Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016

 JMÉNO PODNĚT ODPOVĚDNÁ OSOBA

1/14

Karel Bořuta

Vystoupení k cyklověži. Shrnul celkový postup při přípravě stavby, včetně způsobu financování prostřednictvím Přerovské rozvojové společnosti. Zopakoval své postoje jednatele k navrhovanému způsobu financování, rezignaci na funkci… Zopakoval, že financování není dle jeho názoru v pořádku, i když projekt špatný není.  Katastrofální je komunikace se zastupiteli a občany, uvedl, že v této věci zástupce města lhal ohledně podpisu smlouvy. Navrhuje, aby primátor nebo některý z jiných zastupitelů navrhl odvolání náměstka primátora za lži přednesené v přímém přenosu na minulém zasedání zastupitelstva.  P. Měřínský doplnil, že si myslel, že všechny dokumenty k výběrovému řízení podepisoval Bořuta, se smlouvou se však zmýlil.

V této souvislosti vznesl J. Navařík dotaz, jak to vypadá s reklamami na cyklověži. P. Měřínský uvedl, že prodej reklamy nestagnuje, je podepsáno tolik smluv, že zaručují schopnost splácet městu Přerov obdrženou návratnou finanční výpomoc.

Bez dalších sdělení

Viz usnesení

2/14

Josef Nekl

Doprava – městská hromadná doprava. Informace od zaměstnanců, kteří zabezpečují dopravu v Přerově. Zaměstnanci se diví, že byl zrušen celý systém dopravy, mají hypotézu, že by tehdejší opozice mohla mít zájem o změnu média na naftu.

Již loni v dubnu dle jeho informací řidiči informovali o problémech – mzdy, nedodržování zákoníku práce…

Řidiči nyní jsou rádi, že Arriva je silná společnost. Požádali o prostřednictvím p. Nekla o informaci, proč se neinformovali u protestujících lidí a zda je pravda, že bývalý jednatel Brada byl prý na doporučení města znovu instalován do řídící funkce této firmy.

P. Košutek – zaměstnanci Dopravní logistické společnosti ho skutečně navštívili, město nemůže vstupovat do pracovně právních vztahů v soukromé firmě. O skutečném stavu se vedení informovalo – jednali jak s řidiči, tak i s vedením DLS. J. Kohout doplnil, že celou situaci monitorují již od dob, kdy byli v opozici. Primátor sám s vedením společnosti jednal za posledních 14 měsíců 2x. Problémy spadají do roviny výběrového řízení, lze zdokumentovat. Několikrát jednal i s odboráři i řidiči a vždy se shodli, že město není smírčí orgán, ale orgán veřejné správy požadující perfektní služby na základě smlouvy. Řidiči také 2x vyhlásili stávkovou pohotovost. Město bylo ze strany DLS žalováno o výklad smlouvy, nepravomocný rozsudek zní ve prospěch města.

M. Skládal se dotázal, proč byla vybrána zrovna Arriva. P. Košutek doplnil, že to byla jediná firma, která byla okamžitě schopna zajistit komplexně městskou autobusovou dopravu. Primátor doplnil, že rada se musela velmi rychle vypořádat s touto mimořádnou situací v ukončení veřejné služby v dopravě.

Bez dalších sdělení

3/14

Miloslav Skládal

Vyjádřil se k vystoupení primátora na minulém zasedání zastupitelstva, kdy se primátor vyjadřoval k jeho vystoupením. Odpověď primátor zaslal nejen jemu, ale i všem zastupitelům. K této odpovědi se ve svém vystoupení vyjádřil a uvedl, že své podněty a otázky neklade politickým stranám, ale orgánům města. Primátor se k tomuto diskusnímu příspěvku vyjádřil, připomněl, že p. Skládal citoval z volebního programu SPP. K tomu J. Kohout doplnil, že programové prohlášení je průmětem volebních programů koaličních stran. P. Dvorský upřesnil, že primátor je rovněž orgánem obce.

Znovu se zmínil o diskusi k podzemním kontejnerům v návaznosti na mediální výstupy. Vrátil se k tomu, že bylo uvedeno, že technické služby nemají svozové vozidlo – M. Skládal dokumentoval, že mají. B. Střelec odpověděl na vstup ohledně podzemních kontejnerů s tím, že automobil stejného typu mají, ale s nižší nosností. Stávající automobil není určen k tomuto svozu, svoz by mohl být realizován dodavatelsky. P. Hermély ještě informoval, že podzemní kontejnery nevypadly z plánovaných priorit, tuto problematiku projednávali na výboru  pro plán, rozvoj, investice a dopravu s tím, že navrhují realizaci, avšak tato investice nefiguruje na čelních místech.

