Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015

Jméno Podnět ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/11

Josef Nekl

K usnesení zářijového zasedání zastupitelstva 245/9/4/2015 – záměr převodu nemovitých věcí, 4 bytových jednotek v objektech k bydlení do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007. Převod nebyl schválen, vnitřní směrnice č. 1/98 a vnitřní předpis č. 25/2007byly zrušeny. Informace k problémům lidí, kteří žádali o tento převod, dle jejich sdělení se velmi dlouhou dobu nic nedělo a v září dostali verdikt, že úplatný převod nebyl schválen. Navrhuje proto dodatek k tomuto usnesení, kterým zastupitelstvo uloží radě zajistit dokončení prodeje bytů těm žadatelům, kteří si na základě výzvy magistrátu podali žádost v termínu do 7. 9. 2015.

Bez dalších sdělení

- Viz usnesení

2/11

Ludmila Tomaníková

Prostřednictvím komise pro občanské záležitosti žádají senioři z ulice gen. Janouška obnovit zastávku městské autobusové dopravy v sobotu a neděli v ulici gen. Janouška. Uvádějí, že se o víkendu nemohou dostat do města ani na hřbitov.

Informaci k této otázce poskytne J. Kočicová.

Podněty občanů ve věci vedení spojů ve večerních hodinách a víkendech mimo zastávky na ul. Gen. Janouška (taktéž Svépomoc) od 1. 4. 2014 se opakovaně zabývalo vedení města. V březnu 2015 byla zaslána odpověď v této věci ze strany náměstka primátora Pavla Košutka občance z ul. Optiky. Naposled se tímto podnětem zabývala Rada města Přerova na své 22. schůzi dne 16. 7. 2015, a to konkrétně peticí občanů, kdy zástupcem petentů byla stejná osoba, které bylo ze strany náměstka odpovídáno. Opakovaně bylo sděleno, že linka Městské autobusové dopravy (dále jen „MAD“) č. 7 byla zrušena a následně nahrazena linkami MAD č. 112 a 111, a to v rámci nové koncepce vedení jednotlivých tras MAD ve městě Přerově. Tyto linky dnes plně zajišťují obslužnost všech občanů města, když k podstatné úpravě trasy linek došlo k 1. 9. 2014. Pravdou je, že linka č. 112 již nezastavuje přímo na tř. Gen. Janouška, ale nejbližší zastávky jsou na ul. Dvořákova a ul. Želatovská. Nicméně při vynechání obsluhy těchto zastávek bylo respektováno pravidlo, že docházková vzdálenost k jednotlivým zastávkám v souvisle zastavěných oblastech by neměla být delší než 500m a v rozptýlené zástavbě by neměla být delší než 850m a současně by měla být zajištěna obslužnost tak  frekventovaných míst jako je např. nemocnice, což např. u linky č.7 zajištěno nebylo, a ze strany cestujících bylo velmi kritizováno.

Problematika MAD je velmi složitou problematikou, kdy je třeba brát v úvahu zájmy pokud možno co největší skupiny obyvatel.

Pokud jsou připomínky vznesené z řad spoluobčanů akceptovatelné a řádně odůvodněné, jsou vždy při změně jízdních řádů do těchto zakomponovány. Ale i v tomto případě platí, že ne vždy se dá vyhovět všem.

Z: J. Kočicová

T: 11. 12. 2015

3/11

Josef Nekl

Nelíbí se mu, když docházelo k půtkám mezi radou, kontrolním výborem ohledně chodníků. Dovolil si tedy zaslat dopis na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,nejedná se o udání, požádal o posouzení. Citoval jak ze svého dopisu, tak také z odpovědi, kterou mu úřad k rekonstrukci chodníků zaslal. K tomu primátor doplnil, že úřad si vyžádal kompletní dokumentaci, magistrát veškeré podklady poskytl.

J. Kohout požádal o poskytnutí odpovědi z úřadu pro hospodářskou soutěž.

Viz ikona souborupříloha 1

Z: J. Nekl

T: 11. 12. 2015

4/11

Bohumír Střelec

Informace o rekonstrukci chodníku a náměstí Přerovského povstání.

