Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016


 Jméno Podnět Odpovědná osoba

1/13

Jakub Navařík

Dotaz, zda je posun ve věci převodu Strojaře nebo zda je stále ve stádiu přípravy smlouvy, jak bylo řečeno minule.

P. Vrána informoval, že smlouvu město obdrželo, v návrhu byla řada drobných nepřesností, takže smlouva byla vrácena ministerstvu s návrhem na korekci, nyní jsou zapracovávány připomínky města. P. Dvorský  požádal, aby o průběhu jednání byli zastupitelé informováni průběžně.

Dotaz, zda jsou již podepsány smlouvy na reklamu, které mají zajistit splácení cyklodomu. P. Vrána uvedl, že nyní je podepsána smlouva na 200 tis Kč, do 14 dní předpokládá podpis další smlouvy za 200 tis. Kč. Náměstek P. Košutek zdůraznil, že vždy byly peníze klientů Přerovské rozvojové odděleny od financování cyklodomu. To potvrdil také náměstek P. Měřínský, který doplnil, že je již podepsána řada smluv, které zabezpečí financování smluv.

Bez dalších sdělení

2/13

Adin Vyhlídka

Znovu se vrátil ke kácení zdravých stromů na laguně. Uvedl, že všichni ti, kteří obhajovali kácení zdravých stromů udělali hlupáky sami ze sebe. Důkazem je dle jeho názoru zdravé dřevo z kácení složené v lokalitě u laguny. Dále uvedl, že u Labutě byla pokácena oproti povolení jedna lípa navíc, v ulici U tenisu byly pokáceny zdravé jehličnany. Vyjádřil se, že úředníci k povolování kácení stromů přistupují klientelisticky, někde občané kácení požadují a povolení nezískají.  Dále se vyjádřil k cyklostezce Bečva, která byla v minulosti dle jeho názoru postavena jako černá stavba, chtěl tehdy podat trestní oznámení. To neučinil a dnes kořeny zvedají cyklostezku a oprava si (pokud se bude realizovat)  vyžádá značné náklady. Upozornil na Rybářskou alej, cyklostezku k laguně…

Bez dalších sdělení

3/13

Bohumil Procházka

Pozitivně hodnotil zařazení tohoto bodu programu na začátek zasedání zastupitelstva, je to pro občany výhodné.

Námět k cyklostezkám – očekával, že se bude pokračovat k zajištění zprůjezdnění města, např. by  měla být  pro cyklisty připraveno propojení  od nám.  Fr. Rasche přes Havlíčkovu na Palackou ulici, na Velké Dlážce jsou po obou stranách dostatečně široké chodníky, které by umožnily vedení cyklostezky,  propojení by zasloužilo i nám. TGM – Kratochvílova ulice. Neočekává nyní odpověď, ale je ochoten spolupracovat na řešení.

J. Horký pozval Ing. Procházku na jednání pracovní skupiny, která se všemi podněty podrobně zabývá.  O  přednesených návrzích  vědí, postupně se řeší některé změny a návrhy. Nyní se zabývají i novými možnostmi,  vycházející z připravované novely silničního zákona.

Bez dalších sdělení

4/13

Bohumil Procházka

Dálnice D1 – výstavba byla zahájena, v okolí Vinar se začala skrývka, stavba se dotýká občanů města.  Očekával, že v této věci budou realizovány informativní schůzky v přilehlých místních částech, a jelikož se tak nestalo, navrhuje  uspořádat takové informativní schůzky v dotčených místních částech. Lidé mají k dispozici  letáček, že se s problémy mají obracet na stavbyvedoucího. P. Košutek uvedl, že v říjnu byla v Městském domě uspořádána schůzka pro členy místních výborů dotčených místních částí, na které dostali informace připravovaném průběhu stavby. Zítra 19. 1. 2016 se koná další jednání v Lýskách, koncem roku se uskutečnilo setkání v Dluhonicích (dokonce za účasti ministra dopravy a zástupců Ředitelství silnic a dálnic). Pokud se ukáže potřeba, budou zorganizována další jednání. B. Procházka doplnil, že si myslel, že iniciativa vzejde od města, ne od občanů.