Bez dalších sdělení

4/14

Miloslav Skládal

Technické služby. Vyjádřil se k personálním změnám, v návaznosti na výpověď řediteli Koněvalíkovi dává podnět, aby by dosazen zpět na své dosavadní místo. B. Střelec se vymezil k neodbornosti jednatele. M. Zácha se dotázal k odvolání ředitele. B. Střelec poskytl informace o tom, jak probíhaly personální změny ve vztahu k Ing. Koněvalíkovi. Sdělil, že jej odvolal on jako jednatel, odborné znalosti Ing. Koněvalíka jsou odpovídající, řídící schopnosti jsou jiné, než jak si on jako jednatel představuje. Jako jmenovaná osoba nemá Ing. Koněvalík nárok na odstupné, dostal však odměnu ve výši 3 měsíčních platů. Pozice zrušena nebyla, je vypsáno otevřené výběrové řízení.

Bez dalších sdělení

5/14

Radovan Rašťák

Stížnost proti způsobu řízení zasedání zastupitelstva primátorem. Dotazy občanů nejsou mířeny na politické strany, ale na primátora, radní a zastupitele. Proto je nutné se jimi zabývat, odpovídat na ně. Dále uvedl, že na minulém zasedání došlo k porušení jednacího řádu zastupitelstva odebráním slova M. Chromcovi, rovněž se stalo i M. Dostálovi. Proto klub zastupitelů ČSSD vystupuje proti svévolnému výkladu zákona o obcích.

Viz ikona souborupříloha č. 2

Bez dalších sdělení

6/14

Miloslav Skládal

Zpřetrhání klientelistických vazeb – ptá se na konkrétní příklady, jelikož vyhrávají stále stejné firmy. Primátor odpověděl, že byly zpřetrhány osobní vazby, z nichž vychází i trestní řízení. J. Kohout zopakoval, že se jedná o vazby, potvrzené nepravomocně i soudem. V. Holan – uvedl, že byl členem výběrové komise, který vyhodnotila jako nejlepší nabídku Přerovské stavební společnosti, nezná nikoho z této společnosti.

Bez dalších sdělení

7/14

Miloslav Skládal

Dotaz k městské hromadné dopravě – je třeba, aby si firmy při podávání nabídek dobře cenu rozmyslely. Dotazuje se, o kolik je firma Arriva dražší a proč byla vybrána.

J. Kočicová uvedla, že cena veřejné služby vychází z ceny dopravního výkonu a činí 39,90 za kilometr na první rok a odpovídá téměř na halíř částce, kterou nabízela firma umístěná ve výběrovém řízení na 2. místě. P. Košutek doplnil, že již od druhého pracovního dne od problémů s plnění závazku, byla zabezpečena hromadná doprava v plném rozsahu. Výběrové řízení je proces na dva roky, který musí probíhat v souladu s evropskými předpisy.

T. Dostal v této souvislosti poděkoval všem zaměstnancům, kteří dokázali v tak krátké době vyřešit nastalou situaci. Příčina bude pravděpodobně ve špatně naceněném kilometru a v různém výkladu smlouvy. Dotázal se, zda budou vyčísleny a uplatněny sankce za neodježděné spoje. Zajímá ho, zda může být případně Dopravní logistická společnost vyloučena, pokud se bude do budoucna  ucházet o zakázku.

J. Kočicová odpověděla, že rozpor ve výkladu smlouvy spočívá v tom, že pokud by se vyplácelo podle představ Dopravní logistické společnosti,  město by platilo o 10 mil. ročně více, což by vysoutěženou cenu zdvojnásobilo. Ve smlouvě je ošetřena pokuta za neodjetý spoj. K otázce ohledně budoucího výběrové řízení a možného vyloučení společnosti nezná odpověď. J. Nekl se vyjádřil, že prvotní příčinou je špatně a populisticky nastavený zákon o zadávání veřejných zakázek.