Pokud bude dobré počasí, budou se opravovat chodníky v ulicích Vsadsko, Dvořákova a nám. Přerovského povstání. Žádá, aby občani nepoužívali tyto chodníky v době penetrace a používali zadní vchody.

Bez dalších sdělení

5/11

Michal Zácha

859/28/5/2015 – projekt regenerace panelového sídliště Přerov - Budovatelů. Požaduje informaci, v jaké fázi je tento projekt, zda již existuje zastřešovací projekt.  Rovněž jej zajímá, jak to vypadá s další etapou Předmostí.

J. Horký uvedl, že širší odpověď poskytne písemně. Sdělil, že město jednalo na ministerstvu pro místní rozvoj a na Státním fondu dopravní infrastruktury ve věci dotace a rekonstrukce sídliště – chystají se změny, ministerstvo nebude dále podporovat projekty, které budou probíhat ve více než 2 etapách. Proto došlo k rozdělení záměru na 2 projekty – sídliště Trávník a sídliště Budovatelů. Stručně řekl. jak bude dále příprava probíhat.

Písemnou odpověď poskytne J. Horký.

Viz ikona souborupříloha 3

Z: J. Horký

T: 11. 12. 2015

6/11

Michal Zácha

Dodatek 14 k nájemní smlouvě mezi městem a TSMPr. Dotaz, co bylo důvodem navýšení těchto částek, zda má spojitost s obřadní síní na hřbitově.

B. Střelec – v nájemní smlouvě může nájemce na vlastní náklady provádět některé aktivity, omezeno limity. Protože chtějí majetek dobře spravovat, požádali o navýšení těchto limitů – není do nich zahrnuta v žádném případě žádná revitalizace smuteční síně.

Dodal, že smuteční síň by rovněž jako správce chtěl opravit, ale zde je třeba postupovat jinak, je třeba projednat s městem, odsouhlasit tento záměr, zajistit dokumentaci…

Bez dalších sdělení

7/11

Michal Zácha

K náměstku Navrátilovi 887/28/11/2015 – tímto usnesením bylo uloženo ředitelce Sociálních služeb města Přerova zpracovat koncept provozování městské ubytovny Chemik. Následně rada projednávala tuto věc a navázala úkolem – zpracovat realizační záměr a jednat o provozování stávajícím nájemcem (do pololetí příštího roku). Proslýchá se, že podobná ubytovna by měla být i na Strojaři, nebude v Přerově již mnoho ubytoven?

T. Navrátil odpověděl, že M. Zácha má pravdu, po předložení materiálu do rady vyvstaly další otázky a problémy. Proto bylo navrženo materiál dopracovat a s nynějšími nájemci projednat možnost pokračování v nájmu do pololetí. Chtějí do procesu zapojit také sociální výbor.

Co se týče Strojaře – nepočítá se, že by zde byla ubytovna pro sociálně slabé nebo vyloučené spoluobčany.

Bez dalších sdělení

8/11

Michal Zácha

Citace z usnesení 931/29/11/2015 z rady, konané 29. října – J. Horký předložil  podnět na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci obřadní síně.

Bez dalších sdělení

9/11

Michal Zácha

K náměstku Měřínskému – uvedl, že 26. 10. se konal seminář k ITI. Z vedení města se neúčastnil nikdo, na otázku, jaké konkrétní projekty město chystá v rámci ITI, nedostal odpověď.

P. Měřínský odpověděl, že seznam projektů bude předložen radě 26.11.2015 a následně bude na vědomí předložen zastupitelstvu.

Bez dalších sdělení

10/11

Petr Kouba

Na svůj dotaz na financování profesionálního hokeje dostal odpověď ke  sponzorování prostřednictvím společnosti Teplo Přerov. Chtěl by se tedy dotázat, kdo zavázal posílení podpory 10. místem a dále proč některým sportům podpora poskytována je a některým ne (odmítla se např. podpora mažoretkám apod.). Proto se ptá, proč byl k podpoře vybrán právě hokejový klub. P. Vrána poskytl informaci k financování hokeje. Po postupu do vyšší soutěže hovořil s hlavními sponzory, kteří požadují participaci města na podpoře. Informoval, že návrh financování hokeje se děje přes smlouvu o reklamě, 10. místo bylo vydiskutováno s odborníky. On sám by byl přísnější. P. Kouba upřesnil, že jeho dotaz směřoval k tomu, proč se nepodporují jiné sporty. P. Vrána v reakci na vystoupení P. Kouby zdůraznil, že bylo třeba zajistit, aby se v Přerově hrál hokej na takové úrovni, chtěli využít fenomén, který se již nemusí opakovat.

