokumentace na nový Tyršův most podle návrhu Architektonické kanceláře Alena Šrámková - Architekt, s možností zavedení jednosměrného provozu v budoucích letech ve směru z centra a ve výjimečných případech využití mostu pro obousměrnou automobilovou dopravu včetně začlenění Tyršových sloupů. Dne 31.10.2008 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu Tyršova mostu a je dokončena dokumentace pro stavební povolení.

Jižní předpolí Tyršova mostu řeší samostatná projektová dokumentace Ing. Michala Majera podle návrhu Ing. arch. Šrámkové. Také na tuto stavbu bylo již vydáno územní rozhodnutí (dne 25.3.2009).

 • zvyšovat kvalitu místních komunikací

V roce 2005 schválilo Zastupitelstvo města Přerova na dobu 10 let, v období 2006 - 2016, mimo rozvojové dopravní investice, každoroční předpokládaný výdaj z rozpočtu města ve výši 20 mil. Kč na údržbu a opravy místních komunikací dle plánu oprav místních komunikací. Byla zřízena pracovní skupina, která navrhuje zařazení vytipovaných lokalit do plánu oprav.

V období 2006-2007 byly vyfrézovány komunikace v části ul. Protifašistických bojovníků, dále v ul. Sokolská, Bartošova, B. Němcové, Denisova, Svépomoc II. a III., v Předmostí - Sportovní a část ul. Teličkova a v místní části Henčlov - Sokolů, Nová, Zakladatelů.

V roce 2008 pokračovaly opravy frézováním v ul. Dluhonská, Na Odpoledni, Na Svépomoc a rekonstrukcí komunikace v ul. Brněnská v Lověšicích a byly zahájeny rekonstrukce v Nerudově ul. a v místní části Čekyně - ul. Borošín, které mají být dokončeny do letošního července.

Další investicí bylo vybudování nové propojovací komunikace vč. cyklostezky z Přerova ul. 9. května do Újezdce a komunikace za Meoptou, kde byly vybudovány silnice, chodník a cyklostezka v délce 350 m. V této 1. etapě došlo k propojení komunikace do areálu firmy. Mezi investicemi letošního roku je zařazeno zpracování projektové dokumentace na druhou část této propojovací komunikace, která povede až k silnici do Želatovic.

1. července letošního roku byla zahájena 2. etapa frézování, která zahrnuje opravu komunikací v ul. Čechova, Interbrigadistů, Žižkova, Jasínkova, Klivarova, Kramářova, Sušilova, Šířava (v úseku Komenského - Čechova), Wurmova, Smetanova, Předmostí - U Pošty, Dluhonice - K Rokytnici a U Rozvodny, Vinary - Za Humny. Frézování má být dokončeno do konce srpna tohoto roku. Předpokládané realizační náklady představují částku 23,4 mil. Kč.

V současné době se projekčně připravují opravy komunikací v ul. Bezručova, Riedlova, nábř. Dr. E. Beneše, tř. gen. Janouška, Kabelíkova, gen. Štefánika, Skopalova a Lýsky - U Silnice. Odbor rozvoje prověřuje stavy sítí v dalších lokalitách určených pracovní skupinou pro návrh plánu oprav místních komunikací.

 • usilovat o zachování vojenského letiště a podporovat projekt k rozvoji smíšeného provozu letiště Přerov - Bochoř

Po řadě jednání vláda rozhodla, že vojenská část letiště zůstane v provozu, pokud bude fungovat jako mezinárodní regionální letiště se smíšeným provozem. Dne 1.7.2008 byly podepsány darovací smlouvy o převodu finančních prostředků na opravu bochořského letiště z rozpočtů Statutárního města Přerova, Olomouckého a Zlínského kraje do rozpočtu Ministerstva obrany. Armáda v letech 2008 - 2009 investuje do obnovy základny 61 mil. korun. Město Přerov se finančně podílí 10 miliony, Olomoucký kraj 20 miliony a Zlínský kraj 7 miliony korun. Naplánovány jsou opravy a údržba budov, rekonstrukce přistávací dráhy a modernizace technického zázemí letiště. Cílem je vybudovat moderní leteckou základnu, kterou bude využívat jak resort obrany, tak soukromé společnosti.

Uvedené tři samosprávy jsou zakládajícími akcionáři spol. Regionální letiště Přerov a.s., která byla založena dne 8.10.2008 za účelem vybudování letiště v Bochoři se smíšenou civilní a vojenskou funkcí i s jeho zapojením do integrovaného záchranného systému.

 • nadále podporovat modernizaci přerovského železničního uzlu

Je vydáno územní rozhodnutí a zpracována podrobná projektová dokumentace. Odbor rozvoje aktivně spolupracuje s investorem i projektantem, koordinuje plánované stavby dotýkající se rekonstrukce železniční stanice.

Životní prostředí


V oblasti životního prostředí chceme:

- řádně udržovat park Michalov, přírodní rezervaci Žebračka a naučné stezky

V roce 2007 nebyly v Michalově realizovány investiční akce, pouze pěstební opatření na porostech. V roce 2008 připravovaly Odbor rozvoje a pracovní skupina podklady pro rekonstrukci skleníků a vybudování jezírka (bývalé alpinum). Stavbu skleníků bude město realizovat v roce 2009 v rámci 8. etapy regenerace městského parku Michalov a bude na ni využita dotace ve výši 10 mil. Kč (celkové předběžné náklady činí 12 mil. Kč).

 • spolupracovat s velkými podniky při vylepšování čistoty ovzduší

Největší znečišťovatelé ovzduší v Přerově - METSO MINERALS (Wears) a.s., (dříve PSP Slévárna a.s.), DALKIA ČR, a.s., divize Teplárna Přerov a PRECHEZA a.s., se podíleli s Odborem životního prostředí na zpracování „Místního programu ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov“ (schváleno ZM 2006, účinnost od 2007); součástí jsou jejich konkrétní programy na snížení emisí znečišťujících látek. Odbor ŽP s těmito organizacemi při realizaci programů spolupracuje a jak vyplývá z pravidelného vyhodnocování jejich efektivnosti (2krát ročně), dochází postupně jak k pozvolnému omezování emisí tuhých znečišťujících látek, inovací technologických zařízení, tak snižování sekundární plošné prašnosti ze skládek surovin, přepravních technologií a vnitřních komunikací v těchto organizacích.

