Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015

 Jméno PODNĚT ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/12

Miloslav Skládal

Dotaz k podzemním kontejnerům – očekával jejich umístění v oblasti Budovatelů v rámci úpravy sídliště. Vysvětlil výhody podzemních kontejnerů a uvedl, že současní radní ignorují problém stejně jako minulí radní, a to i přesto, že před volbami se o podzemních kontejnerech vyjadřovali pozitivně (pro příklad citoval z někdejšího článku zastupitele Tužína). Z posledního zápisu k přípravě regenerace sídliště se dozvěděl, že nyní podzemní kontejnery nemají být realizovány.

J. Horký odpověděl, že podzemní kontejnery jsou podporovány, absolvovali pracovní cestu do Šumperka a zabývali se nejen praktickou, ale i ekonomickou stránkou věci. Technické služby v současnosti nedisponují svozovým vozem. Tento způsob bude možno realizovat, až bude naplánováno a realizováno cca 25 podzemních „hnízd“.  M. Skládal uvedl, že dle jeho názoru město, resp. technické služby, mají vozidlo, kterým by mohly být podzemní kontejnery vyváženy (auto s ramenem jako např. v Olomouci). B. Střelec reagoval, uvedl, že v Šumperku je cca 105 podzemních kontejnerů. Vyvážení 5 – 8 podzemních kontejnerů je neekonomické a potvrdil, že nyní technické služby opravdu nedisponují odpovídajícím svozovým vozem.

Bez dalších sdělení

2/12

Miloslav Skládal

Další dotaz byl směrován k Chemoprojektu – zda se příslušný výbor již zabýval touto problematikou a jaké jsou návrhy k řešení. J. Horký uvedl, že výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu v této věci již jednal, nyní je připraveno k projednání na hospodářském výboru.

Bez dalších sdělení

3/12

Adin Vyhlídka

Kácení topolů. Doporučuje, aby se přišli podívat na oblast laguny, kde se začaly kácet naprosto zdravé topoly. Má to zdokumentováno. Topoly, které jsou krajinotvorným prvkem, jsou kácené, i když jsou dle jeho názoru zcela zdravé. Takové kácení je barbarské. Z. Vojtášek uvedl, že odbor majetku se zaměřil na hodnocení nebezpečnosti stromů, doplnil svou informaci také fotodokumentací. Zdokumentoval počínající hnilobu stromů, která vede ke zkáze a mohla by vést k tomu, že stromy se vyvrátí.  Kácejí se pouze zdravotně napadené stromy. V příštím roce proběhne v oblasti laguny náhradní výsadba. Na odmítavý postoj A. Vyhlídky k vysvětlení vystoupil R. Pospíšilík, který znovu vysvětlil, proč stromy musely být pokáceny.

Bez dalších sdělení

4/12

Miloslav Skládal

K minulému zastupitelstvu, k vyjádření k ÚHOSu – v pátek J. Kohout v přerovském deníku informoval, že opozice nerozumí problematice, kterou se zabýval ÚHOS, opozice však nedostala prostor se vyjádřit. Proto ve své prezentaci interpretoval názor na problémy se stavebním deníkem, dále citoval a interpretoval část vyjádření ÚHOSu. Toto své vystoupení bere jako tečku za celým případem. Primátor uvedl, že kontrolní výbor si vzal „na mušku“ usnesení rady, nepostupoval tedy podle zákona. J. Nekl doplnil citát z článku a vyjádřil se ke skutečnostem v něm uváděným. Paní Jasová požádala J. Kohouta o reakci. J. Kohout uvedl, že si diskuse s p. Skládalem cení a je pro něj politickou školou. Paní Jasová požádala o věcnou odpověď. Primátor uvedl, že občanské interpelace nemají být osobními útoky, ale věcným vyjádřením… Diskuse k problematice, v níž se vyjádřil primátor, J. Kohout, J. Navařík… Předseda kontrolního výboru M. Zácha doplnil, že kontrola byla ukončena, co následuje, je diskuse přes média…

Bez dalších sdělení

5/12

Jakub Navařík

Dotaz – problematická křižovatka v Předmostí. Dle jeho názoru není situace vyřešena. Dotaz, zda se řeší optimalizace. J. Horký informoval, že na úpravu křižovatku je připraveno rozpočtové opatření a řeší se, zdali doplnit další řadiče do předmětné křižovatky, nebo ji naopak synchronizovat se světelnou signalizací za podjezdem. Uvedl, že by bylo dobře, kdyby lidé více využívali vlakové spojení do Olomouce.