Bez dalších sdělení

11/11

Petr Kouba

Znovu se vrací k tomu, že M. Dostál opakovaně požaduje možnost vyjádřit se na závěr zasedání k projednaným materiálům. Minule se on sám již nemohl vyjádřit, proto se znovu vrací k problematice inkluze: požaduje za smutné, že na konferenci k inkluzi musel zastupitele pozvat on a neučinil tak náměstek nebo předseda školského výboru. Vrátil se k problematice vystoupení ředitelky Václavíčkové v hlavní části. Informoval, že na akci nevystoupili ředitelé v hlavní části programu, jelikož město nebylo organizátorem. Proto ředitelé mohli vystoupit až v diskusi. Dále se vyjádřil k průběhu konference a zapojení města. H. Netopilová řekla, že P. Kouba může být iniciativní, nemusí pouze očekávat úkoly od zastupitelstva. Doplnila další informace ke konferenci a jejímu průběhu. T. Navrátil konstatoval, že náklady města na tuto konferenci byly cca 23 tisíc Kč, tj. 65 korun na žáka se specifickými vzdělávacími potřebami. Diskuse na konferenci byla přínosná. P. Kouba se znovu vrátil k problematice inkluze a uvedl své aktivity v oblasti školského výboru.

Bez dalších sdělení

12/11

Břetislav Passinger

Minule se ptal, jak bude financován cyklodům, a to i v návaznosti na podpis smlouvy o reklamě ve výši 600 tis. Kč.

Viz podnět č. 17/11

13/11

Marek Dostál

Podmínky dotačního programu v oblasti sportu – dne 23.10.2015 T. Tomiga poslal mail z pozice předsedy kick boxu všem zastupitelům s tím, že  podmínky pro získání dotace jsou zbytečně byrokratické.

V této souvislosti připomněl, že na B. Němcové je za cca 100 tis. Kč opraven prostor pro lipnickou sekci kick boxu, kde jsou vedeny k zájmové činnosti nejen romské děti.  Dotaz, jak pracují preventisté kriminality, když v těchto dnech došlo k incidentu (napadení dvou dětí romskou dívkou).

T. Navrátil potvrdil, že město investovalo v uvedeném objektu do opravy topení. Dále proběhla diskuse k incidentu a nepodložené vzájemné souvislosti s uvedeným kroužkem. M. Dostál upřesnil, že spojil dva příspěvky do jednoho sdělení, neměl na mysli, že dívky jsou členkami tohoto klubu.

Bez dalších sdělení

14/11

Marek Dostál

Přerovští radní zrušili soutěž na JVS. Jakým způsobem se doručené obálky vrátí zpět do rukou uchazeče.

J. Horký informoval o chybě v zadání, kdy textové zdůvodnění mělo být vloženo do uzavřené obálky. Hledá se možnost, jak případně navrátit tyto anonymně doručené návrhy. Stanovisko právníků je takové, že návrhy vracet nelze, právě proto, že jsou doručeny anonymně.

Bez dalších sdělení

15/11

Marek Dostál

Dotaz na náměstka Měřínského – na radnici se dle jeho informací v minulých dnech udál v nočních hodinách incident, kdy zasahovala Městská policie a kterému byl přítomen. Pokud k takové události došlo, požaduje informaci, co přesně se událo. P. Měřínský uvedl, že nic takového se neudálo. Pomluvy šířené po Přerově přesáhly únosné meze a on podnikne patřičné právní kroky.

Bez dalších sdělení

16/11

Jiří Kohout

Vystupování zastupitelů v bodě Projednávání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které nejsou předmětem dalších bodů programu. K M. Záchovi uvedl, že předpokládá, že zastupitel přijde připraven na zastupitelstvo, nikoliv že bude vystupovat s neověřenými domněnkami. Rovněž tak se to týká M. Dostála, ani on sám prozatím nemá potvrzené informace od Městské policie v této záležitosti (viz podnět 13/11). Prevence kriminality, i když funguje dobře, nikdy nevymýtí negativní jevy stoprocentně. M. Dostál se ohradil proti neslušnému vyjádření J. Kohouta na jeho adresu. Diskuse k omluvě, která se nekonala.