V současné době jsou projekčně připravovány významné stavby z hlediska dalšího snížení emisí znečišťujících látek - modernizace technologie formovny slévárny, rekonstrukce kotlů K1 a K2 v teplárně a rekultivace skládky sádrovce v „chemičce“.

 • pokračovat v programu regenerace a revitalizace sídliště v Předmostí a další sídlištní zástavby

Projekt regenerace panelového sídliště Předmostí předpokládá 11 etap a realizaci postupně do roku 2014. Realizace navrhovaných úprav je průběžně aktualizována tak, aby se náklady v jednom roce pohybovaly kolem 10 mil. Kč.

V roce 2007 v rámci 4. etapy byla realizována výstavba cyklostezky a chodníku ve střední části ul. Hranická, kterou se tak navázalo na cyklostezku ze 3. etapy. Také proběhla prostorová úprava ul. Prostějovská, díky níž vznikla nová parkovací místa, bezbariérově byly upraveny chodníky, vybudován autobusový záliv a zúžena komunikace.

Následná 5. etapa v roce 2008 zahrnovala rozšíření stávajících parkovacích ploch v ul. Pod Skalkou o 64 míst a dopravní propojení s ul. Prostějovskou. Tyto dvě etapy si vyžádaly celkové náklady ve výši 21,8 mil. Kč (z toho státní dotace 8,6 mil. Kč).

Projekčně se připravuje regenerace sídliště Jižní Čtvrť v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Přerov - Jih v problémové obytné zóně města pro programovací období 2007 - 2013.

V rámci projektu Předmostím až do pravěku je připravován v souladu s programem regenerace záměr víceúčelového areálu Mamutov, který kromě kulturně propagační funkce rozšiřuje pro obyvatele sídliště možnosti pasivního i aktivního odpočinku (hřiště a parkové úpravy) a parkování

 • pokračovat v obnově městské zeleně a parků

V lednu 2008 na území bývalé letní plovárny byla zkolaudována stavba parku „Plovárna“. Cílem projektu bylo vytvořit z řešeného území park pro krátkodobou rekreaci s bezprostřední návazností na nábřežní promenádu. Park poskytuje možnost neformálního sezení (lehátka, terasy s lavicemi), využití hracích prvků, plochy pro petanque nebo prostoru před majákem k menším kulturním vystoupením. Stavba si vyžádala náklady v celkové částce 4,6 mil. Kč, z toho státní dotace činila 4,1 mil. Kč.

Kromě každoročních pěstebních opatření v parku Michalov (zajišťuje odbor ŽP nad rámec pravidelné údržby) a založení nového parku Plovárna (investičně zajišťoval ROZ) jsou realizovány náhradní výsadby za pokácené dřeviny (řádově stovky ks ročně) - tyto jsou stále problematičtější v důsledku nedostatku vhodných ploch a hustého zasíťování veřejné zeleně.

Po opakovaných písemných výzvách směrem k odboru majetku a správcům zeleně odbor ŽP inicioval několikrát schůzku ve věci projednání možností další výsadby, běžné údržby i zvyšování kvality veřejné zeleně, její ochrany při realizaci investic atd.

Od roku 2008 pracuje neformální pracovní skupina (Mgr. Grambličková, ŽP, MAJ, ROZ-architekt), která vyhodnocuje aktuální stav veřejné zeleně ve městě a stanovuje několik kategorií ploch - stávající relativně kvalitní zeleň, stávající zeleň určená k rekonstrukci a pozemky pro novou výsadbu (toto bude projednáno z hlediska územního plánování a dalších dotčených orgánů).

V roce 2009 bude pořízena odborem ŽP první část osazovacích projektů. Připravena je na rok 2009 realizace výsadby aleje v nové části městského hřbitova.

 • ve spolupráci s krajem a státem usilovat o realizaci nutných protipovodňových opatření

Statutární město Přerov má svého zástupce v Řídící radě projektu Bečva, Teplice - suchá nádrž, ustavené Olomouckým krajem. Město Přerov, jako člen a účastník Řídící rady projektu Bečva, Teplice - suchá nádrž se podílí na přípravných pracích, vedoucích k přípravě vybudování suchého poldru v Teplicích nad Bečvou, jako zásadního protipovodňového opatření k ochraně města Přerova. Svým retenčním objemem 35 mil. metrů krychlových by měla budoucí nádrž zachytit případnou povodňovou vlnu a ochránit nejen město Přerov, ale i další ohrožené obce níže po toku až k soutoku s řekou Moravou. V současné době je Povodím Moravy, s.p. Brno jako garantem protipovodňových opatření zpracována předprojektová dokumentace a probíhají jednání o majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků dotčených stavbou.

- zachovat nastoupený trend v třídění domovního odpadu

 • Dle platné OZV občané třídí: papír, sklo, Pet-láhve, nápojové kartony, nebezpečný odpad, objemný odpad, zbytkový odpad.

 • V roce 2007 byla na základě smlouvy o spolupráci do systému zahrnuta zařízení KAZETO spol. s r.o. a Pavel Tomeček - Sběrné suroviny (též sběr papíru ve školách), sesbíraný a vykoupený papír a lepenka od fyzických osob trvale bydlících na území města Přerova je zahrnut do celkového výkazu množství vytříděných, využitých a odstraněných odpadů obcí pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., na základě kterého město získává finanční odměnu. Použití této odměny je účelově vázáno pro účely související s nakládáním s využitelnými složkami komunálního odpadu. V roce 2007 bylo takto pořízeno 12 nových stanovišť odpadových nádob na tříděný odpad v místních částech Přerova.