Bez dalších sdělení

5/13

Bohumil Procházka

Čištění města – upozornil, že čištění města je nekvalitní, na okrajích zůstává velké množství nepořádku.  B. Střelec jako jednatel technických služeb uvedl, že čištění není ideální (a nikdy nebude). Informoval o tom, že se rozhodli drobné kamínky smetat průběžně pouze na hlavních tazích (z ekonomických důvodů). Nyní kupují solanku a tím pádem nedojde při zimní údržbě ke znečišťování posypovým materiálem. Doplnil, že v některých místních částech zaregistroval naopak spokojenost s úklidem chodníků a silnic. Upozornil také, že řada komunikací není v majetku města. Podněty bere v úvahu, každým podnětem se zabývá. B. Procházka uvedl, že B. Střelec mluvil poněkud o něčem jiném, než on…

Bez dalších sdělení

6/13

Marek Dostál

Má pocit, že slovo dostávají jen vyvolení (v reakci na neudělení slova M. Chromcovi k problematice čistoty města).

Bez dalších sdělení

7/13

Přemysl Dvorský

Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty  -  obrátili se na něj někteří členové komise s tím, že některé materiály na radu nejsou v komisi  projednávány, a to s ohledem na to, jakým způsobem je svolávána (v jakém čase). Navrhuje provést inventuru, kolik procent materiálů tento poradní orgán neprojednal. Byl by rád, aby se na to zaměřili – a pokud má komise své opodstatnění, mělo by se zvýšit procento materiálů projednávaných v komisi. Primátor potvrdil, že si rovněž tohoto povšiml a na vedení se rozhodli, že nebudou v radě projednávány materiály bez stanoviska komise.  Z. Vojtášek doplnil, že se jedná spíše o určitý typ materiálů, který není v komisi projednáván, a to předkupní právo, kde je lhůta 3 měsíce na vyřízení . Tato praxe je zde již řadu let.

Bez dalších sdělení

8/13

Petr Kouba

K usnesení 1151/33/10/2016 Projekt Asistent prevence kriminalit MP Přerov 2016.

Na minulém zasedání zastupitelstva se na tuto problematiku tázal, bylo mu přislíbeno, že bude předložena hodnotící zprávu k projektu a vyhodnocení působnosti  asistentů prevence kriminality za minulý rok. Ptá se tedy, na základě čeho (jakých dobrých zkušeností) rada rozhodla o pokračování a zdvojnásobení projektu. Dále zdůvodnil, proč zprávu požaduje a vyjádřil své pocity k prezentaci fungování projektu. Komentoval také přidělení městského bytu jednomu z asistentů.

J. Kohout citoval z hodnotící zprávy, uvedl informace o řešených případech – např. záškoláctví, bezdomovectví, narušování klidu a veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, konzumace alkoholu na veřejném prostranství, komunikace s romskou komunitou v problémových lokalitách… Ministerstvo vnitra přerovský projekt hodnotí pozitivně. Vyjádřil se také k přidělení bytu. H. Mazochová si před finančním výborem vyžádala podrobnější analýzu, aby měla dostatek informací pro rozhodování, doporučuje totéž i ostatním.  P. Kouba poděkoval J. Kohoutovi za informace, byl by rád, kdyby takové informace dostávali zastupitelé bez vyžádání. Požádal o písemnou odpověď, jelikož si nestihl vše poznamenat. Dále se vrátil k otázce čistého trestního rejstříku a příbuzenských vztahů mezi asistenty prevence kriminality. J. Kohout doplnil, že trestní rejstříky jsou zkoumány (je přípustný určitý zápis), rodinné vztahy rovněž důsledně zvažovali. M. Dostál doplnil, že ani on si vše nestačil poznamenat a požádal o písemnou odpověď.  Ptal se, jak dlouho již je zpráva zpracována a zda je někde k dispozici. Doplnil, že v tisku prošla informace o kriminalitě v Přerově, kdy Přerov byl čtvrtý nejhorší z hodnocených měst V tisku byla i informace k prevenci kriminality. V této souvislosti navrhuje, aby namísto dotazů v obchodech byli dotázáni na tuto problematiku přerovští rádci – jak asistenty prevence kriminality vnímají. Anketa k tomuto tématu proběhla před rokem, byla obecnější. Nyní by již mohly být otázky konkrétnější, mohly by být zaměřeny na konkrétní zkušenosti a navazovat tak na minulou anketu na toto téma. J. Kohout řekl, že průzkum prostřednictvím rádce by se měl opakovat, ale zajímají jej i přímo zjištěné informace (musí být realizováno podle podmínek projektu). Vyjádřil se i k míře bezpečí, k informacím, které prošly tiskem. Jelikož ho zajímalo, jak výsledky vznikly, komunikoval s Policií ČR a s Městskou policií a zjistil, že do skutků, které jsou započítávány do uváděných čísel, jsou zahrnovány např.  i verbální útoky… Za posledních 10 let je dle sdělení police v podstatě neměnná. Totéž potvrdil P. Měřínský.  V diskusi vystoupil P. Vrána, který mimo jiné uvedl, že tento projekt je přínosem pro bezpečnost občanů města. I on má názor, že by měly být informace a výstupy pravidelně předkládány. T. Navrátil řekl, že se také zúčastnil dotazování u obchodníků, projednával výsledky s ředitelkou školy. M. Zácha – doplnil, že v minulosti kamerový systém byl vybudován z dotačního titulu prevence kriminality.

