Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 21.10.2013

 

BOD

název materiálu – téma

 

Program zastupitelstva

  1.

Zahájení

  1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 20. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

  2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

  2.1

ikona souboruZpráva z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

  2.2

ikona souboruVyhodnocení restrukturalizace příspěvkových organizací

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

  2.3

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

  3.

Majetkoprávní záležitosti

  3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č. 453/1 v k.ú. Předmostí 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

  3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 205/2 v k.ú. Vinary u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

  3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslušné k  části obce  Přerov I-Město  na pozemku  p.č. 740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

  3.2.4

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2507, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10, vše v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

  3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1220/2 a p.č. 1234 v k.ú. Čekyně a pozemku p.č. 1690/8 v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha č. 1

  3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 622/24 a p.č. 622/11, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

  3.3.3

ikona souboruPřevod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 5466/291, p.č. 5466/290,  p.č. 5466/292, p.č. 5466/293, vše v k.ú. Přerov a infrastruktury na pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 5466/8, p.č. 5466/16, p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1, p.č. 5466/291, p.č. 5466/290,  p.č. 5466/292, p.č. 5466/293  vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

  3.3.4

ikona souboruPřevod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova – pozemků p.č. 7223, p.č. 7219, p.č. 7196 , p.č. 7257, p.č. 7204, p.č. 7272 vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

  3.3.5

ikona souboruPřevod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova – části pozemku p.č. 132, ost. pl., v k.ú. Žeravice.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

  3.3.6

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků  p.č. 5307/108, p.č. 5307/109, p.č. 5307/110, p.č. 5307/220, p.č. 5307/228, p.č. 5307/229, p.č. 5307/234, p.č. 5307/235 vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

  3.3.7

ikona souboruBezplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 877/10 a p.č. 877/48 oba v k.ú. Radslavice u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

  3.3.8

ikona souboruPřevod id. 1/8 pozemků p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

  3.3.9

ikona souboruÚplatný převod pozemků p.č. 228/10, p.č. 228/11 a částí pozemku p.č. 228/21 v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

  3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

  3.4.2

ikona souboruSměna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  spoluvlastnického podílu ve výši 69205/203682 na pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4 a p.č. 3067/5 v k.ú. Přerov, obec Přerov za část pozemku p.č. 3114/2, označenou dle geometrického plánu č. 5788-125/2013 jako pozemek p.č. 3114/6  v k.ú. Přerov, obec Přerov ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov I - Město, Přerov

  3.6.1

ikona souboruNepeněžitý vklad nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

  3.6.2

ikona souboruUzavření „notářského zápisu – osvědčení o prohlášení právně významných skutečností, prohlášení vlastníků budovy o vymezení bytových jednotek a smlouva o zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho reálném vypořádání“ k objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 3067/3, p.č. 3067/4, p.č. 3067/5 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

  3.9.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej bytové jednotky č. 2531/2 prodávané formou výběrového řízení tzv. obálkové metody a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky

  4.

Finanční záležitosti

  4.1

ikona souboruRozpočtová opatření č. 13 a č. 14

  4.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012

ikona souborupříloha č. 1

  4.3

ikona souboruProminutí poplatku z prodlení

ikona souborupříloha č.1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

  5.

Rozvojové záležitosti

  6.

Veřejné zakázky

  6.1

ikona souboruPřistoupení města Přerova k Asociaci měst pro cyklisty

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

  7.

Školské záležitosti

  7.1

ikona souboruPředání dokončeného technického zhodnocení k  hospodaření Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14

ikona souborupříloha č. 1

  7.2

ikona souboruFitness AVE Přerov - účelová dotace

ikona souborupříloha č. 1

  7.3

ikona souboruPŘEROV MAMMOTHS - záměr účelové dotace

ikona souborupříloha č. 1

  7.4

ikona souboruTJ SPARTAK PŘEROV - účelová dotace

ikona souborupříloha č. 1

  8.

Sociální záležitosti

  8.1

ikona souboruMožnosti navýšení kapacity domova pro seniory v Přerově - informace pracovní skupiny

ikona souborupříloha č. 1

  8.2

ikona souboruHospic na Svatém Kopečku - mimořádná účelová dotace

ikona souborupříloha č. 1

  8.3

ikona souboruSdružení Linka bezpečí - mimořádná účelová dotace

ikona souborupříloha č. 1

  9.

Různé

  9.1

ikona souboruBezúplatný převod nepotřebného movitého majetku z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerovem

ikona souborupříloha č. 1

  9.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. …/2013, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č.1

ikona souborupříloha č. 2

  10.

Náměty, dotazy a připomínky

  10.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

  11.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

14.10.2013 15:44:33 | přečteno 463x | Iva Kohoutová
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1001
Za týden: 361019
Za den: 54284
Online návštěvníků: 1001
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load