 • Dále byly uzavřeny smlouvy s provozovateli kolektivních systémů ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN a.s. a EKOLAMP s.r.o., kteří pro výrobce elektrozařízení zajišťují zpětný odběr těchto elektrozařízení. Místem zpětného odběru je sběrný dvůr v areálu TSMP. Elektrozařízení byla původně považována za odpady (větš. nebezpečné), za jejichž „zneškodnění“ město platilo. V režimu zpětného odběru město od provozovatelů kolektivních systémů získává finanční prostředky za poskytnutí sběrného dvora a další prostředky město šetří za likvidaci nebezpečného odpadu.

 • Byla zpracována studie nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (zpracovatel firma FITE a.s. Ostrava). Aktuálně je pořizována dokumentace pro zřízení kompostárny (fermentoru).

 • Vybraná svozová vozidla byla opatřena viditelnými informačními tabulemi o dni svozu vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty).

 • V roce 2008 byla v areálu TSMP vybudována nová krytá ocelová hala, která slouží pro sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a pro zpětný odběr elektrozařízení a použitých baterií. Výstavba haly byla spolufinancována v rámci Operačního programu životní prostředí.

 • Veřejně přístupné prostory budov magistrátu (ul.Bratrská, Blahoslavova a Smetanova) jsou vybaveny sběrnými nádobami - E-boxy pro sběr drobných elektrozařízení. E-boxy využívají zaměstnanci úřadu i občané.

 • V ZŠ a MŠ (formou soutěže) probíhá trvale sběr použitých monočlánků a baterií.

 • V rámci úprav veřejných prostranství jsou řešeny úpravy stávajících stanovišť odpadových nádob, případně budována stanoviště nová za účelem rozšíření sběrné sítě vytříděných využitelných složek komunálního odpadu.

 • Každý občan města Přerova vyprodukoval v roce 2007 cca 392 kg komunálního odpadu (v roce 2006 299 kg, v roce 2005 263 kg, v roce 2004 251 kg, v roce 2003 224 kg, v roce 2002 218 kg, v roce 2001 196 kg), z toho vytříděného 83,6 kg (v roce 2006 26,6 kg, v roce 2005 23,6 kg, v roce 2004 18 kg, v roce 2003 14 kg, v roce 2002 13 kg, v roce 2001 11 kg), což představuje 21,3 hmotnostních procent z celkového množství komunálního odpadu (v roce 2006 8,9%, v roce 2005 8,97%, v roce 2004 7,2%, v roce 2003 6,23%, v roce 2002 5,96%, v roce 2001 5,65%).


- posílit údržbovou péči o vzhled města včetně jeho místních částí a o veřejnou zeleň

Péče o vzhled města prochází napříč různými odbory magistrátu, svou činností se podílí také organizace města - zejména Technické služby. Mnoho informací k tomuto bodu je zahrnuto v jednotlivých odrážkách k plnění programového prohlášení, zde jsou uvedeny některé konkrétní příklady:

Zbudovaná dětská hřiště: na ul. Velká Dlážka, Velké Novosady, Jilemnického, Želatovská, Pod Hvězdárnou, Jižní čtvrť I a místní část Lověšice

Zbudovaná sportovní hřiště: místní části Penčice a Kozlovice

Zbudování nového veřejného osvětlení: Předmostí - Kočíře, ul. Budovatelů, místní část Vinary - ul. Krátká, místní část Dluhonice - ul. Školní, místní část Újezdec - ul. Spojovací, slavnostní nasvětlení evang. kostela Velké Novosady

Komunikace: vybudování příčných vpustí v Újezci a Čekyni, odvodnění komunikace Předmostí - ul. U pošty, rekonstrukce autobusového zálivu ul. Jabloňová (Čekyně), rekonstrukce silnice Ke střelnici (Žeravice), rekonstrukce chodníku u Lidlu (Přerov), rekonstrukce komunikace ul. Za vrbím (Vinary), zbudování nového chodníku a autobusové zastávky ul. Čekyňská (Žeravice), rekonstrukce autobusového zálivu ul Čechova (Přerov), nasvětlení přechodů pro chodce ul. gen. Štefánika a Ztracená (Přerov), zbudování nových parkovišť ul. Intrbrigadistů a Klivarova (Přerov), zbudování nových chodníků na ul. Optiky, Želatovská, K.Kouřilka, bří. Hovůrkových (Přerov), ul. U pomníku (Kozlovice)

Umělecká díla: opravy poškozených soch Neptuna a svatého Františka (ul. Svisle), opravy podstavců památníku Sondy do pravěku (Předmostí), pomníku Rudoarmějce (Želatovská ul.) a plastiky Matčino srdce (ul. Svisle), restaurování sochy svatého Rocha (Horní nám.)

Veřejná zeleň: provádění náhradních výsadeb zeleně na území města dle rozhodnutí orgánu výkonu státní správy, předání do správy TSMP pozemků s veřejnou zelení v místních částech, sběr a odvoz posečené trávy z pozemků, které se nachází v části Přerov I - Město

 • dokončit revitalizaci přírodního rekreačního areálu Laguny

V roce 2005 se začalo v oblasti přerovských lagun s úpravou terénu (kácení apod.), v roce 2006 byly nově nainstalovány všechny prvky dětského hřiště, areál byl doplněn novým mobiliářem - lavičkami, odpadkovými koši, informačními tabulemi. Design prvků koresponduje s přírodním prostředím a zároveň oživuje rekreační prostor.

Budova č.p. 3162 - uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou s manželi Dokládalovými.

Budova č.p. 3160, část budovy č.p. 3161, budova č.p. 3163 - Rada města Přerova dne 24.6.2009 schválila usnesením č. 2610/65/6/2009 uzavření nájemní smlouvy na nájem budov paní Jeleně Bednaříkové, místem podnikání Bayerova 4, Přerov, IČ60789239 a výpůjčku pozemků pod těmito budovami na dobu určitou 29 dnů a schválila záměr statutárního města Přerova nájem dotčených budov a výpůjčku pozemků pod těmito budovami.

Na podzim roku 2008 došlo k odbahnění Velké laguny speciálním plovoucím sacím bagrem. Před vyčištěním dosahovala vrstva bahna na dně laguny až 90 cm. Doposud bylo na regeneraci areálu Lagun vynaloženo cca 4,6 mil. Kč.