Bez dalších sdělení

6/12

Jakub Navařík

Jak se postupuje se Strojařem, jak to vypadá s podpisem smlouvy. Zda je již známa vize, co s ním dál, jaké bude využití. P. Vrána uvedl aktuální informaci – v osmi vyhotoveních byla doručena smlouva, k dalšímu využití bude diskuse.

Bez dalších sdělení

7/12

Jakub Navařík

Cyklověž – dotaz ke slavnostnímu otevření, proč bylo ve všední den dopoledne. Lidé byli v práci a neměli možnost se přijít podívat na zahájení. P. Vrána se vyjádřil, že i otevření kanalizace za 412 mil. se konalo dopoledne. P. Měřínský doplnil, že tento čas byl zvolen zejména kvůli možnosti účasti zástupců Českých drah.

Bez dalších sdělení

8/12

Adin Vyhlídka

Most v Uherském Brodě – využili staré pilíře, stál cca 25 mil. Kč.

Bez dalších sdělení

9/12

Občanka Geryková

Poděkování za udělení ceny města Přerova.

Bez dalších sdělení

10/12

Občanka Geryková

Ráda by prosadila cyklostezku mezi Jižní čtvrtí a městem a Jižní čtvrtí a nádražím. Chápe, že není možné vše realizovat hned, chtěla by se však přimluvit za řešení (na Svisle) podobné jako na ul. bří Hovůrkových nebo na náměstí Svobody. T. Tužín uvedl, že se v pracovní skupině všemi podněty zabývají a rozhodli se provést inventuru všech podnětů. Pokud tedy má paní Geryková konkrétní představu, bylo by dobré, aby svůj podnět předala přímo cyklokoordinátorovi J. Janalíkovi. Paní Geryková doplnila, že s panem Janalíkem již jednala. P. Hermély uvedl, že toto projednávali i na výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu, kde se řešilo kompletní napojení cyklostezek, včetně severojižního. T. Tužín přizval paní Gerykovou přímo na jednání pracovní skupiny.

Bez dalších sdělení

11/12

Občan Porč

Souhlasí s tím, co řekl primátor - že by se měli lidé vyjadřovat věcně. Rád by řekl názor lidí z domu U Žebračky 18 - je to poslední DPS bez zateplení a vyměněných oken. Ví, že v příštím roce se bude kupovat Strojař, a nebude tedy dostatek finančních prostředků, apeluje ale na zařazení této investice do akcí roku 2017. T. Navrátil uvedl, že s touto investiční akcí se počítá, ale nemůže zaručit, že v roce 2016.

Bez dalších sdělení

12/12

Občanka Geryková

Návrh na přehodnocení soutěže fasáda roku.

RM usnesením č. 665/24/4/2015 již 25. 8. 2015 schválila nové soutěžní podmínky soutěže Přerovská stavba roku. Tyto soutěžní podmínky budou platit pro ročník 2016 a další.

Viz ikona souborupříloha 1, ikona souborupříloha 1.1

Z: P. Gala

T: 2016

13/12

Michal Zácha

Příjmy z automatů za rok 2015 a na co byly tyto finanční prostředky použity.  P. Měřínský odpověděl, že očekávaná skutečnost je 41 milionů, většina prostředků šla na dotace a do rezervy, zvažuje se využití na další etapu regenerace Předmostí.

Bez dalších sdělení

14/12

Petr Hermély

Sankční poplatky. Navrhuje zabývat se možností sankčních poplatků za odpady. Považuje způsob nastavené sankce za nemotivující.  


Závěr: zvážit možnost změny ve stanovení sankce při přípravě podkladů pro rozpočet roku 2017.

Z: P. Měřínský, E. Řezáčová

T: při přípravě podkladů na rok 2017

15/12

Markéta Bubik

Fasáda roku, předzahrádka roku – obě soutěže byly dle jejího názoru podjaté a nespravedlivé. Podotkla, že vítězné společenství vlastníků získalo dotaci na realizaci předzahrádky, oni si vše zajišťují sami.

