Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 23. ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 28. 4. 2014

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboruZM 28. 4. 2014 (zip)

 BOD (mp3)  název materiálu - téma
  ikona souboru000 1. Zahájení 
  ikona souboru001 1 
  ikona souboru002 1
  ikona souboru003 1 1
 Zahájení, schválení programu 23. zasedání, volba ověřovatelů zápisu
  ikona souboru004 2

2. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Přerova (Policie ČR)

 

3. Informace o činnosti Rady města Přerova od 22. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

  ikona souboru005 3 1

Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

  ikona souboru006 3 2

Informace o činnosti Rady města Přerova od 22. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

 

4. Majetkoprávní záležitosti

  ikona souboru007 4 1 1

Záměr statutárního města Přerova – směna  nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5805/1, p.č. 5809/2, oba v k.ú. Přerov, za části pozemků p.č. 4096/1, p.č. 4105/1, p.č. 6587, p.č. 6589 v majetku Pragometal Moravia s.r.o., Přerov.

  ikona souboru008 4 1 2

Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1252/3, p.č. 1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 1252/8  v k.ú. Přerov .

  ikona souboru009 4 1 3

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 3524/2, p.č. 6569/1, oba v  k.ú. Přerov .

  ikona souboru010 4 1 4

Záměr statutárního města Přerova  převod nemovitých věcí z vlastnictví  statutárního města Přerov -  části pozemku p.č. 2554/3 v k.ú. Přerov.

  ikona souboru011 4 1 5

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 113/1 v k.ú. Popovice u Přerova

  ikona souboru012 4 2 1

Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  částí pozemků  p.č. 4319, p.č. 4316/3, oba v k.ú. Přerov.

  ikona souboru013 4 2 2
  ikona souboru035 4 2 2

Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  pozemků p.č. 4600/1, p.č. 4600/2, p.č. 4600/3, vše v k.ú. Přerov.

  ikona souboru014 4 2 3

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova, pozemku  p.č. 3879/2,  v k.ú. Přerov.

  ikona souboru015 4 2 4

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 545 v k.ú. Henčlov.

  ikona souboru016 4 2 5

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 622/24 a p.č. 622/11, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.

  ikona souboru017 4 2 6

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - převod části pozemku p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov. 

  ikona souboru018 4 2 7

Bezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

  ikona souboru019 4 2 8

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců a úplatný převod spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov k 5 bytovým jednotkám za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění

  ikona souboru020 4 2 9

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov

  ikona souboru021 4 2 10

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – nebytových jednotek a nebytových prostor

  ikona souboru022 4 3 1

Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  rodinného domu  č.p. 228, příslušného k části obce Přerov III - Lověšice,  který je součástí pozemku p.č.st. 229,  pozemek p.č. st. 229, zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 65, ost. plocha,  v k.ú. Lověšice u Přerova (Dělnický dům v Lověšicích).

  ikona souboru023 4 3 2

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 313/3 v k.ú. Újezdec u Přerova.

  ikona souboru024 4 3 3

Úplatný převod pozemků p.č. 5307/544, p.č. 5307/548 a p.č. 5307/549 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova

  ikona souboru025 4 3 4

Převod id. 1/8 pozemků p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova

  ikona souboru026 4 3 5

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova, bytových  a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého 23), spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov  a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova bez č.o.), bytových  a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16), spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov.

  ikona souboru027 4 4 1

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 439/22  a části pozemku p.č. 456/1  v k.ú. Lověšice u Přerova za části pozemku p.č. 439/7 v k.ú. Lověšice u Přerova

  ikona souboru028 4 4 2

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

  ikona souboru029 4 4 3

Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  části pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Popovice u Přerova.

  ikona souboru030 4 5 1

Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - objektu k bydlení č.p. 148 (Městský dům, ul. Kratochvílova 1), příslušnému k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov, a movitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova a společnosti IMIT s.r.o. tvořícím vybavení Městského domu v Přerově

  ikona souboru031 4 6 1

Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Přerov a společností PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002

  ikona souboru032 4 6 2

Přehled domovního majetku statutárního města Přerova, jeho správa a využití (budovy a objekty) – aktualizace č. 7.

  ikona souboru033 4 7 1

Záměr statutárního města Přerova – poskytnutí mimořádné účelové dotace pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov

  ikona souboru034 4 7 2

Záměr úplatného převodu  - doprodej bytové jednotky

5. Účetní závěrka

  ikona souboru036 5 1

Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31. 12. 2013

6. Závěrečný účet Statutárního města Přerova za rok 2013

  ikona souboru037 6 1

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

7. Finanční záležitosti

  ikona souboru038 7 1

Změna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu ,,Útulek pro zvířata", ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11.

