Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015

 JMÉNO PODNĚTODPOVĚDNÁ OSOBA

1/10

Ludmila Tomaníková

Poděkování za blahopřání.

Bez dalších sdělení.

2/10

Jiří Lapáček

K minulému zasedání zastupitelstva – novinový článek Palackého ulice, ke kterému obdržel informaci. Domnívá se, že primátor nemá pravdu a předložil prezentaci, vytvořenou z veřejně přístupných dokumentů a archivního portálu.

Dva dotazy:

- Zda si pořád myslí, že k uzavření Palackého ulice nedošlo na základě územního plánu zóny a kdy se z občanů, kteří tam bydlí stali sobci, kteří odmítají dopravu.

B. Passinger by chtěl doplnit – co se změnilo, když v minulosti EIA nevyhovovala a aut přibylo, jakým způsobem bude tedy postupováno. Primátor doplnil, že dnes dostalo město stanovisko z hygieny, že za určitých podmínek by mohlo dojít ke změně režimu v Palackého ulici. Za poslední desetiletí se změnila dopravní situace na území města a v rámci jejího řešení  budou připravovány různé změny.

Primátor odpoví písemně.

Viz ikona souboruPříloha 1

Z: primátor

T: 6. 11. 2015

3/10

Bohumír Střelec

Prezentace ke svozu separovaného odpadu, bioodpadu. Informace o plánovaném svozu, prezentace černých skládek, které prodražují nakládání s odpady.

Shrnutí aktivit TSMPr na území města  - hřbitovní zeď, náměstí Přerovského povstání, oprava chodníků, veřejných WC, příprava záhonů pro letničky a aplikace kompostu.

Informace k projektu zaměstnanosti – nyní 27 lidí, z toho 10 lidí z dlouhodobě nezaměstnaných, praxe studentů.

M. Zácha: Doporučuje využití fotopastí – černé skládky. B. Střelec: fotopasti jsou nainstalovány.

Bez dalších sdělení.

4/10

Michal Zácha

Dává na zvážení zveřejňování informací k podnětům, vzneseným na zasedání zastupitelstva.

Tento podnět byl vznesen již na minulém zasedání zastupitelstva, zastupitelé byli informováni, že všechny informace k podnětům ze zastupitelstva od počátku volebního období budou na webu vyvěšeny do konce října (viz 44/9). Toto bylo splněno, od 21. 10. 2015 jsou informace k podnětům zveřejněny.

Bez dalších sdělení.

5/10

Michal Zácha

Strojař – dotaz k tomu, co je míněno veřejným zájmem a zda bude pořízen na splátky.

P.Vrána – zatím v převodu Strojaře není nic nového, zatím se kompletují materiály pro ministerstvo obrany a po podpisu budou na ministerstvo zaslány. Město nebude vázáno žádným veřejným zájmem, ale ministerstvo zastavuje soutěž ve veřejném zájmu a následně by městu měl být Strojař prodán bez podmínek.

Co se týče splátek – byly obě možnosti, bude uhrazeno jednorázově z rezervy a město bude moct od samého počátku nakládat bez omezení s tímto majetkem.

P. Kouba – je dobře, že dojde k jednorázové platbě za Strojař, jen nechápe, kde kolegyně nalezla rezervu ve výši 40 milionů Kč. P. Vrána – vše je otázkou priorit, některé investice se budou muset odložit. B. Přidal – Kabelová televize uvedla, že v případě odkoupení by se musely odložit např. připravované investice na zateplování škol. P. Měřínský – rozpočet na příští rok se tvoří, není tedy ještě jasné, kterých investic se to dotkne.

Bez dalších sdělení.

6/10

Michal Zácha

Ke článku ve věci okružní křižovatky v ulici Tržní, kde bylo uvedeno, že když nebude realizována tato křižovatka, nebude se stavět ani MÚK. Problémem je cena za výkup pozemku, proto se ptá, jak se vyvíjejí jednání se společností, která vlastní dotčené pozemky.