Vzdělávání


V oblasti vzdělávání budeme:

 • aktualizovat koncepci rozvoje školství

Zastupitelstvo města Přerova na 19. zasedání konaném dne 8. 12. 2008 schválilo „Koncepci oblasti školství pro léta 2009 - 2012“ ve vztahu ke školám a školským zařízením zřizovaným městem.


 • podporovat alternativní vzdělávání

Statutární město Přerov jako pronajímatel uzavřelo dne 11. 5. 2007 se společností Soukromá základní škola Acorn' s and John' s schoul s.r.o. jako nájemcem nájemní smlouvu, jejímž předmětem jsou objekt Přerov, Máchova 3, příslušné pozemky a movité věci. Doba trvání nájemní smlouvy je do 31. 8. 2012. Dále statutární město Přerov uzavřelo dne 11. 5. 2007 s jmenovanou společností smlouvu o poskytnutí dotace pro období 9 - 12/2007, roky 2008 - 2011 a 1 - 8/2012.

Statutární město Přerov jako pronajímatel uzavřelo dne 11. 5. 2007 se společností Speciální mateřská škola A & J s.r.o. jako nájemcem nájemní smlouvu, jejímž předmětem jsou nebytové prostory objektů Přerov, U Bečvy 2, příslušné pozemky a movité věci. Doba trvání nájemní smlouvy je do 31. 8. 2013. Dále statutární město Přerov uzavřelo dne 11. 5. 2007 s jmenovanou společností smlouvu o poskytnutí dotace pro období 9 - 12/2007, roky 2008 - 2012 a 1 - 8/2013.

Statutární město Přerov jako pronajímatel uzavřelo dne 11. 5. 2007 se společností Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o. jako nájemcem nájemní smlouvu, jejímž předmětem jsou nebytové prostory objektu Přerov, Bajákova 18, příslušné pozemky a movité věci. Doba trvání nájemní smlouvy je do 31. 8. 2013. Dále statutární město Přerov uzavřelo dne11. 5. 2007 s jmenovanou společností smlouvu o poskytnutí dotace pro období 9 - 12/2007, roky 2008 - 2012 a 1 - 8/2013.


 • nadále modernizovat vybraná hřiště při základních školách

V roce 2008 dokončena rekonstrukce školního hřiště při ZŠ Svisle(nový sportovní areál nabízí 200 m dlouhou běžeckou dráhu, hřiště pro malou kopanou, házenou, volejbal, nohejbal, florbal, tenis a basketbal - náklady na stavbu činily 14,8 mil. Kč, z toho 5,8 mil. Kč činila dotace z Ministerstva financí) a zrekonstruováno školní hřiště při ZŠ Želatovská (celkové náklady této stavby představují částku 6,6 mil. Kč).


 • finančně podporovat mimoškolní činnosti na základních školách

Z rozpočtu statutárního města Přerova, kapitoly školství je každoročně podporována zájmová činnost (zájmové kroužky) základních škol.


 • pokračovat v modernizaci školních budov a v jejich vybavení

Průběžně naplňováno. Např.v roce 2008 se zrekonstruovalo sociální zařízení na ZŠ Svisle, vyměnila část oken na ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Želatovská, MŠ Máchova 14, MŠ Kratochvílova. V rámci energetických úspor došlo k zateplení, výměně oken a dveří za plastová v MŠ Malá Dlážka, Bajákova a Na Odpoledni. Tyto rekonstrukce si vyžádaly náklady v celkové částce 21 mil. Kč, z toho státní dotace činila 15,7 mil. Kč. V roce 2009 usilujeme např. o rekonstrukci sociálního zařízení na ZŠ Hranická.


 • podporovat rozvoj vysokého školství

V roce 2008 statutární město Přerov poskytlo společnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. dotaci na vybavení vysoké školy v Přerově.


 • podporovat aktivity škol, které se zapojí do aktivního získávání prostředků ze strukturálních fondů

Z finančně náročnějších projektů lze uvést projekty ZŠ a MŠ Pod skalkou 11 - projekt „Školka pro všechny“ a „Mateřídouška bez bariér“ a připravovaný projekt ZŠ Boženy Němcové - projekt „Otevřená škola“.


Sociální oblast, bydlení a zdravotnictví


V sociální oblasti a v oblasti bydlení a zdravotnictví chceme:

 • vybudovat Domov důchodců v Přerově

Domov pro seniory byl zprovozněn k 1.9.2008, je součástí příspěvkové organizace města Přerova Sociálních služeb města Přerova, kapacita 81 míst, domov je zcela naplněn. Je jedním z nejmodernějších zařízení tohoto typu v ČR. Celkové náklady této investice dosáhly částky cca 189 mil. Kč, z toho téměř 100 mil. Kč bylo hrazeno z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí.

 • pokračovat v realizaci bezbariérových úprav městských komunikací a veřejných budov

V roce 2006 Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny doporučil k financování záměr bezbariérových tras předložených městem Přerov. Bezbariérové úpravy byly etapově navrženy až do roku 2012. V letošním roce by měla být realizována dle předloženého záměru II. a III. etapa bezbariérových úprav. Níže uvádíme přehled bezbariérových úprav za rok 2008 (vztahující se k I. a II. etapě úprav).

V roce 2008 se realizovaly následující úpravy:

 • Ulice Čechova - oprava chodníků včetně vstupů do vozovek, úprava přechodů pro chodce přes komunikaci ulice Čechova, dělené přechody a osvětlení, přechody před Priorem, křižovatka s ulicí Šířava

 • Ulice Komenského - úpravu přechodu pro chodce s ostrůvkem

 • Ulice Škodova - úprava přechodů pro chodce

 • Ulice Havlíčkova - úprava pro přecházení

 • Ulice Smetanova - úprava pro přecházení (Jaselská)

 • Ulice Bratrská - oprava chodníků v úseku mezi Č. Drahlovského, Bartošova, Palackého

 • Žerotínovo nám. - úprava severní části náměstí po objekt Městské knihovny včetně sjezdů

 • Smetanova ulice - objekt budovy - prozatím není zpracovaná projektová dokumentace


- zkvalitňovat péči pro zdravotně postižené a seniory

Město Přerov postupně buduje nebo nakupuje byty zvláštního určení pro těžce zdravotně postižené občany, bezbariérové byty. V současné době je jich 38 a v těchto dnech se realizuje nákup další dvou bezbariérových bytů v ceně 3 700 000,- Kč.