Závěr: J. Kohout poskytne písemnou informaci – hodnotící zprávu prevence kriminality za rok 2015.

Viz ikona souboruPříloha 2

Z: J. Kohout

T: 12. 2. 2016

9/13

Michal Zácha

K usnesení 1141/33/7/2016 Bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov –  světelné řetězy, světelné krápníky, napájecí zdroje

Rada města Přerova po projednání: schvaluje bezúplatný převod movitých věcí - 20 ks světelných řetězů (36V-2054L*20,LED světla, venkovní použití, délka 23,3 m), 20 ks světelných krápníků (24V, venkovní použití, 15 m, teplá bílá LED) a 5 ks napájecích zdrojů (velký transformátor, 36V AC 72W, přívod 10m), z vlastnictví společnosti EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 295/17, IČ 19014104, do vlastnictví statutárního města Přerov, a uzavření smlouvy ve znění dle přílohy - darovací smlouvy.

M. Zácha uvedl, že se tázal se na tento dar primátora a následně i  Z. Vojtáška, který mu poskytl informace, že smlouva bude projednána na radě 7. ledna. Je mu divné, že nebyla uzavřena darovací smlouva před tím, než byl strom nazdoben.  Dotázal se, zda na vánočním stromu byly ozdoby ve vlastnictví dárce. Diskuse, v níž mimo jiné zaznělo, že všechny použité ozdoby mají patřičný atest.

Bez dalších sdělení

10/13

Michal Zácha

K usnesení 1155/33/11/2016 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského Rada města Přerova po projednání zmocňuje primátora Mgr. Vladimíra Puchalského vydat zmocnění panu Antonínu Prachařovi při zastupování města Přerova ve věcech dopravních staveb  a zároveň ukládá primátorovi s ním uzavřít příslušné pracovně právní úkony do 31.12.2016.

Myslí si, že by mělo být pověření k zastupování města  konkrétnější, žádá informaci, za jakých podmínek město zastupuje a  kterých  staveb se pověření týká. Žádá písemnou odpověď k náplni práce a podmínkám výkonu funkce.

Závěr: Bude připravena písemná odpověď.

Informace primátora: Na základě příslušného usnesení Rady města jsem zmocnil, od 8.1.2016 do 31.12. 2016,  pana Antonína Prachaře: Zastupováním Statutárního města Přerova před státními a krajskými, případně soukromými investory ve věcech dopravních staveb na území města Přerova a to na základě pokynů primátora, či dohody se zmocněncem.

Jde zejména o tyto stavby: Dokončení dálnice D1, výstavbu MUK – sever, rozšíření ulice Polní, kruhová křižovatka Dluhonská, Mádrův podjezd - napřímení Tovačovské ul., komplexní napojení průmyslové zóny, včetně železniční vlečky, výkupy pozemků v uvedených trasách, zejména v trase D1 atd. Se zastupování ve výše uvedených věcech souvisejí jednání např. na ředitelství silnic a dálnic, Czechinvestu, Státním pozemkovém úřadu - poměrně komplikovaná jednání ve věci nedokončených pozemkových úprav, vlastní jednání ve věcech výkupů pozemků v trase D1, zejména k.ú. Dluhonice- např. Horák, či Nezhyba, ale také jednání na SŽDC ve věcech hájení zájmů občanů Dluhonic a Předmostí. Dluhonice - křížení silničních komunikací s rekonstruovanou tratí - protihluková opatření, Předmostí - protihluková opatření, také např. cyklopodjezd Předmostí, či prodloužení nádražního podchodu až k průmyslové zóně, atd, atd.