Primátor přečetl závěr z jednání pracovní skupiny pro řešení dopravní situace na území statutárního města Přerova k této problematice. Je navrhováno, aby po nabytí účinnosti novely zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích převzalo další přípravu a realizaci stavby Ředitelství silnic a dálnic  - správa Olomouc, a stavba byla dál připravována a realizována jako silnice I. třídy. Dále je navrhováno předložit cestou GŘ ŘSD tento návrh k projednání na centrální komisi Ministerstva dopravy s doporučením, aby z důvodu urychlení nebylo požadováno zpracování záměru projektu.  Tímto je problém z podstatné části překonán.

Bez dalších sdělení.

7/10

Michal Zácha

Ke Kratochvílově ulici – mrzí ho, že se částečné předláždění nedělalo v létě.

Z. Vojtášek – jedná se o objednávku odboru majetku, kdy je odstraňován havarijní stav, podnět od silničního správního úřadu přišel až po prázdninách.

Bez dalších sdělení.

8/10

Jiří Kohout

Upozorňuje zastupitele, že je možné komunikovat se zastupiteli i mimo zasedání zastupitelstva. V dalším průběhu zasedání znovu zopakoval, že celou řadu informací mohou získat před zasedáním od zastupitelů a magistrátních úředníků.

Bez dalších sdělení.

9/10

Břetislav Passinger

Dotaz, kdy bude dokončena oprava chodníku před pasáží.

P. Měřínský – zakázku vysoutěžila firma Sates a měla by být oprava zahájena ještě v tomto týdnu.  K prodlení došlo v důsledku neodsouhlasení usnesení zastupitelstvem. Primátor doplnil, že zakázka bude hotova cca do 3 týdnů. P. Kouba – to je nehoráznost, co náměstek říká - opozice nemohla zastavit materiál, materiál byl zpracován špatně. P. Měřínský – stačí si projít výsledek hlasování.

Bez dalších sdělení.

10/10

Ludmila Tomaníková

Občané z místních částí mají řadu problémů – údržba pozemků, které nejsou ve vlastnictví města. Nebylo by vhodné požádat stát o bezúplatný převod převedení. Navrhuje, aby Výbor pro místní části (VMČ) tyto pozemky  zmapoval. R. Pospíšilík  uvedl, že na výboru jsou tyto problémy diskutovány, VMČ zpracoval celkový materiál, v němž je uvedeno, že by bylo vhodné na některých pozemcích vysadit zeleň – přislíbil spolupráci při vyjednávání s vlastníky.

Problematika byla projednána na 9. zasedání Výboru pro místní části s tím, že místní výbory zmapují situaci do 3 měsíců.

Bez dalších sdělení.

- Viz usnesení

11/10

Ludmila Tomaníková

Obecní studny – občané se na ni obracejí s připomínkou, že je pro město jednodušší dát na studny nápis užitková voda, než je nechat vyčistit.

Z. Vojtášek – nejsme schopni průběžně uhlídat kontaminaci vody, např. z dopravy. Označení vody za užitkovou vodou je dle jeho názoru vhodné. Vyčištění studny lze řešit v jednotlivých místních částech z finančních prostředků místních částí.

T. Tužín – zaujala ho informace ohledně kontaminace vody ve studních z komunikací (z dopravy). V tom případě se jedná o havarijní situaci, která by měla být řešena příslušným technickým opatřením. Proto dává podnět odboru majetku, aby stav byl řešen. Z. Vojtášek – uvedl to jako příklad, pokud by studna měla mít pitnou vodu, musela by být kvalita průběžně kontrolována. Problematika je zařazena na program 9. zasedání Výboru pro místní části dne 5. 11. 2015. Problematika byla projednána na 9. zasedání Výboru pro místní části s tím, že místní výbory zmapují situaci do 3 měsíců.

Bez dalších sdělení.

- Viz usnesení

12/10

Ludmila Tomaníková

Odpadkové koše na zastávkách MHD – jsou umístěny na sloupky s jízdním řádem, není vhodné.

Závěr: Prověřit a tam, kde je to možné, přijmout vhodné opatření.

Z provozních a praktických důvodů budou koše na zastávkách zachovány. Bude se dbát na to, aby byly na zastávkách osazeny odpadkové koše s horním krytem.