Město prostřednictvím Sociálních služeb města Přerova poskytuje sociální služby v 8 domech s pečovatelskou službou s počtem 308 bytů zvláštního určení pro seniory. V těchto domech a v bytech v rámci bytové zástavby poskytuje pečovatelskou službu více než 600 obyvatelům města Přerov.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a pro osoby se zdravotním postiženým provozuje v 7 klubech důchodců v Přerově a v místních částech. Činnost je zaměřena zejména na zprostředkování kontaktu seniorů se společenským prostředím. Jejich zapojováním do kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.

K 1.1.2009 došlo k transformaci sociálních služeb, které provozuje město Přerov. Došlo ke sloučení dvou příspěvkových organizací ( ÚSP - Denního pobytu a Městských jeslí) do stávající příspěvkové organizace - Sociálních služeb města Přerova. Důvodem bylo snížení nákladů na provoz organizací. Kapacita zařízení ÚSP - Denního pobytu je 30 uživatelů sociálních služeb, v současné době zařízení navštěvuje denně 26 uživatelů. Městské jesle navštěvuje 65 dětí ( jde i o krátkodobé pobyty). Kapacita je 45 dětí.

SSmP provozovaly do 30.4. 2009 Azylový dům pro matky s dětmi, v zařízení bylo 57 osob (matek s dětmi). Dále byla zřízena nová sociální služba - Krizové centrum v objektu Azylového domu pro matky s dětmi.

 • podporovat a koordinovat rozvoj sociálních služeb a vytvářet podmínky k zajištění služeb i soukromými a neziskovými organizacemi

Sociální služby města Přerova spolupracují s Oblastní charitou Přerov, která doplňuje pečovatelskou službou poskytovanou městem službou ošetřovatelskou.

V současné době byl převeden provoz Azylového domu pro matky s dětmi Armádě spásy. Pro město změna provozovatele této sociální služby je velmi výhodná, neboť sociální služba bude pro občany města zajištěna a město neponese její plné finanční náklady.

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví zajišťuje organizačně činnost Komise zdravotnické a sociální pomoci a Komise pro hospodaření s obecními byty. Rovněž organizačně zajišťuje setkání zástupců města s neziskovými organizacemi nejméně 2x ročně.

Každoročně město poskytuje neziskovým organizacím finanční prostředky pomocí Grantového programu a vybraným velkým neziskovým organizacím, které město nezbytně potřebuje k dalšímu poskytování sociálních služeb, poskytuje tzv. přímé financování - finanční prostředky schválené přímo v rozpočtu města.

V roce 2009 poskytlo do oblasti sociální a zdravotnictví celkem částku 1 200 000,- Kč.


 • vytvářet podmínky pro výstavbu nových bytů a rodinných domů

Z Programu podpory výstavby technické infrastruktury jsou průběžně Odborem rozvoje poskytovány žadatelům dotace na výstavbu komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, veřejně přístupných ploch a na prodloužení vodovodního, kanalizačního, plynovodního řadu, pořízení vlastní ČOV v lokalitách, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci. Cílem tohoto programu je vytvořit podmínky k rozvoji výstavby rodinných domů, bytových domů a také podnikatelských záměrů. Během let 2007 - 08 byly schváleny dotace v celkové výši 4,1 mil. Kč.


 • dbát o zlepšení stavu městského bytového fondu a pokračovat v jeho privatizaci

Prostřednictvím Domovní správy provádíme nezbytné opravy městského bytového fondu. Zastupitelstvem byla také schválena další etapa privatizace.

 • podporovat výstavbu startovacích malometrážních bytů pro mladé rodiny

Odbor rozvoje projekčně připravil přestavbu budovy bývalé ubytovny na Bayerově ulici na 44 malometrážních bytů a na tuto stavbu je vydáno stavební povolení. V současné době je vypsáno výběrové řízení na prodej této nemovitosti.


 • naplňovat již schválený Program soužití

Město Přerov v rámci Programu soužití pomáhá připravovat a zajišťovat podmínky pro bezkonfliktní soužití národnostních menšin a etnik s majoritní společností. Zastupitelstvem města Přerova byl Program soužití schválen v červnu 2002 a aktualizován v květnu 2007. Program Soužití definuje čtyři klíčové oblasti: oblast bytové problematiky, oblast vzdělávání, oblast volného času a oblast vzájemné komunikace.

Od začátku roku 2008 odbor sociálních služeb a zdravotnictví připravoval a inicioval jednání, které vedly ke zpracování významného dokumentu Integrovaný plán rozvoje města Přerov - Jih (IPRM). Cílem Integrovaného plánu rozvoje města je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identifikovaných problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potencionálu měst. Efektivita spočívá především v smysluplné návaznosti a synergickém efektu jednotlivých aktivit a opatření. Jednotlivé aktivity se prolínají i do plnění programu Soužití a jednoznačně korespondují s cíli programu Soužití a zároveň i se strategickým dokumentem „Střednědobý plán rozvoje města Přerova na období 2007 - 2010“.

 • zpracovat koncepci sociálních služeb

Koncepce sociálních služeb v Přerově je zpracována. Odbor sociálních služeb a zdravotnictví zpracoval ve spolupráci s neziskovým sektorem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro období let 2007 - 2010, který byl schválen orgány města.

Týká se rozvoje sociálních služeb pro občany se zdravotním postižením, pro seniory, pro rodiny, děti a mládež, pro občany ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny.

V rámci komunitního plánování sociálních služeb byly vydány již dvě brožury - Poskytovatelé sociálních služeb. Cílem jejich vydání je informovanost občanů města Přerova o všech poskytovaných sociálních službách na území města a o jejich poskytovatelích včetně kontaktních čísel a e-mailových adres. Město Přerov při tvorbě Střednědobého plánu spolupracovalo s Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Implementace schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro období let 2007-2010 se naplňuje dle navrhovaných opatření a cílů. Realizace jednotlivých aktivit je odvislá od možnosti získání potřebných finančních prostředků z různých dotačních titulů v rámci meziresortních ministerstev, krajů a EU. Do procesu naplňování opatření a cílů KP jsou zapojení: Oblastní charita, Armáda spásy, KAPPA-HELP, Člověk v tísni, zástupci vzdělávacích institucí, terénní pracovníci.