Bez dalších sdělení

17/11

Petr Vrána

Informace ve věci cyklověže. Zopakoval krátce genezi této investice a stanovisko dodavatele. Srovnal i cenu, za níž dvě cyklověže byly již realizovány v Hradci Králové. Navrhl, aby Kontrolní výbor prověřil postup při přípravě akce (návrh usnesení). P. Dvorský vystoupil s otázkou, zda je navrhované usnesení hlasovatelné. Diskuse k problematice. Tajemník doplnil s hlasem poradní, že tuto aktivitu realizuje Přerovská rozvojová. Diskuse. Doplnění J. Kohouta, aby bylo usnesení doplněno o prověření postupu jak na magistrátu, tak v Přerovské rozvojové. P. Měřínský doplnil informace o způsobu financování a o připravovaných smlouvách o reklamě. R. Rašťák řekl, že má pocit, že i rada má problém s financováním cyklověže a proto navrhuje, aby rada prověřením akce zaúkolovala oddělení kontroly. K tomu primátor uvedl, že požadavek p. Rašťáka je lichý, navíc Kontrolní výbor může spolupracovat s oddělením kontroly, případně i s interním auditorem. Rada dle jeho sdělení je si jista, že vše proběhlo v pořádku.  To potvrdil i J. Kohout. R. Rašťák řekl, že pokud tedy rada je o správnosti postupu přesvědčena, proč navrhuje toto usnesení. Na to primátor sdělil, že nabízejí celému zastupitelstvu možnost kontroly. J. Kohout doplnil, že několikrát bylo financování zpochybněno a proto považuje za vhodné vpustit opozici do této kontroly. B. Passinger zpochybnil podpis smluv o reklamě. H. Mazochová citovala z přílohy jednacího řádu ohledně kontrol výborů. Znovu k problematice vystoupil M. Zácha a shrnul časový průběh aktivit a také informace, které mělo zastupitelstvo k dispozici v kterém čase. Primátor k tomu ocitoval §119 zákona o obcích. Diskuse. J. Navařík se vyjádřil k cyklodomu, konkrétně k podepsanému úvěru a reklamě. Dále od něho zazněl dotaz, kde bere náměstek jistotu, že reklama bude podepsána (jinak zaplatí částku město nebo Teplo). Vyjádřil se také k ceně výrobku, i dle jeho názoru je cyklověž předražená, k dokončení investiční akce. Dále uvedl, že poprvé mluvil o cyklodomu A. Prachař. Zajímá ho tedy, jaká je jeho role, jaký má vztah k této investici, jak je v ní zainteresován. Dále se vyjádřil k hlasování R. Pospíšilíka v této věci na minulém zasedání zastupitelstva. P. Vrána uvedl, že mu není znám žádný vztah A. Prachaře k cyklověži. P. Měřínský sdělil, že stavba byla řádně vysoutěžena a pokud nedojde k podpisu smlouvy, dojde k financování jiným způsobem.

Bez dalších sdělení

- Viz usnesení

18/11

Jakub Navařík

Ke Strojaři: dotaz, v jakém stádiu nyní je převod Strojaře. Zda bude veřejná diskuse k využití hotelového domu, lidé z okolí by se rádi vyjádřili k dalšímu využití. P. Vrána informoval, že nyní má čerstvý mail z ministerstva obrany s konceptem smlouvy. Ten bude projednán s právníky. Využití Strojaře zatím není rozhodnuto, určitě se bude s občany jednat. H. Netopilová uvedla, že ji šokovalo, co bylo psáno v novinách. Vždy ji mrzí, pokud novináři uvedou zavádějící titulek. Doplnila, že město nikdy neuvažovalo o sociální ubytovně ve Strojaři (aby tomu zabránilo, tak ho kupuje), ubytovna může být přece i jiná – a již se zde o tom mluvilo – může být využita pro ubytování stavařů při opravě železnice nebo výstavbě dálnice. Dlouhodobý způsob využití není rozhodnutý.