Bez dalších sdělení

8/14

Daniela Jasová

Problematika pojmů „skládalismus“ apod., které byly použity J. Kohoutem v odpovědi na její dopis. Na tuto komunikaci lidé velmi reagovali, vyjadřovali své překvapení, jakým způsobem probíhá komunikace s občany. S ohledem na to, co se stalo, předala panu Kohoutovi knihu Umění úspěšné komunikace. 

Primátor uvedl, že toto vystoupení přímo ilustruje, jaká vystoupení by neměla na zasedání zastupitelstva zaznít - nepadl námět ani připomínka na adresu orgánů města. M. Dostál se přidává k tomu, co řekla paní Jasová. Vyjádřil se ke komunikaci mezi paní Jasovou a J. Kohoutem, který odpověděl na dopis, který byl adresován předsedovi jiné politické strany. Citoval z novin, vydávaných SPP, v nichž se H. Netopilová a primátor vyjadřují k nutnosti docílit toho, aby se lidé aktivně do komunální politiky zapojovali a zajímali se o ni. Citoval také z vzájemné korespondence mezi paní Jasovou a J. Kohoutem. Považuje za nutné, aby zastupitelé komunikovali s občany slušně. Primátor uvedl, že se jedná hodinu a nic není vyřešeno. J. Navařík ve svém vystoupení uvedl, že hodinu se řeší, jak zastupitelé urážejí občany, J. Kohout porušuje etický kodex. Na dotaz primátora v čem je etický kodex porušován odpověděl, že v tom, co napsal paní Jasové. Primátor konstatoval, že je to názor J. Navaříka. Do diskuse vstoupil P. Kouba s tím, že hulvátství J. Kohouta nebude komentovat. Chtěl by se však zeptat P. Vrány, zda je J. Kohout jeho mluvčím a zda souhlasí s tím,  že vůbec a jakým způsobem  J. Kohout odpověděl na dotaz, který byl směřován k P. Vránovi. Dále vyjádřil názor, že vše, co ze strany občanů na zasedání zaznělo byly podněty, orgány města tak získávají zpětnou vazbu. Jeho vystoupení vychází z toho, že jsou snahy veřejnost umlčet - je to obrana svobodného názoru. P. Vrána vyjádřil trapný pocit z dnešního průběhu zasedání zastupitelstva. K dopisu paní Jasové uvedl, že neměl v úmyslu na něj reagovat. O tom, kdo koho uráží, se nebude na zastupitelstvu bavit. K špatným pocitům z průběhu zasedání se přiklonil i M. Zácha.

J. Kohout řekl, že zaměňovat akci a reakci je chybné. Jeho odpověď byla reakcí na dopis, v němž bylo město osočováno z nehospodárnosti, nerozhodnosti, nekompetentnosti... Soukromá komunikace byla navíc vyvěšena na neanonymní web s další diskusí… před takovým postupem upřednostňuje osobní projednání.

Bez dalších sdělení

9/14

Michal Zácha

Úvaha nad jednacím řádem, vymezení faktické poznámky.

Bez dalších sdělení

10/14

Ludmila Tomaníková

Možnost vystoupení občanů na zasedání zastupitelstva. Váží si názoru občanů, chodí na zastupitelstvo, aby se mohli vyjádřit. Proto by dle jejího názoru měli mít občané možnost se vyjádřit ke všemu, co je zajímá. Primátor uvedl, že zcela respektuje § 16 zákona o obcích a zaručuje všem občanům právo vystoupit v souladu s tímto paragrafem.

Bez dalších sdělení

11/14

Adin Vyhlídka

Podněty, možnost vystoupení na zastupitelstvu se „zvrhly“ – občané napadají zastupitele a zástupce městských firem. On sám dával vždy připomínky k tomu, co se mu nelíbí – příroda, ochrana životního prostředí… Nějaké odpovědi dostal, druhá věc je, zda se podle jeho podnětů konalo.

Bez dalších sdělení

12/14

Jakub Navařík

Marek Dostál

Jednotný vizuální styl. Zaregistroval, že se již dvakrát posunulo rozhodnutí rady. Dotázal se, jak to s touto soutěží vypadá. Primátor uvedl, že jde o závažnou věc, je třeba, aby rada konsensuálně rozhodla s ohledem na to, že vybrané logo má fungovat deset i více let. J. Horký doplnil, že návrh poroty na postup 5 děl, které mají možnost stát se logem města, bude předložen opakovaně na radě 18. 2. On osobně je přesvědčen, že mezi pěticí je takový návrh, který by se mohl stát logem města.