Nelze pominout efektivní působení A. Prachaře v meziresortní pracovní skupině MPO – Strategická průmyslová zóna Přerov-Bochoř.

Na základě usnesení rady města jsem podal návrh personálnímu pracovišti magistrátu na uzavření dohody se jmenovaným o PRACOVNÍ ČINNOSTI v rozsahu v průměru 10 hodin týdně a nepřesáhne 20 hodin týdně. Sjednaná odměna /hrubá/ činí 581 Kč za 1 hod. práce. V roce 2015 činila nejnižší odměna za měsíc 6.682, nejvyšší 18.011 a to podle odpracovaných hodin.  Jde o totožný pracovně právní režim, který platil i v roce 2015 a jednoznačně přinesl městu Přerovu efekt ve věcech veřejných, v urychlení přípravy dopravních staveb, ale i realizaci, např. letošní rozšíření Palackého ul., zařazení okružní křižovatky Dluhonská z investic kraje do realizace a financování ŘSD Olomouc. Nebo např. komplikované jednání s příslušnými orgány ve věci spojeného územního a stavebního řízení ve věci D1-Říkovice Přerov, atd, atd.

Z: V. Puchalský

T: 12. 2. 2016

11/13

Tomáš Dostal

K usnesení 1153/33/11/2016 Podnět člena Rady města Přerova Ing. arch. Jana Horkého Rada města Přerova po projednání souhlasí s přítomností BcA. Elišky Karešové při hodnocení soutěže o návrh jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova.

Dotázal se, jaký význam měla přítomnost Bc. Karešové, když  hodnotící komise byla stanovena. Dále sdělil, že soutěž o nový jednotný vizuální styl  je dost zásadní, bylo by proto  dobré, aby i zastupitelé byli seznámeni s výstupem hodnotící komise ještě před rozhodnutím rady.

J. Horký informoval, že Bc. Karešová  je studentkou, která požádala o možnost zúčastnit se jako pozorovatelka (podobně jako v jiných městech), použije své poznámky k diplomové práci. Do práce a rozhodování komise nezasahovala. Dále J. Horký informoval, že porota 5 soutěžních návrhů „posunula“ na čtvrteční jednání rady. Doplnil, že v hodnotící komisi byli přítomni i zástupci opozice.  J. Navařík se dotázal, zda je vyloučeno, že by  mohla být účastníkem soutěže.  Diskuse.  

Bc. Karešová podepisovala Čestné prohlášení zúčastněné osoby – znění prohlášení viz ikona souborupříloha 1 .

Bez dalších sdělení

12/13

Michal Zácha

Dotaz, zda pozemek, o který jde  v materiálu 4.1.1 - záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova, pozemků p.č. 5852/1, p.č. 5853/1, p.č. 5853/2, vše v k.ú. Přerov a pozemků p.č. st. 304, p.č. 450/1, oba v k.ú. Lověšice u Přerova.

 je totožný s pozemkem, který byl v minulosti využíván kynology.

Závěr: Písemnou odpověď poskytne Z. Vojtášek.

Pozemky p.č. 5852/1., 5853/1, 5853/2 v k.ú. Přerov a p.č. 450/1 v k.ú. Lověšice  o jejichž  převod požádala Resta DAKON , Lověšice -  předloha pro 13.zasedání Zastupitelstva města Přerova - č. 13/4.1.1.,  byly v minulosti předmětem výpůjčky Kynologickému klubu Přerov na základě uzavřené smlouvy se statutárním městem Přerov v době od 17.12.2011 do 25.7.2015. 

Z: Z. Vojtášek

T: 12. 2. 2016

13/13

Marek Dostál

Dotační program – navrhuje, aby vedoucí příslušných odborů nejdříve připravili smlouvy těm subjektům, které v loňském roce byly příjemci přímých podpor a peníze pro svou činnost potřebují již od počátku roku.  T. Navrátil upřesnil, že právě z tohoto důvodu byl posunut termín vyhlašování a projednávání dotačních programů a  schvalování dotací. M. Dostál poděkoval za tento přístup. R. Rašťák se vyjádřil k projednávání, upozornil na akci Memoriál Honem sem, která dle jeho názoru není podpořena dostatečně (v minulosti dostávali na akci podporu ve výši cca 49 tisíc Kč, letos cca 8 tisíc Kč).