T: Z. Vojtášek, B. Střelec

T: 11-12/2015

13/10

Jiří Lapáček

Michal Zácha

Petr Kouba

V diskusi zaznělo, že by bylo vhodné v některých případech odpovídat na vznesené dotazy a podněty přímo na zasedání zastupitelstva. Primátor uvedl, že v průběhu tohoto zasedání se tak např. ve většině případů děje, avšak např. k problematice ulice Palackého si rovněž potřebuje nastudovat dokumenty, týkající se názoru občanů Palackého ulice. Primátor v této souvislosti doplnil, že v diskusi zaznívají opakované informace, uvedl příklad z minula (zastupitel M. Zácha sám hovořil 45 minut).

Bez dalších sdělení.

14/10

Michal Zácha

Obrátil se na primátora, že zastupitele vyzval již několikrát, aby byli korektní – ale napomíná jen opoziční zastupitele.

Bez dalších sdělení.

15/10

Petr Hermély

Michal Zácha

Příspěvek k výpovědi smlouvy – ubytovna Chemik. Kontrolní výbor kontroloval smlouvy, byl řešen návrh na odprodej stávajícímu provozovateli. V koncepci s nakládáním s majetkem je uvedeno, v jak špatném stavu je tento objekt a jaké si vyžádá náklady. Má obavu, aby z důvodu nákladovosti nedošlo v budoucnu k návrhu na odprodej. Chtěl by uložit kontrolnímu výboru kontrolu smlouvy. J. Kohout doporučuje doplnit, aby se kontrola zaměřila na to, zda hodnota oprav odpovídá výši odpuštěného nájmu. Z. Vojtášek – výše  nájmu vychází ze znaleckého posudku, do výše nájemného byla rozpočítána výše oprav. 

Bez dalších sdělení.

- Viz usnesení

16/10

Marek Dostál

K 3. zasedání Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu vystoupil pan Horký k fasádě roku, citoval usnesení. Dále se vyjádřil také k soutěži ohledně soutěže o předzahrádku roku, kdy arch. Horký je autorem podmínek soutěží a zároveň také vítězem cen. Je tam nepopiratelná souvislost radních a členů poroty. Také se zmínil o vyhlášené soutěži na jednotný vizuální styl, kde cena pro vítěze je 100 tisíc Kč. Citoval z etického kodexu – je přesvědčen, že tento etický kodex byl porušen a navrhuje usnesení k této problematice.

J. Kohout – uvedl, že Horký není Horká, vítězný návrh na předzahrádku zpracovala paní Horká.

J. Horký – vyjádření k vystoupení M. Dostála. On není vítězem ani jedné ze soutěží, do soutěže se přihlašují investoři (i bez jeho vědomí). Co se týče vizuálního stylu – tento záměr je ve městě již od roku 2009 a již v roce 2011 byl i s kolegou Hermélym členem pracovní skupiny, která připravovala podmínky. Dle jeho názoru není ve střetu zájmu – nezískal žádnou výhodu ani nevýhodu, v těchto případech ani nehlasoval.

M. Dostál ocitoval z tabulky umístěné před domem Jaselská 1. Na tabulce je rovněž uveden jako autor návrhu J. Horký. Principiálně je to dle jeho názoru špatně.

J. Horký – požaduje, aby nebyl zastupitelům a občanům podsouván příbuzenský vztah se zahradní architektkou Horkou.

Bez dalších sdělení.

17/10

Bohuslav Přidal

I on podporuje M. Záchu a P. Koubu, aby byly odpovědi vyřčeny přímo na zasedání. Primátor – na dnešním zasedání byly zodpovězeny převážně všechny. Viz též podnět 13/10.

Bez dalších sdělení.

18/10

Bohuslav Přidal

Ke konferenci o inkluzivním vzdělávání – na konferenci, kterou pořádá občanské sdružení Pavučinka, je předpokládáno vynaložit 35 tisíc Kč. Chtěl by se zeptat, na co budou vynaloženy a požaduje informaci o sdružení.

R. Pospíšilová uvedla, že se tato akce uskuteční 9. 11. 2015, finance budou využity zejména na pronájem sálu, ozvučení, technické vybavení, výrobu a tisk plakátů, dohody pro externí přednášející. Spolek Pavučinka má v předmětu volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež (předsedkyně paní Vašinová).