M. Dostál se vyjádřil rovněž k vyhlášení soutěže na jednotný vizuální styl, citoval z podmínek soutěže a usnesení rady. Citoval také z vyjádření odboru PRI. J. Horký potvrdil slova M. Dostála s tím, že rada bude rozhodovat ve čtvrtek na radě a adekvátně s tím bude prodloužen termín druhého kola. Jsou jen dvě možnosti – buď rada rozhodne o postupu 5 návrhů doporučených porotou nebo bude soutěž zrušena. P. Měřínský potvrdil slova J. Horkého. Diskuse.

Bez dalších sdělení

13/14

Vladimír Puchalský

Přehled o docházce – komise a výbory. Doporučuje předsedům, aby se touto statistikou zabývali a vyvodili důsledky. M. Dostál doporučil odvolání R. Šlechty z komise pro otevřenou radnici a nahradit jej jiným členem. J. Horký i primátor uvedli, že je již v řešení. Z. Vojtášek doplnil, že pan Samek má absence z důvodu úrazu a následné léčby.

Bez dalších sdělení

14/14

Martin  Čechál

Jakub Navařík

Návrh na zvýšení odměn členům komisí a výborů těm, kteří nejsou členy zastupitelstva.

Viz ikona souborupříloha č. 1

Návrh byl předán k pojednání Finančnímu a rozpočtovému výboru, který navrhne řešení.

Z: primátor

T: 7. 3. 2016

15/14

Marek Dostál

Dotaz na B. Střelce ve věci odměny za výkon funkce jednatele. Rozhodnutí jediného společníka, za splnění všech ukazatelů byla přiznána odměna ve výši 35% součtu vyplacené smlouvy.

B. Střelec doplnil, že odměny pobírá od 7. měsíce, nikoliv za celý rok. Jedná se o částku o 200 tis. Kč nižší, než v minulých obdobích. Dále doplnil, že v technických službách systematizoval mzdy, navýšil a upřesnil odměnový systém. M. Dostál konstatoval, že neví, jaké jsou platy dalších zaměstnanců, plat jednatele je vidět. M. Zácha doplnil, že veškerá srovnání budou zřejmá z výroční zprávy. P. Měřínský uvedl, že B. Střelec si odměny nenavrhl sám, navrhla a schválila je valná hromada.

Bez dalších sdělení

16/14

Marek Dostál

Na 11. zasedání zastupitelstva – úplatný převod movitých věcí (nádob na směsný odpad). Dotaz zda a v jaké výši si technické služby odečetly DPH. B. Střelec odpověděl, že schválená částka je včetně DPH, tudíž si technické služby odpočet neuplatnily.

Bez dalších sdělení

17/14

Tomáš Dostal

Problém v Předmostí v souvislosti s výstavbou dálnice. V sousedství areálu FKK – u zahrad, cca ¼ areálu, cca 20 metrů od domů, si pronajala Skanska na parkování aut. Ráno startují, kouří, hluk… Pravděpodobně Skanska si na jejich ploty pověsila elektrické osvětlení. Navíc výjezd z areálu nebude směrem nahoru, ale směrem na Prostějovskou ulici (ztížený výhled). Občané žádají přednést požadavek na omezení, resp. parkování automobilů v tomto areálu. P. Košutek uvedl, že se jednání výboru zúčastnil, bude konat a bude to řešit na kontrolním dnu 18.2.2016 a rovněž odbor ŽP prověří skutečný stav.

  • V lokalitě se situace změnila. Hluk a kouř byl eliminován, jelikož k plotu byly nastavena řada unimo buněk, které plochu „odstiňují“.
  • Ploty, na kterých je zavěšeno elektrické osvětlení, jsou v majetku FKK.
  • FKK má podanou žádost o rozšíření výjezdu z areálu na Prostějovskou ulici a omezení parkování v prostoru výjezdu z areálu.
  • Společnost Skanska  jedná se Správou silnic Olomouckého kraje o možnosti odstavovat techniku v areálu SSOK v Hranické ulici.

Z: P. Košutek

T: 7. 3. 2016

18/14

Jan Horký

Postesk, že současná opozice nepřináší náměty na rozvoj, Poděkování J. Neklovi za jeho působení ve věci dotace na udržitelnou mobilitu.

Bez dalších sdělení

10.3.2016 11:18:40 | přečteno 1534x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 403995
Za den: 58599
Online návštěvníků: 1483
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load