Bez dalších sdělení

14/13

Přemysl Dvorský

Rozpočtové opatření – vrátil se k diskusi,  projednávanému rozpočtovému opatření. Myslí, že částečně měla opozice pravdu. Zapojením peněz získává město prostředky, které může investovat. A je dobře že se do rozpočtu dostanou hned z kraje roku, což umožní připravit investiční akce. Je však pravdou, že neproběhla diskuse, kam se ty peníze budou investovat. Dle jeho názoru mohla tato diskuse proběhnout (v pozici záměru) již koncem roku a nyní, při projednávání a schvalování rozpočtového opatření, by mohly být vybrány příslušné předem vyjednané investiční záměry. Navíc při takovém projednání investičních záměrů by mohly v diskusi zaznít vhodné návrhy i z opozice.

Bez dalších sdělení

15/13

Přemysl Dvorský

Vrátil se k průběhu projednávání podnětu 5/13 (čistota města) a řekl k tomu, že v bodě, v němž mohou své dotazy a podněty vyslovovat občané, by měli mít možnost vyjádřit se k nimi vzneseným podnětům a dotazům i zastupitelé.

Bez dalších sdělení

16/13

Přemysl Dvorský

Začátek zasedání zastupitelstva. Opět se vrátil k otázce, zda by nebylo vhodné posunout zahájení zasedání zastupitelstva na 15. hodinu.

Viz informace k podnětu 18/12 z minulého zastupitelstva. Návrh byl projednán na 33. zasedání RM, kdy RM po projednání konstatovala, že čas zahájení zasedání Zastupitelstva města Přerova v 16.00 hodin nebude předmětem změny jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova. Usnesení č. 1150/33/10/2016.

Bez dalších sdělení

17/13

Ludmila Tomaníková

Horní náměstí – pomník Jana Blahoslava. Na náměstí schází informace, o jakou sochu se jedná. Totéž se týká i jiných soch (např. sv. Rocha). Považuje za vhodné informační tabuli na náměstí doplnit.

Závěr: Možnost umístění informační tabule o sousoší  i autorovi bude projednána a zabezpečena příslušnými odbory MMPr.

Předáno k řešení odboru správy majetku a komunálních služeb.

Z: tajemník

T: 06/2016

18/13

Bohumír Střelec

Informace o personální záležitosti v Technických službách města Přerova. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na ekonomického náměstka s cílem, aby nový náměstek nastoupil od 1. 4. 2016 (3měsíční souběh)

Bez dalších sdělení

19/13

Bohumír Střelec

Požadavek na technické zabezpečení zasedání  – aby nepípalo zařízení, když někdo mluví déle, než je stanovený limit.

Toto opatření je nastaveno právě proto, aby bylo jednoznačné, že uplynul čas stanovený k vystoupení jednacím řádem.  Pokud však předsedající výslovně prodloužení času vystoupení povolí, bude pípání vypnuto.

Z: D. Novotná

T: průběžně

20/13

Marek Dostál

Ve svém vystoupení se také vrátil k diskusi projednávanému rozpočtovému opatření. Přesto, že on sám je členem výboru, který investice projednává, přiklání se k postupu, aby investice byly nejprve projednány a schváleny záměrově, aby si zastupitelé vydiskutovali, kam peníze budou směrovat. Po schválení záměru by na dalším zasedání bylo schváleno rozpočtové opatření.

