Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Primátor 2010 - 2014

Primátorem statutárního města Přerova byl zvolen


Lajtoch Jiří, Ing., obrázek se otevře v novém okněIng. Jiří Lajtoch

Primátor plní úkoly související se zastupováním statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti svěřené do kompetence Odboru ekonomiky, Kanceláře primátora a Odboru vnitřní správy, a to včetně jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úkonů ve výše uvedených věcech.

Výkon funkce primátora upravuje zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Primátora zvolilo do funkce Zastupitelstvo města Přerova, za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu.

Poštovní adresa: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Sídlo: nám.T.G.Masaryka č.2, 750 02 Přerov
Telefon: 581 268 411
Email:
primator@prerov.eu

Osobní informace: ikona souboruIng. Jiří Lajtoch


Při výkonu funkce primátor:

 • zastupuje město navenek, stojí v čele Magistrátu města Přerova (MMPr),
 • svolává a zpravidla řídí schůze rady města a zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacími řády těchto orgánů, a spolu s ověřovateli podepisuje zápis z jednání těchto orgánů města,
 • koordinuje činnost náměstků a tajemníka MMPr, koordinuje činnosti vedoucí k zabezpečení plnění usnesení rady a zastupitelstva města,
 • je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady města, má-li za to, že je nesprávné, věc poté předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města,
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
 • spolu s náměstky podepisuje právní předpisy města,
 • jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje tajemníka MMPr, stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
 • zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města v případech stanovených zvláštními zákony, jmenuje a odvolává jejich členy,
 • řídí činnosti při plnění úkolů obrany, při přípravě na mimořádné události a krizové situace, a při jejich řešení,
 • může po projednání s ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje svěřit komisi rady města výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
 • řídí Městskou policii Přerov,
 • může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a dále při plnění úkolů v oblasti požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací,
 • zajišťuje ochranu obyvatelstva, varování osob, organizuje evakuaci osob z ohroženého území, organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,
 • je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní, nebo věcné pomoci,
 • zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události a krizové situace, provádění záchranných a likvidačních prací,
 • v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů má odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly a je povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanovením § 25 zákona o finanční kontrole,
 • má právo při významných příležitostech a občanských obřadech používat primátorské insignie
7.4.2008 1:50:09 - aktualizováno 1.7.2011 9:18:22 | přečteno 643x | webmaster
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 8923
Za týden: 339845
Za den: 64553
Online návštěvníků: 1175
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load