P. Kouba k inkluzivnímu vzdělávání doplnil, že kulatý stůl k této problematice je velmi důležitý a on za školský výbor zve zastupitele. Na výboru zazněl program, předpokládá živou diskusi, v níž vystoupí i Mgr. Václavíčková, které nebylo umožněno vystoupit v hlavním programu. T. Navrátil oponoval, že již na výboru uvedl, že toto není pravda – naopak, z rady šel materiál, kterým byli ředitelé základních škol osloveni s doporučením, aby na této akci vystoupili.  H. Netopilová doplnila, že když se koná akce, zvou pořadatelé – což je Pavučinka, proto ji překvapilo, že zve zastupitele pan Kouba. R. Pospíšlík informoval, že byl rovněž přítomen na jednání a potvrdil, že tam T. Navrátil řekl, že Mgr. Václavíčková vystoupí v hlavním programu. 

Bez dalších sdělení.

19/10

Bohuslav Přidal

S radostí přijal informaci, že budou i nadále vydávány Přerovské listy, stejné stanovisko měla i Komise pro cestovní ruch a kulturu.

Bez dalších sdělení.

20/10

Tomáš Dostal

Požaduje, aby Mgr. Hrubá zkontrolovala průběžně předkládané návrhy na usnesení. Požaduje to v souvislosti s usnesením, kterým bylo na minulém zasedání uloženo Kontrolnímu výboru zkontrolovat veškeré smlouvy na odprodej bytů. Toto usnesení by mělo být na základě projednání s náměstky změněno. P. Měřínský uvedl, že bude předložen návrh na změnu.

J. Hrubá ke kontrole usnesení směrovaného Kontrolnímu výboru: uvedla, že sice není formulováno pregnantně, ale je dostačující.

Bez dalších sdělení.

21/10

Tomáš Dostal

Nepořádek na Kokorském kopci – zřejmě ze svozových aut, požaduje, aby bylo dáváno do pořádku.

Informace TSMPr (Vladimír Antl vedoucí svozu TKO):

Úklid kolem cesty na skládku se provádí průběžně, v úseku od Kokor po skládku naše vozidla nejezdí. Přesto pan jednatel rozhodl o úklidu kolem cesty od Předmostí až po Kokory, který provedou dlouhodobě nezaměstnaní, termín začátek listopadu.

Z: B. Střelec

T: průběžně

22/10

Helena Netopilová

Apel k opozičním zastupitelům, aby opustili samoúčelné zveličování a manipulaci s fakty a zároveň cudné mlčení o zděděných prohřešcích, které ledacos ovlivňují.

Jako příklad uvedla vydávání Přerovských listů, kdy před skončením smlouvy byly projednávány různé možné varianty řešení.

Bez dalších sdělení.

23/10

Marta Jandová

Požaduje, aby se pan Dostál veřejně omluvil panu Horkému za lživá prohlášení.

Bez dalších sdělení.

- Viz usnesení

24/10

Občan Pazdera

Předmostí

Cyklostezky – v Předmostí z hlavního podjezdu směrem doprava, je panelová cesta, která není označena jako cyklostezka, ale je cyklisty využívána. Navrhuje, aby byla zmodernizována a přeměněna v regulérní cyklostezku.

Často jezdí pod knihovnou – cesta pro pěší i pro cyklisty. Kdyby byl oddělený pruh pro cyklisty, byla by situace přehlednější.

Semafory ve městě – nevidí důvod, proč by na přechodech nemohl být i pruh pro cyklisty.

P. Košutek – vyjádřil se ke komunikaci na Polní – neví, zda je v majetku města, ale může říct, že po přestavbě komunikace Polní bude vybudována po celé délce sdružená cyklostezka.

Ke sdružené stezce pod knihovnou neví momentálně, zda je dosti široká – prověří a odpověď bude vyvěšena na webu.

Co se týče semaforů – bylo by to pro cyklisty dobré, zabývá se tím pracovní skupina, není to úplně jednoduché, je třeba získat řadu vyjádření a pochopitelně by si taková úprava vyžádala také finanční prostředky.