Bez dalších sdělení

21/13

Michal Chromec

Vrátil se k podnětu 5/13 (čistota města) Chtěl by připomenout starou pravdu, že pořádek se nedělá, pořádek se udržuje. Ale - lidé házejí odpadky na zem, vandalové mají tendenci vše ničit. Dle jeho názoru by se mělo více apelovat na děti, k tomu by mohl být prostor i ve sportovních klubech. Navíc upozornil, rohy všech objektů a zařízení jsou devastovány vykonáváním potřeby psů, mělo by se řešit (materiálově)  a počítat s tím. V této souvislosti J. Horký uvedl, že ocelové přístřešky nad podchodem nejsou z původně navrženého pozinkovaného plechu. V následujících měsících však bude  provedena oprava exponovaných nároží právě plechy s pozinkovanou úpravou. B. Střelec k čistotě města ještě doplnil, že za rok svého působení  v technických službách pochopil, že ideální čistota nikdy nebude. Zjistil, že si občané nepořádek dělají sami – demonstroval to na příkladu černých skládek, nepořádku u popelnic, a to i přesto, že lidé mají možnost odevzdávat odpad zdarma ve sběrných dvorech.

Bez dalších sdělení

22/13

Michal Zácha

Otázka na primátora – průmyslová zóna a letiště v Přerově.  Citoval z mailové korespondence občana s ministrem obrany, kdy jej občan žádá o zachování letiště. Náměstek ministra poděkoval za podporu varianty zachování letiště, kterou bude ministerstvo a armáda podporovat i ve vládě. Zachování letiště potvrdil občanovi i ministr obrany. Na základě tohoto požádala primátora o informaci, na čem tedy město je.

Primátor odpověděl, že takové stanovisko ministerstva obrany v písemné podobě nezná (ústně však zachování letiště obhajovali na pracovní skupině), tento názor je v rozporu s názorem ministerstva průmyslu. Do vlády má jít materiál ve dvou variantách – bez letiště a s letištěm. Varianta bez letiště bez strategického partnera není možná.  P. Vrána doplnil, že s primátorem neformálně jednali u ministra financí s tím, že cílem bylo dojednat, aby v žádném případě nebyla nulová varianta. Shrnul problematiku přípravy průmyslové zóny, i ve variantě bez letiště by k demolici došlo až po příchodu strategického partnera. Uvedl nevýhody rozdělení průmyslové zóny při zachování letiště, rozdělením by totiž zóna ztratila svou výjimečnost (rozloha je výjimečná). Primátor potvrdil, že někteří ministerští úředníci navrhovali variantu nula, tedy zachovat stávající stav se zhruba 300 pracovními místy. J. Kohout se vyjádřil k obsahu mailu, z něhož citoval M. Zácha, doplnil, že záložní letiště je vlastně mrtvé letiště. Řekl, že pokud se přeneseme nad sentiment nad letištěm, získáme opravdu unikátní průmyslovou zónu pro několik tisíc pracovních míst.

Bez dalších sdělení

23/13

M. Mathonová

Ovzduší. Apelovala na občany, aby si vážili našeho ovzduší – při procházkách viděla a cítila kouř z domků. Připomněla, že nyní jsou kotlíkové dotace, při smogové situaci jezdí MHD zdarma. Uvedla, že tomuto tématu by se mělo věnovat i město a intenzivně propagovat preventivní opatření. Primátor doplnil, že výzvu Olomouckého kraje město distribuovalo a seznámilo s ní občany. B. Střelec potvrdil, že v místních částech je tento problém velmi vážný, ovzduší je mnohdy nedýchatelné.

Bez dalších sdělení

24/13

Adin Vyhlídka

Za rok činnosti nového vedení předpokládal vytvoření odbor životního prostředí s lidmi, kteří se budou životním prostředím zabývat.

Závěr: informaci poskytne tajemník Magistrátu města Přerova.

Informace tajemníka MMPr: Životním prostředím se zabývá v rámci státní správy Odbor stavebního úřadu a životního prostředí a v rámci samosprávy Odbor správy majetku a komunálních služeb. Stávající rozdělení je vyhovující a nepředpokládáme zřízení samostatného Odboru životního prostředí.

Z: P. Mlčoch

T: 12. 2. 2016

25/13

Michal Zácha

V bodě 2 nemohli vystupovat zastupitelé, protože to byl dle předsedajícího prostor pro občany. Nyní v bodě určeném pro zastupitele vystoupil občan. Bylo by tedy  vhodné měřit všem stejným metrem. Primátor se vyjádřil s odkazem na ustanovení  zákona o obcích ve vztahu k právům občanů, .

Bez dalších sdělení

11.2.2016 10:22:23 | přečteno 1318x | Iva Kohoutová

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49959380
Za týden: 448055
Za den: 49803
Online návštěvníků: 1387
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load