Bez dalších sdělení

16/12

Josef Nekl

Informace o schválení dotace z Rady Státního fondu životního prostředí – z Přerova se hlásil kromě města i spolek Technicus z Šumperka, který byl upřednostněn před žádostí města na podporu projektu pro udržitelnou mobilitu. Údajně jednali z pověření města. Diskuse.

Bez dalších sdělení

17/12

Ludmila Tomaníková

Blahopřání jménem klubu KSČM.

Bez dalších sdělení

18/12

Ludmila

Tomaníková

Doba zahájení zastupitelstva. Návrh, aby zastupitelstvo začínalo již ve 14 nebo 15 hodin. K tomu se připojil i zastupitel B. Passinger (jedním z důvodů je i přenos ze zasedání).

Návrh byl projednán na 33. zasedání RM, kdy RM po projednání konstatovala, že čas zahájení zasedání Zastupitelstva města Přerova

v 16.00 hodin nebude předmětem změny jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova. Usnesení č. 1150/33/10/2016.

Z: primátor

T: 01/2016

19/12

Břetislav Passinger

Kritika zahájení – k vystoupení občanů by měli mít právo se vyjádřit všichni zastupitelé, nejen koaliční. Vrátil se opět k parkovišti na Palacké – otázka na zabezpečení odlučovačů atd.

Bez dalších sdělení

20/12

Marek Dostál

Vyjádřil se pozitivně k vánočnímu programu na náměstí. Blahopřání do nového roku.

Bez dalších sdělení

21/12

Milan Passinger

Dotaz k systému Problem Report – vyhodnocení funkčnosti, zajímala by ho informace o fungování ve zpětné vazbě na občany. Blahopřání.

Vyhodnocení je připraveno, informace bude předložena zastupitelům. Dne 30. 11. 2015 byly podněty předloženy dodavatelské firmě.

Viz ikona souborupříloha 2

Z: Z. Vojtášek

T: 01/2016

22/12

Michal Zácha

Otázka, co se děje kolem dálnice D1 – prosakují zprávy ohledně problémů s EIA. Primátor uvedl, že to souvisí s přijetím nového zákona, který respektuje usnesení Evropské komise – což při jistém výkladu dává „stopku“ cca 35 stavbám. Vláda se dostatečně této problematice nevěnovala, nyní se snaží dojednat v Bruselu výjimku. Obě části naší dálnice již mají povolení (z našeho úseku cca 3 stavby). Dne 17.12 se primátor v této věci setká s ministrem Ťokem.

Bez dalších sdělení

23/12

Michal Zácha

Otázka ve věci průmyslové zóny, kdy se dnes mělo rozhodovat, zda bude zóna s letištěm nebo bez letiště. Primátor řekl, že dnes měla vláda projednávat 2 materiály

· urychlení výstavby dálnice Říkovice – Přerov tak, aby byla zprovozněna do konce roku 2019.

· zda strategická zóna ano či ne a pokud ano, tak zda s letištěm nebo bez letiště. Dle informací mezi ministerstvem obrany a ministerstvem průmyslu zavládlo napětí, tlak armády na zachování letiště je silný. Ministerstvo má nyní 1 strategického investora, který letiště nepotřebuje. Rozhodnutí vlády je odloženo na leden.

Bez dalších sdělení

24/12

Tomáš Dostal

Zaplněné kanalizační vpusti na místních komunikacích. Doporučuje jejich vyčištění. Blahopřání do nového roku.

Odborem majetku a technickými službami bylo dohodnuto, že čištění vpustí bude zahájeno počátkem ledna 2016.

Z: Z. Vojtášek, B. Střelec

T: 12/2015 - 01/2016

25/12

Bohuslav Přidal

Cena města Přerova – zvážit předání v Mervartově síni. Primátor podpořil tento názor.

Bez dalších sdělení

26/12

Primátor

Poděkování za spolupráci, blahopřání do nového roku.

Bez dalších sdělení

13.1.2016 10:30:30 | přečteno 1505x | Iva Kohoutová

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970823
Za týden: 474761
Za den: 121617
Online návštěvníků: 1098
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load