  ikona souboru039 7 2

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

  ikona souboru040 7 3

Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků

  ikona souboru041 7 4

Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5

  ikona souboru042 7 5

Rozpočtové opatření č. 6

  ikona souboru043 7 6

Rozpočtové opatření č. 6 – dodatek

  ikona souboru044 7 7

Záměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení stabilizačního systému

  ikona souboru045 7 8

Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení osvětlovací soupravy

  ikona souboru046 7 9

Záměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení pulzních oxymetrů

  ikona souboru047 7 10

Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení přívěsu pro záchranné práce při mimořádných událostech s velkým počtem zraněných

  ikona souboru048 7 11

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

  ikona souboru049 7 12

Prominutí poplatku z prodlení

  ikona souboru050 7 13

Prominutí poplatku z prodlení

  ikona souboru051 7 14

Prominutí poplatku z prodlení

  ikona souboru052 7 15

Prominutí poplatku z prodlení

  ikona souboru053 7 16

Upuštění od vymáhání dluhu

  ikona souboru054 7 17

Upuštění od vymáhání dluhu

  ikona souboru055 7 18

Upuštění od vymáhání dluhu

  ikona souboru056 7 19

Upuštění od vymáhání dluhu

  ikona souboru057 7 20

Upuštění od vymáhání dluhu

  ikona souboru058 7 21

Upuštění od vymáhání dluhu

  ikona souboru059 7 22

Upuštění od vymáhání dluhu

  ikona souboru060 7 23

Upuštění od vymáhání dluhu

8. Grantový program pro rok 2014

  ikona souboru061 8 1

Grantový program pro rok 2014 v oblasti sportu, volného času, kultury, sociální a zdravotnictví

 9. Veřejné zakázky
 10. Rozvojové záležitosti
  ikona souboru062 10 1

Záměr na zavedení Systému finanční motivace ke třídění komunálního odpadu pro občany města

  ikona souboru063 10 2

Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury

11. Školské záležitosti

  ikona souboru064 11 1

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2014/2015 

  ikona souboru065 11 2

Předání nemovitého majetku k hospodaření Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16 – příspěvkové organizaci

  ikona souboru066 11 3

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – dietní stravování 

  ikona souboru067 11 4

Malminibike club pro děti o.s. - účelová dotace

  ikona souboru068 11 5

Tělocvičná jednota Sokol Lověšice - účelová dotace

  ikona souboru069 11 6

TJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace

12. Sociální záležitosti

  ikona souboru070 12 1

Mimořádná účelová dotace - Domov pro seniory Tovačov, p.o., Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o., Domov Na zámečku Rokytnice, p.o.

  ikona souboru071 12 2

Záměr statutárního města Přerova - Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov - mimořádná účelová dotace

  ikona souboru072 12 3

Poskytnutí peněžitého daru na koupi upraveného automobilu

  ikona souboru073 12 4

NORDIC WALKING LIVE - mimořádná účelová dotace

  ikona souboru074 12 5

Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně - mimořádná účelová dotace

  ikona souboru075 12 6

Nadace pro transplantace kostní dřeně - mimořádná účelová dotace

  ikona souboru076 12 7

Záměr statutárního města Přerova - ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu - mimořádná účelová dotace

  ikona souboru077 12 8

Záměr statutárního města Přerova - Oblastní charita Přerov - mimořádná účelová dotace

  ikona souboru078 12 9

Záměr statutárního města Přerova - Armáda spásy v České republice, z. s. - mimořádná účelová dotace

13. Informace o činnosti pracovní skupiny „Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu“ zřízené k přípravě referenda

  ikona souboru080 13 1
  ikona souboru086 13 1

Zakladatelská smlouva a stanovy spolku Odpady OK, z.s., členství statutárního města Přerova v tomto spolku.

  ikona souboru081 13 2

Informace o jednání pracovní skupiny k zajištění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 16. 4. 2012;  vyhlášení místního referenda ve věci umístění zařízení na energetické využití odpadu na území statutárního města Přerova

14. Různé

  ikona souboru082 14 1

Doplnění smlouvy č.SML/0210/2014 o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 7.500,- Kč uzavřené dne 28. 3. 2014 mezi statutárním městem Přerova a subjektem Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

  ikona souboru083 14 2

Zpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2013

  ikona souboru084 14 3
  ikona souboru085 14 4

Stanovení počtu zastupitelů.

15. Náměty, dotazy a připomínky

  ikona souboru087 15 1

Náměty, dotazy a připomínky

  ikona souboru088 16

16. Závěr zasedání

14.5.2014 15:35:53 | přečteno 310x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 8908
Za týden: 358425
Za den: 52874
Online návštěvníků: 1091
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load