Bez dalších sdělení

19/11

Jakub Navařík

Zpochybnění role faktické poznámky. Apel na chování zastupitelů.

Bez dalších sdělení

20/11

Bohumil Procházka

Občan

Bohumír Střelec

Poznámka k jednání zastupitelstva. Přišel, aby si poslechl věcné jednání zastupitelstva a jako bývalý zastupitel je zděšen úrovní jednání. Navrhuje, aby se tento bod (Projednání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které nejsou předmětem dalších bodů programu) zařadil na konec zasedání, aby se veřejnost mohla tohoto bodu zúčastnit. Dle jeho názoru, takto je pro veřejnost jednání různých záležitostí zcela nepřehledné. Primátor uvedl, že nejde o to, kde bude v programu bod vložen, ale jde o to, jak budou s tímto bodem zastupitelé nakládat, jak efektivně budou zastupitelé pracovat. Konstatoval, že po hodině a 38 minutách jednání zatím k ničemu nedošli. Také B. Střelec vystoupil s úvahou k tomuto bodu jednání. Vyjádřil souhlas s tím, co uvedl B. Procházka. Uvedl, že pokud bude zastupitelstvo takto jednat i příště, k důležitým bodům programu (např. rozpočet) se dostanou v pozdních hodinách. M. Zácha doplnil, že by měli být ve svých vystoupeních občani upřednostněni, aby nemuseli čekat až do pozdních hodin na konec zasedání.

Bez dalších sdělení

21/11

Břetislav Passinger

Plocha před Pasáží – zajímá ho, co se tam nyní postavilo. Pokud by se mělo jednat o parkoviště, mělo by být realizováno odvodnění této plochy, které však nebylo vybudováno. J. Horký opověděl, že kanál tam byl a stále je funkční, odvodnění je zajištěno.

Bez dalších sdělení

22/11

občanka Kozlovice

Citovala z dopisu, který zaslala krajskému úřadu Olomouckého kraje. Protestuje proti kácení stromů v Kozlovicích (v ulici Grymovská – vzrostlý smrk, dále lípa, sakury). Uvedla, že v této věci organizuje petici. A. Vyhlídka se rovněž vyjádřil ke kácení stromů. Řekl, že úřednictvo na magistrátu je v tomto směru stále zakonzervováno a zase se připravuje plošné kácení. Navázal i na vystoupení občanky, která zmínila kácení ve školkách. Zdůraznil, že je třeba, aby se o stromy město staralo, ošetřovalo je. K tomu M. Dostál uvedl, že občanka neuvedla jméno a zda je občankou Kozlovic… B. Střelec ke kácení stromů sdělil, že by si nikdy nedovolil zpochybnit, zda se strom má nebo nemá kácet, jako příklad uvedl tragédii ve Zlíně. Z. Vojtášek uvedl, že kácení je řádně povoleno a zdůvodněno. Kácení ve školkách, resp. rozhodnutí o kácení, předcházelo vyhodnocení jejich zdravotního stavu. To, že učitelky hovoří o spadlém a hnijícím ovoci nebylo podkladem pro kácení, podkladem k rozhodnutí byl pouze zdravotní stav stromů. R. Pospíšilík doplnil, že na radě se dohodli o náhradní výsadbě v souvislosti s kácením ve školkách, žádá informaci.

Závěr: Z. Vojtášek poskytne informaci o možnostech náhradní výsadby v souvislosti s kácením stromů ve školkách.

Stromy v areálech MŠ, které mají být pokáceny, jsou převážně ovocné druhy, a ty dle zákona 114/1992 Sb. nepodléhají povolení ke kácení, tudíž se k nim nevztahuje ani povinnost náhradní výsadby. Jedná se o stromy přestárlé, z velké části proschlé. Ve dvou případech jde o druhy, které nejsou ovocné, ale jsou  v havarijním stavu. Ani ty nepodléhají povolení ke kácení (jedná se o stromy, jejichž dutina kmene je velmi prohnilá, je zde i výskyt dřevokazných hub). Případnou náhradní výsadbu si budou ředitelé jednotlivých MŠ řešit ze svého rozpočtu, referent pro zeleň odboru MAJ poskytne součinnost ve věci poradenství.