Kultura a památková péče


V oblasti kultury a památkové péče budeme:

 • podporovat regeneraci a revitalizaci přerovského zámku a městských hradeb

Zámek - pokračovaly práce na realizaci Programu (větší investice ROZ, menší MAJ, koordinace ŽP a pracovní skupina). V hodnoceném období bylo stavebně realizováno: v interiérech ústřední vytápění, elektroinstalace, požární signalizace, zdravotechnika, oprava podlah, výmalba, oprava kovářských, kamenných a štukových prvků v jednotlivých místnostech, klimatizace v Mervartově sále. Dále byla provedena rekonstrukce nádvoří vč. provedení archeologického průzkumu, rekonstrukce průjezdu a konstrukce mostu vč. zábradlí a pilířů. Byla obnovena vnější fasáda zámecké věže a Mervartova sálu. V roce 2009 bude provedena oprava zámecké ohrady, úprava jižního parkánu (zřízení malé letní scény) a dle fin. prostředků přestavba stolárny na galerii. V roce 2007 v rámci 5. etapy byly realizovány vnitřní úpravy zámku (ústřední vytápění, elektroinstalace, elektronický zabezpečovací a poplašný systém, zdravotechnika). Tyto akce si vyžádaly náklady v částce 7,78 mil. Kč, z toho státní dotace činila 5 mil. Kč. V roce 2008 proběhla stavební úprava nádvoří, průjezdu a mostu za celkových nákladů 6,9 mil. Kč, z toho státní dotace ve výši 4,3 mil. Kč.

Hradby - byla poskytnuta projektová dokumentace a metodická pomoc dvěma vlastníkům pozemků, na nichž leží městské hradby.


 • pokračovat v pořádání kulturních a společenských akcí, především Československého jazzového festivalu Přerov

Kulturní a společenské akce se pravidelně pořádají, kromě oslav pořádaných na náměstích a v parcích pod širým nebem (Vánoce, Velikonoce, májové oslavy, slavnosti léta, svatovavřinecké hody, promenádní koncerty ...) jsou pravidelně zabezpečovány koncerty vážné hudby, město spolupracuje při realizaci kulturních a společenských akcí i s jinými subjekty. Tradiční jazzový festival představuje skutečně nejvýznamnější hudební akci ve městě, je pravidelně podporován nejen městem Přerovem, ale i Olomouckým krajem, Ministerstvem kultury, zájem projevují i sponzoři. V současné době se program jazzového festivalu neomezuje již jen na podzimní festivalové dny, ale několik koncertů bývá i v průběhu roku.

Podpora města je zřetelná také poskytováním dotací v rámci grantového programu.

 • podporovat činnost a zkvalitňování služeb městské knihovny

Hlavní budova knihovny, společně s půjčovnou pro děti a knihovními dokumenty umístěnými v depozitním skladu, by měla být přestěhována do vhodnějších a reprezentativnějších centrálních prostor. Zatím nedošlo ke konečnému rozhodnutí, kde by měla knihovna sídlit. Nabízí se možnost využití prostor budovy Chemoprojektu nebo objektu v Čechově ul., který se však prozatím nepodařilo získat do vlastnictví statutárního města Přerova.


 • popularizovat lokalitu Předmostí jako jedinečný historický prvek města s nově zřízeným památníkem lovců mamutů

V rámci projektu „Předmostím až do pravěku“ byla na podzim 2006 otevřena stejnojmenná naučná vlastivědná stezka a Památník lovců mamutů. Je součástí projektu „Předmostím až do pravěku“ a jeho stavba je spolufinancována ze 75% z prostředků EU z programu Interreg IIIA Česká republika - Polsko, kdy na polské straně je realizován podobný projekt Dinopark ve městě Ozimek. Odbor rozvoje zajistil projekční přípravu výstavby infocentra, které návštěvníkům přiblíží pravěkou historii města. Realizace stavby proběhne v letošním roce. Celkové náklady projektu činí 8,2 mil. Kč, z Regionálního operačního programu Střední Morava byla získána dotace ve výši 7 mil. Kč.

K propagaci významné archeologické lokality a samotného projektu byl vydán tištěný průvodce, vyšla série článků v Přerovských listech, byla vyrobena a uvedena upoutávka v Kabelové televizi a na velkoplošné reklamní obrazovce (Compekon), základní informace jsou zařazeny v publikacích „O životním prostředí si jen nepovídáme“ (příručka pro učitele) nebo „Naučné stezky a trasy pro koně v Olomouckém kraji“ a dalších městských i krajských propagačních materiálech. Zevrubné informace obsahují nové internetové stránky města (další propagační materiály jsou vydávány SMP a KP). Město dále podporuje (informačně, finančně) tradiční pochod „Po stopách lovců mamutů“ pořádaný ZŠ J. A. Komenského.

Významnou měrou propagaci lokality může přispět realizace zahájeného projektu Vytvoření a společné označení městských turistických tras (společný turistický produkt polsko-českého pohraničí) a dalšího česko-polského projektu „Cestování časem“.

S masivní propagační kampaní se počítá v průběhu realizace víceúčelového areálu Mamutov


 • podporovat činnost kina Hvězda a Městského domu

V roce 2007 byl modernizován interiér kina Hvězda - instalováno 400 ks nových kinokřesel a byla provedena výměna podlahové krytiny. Celkové náklady činily 2,5 mil. Kč. Na tuto akci se podařilo získat dotaci v částce 1,05 mil. Kč ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.

V závěru loňského roku byla pořízena jednak nová sedadla do velkého sálu Městského domu v Přerově, jednak byly přečalouněny stávající dřevěné židle. V Městském domě byla navíc pořízena nová varná linka do kuchyně. Veškerá tato opatření slouží ke zkvalitnění veškerých služeb poskytovaných návštěvníkům obou těchto zařízení. Odbor majetku se dále rovněž stará o dobrý technický stav a provozuschopnost obou objektů.