P. Pazdera doplnil, že by se zkušenosti daly čerpat z Hradce Králové.

T. Tužín  odpověděl, že jako předseda skupiny pro cyklistickou dopravu může potvrdit informaci náměstka Košutka, v druhé záležitosti (u knihovny) je stezka nerozlišená. Je však zkušenost, že chodci nerespektují rozlišení – částečně by se muselo předlažďovat, jde o chování účastníků provozu. Nakonec uvedl, že semafory ho trápí také, budou řešit na pracovní skupině. Pokud by někdo z občanů chtěl řešit nějaké záležitosti cyklodopravy, je lepší než vystupovat na zastupitelstvu obrátit se s dotazem či návrhem na cyklokoordinátora Janalíka. 
Závěr: doplňující informaci připraví P. Košutek.

Doplňující informace P. Košutka:

Opravovat panelovou cestu v Polní ulici by nebylo účelné z hlediska vynaložených nákladů. Připravují se rozsáhlé dopravní stavby na území města, mezi nimi rozšíření vozovky v ulici Polní na čtyřpruhovou. Součástí této stavby bude sdružená stezka pro chodce a cyklisty, na které se bude město finančně podílet. Je možné, že stavba zasáhne i do panelové cesty (bude odstraněna), a tím by byla investice do její opravy neefektivní. Navíc by si oprava této panelové cesty vyžádala částečné omezení v ulici Polní a tím další zhoršení dopravní situace ve městě.

Na sdružené stezce pro chodce a cyklisty z ulice Podvaly na Žerotínovo náměstí nedochází podle informací Městské policie k úrazům a jiným problémům, proto není nutno vyznačovat zvlášť pruh pro chodce a cyklisty. Zřizování sdružených stezek je obecný trend a pokud dojde k nějakým problémům, není to způsobeno špatnou stezkou, nýbrž bezohledností a netolerancí jejich uživatelů.

Z: P. Košutek

T: 6.11.2015

25/10

Občanka

Jaká je aktuální finanční výše rezervy. Pro ni je prioritou oprava komunikace v Kozlovicích, nikoliv Strojař.

E. Řezáčová k rezervě na hotel Strojař uvedla, že s ohledem na to, že město se chce účastnit ITI, byla vyčleněna rezerva ve výši 42 mil. Kč a z té bude Strojař uhrazen. Nyní má město rezervu ve výši cca 15 mil. Kč. P. Vrána doplnil, že by nemělo být rozporováno usnesení zastupitelstva na zakoupení Strojaře.

Bez dalších sdělení.

26/10

Michal Zácha

K usnesení 796/26/10/2015 – ITI – informace o stavu zpracování integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace by dle jeho názoru měli mít k dispozici zastupitelé.

P. Měřínský uvedl, že všichni zastupitelé během zítřka obdrží pozvánku na seminář k této věci – uskuteční se 26. 10. V Přerově.

Bez dalších sdělení.

27/10

Michal Zácha

K usnesení 788/26/10/2015  – Přerovský rádce, vyhodnocení ankety Hluk v Přerově. Vadí Vám? Z vyhodnocení plyne, že lidem nejvíce vadí doprava  a nedělní sečení trávy… ne zábavní podniky. Proto se ptá, co bude dál, zda se připravuje vyhláška a pokud ano, požaduje sezení všech předsedů zastupitelských klubů, k nalezení konsensu. Primátor – stále se diskutuje, jakmile bude připraven návrh, bude diskutován se zastupitelskými kluby.

Bez dalších sdělení.

28/10

Michal Zácha

K usnesení 782/26/9/2015 Nemovitost Chemik. Diskuse k možnosti využití pro sociální účely. Možnost kombinace různých forem (sociálního) bydlení – považuje za velmi nevhodné, aby bezdomovci měli své prostory vyčleněné v objektu, kde budou provozovány byty. K tomuto problému se vyjádřilo několik zastupitelů, M. Dostál se také dotázal, zda s provozovatelem ubytovny byly nějaké problémy. Z. Vojtášek odpověděl, že neměl. H. Netopilová doplnila, že se ve věci Chemiku dnes řeší něco, co mělo být řešeno již před několika roky – sociální bydlení nejrůznějšího typu. Celkově je oblast sociální z minula podhodnocena, záměr využití nebyl prozatím vydiskutován. Diskuse k problematice, vzájemné osočování z manipulace s fakty, z nepřesné interpretace faktů…

Bez dalších sdělení.

10.11.2015 12:32:51 | přečteno 1400x | Iva Kohoutová

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49971395
Za týden: 435394
Za den: 77071
Online návštěvníků: 955
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load