Z: Z. Vojtášek

T: 11. 12. 2015

23/11

Oldřiška Kužílková

Kozlovice. Poděkování minulému zastupitelstvu za přístup, když v minulém období řešila peticí vybudování kanalizace, a také při údržbě a sečení cyklostezky. Vyjádřila se, že Kozlovice jsou pro Přerov jen finančním úřadem, odkud město tahá peníze. Postěžovala si na prašnost v Kozlovicích, a také na to, že v Přerově je uklizeno, v Kozlovicích nikoliv.

Bez dalších sdělení

24/11

Libor Slováček

Předseda MV Lýsky

Radek Pospíšilík

Informace ohledně bezpečnosti autobusové dopravy v Lýskách v souvislosti s výstavbou dálnice D1. Shrnul stávající situaci. Informace k výlukovému jízdnímu řádu, vznesl k němu dotaz k primátorovi. Z odpovědi vyplývá, že se jedná o aktivitu dopravce a nikdo nepodnikl žádné kroky k přemístění zastávky. Žádá o informaci, jak urychleně zabezpečit bezpečnost občanů.

P. Košutek zasílal také mailovou odpověď, shrnul všechny záležitosti i to, jak komunikoval se zástupci společnosti Skanska. Ve čtvrtek 19. 11. je kontrolní den, kde to bude opět řešit. Vzhledem k tomu, že se jedná o krajskou komunikaci, musí toto schválit kraj. Přesto nadstandardně jednáme, píšeme, přesvědčujeme… T. Tužín se podivil nad stavem přípravy stavby, řekl, že vždy musí být zpracovány zásady organizace výstavby, která je povinnou součástí dokumentace. Kudy budou chodit chodci, musí být známo předem, pro silnici III. třídy je správním úřadem magistrát, má tedy za to, že magistrát nekonal. Primátor požádal J. Kočicovou o vyjádření. J. Kočicová uvedla, jakým způsobem a s kým vedl magistrát (ESŽ) komunikaci v této záležitosti. Zdůraznila, že dosud není známo dopravní značení stavby. Podat žádost za společnost Skanska magistrátem nelze. Uvedla, co je zajištěno (otočení autobusu, jízdní řád). L. Slováček upozornil na mnohá nebezpečí, která tato situace skýtá. Primátor doplnil, že pokud zastávka nebude přemístěna, udělá vše pro to, aby tam nákladní auta se zeminou nejezdila. R. Pospíšilík se zastal předsedy místního výboru Lýsek, vyjádřil mu podporu. Doplnil, že V. Hluzínová, členka Výboru pro místní části, dostala za úkol najít termín k řešení této problematiky (s předsedou VMČ a náměstkem Košutkem). Primátor doplnil, že nejsme schopni vyřešit okamžitě problém trvající dvacet třicet let. L. Slováček uvedl, že k vystoupení na zastupitelstvu ho donutila časová tíseň. Ve čtvrtek 19. listopadu se má začít zemina vozit.

S dodavatelem stavby bylo dohodnuto, že skrývka se začne svážet až po realizaci dopravního značení.

Bez dalších sdělení

25/11

Michal Zácha

Informace z Kontrolního výboru. Informoval o tom, na jakých úkolech Kontrolní výbor momentálně pracuje. Předpokládá, že příště předloží písemný materiál ve 3 ukončených záležitostech.

Bez dalších sdělení

26/11

Michal Zácha

Personální změny ve výborech a komisích realizovat v co nejkratší době. Pokud nejsou odvolaní členové urychleně nahrazeni, způsobuje to v práci komisí a výborů problémy.

Bez dalších sdělení

27/11

Marek Dostál

Dotaz na výši odměny jednatele společnosti TSMPr, kdy odměna jednatele je údajně schválena v navýšené výši (90 tisíc Kč) s tím, že požaduje poslední zápisy z valné hromady. P. Měřínský dementoval tyto informace.  B. Střelec se vyjádřil k této otázce, rovněž tuto informaci dementoval. 

Zápisy z jednání valné hromady budou zastupitelům poskytnuty.

Viz přílohy ikona souboru2A, ikona souboru2B, ikona souboru2C

Z: B. Střelec

T: 11. 12. 2015

14.12.2015 11:41:33 | přečteno 345x | Iva Kohoutová

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 615191
Za den: 107113
Online návštěvníků: 1950
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load