Kromě podpory v oblasti technického zabezpečení město podporuje společnost IMIT s.r.o. pravidelně poskytovanou dotací na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním veřejných kulturních vystoupení a představení v Městském domě pro obyvatele města.

 • usilovat o rekonstrukce objektů v městské památkové zóně

Pokračoval dotační program města na podporu obnovy exteriéru památkově významných objektů na území města Přerova (z programu byla finančně podpořena obnova 4 objektů).

Pokračovala zástavba proluky na Horním nám., a to dvěma objekty; byly zahájeny práce na objektu Pivovarská 3, byla zahájena stavba novostavby v proluce na Wilsonově ulici (vše soukromí vlastníci).

 • podporovat současnou uměleckou činnost

Umělecká činnost je podporována nejen prostřednictvím grantového programu v oblasti kultury a poskytování účelových dotací subjektům, které působí v oblasti kultury, ale také zařazováním jejich vystoupení do programu oslav pořádaných městem (Vánoce, Velikonoce, májové oslavy, slavnosti léta, svatovavřinecké hody, promenádní koncerty ...). V rámci přerovských svatovavřineckých hodů je občanům prezentována rovněž umělecká činnost našich partnerů ze spřátelených měst (Děčín, Cuijk, Ozimek, Kedzierzyn-Kozle...).

 • pokračovat v rozvoji cestovního ruchu a propagaci města Přerova

V roce 2007 byla zpracována „Strategie cestovního ruchu Přerovska na období 2007 - 2013“, ze které vyplývá akční plán a začínají se naplňovat jednotlivé aktivity. Na Kanceláři primátora byla v souladu s přijatou strategií cestovního ruchu obsazena jedna pozice k vedení agendy cestovního ruchu.

Město Přerov je členem zájmového Sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, prostřednictvím kterého je město prezentováno v oblasti cestovního ruchu v rámci krajských, resp. regionálních propagačních materiálů, a také na řadě zahraničních veletrhů.

Město se samostatně účastní veletrhu cestovního ruchu v Brně, veletrhů ve Varšavě, Vídni... Město se prezentuje také v rámci akcí konaných na území Přerova - prezentace v rámci významných akcí na výstavišti, výstava v MIC, prezentace na výstavě Postav dům, zařiď byt v Přerově apod.

Kromě aktivit spojených s projektem Předmostím až do pravěku byla v tomto volebním období věnována pozornost také dalším formám prezentace - příprava panelů na výstavě Renova v Olomouci (v r. 2007), pravidelné zapojení města do Dnů evropského dědictví, prezentace článků o jednotlivých památkách, vč. parku Michalov v Přerovských listech, zapojení do projektu Vytvoření a společné označení městských turistických tras (společný turistický produkt polsko-českého pohraničí) a do česko-polského projektu Cestování časem.

 • podporovat rozšiřování vysílání Kabelové televize Přerov do dalších místních částí

V roce 2007 byla poskytnuta spol. Kabelová televize Přerov, a.s. účelová dotace na část investičních nákladů k vybudování přívodu a předávacího bodu multifunkční sítě do místních částí Újezdec a Henčlov v celkové výši 3,2 mil. Kč.

V letošním roce bude uvedené společnosti poskytnuta účelová dotace ve výši 562 200,- Kč na výstavbu přívodu a předávacího bodu multifunkční metropolitní sítě pro místní část Popovice.

Sport, tělovýchova a volný čas


V oblasti sportu, tělovýchovy a volného času chceme:

 • vybudovat víceúčelovou halu

V první etapě projednávání - v roce 2008 proběhlo určení nejvhodnější lokality pro umístění víceúčelové haly - a to lokality kasáren na Želatovské ulici.

Vzhledem k tomu, že nemovitosti v této lokalitě nebudou bezúplatně převedeny do vlastnictví statutárního města Přerova, proběhne v roce 2009 další projednávání dané věci za účelem určení nové nejvhodnější lokality pro umístění této haly.

Na červnovém zasedání Zastupitelstva města Přerova byl schválen záměr na umístění víceúčelové sportovní haly v areálu kasáren na ul. Želatovská, a to pod podmínkou převodu tohoto areálu do vlastnictví statutárního města Přerova. Zastupitelstvo rovněž uložilo primátorovi Ing. Jiřímu Lajtochovi pokračovat v jednání s Ministerstvem obrany ČR o možnostech případného převodu areálu kasáren na ul. Želatovská do vlastnictví statutárního města Přerova.


 • podporovat významné sportovní oddíly a organizace, které spravují nebo budují haly, tělocvičny a venkovní areály

Statutární město Přerov každoročně v rámci přímých podpor, grantového programu i mimořádných dotací podporuje sportovní oddíly a organizace.


 • pokračovat ve využívání rekonstruovaných školních hřišť veřejností

V závislosti na počasí ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Za mlýnem, ZŠ Svisle, ZŠ Trávník zpřístupňují za předem stanovených pravidel svá zrekonstruovaná hřiště k užívání veřejnosti.


 • podporovat sportovní a volnočasové aktivity mládeže

Statutární město Přerov každoročně v rámci přímých podpor, grantového programu i mimořádných dotací podporuje sportovní a volnočasové aktivity mládeže.

Kromě dotací na projekty v rámci pravidelné školní výuky byly podpořeny aktivity mládeže: v roce 2007 ZŠ J. A. Komenského - Školní stezka Po stopách lovců mamutů (50 000 Kč), Moravský ornitologický spolek - Osvětová a poradenská činnost v oblasti ochrany přírody (63 000 Kč); v roce 2008 Středisko volného času Atlas a Bios - Přírodovědné soutěže (33 300 Kč), Muzeum Komenského - Stromy parku Michalov (69 500 Kč), vybudování stanice pro handicapované živočichy (640 000 Kč).


Veřejný pořádek a bezpečnost


V oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku budeme:

 • dbát o zachování základního zaměření činnosti městské policie, kterým je bezpečnost, pořádek a ochrana majetku občanů

Městská policie Přerov se v uplynulých letech zaměřovala na činnosti, které jsou jí určené zákonem o obecní policií a jinými právními předpisy, zejména spolupůsobí při ochraně života, zdraví, majetku občanů a dohlíží nad zachováním veřejného pořádku na území města Přerova, včetně jeho místních částí, dohlíží nad dopravou v klidu - parkování.

V posledních dvou letech se Městská policie ve zvýšené míře zaměřila na preventivní činnost ve formě informativních akcí, které jsou podpořeny mediální prezentací na webových stránkách MP Přerov, Kabelové televize Přerov, v lokálním tisku a ve zpravodajství rádia Haná.

Městská policie se podílela na bezpečnostních akcích v lokalitách se sociálně slabšími obyvateli, zabezpečovala sportovní a kulturní akce, politické mítinky a jiné společenské akce.

K zajištění dobře fungující policie je třeba dbát také na proškolování strážníků. Strážník je každé tři roky povinen vykonat zkoušky před komisí Ministerstva vnitra, a tím si prodloužit odbornou způsobilost. Strážníci Přerova vždy danou zkoušku vykonali na první pokus.

Městská policie je základní složkou, která dohlíží (popř.) řeší přestupky na úseku veřejného pořádku a občanského soužití. Patří sem nepřístojné chování na veřejnosti, rušení nočního klidu, sousedské spory, znečišťování veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení asociálové apod.

Městská policie i nadále zabezpečuje objekty v majetku města pomocí Pultu centrální ochrany, díky čemuž téměř nedochází k narušení těchto objektů. Nadále se podílí na ochraně majetku občanů preventivní hlídkovou činností v oblastech s vyšším výskytem krádeží. V nočních hodinách pak působí hlídky v místech, kde často dochází k poškozování majetku, vyvracení dopravního značení a ničení městského mobiliáře.

-spolupracovat se všemi složkami integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, zdravotnická záchranná služba)

Součinnost s Policií ČR je na vysoké úrovni, pravidelně jednou za měsíc se ředitel Městské policie účastní policejního štábu a v případě aktuální potřeby se vedení Policie ČR a Městské policie schází i mimo pravidelné štábní porady (problematika demonstrací, hokejových zápasů, apod.). Okrajově probíhá spolupráce i s Celní správou.

S Hasičským záchranným sborem úzce spolupracuje při zabezpečování míst dopravních nehod a koordinace dopravy, při evakuacích a při požárech a jiných mimořádných událostech. Dále pak asistuje při otevírání bytů a jiných uzavřených prostor.

Strážníci jsou také ve velkém množství případů první u zraněných nebo opilých osob. Asistují u převozu a ošetření agresivních osob k lékařskému ošetření. Vzhledem k novelám zákonů umísťují strážníci podnapilé osoby na záchytnou stanici a provádí ve spolupráci se zdravotnickým personálem jejich dopravu do těchto zařízení.

Trvale velmi dobrá spolupráce se všemi složkami Integrovaného záchranného systému se nejvíce projevila především při zabezpečování bezpečnostních opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod při řešení event. mimořádné události v souvislosti s konáním shromáždění osob, kdy byla zabezpečována ochrana obyvatelstva a veřejného pořádku v běžném denním životě. Všechny složky se aktivně zapojují i do činnosti zvláštních orgánů města (Bezpečnostní rada, Krizový štáb, Povodňová komise).

 • pokračovat v realizaci Programu prevence kriminality

Statutární město Přerov má svého manažera prevence kriminality, který při realizaci programu úzce spolupracuje se svou pracovní skupinou. Rada města Přerova zřídila také Komisi bezpečnosti, prevence kriminality a BESIPu. Na základě činnosti výše uvedených subjektů se v roce 2009 podařilo od Olomouckého kraje získat finanční prostředky (58 600,- Kč) na spolufinancování nákupu 3 ks informativních měřičů rychlosti. Dále byla získaná dotace MVČR (300 000,- Kč) na rozšíření městského kamerového systému o 13. kameru typu DomePelco, která bude umístěna na budově v ulici Jateční.

 • rozšiřovat městský kamerový systém a usilovat o jeho další modernizaci

Na ochraně majetku se Městská policie podílí pomocí pultu centralizované ochrany, na který jsou napojeny budovy v majetku města. Majetek občanů je střežen běžným výkonem služby strážníků v ulicích a za pomocí městského kamerového systému (MKS). V roce 2008 byl MKS rozšířen o dva kamerové body a v současné době je MKS složen z 13 kamerových bodů a v přípravě je zřízení 1 kamerového bodu na ul. Jateční.

 • podporovat osvětovou činnost městských strážníků na školách

V rámci prevence kriminality je u Městské policie Přerov zřízeno oddělení prevence, které má na starost osvětovou výchovu na školách. Toto oddělení spolupracuje s manažerem prevence kriminality, je součástí primární skupiny prevence kriminality, jejíž členové jsou z řad Policie ČR, kurátorů magistrátu a strážníků Městské policie, oddělení spolupracuje i s Komisí bezpečnosti, prevence kriminality a BESIPu. Aktivity jsou financovány prostředním rozpočtu města,. Správcem této části rozpočtu je Městská policie. Od roku 2004 do roku 2008 bylo uskutečněno na školách 676 přednášek na školách, do osvětové činnosti bylo zapojeno více než 14 tisíc žáků, studentů a důchodců.

Velmi pozitivní ohlasy má osvětová činnost Městské policie, která je jejím zapojováním do projektů, které jsou pro občany, zejména pro děti a mládež, připravovány v našem městě - příkladem mohou být každoroční MOSTY, akce Občan a bezpečnost nebo i dny otevřených dveří Městské policie. Jsou to akce, na kterých jsou neformální a atraktivní formou předkládány účastníkům nejen ukázky práce strážníků, ale také různé informace, rady a doporučení. Skupina psovodů také provádí ukázky výcviku psů ve školách, školkách, na táborech i výchovných ústavech.

20.8.2009 12:24:40 | přečteno 9213x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49967472
Za týden: 388627
Za den: 62206
Online návštěvníků: 1243
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load